Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

«Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος του 2012.

Ορισμοί

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμος στον τελικό χρήστη·

«αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει την αξιολόγηση και τη διαδικασία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που καθορίζεται με τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ·

«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ή τη χρήση του·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει τη πρώτη φορά κατά την οποία μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

«διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, πλην του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή τμήματά του·

«διαπίστευση» σημαίνει βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι κοινοποιημένος οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του δευτέρου εδαφίου του σημείου 1.8.6.8 των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης της Ποιότητας (ΚΟΠΠ) ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τον περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο·

«εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διαθέτει μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή τμήματά του από τρίτη χώρα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·

«έκτακτος έλεγχος» σημαίνει τον έκτακτο έλεγχο και τις διαδικασίες που διέπουν τον έκτακτο έλεγχο όπως καθορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ·

«ενδιάμεσος έλεγχος» σημαίνει τον ενδιάμεσο έλεγχο και τις διαδικασίες που τον διέπουν, όπως ορίζουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

«επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διαδικασία που κινείται, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης, για την επακόλουθη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που έχει κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«εποπτεία της αγοράς» σημαίνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζουν η Οδηγία 2008/68/EΚ και ο παρών Νόμος και δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλα ζητήματα της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος∙

«εποπτική αρχή της αγοράς» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«ιδιοκτήτης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στην ιδιοκτησία του μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου·

«κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή τμήματά του ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή του εν λόγω εξοπλισμού και τον διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει τον οργανισμό ελέγχου που πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και τους όρους που καθορίζουν τα άρθρα 18 και 24 και κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 20·

«κοινοποίηση» σημαίνει τη διαδικασία χορήγησης του καθεστώτος κοινοποιημένου οργανισμού σε οργανισμό ελέγχου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανακοίνωση της πληροφορίας αυτής στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

«κοινοποιούσα αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση» σημαίνει:

(α) κάθε δοχείο πίεσης, οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.2 των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

(β) δεξαμενές, οχήματα - συστοιχίες/βαγόνια - συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGC) , οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση, όπως προβλέπει το κεφάλαιο 6.8 των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ·

όταν ο εξοπλισμός που εμπίπτει στα σημεία (α) ή (β) χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα εν λόγω παραρτήματα για τη μεταφορά αερίων κλάσης 2, εξαιρουμένων αερίων ή ειδών με τους αριθμούς 6 και 7 στον κωδικό ταξινόμησης, καθώς και για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων άλλων κλάσεων που προσδιορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 36.

Ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση θεωρείται ότι περιλαμβάνει φύσιγγες αερίου (UN αριθ. 2037) και εξαιρούνται τα αερολύματα (UN αριθ. 1950) , τα ανοικτά κρυογονικά δοχεία, οι κύλινδροι αερίου για αναπνευστικές συσκευές, οι πυροσβεστήρες (UN αριθ. 1044) , ο μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται σύμφωνα με το σημείο 1.1.3.2 των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ και ο μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται από τους κανόνες για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 3.3 των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ∙

«Οδηγία 2008/68/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων·

«Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ·

«οικονομικοί φορείς» σημαίνει τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και το διανομέα, τον ιδιοκτήτη ή το φορέα που ενεργεί στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

«οργανισμός ελέγχου» σημαίνει τον οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία, επιθυμεί να εκτελεί ελέγχους που αφορούν στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και υποβάλει για το σκοπό αυτό αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή·

«παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ» σημαίνει το παράρτημα I, τμήμα I.1, το παράρτημα II, τμήμα II.1, καθώς και το παράρτημα III, τμήμα III.1 της Οδηγίας 2008/68/EΚ·

«περιοδικός έλεγχος» σημαίνει τον περιοδικό έλεγχο και τις διαδικασίες που διέπουν τον περιοδικό έλεγχο όπως ορίζουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ·

«σήμανση π» σημαίνει τη σήμανση με την οποία αποδεικνύεται ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζονται με τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και με τον παρόντα Νόμο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιεί μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση·

