Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας των Κερδών από Παιγνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. και από το Κρατικό Λαχείο Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Κρατικό Λαχείο»σημαίνει το Κρατικό Λαχείο του Κράτους˙

«δελτίο» σημαίνει δελτίο συμμετοχής σε κληρώσεις/διαγωνισμούς σε οποιοδήποτε παιγνίδι της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγεται στην Κύπρο˙

«λαχείο» σημαίνει οποιοδήποτε λαχείο (εβδομαδιαίο/ξυστό) εκδίδεται από το Κρατικό Λαχείο˙

«κέρδη» σημαίνει τα ποσά που πληρώνονται στους τυχερούς των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στους τυχερούς του Κρατικού Λαχείου˙

«ΟΠΑΠ Α.Ε.» σημαίνει Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.˙

«ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»σημαίνει τη θυγατρική εταιρεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην οποία ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, διαχείριση και προώθηση-διαφήμιση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται στην Κύπρο˙

«παιγνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε.» σημαίνει τυχερά παιχνίδια τα οποία οργανώνει, λειτουργεί, διεξάγει και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ στην Κύπρο, με βάση τη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου, για τους Όρους Οργάνωσης, Λειτουργίας, Διεξαγωγής και Διαχείρισης των Παιχνιδιών που Διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο, η οποία υπογράφτηκε στις 12 Φεβρουαρίου, 2003 και κυρώθηκε με τον περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου, (παιγνίδια που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε.) Νόμος του 2003˙

«τυχερό δελτίο» σημαίνει κάθε αποδεικτικό συμμετοχής κερδισμένου δελτίου το οποίο έχει ανακηρυχθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ότι κέρδισε˙

«τυχερό λαχείο» σημαίνει κάθε λαχείο που έχει πιστοποιηθεί/επικυρωθεί από τον Διευθυντή του Κρατικού Λαχείου˙

«φόρος» σημαίνει τον φόρο που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Φόρος επί των κερδών από παιγνίδια του ΟΠΑΠ Α.Ε. και από το Κρατικό Λαχείο

3.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου επί του κέρδους από κάθε αποδεικτικό συμμετοχής κερδισμένου δελτίου/τυχερού λαχείου, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για το ποσό κέρδους που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(2) Το ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο βαρύνει το πρόσωπο που εισπράττει το κέρδος από το τυχερό δελτίο και το τυχερό λαχείο και εισπράττεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 4.

Υποχρέωση για καταβολή του φόρου

4.(1) Υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας είναι η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ και ο Διευθυντής του Κρατικού Λαχείου και η πληρωμή συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα, τις καταστάσεις και τις πληροφορίες που ζητά ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθότητας των υπό της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ και του Διευθυντή του Κρατικού Λαχείου καταβαλλόμενων ποσών του φόρου

(2) Η υποχρέωση για καταβολή του φόρου γεννάται κατά το χρόνο που η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ή ο Διευθυντής του Κρατικού Λαχείου ανακηρύσσει την κάθε επιτυχία σε δελτίο ή λαχείο, αντίστοιχα.

(3α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται από την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που έπεται της εβδομάδας εντός της οποίας έχει γίνει η πληρωμή της κάθε επιτυχίας σε δελτίο από την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ.

(3β) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται από το Διευθυντή του Κρατικού Λαχείου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που έπεται της εβδομάδας εντός της οποίας έχει γίνει η ανακήρυξη/πιστοποίηση/βεβαίωση του τυχερού λαχείου από το Διευθυντή του Κρατικού Λαχείου.

(4) Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ή ο Διευθυντής του Κρατικού Λαχείου αποκόπτει το ποσό φόρου που αναλογεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου, από το ποσό κέρδους που πληρώνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο για κάθε τυχερό δελτίο ή τυχερό λαχείο, αντίστοιχα.

Κανονισμοί

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ευθύνη εφαρμογής του Νόμου

6.(1) Η ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ανατίθεται στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.

(2) Ο Γενικός Λογιστής και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτόν λειτουργοί, υποχρεούνται να θεωρούν και τηρούν ως απόρρητο και εμπιστευτικό κάθε στοιχείο εγγράφου ή καταλόγου που περιέχεται σε γνώση τους κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.