«χρήση» σημαίνει τη πλήρωση, τη προσωρινή αποθήκευση που συνδέεται με τη μεταφορά, τη κένωση και την επαναπλήρωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος ισχύει για:

(α) τον νέο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, όπως ορίζει το άρθρο 2, ο οποίος δεν φέρει τα σήματα συμμόρφωσης που προβλέπουν ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος ή ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος, με σκοπό τη διαθεσιμότητά του στην αγορά·

(β) τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, όπως ορίζει το άρθρο 2, ο οποίος φέρει τα σήματα συμμόρφωσης που προβλέπουν ο παρών Νόμος ή ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος ή ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος, με σκοπό τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και τη χρήση του·

(γ) τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, όπως ορίζει το άρθρο 2, ο οποίος δεν φέρει τα σήματα συμμόρφωσης που προβλέπει ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος, με σκοπό την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης, τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και τη χρήση του.

(2) Ο Νόμος αυτός δεν ισχύει για:

(α) τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος διατέθηκε στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου και ο οποίος δεν έχει υποβληθεί σε επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης, εκτός όσον αφορά στους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και στη χρήση του·

(β) τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/68/EΚ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

4.-(1) Κατά τη διάθεση στην αγορά του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος και συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/EΚ και του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/EΚ και του παρόντος Νόμου, οι κατασκευαστές τοποθετούν τη σήμανση π σύμφωνα με το άρθρο 15.

(3) Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο που προβλέπουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται εκεί.

(4) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή τον παρόντα Νόμο, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, για να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, και σε περίπτωση που ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

(5) Οι κατασκευαστές καταγράφουν όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

(6) Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή και συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχουν διαθέσει στην αγορά.

(7) Οι κατασκευαστές παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και στον παρόντα Νόμο.

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

5.-(1) Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:

Νοείται ότι, οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή και η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

(α) να τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση της εποπτικής αρχής της αγοράς για τουλάχιστον την περίοδο που προβλέπεται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ για τους κατασκευαστές·

(β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή·

(γ) να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τα τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που καλύπτει η εντολή.

(3) Η ταυτότητα και η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σημειώνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που προβλέπουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ.

(4) Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και τον παρόντα Νόμο.

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

6.-(1) Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/EΚ και τον παρόντα Νόμο.

(2) Οι εισαγωγείς, προτού διαθέσουν στην αγορά μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση φέρει τη σήμανση π και ότι συνοδεύεται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ:

Νοείται ότι, όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ ή στον παρόντα Νόμο, δεν διαθέτει το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγορά αν δεν έχει διασφαλισθεί η σχετική συμμόρφωση και ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και την εποπτική αρχή της αγοράς, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο.

(3) Οι εισαγωγείς σημειώνουν, ή επισυνάπτουν, στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης το όνομα και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους όπως προβλέπεται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ.

(4) Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, ενόσω ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που προβλέπουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ.

(5) Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση τον οποίο έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ ή στον παρόντα Νόμο, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, για να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση, και όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως τον κατασκευαστή σχετικά, καθώς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και παρέχουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν:

Νοείται ότι, οι εισαγωγείς καταγράφουν όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

(6) Οι εισαγωγείς διατηρούν, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που προβλέπουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ για τους κατασκευαστές, αντίγραφο του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των εποπτικών αρχών της αγοράς κάθε κράτους μέλους και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

(7) Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή και συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τα τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχουν διαθέσει στην αγορά.

(8) Οι εισαγωγείς παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και στον παρόντα Νόμο.

Υποχρεώσεις των διανομέων

7.-(1) Οι διανομείς διαθέτουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και τον παρόντα Νόμο και, προτού καταστήσουν διαθέσιμο στην αγορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, πρέπει να επαληθεύουν ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση φέρει τη σήμανση π και ότι συνοδεύεται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τη διεύθυνση επικοινωνίας κατά το εδάφιο (3) του άρθρου 6:

Νοείται ότι, όταν ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ ή στον παρόντα Νόμο, τότε μπορεί να καθιστά διαθέσιμο το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγορά μόνο κατόπιν συμμόρφωσής του και ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, καθώς και την εποπτική αρχή της αγοράς, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο.

(2) Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/EΚ.

(3) Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση τον οποίο έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ ή στον παρόντα Νόμο διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, για να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση και όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον κατασκευαστή σχετικά, καθώς και τον εισαγωγέα, εάν είναι σκόπιμο, και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, στα οποία καθιστούν διαθέσιμο τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και παρέχουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν:

Νοείται ότι, οι διανομείς καταγράφουν όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

(4) Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή και συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τα τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση τον οποίο έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά.

(5) Οι διανομείς παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και στον παρόντα Νόμο.

Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

8.-(1) Όταν ο ιδιοκτήτης θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί περιοδικού ελέγχου, ή στον παρόντα Νόμο, τότε μπορεί να καθιστά διαθέσιμο ή να χρησιμοποιεί τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγορά μόνο κατόπιν συμμόρφωσής του και ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ή το διανομέα σχετικά, καθώς και την εποπτική αρχή της αγοράς, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο:

Νοείται ότι, οι ιδιοκτήτες καταγράφουν όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

(2) Οι ιδιοκτήτες εξασφαλίζουν ότι, ενόσω ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ.

(3) Οι ιδιοκτήτες παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και στον παρόντα Νόμο.

(4) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους μεμονωμένους ιδιώτες που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ή χρησιμοποιούν μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση για προσωπική ή οικιακή χρήση, για αναψυχή ή στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων.

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης

9.-(1) Οι φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν μόνο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και στον παρόντα Νόμο.

(2) Όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμέσως τον ιδιοκτήτη σχετικά καθώς και την εποπτική αρχή της αγοράς.

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

10. Ο εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, συνεπώς, υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4, εφόσον διαθέτει στην αγορά μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπον που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

11. Οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής της αγοράς, πρέπει να αναφέρουν στην εν λόγω αρχή για χρονικό διάστημα 10 τουλάχιστον ετών, την ταυτότητα:

(α) κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση·

(β) κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και αξιολόγησή της

12.-(1) Ο κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων ελέγχων που ορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, στο παρόν Μέρος και στο Μέρος ΙV.

(2) Ο κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της τεκμηρίωσης σύμφωνα με την οποία κατασκευάσθηκε ο εξοπλισμός και ο εξοπλισμός υπόκειται σε περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ καθώς και τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους και του Μέρους IV.

(3) Τα πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και οι εκθέσεις περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων ελέγχων που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη:

Νοείται ότι, για τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του επαναπληρούμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση μπορεί να διενεργηθεί ξεχωριστή αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης

13. Η επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, και ο οποίος έχει κατασκευαστεί και έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου, πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπει διάταγμα το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τη παράγραφο (β) του άρθρου 36:

Νοείται ότι, η σήμανση π τοποθετείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω διατάγματος.

Γενικές αρχές της σήμανσης π

14.-(1) Η σήμανση π τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή, σε περιπτώσεις επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ορίζει το διάταγμα που εκδίδεται με βάση τη παράγραφο (β) του άρθρου 36 και καθόσον αφορά στους κυλίνδρους αερίου που συμμορφώνονταν προηγουμένως με τον περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμο, η σήμανση τοποθετείται από τον κοινοποιημένο οργανισμό ή υπό την εποπτεία αυτού.

(2) Η σήμανση π τοποθετείται μόνο σε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση:

(α) ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/EΚ και του παρόντος Νόμου, ή

(β) ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις περί επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 13:

Νοείται ότι, η εν λόγω σήμανση δεν τοποθετείται σε κανένα άλλο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.

(3) Ο κατασκευαστής, τοποθετώντας τη σήμανση π ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και με τον παρόντα Νόμο.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η σήμανση π αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και με τον παρόντα Νόμο.

(5) Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση σημάνσεων, συμβόλων και ενδείξεων που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της σήμανσης π και κάθε άλλη σήμανση τοποθετείται στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται το ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο και η σημασία της σήμανσης π.

(6) Τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του επαναπληρούμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, πρέπει να φέρουν τη σήμανση π.

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης π

15.-(1) Η σήμανση π συνίσταται στο κάτωθι σύμβολο υπό την εξής μορφή:

 

"PHOTO"

 

(2) Το ελάχιστο ύψος της σήμανσης π είναι 5 mm και για μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση με διάμετρο μικρότερη ή ίση με 140 mm το ελάχιστο ύψος είναι 2,5 mm.

(3) Τηρούνται οι αναλογίες που δίδονται στο διαγραμμισμένο σχέδιο του εδαφίου (1) :

Νοείται ότι, το πλέγμα δεν αποτελεί μέρος της σήμανσης.

(4) Η σήμανση π τοποθετείται ώστε να είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή στην πινακίδα των δεδομένων του, καθώς και στα αποσυναρμολογούμενα μέρη του επαναπληρούμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια.

(5) Η σήμανση π τοποθετείται προτού διατεθεί στην αγορά ο νέος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ή τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του επαναπληρούμενου εξοπλισμού, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια.

(6) Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος πραγματοποίησε τους αρχικούς ελέγχους και τις δοκιμές:

Νοείται ότι, ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή.

(7) Η σήμανση της ημερομηνίας του περιοδικού ελέγχου ή, εφόσον απαιτείται, του ενδιάμεσου ελέγχου συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο.

(8) Όσον αφορά στους κυλίνδρους αερίου που συμμορφώνονταν προηγουμένως με τον περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμο και δεν φέρουν τη σήμανση π, κατά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ο αριθμός αναγνώρισης του αρμόδιου κοινοποιημένου οργανισμού ακολουθεί τη σήμανση π.

Ελεύθερη κυκλοφορία του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση

16. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών διασφάλισης των άρθρων 26 και 27 και του πλαισίου για την εποπτεία της αγοράς που περιγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, η εποπτική αρχή δεν απαγορεύει, δεν περιορίζει ούτε εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, που είναι σύμφωνος με τον παρόντα Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Κοινοποιούσα αρχή

17.-(1) Η κοινοποιούσα αρχή είναι αρμόδια για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των απαραίτητων διαδικασιών αξιολόγησης, κοινοποίησης και επακόλουθης παρακολούθησης των κοινοποιημένων οργανισμών.

(2) Η κοινοποιούσα αρχή δύναται να αναθέσει την αξιολόγηση και την παρακολούθηση η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.

Απαιτήσεις σχετικά με τους κοινοποιημένους οργανισμούς

18.-(1) Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν τις απαιτήσεις των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/EΚ και του παρόντος Νόμου.

(2) Ο κοινοποιημένος οργανισμός διαθέτει νομική προσωπικότητα και δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(3) Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

Αίτηση κοινοποίησης

19.-(1) Οργανισμός ελέγχου που είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή:

Νοείται ότι, η κοινοποιούσα αρχή εξετάζει την αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου.

(2) Η έγκριση της αίτησης του οργανισμού ελέγχου θεωρείται ως δοθείσα, μετά και το πέρας της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 20.

(3) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:

(α) περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης·

(β) περιγραφή των διαδικασιών που σχετίζονται με το στοιχείο (α) ·

(γ) περιγραφή του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση για τον οποίο ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι είναι αρμόδιος·

(δ) περιγραφή πιστοποιητικού διαπίστευσης που εκδίδει ο ΚΟΠΠ κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και το οποίο βεβαιώνει ότι ο οργανισμός ελέγχου πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 18·

(ε) πιστοποιητικό εγγραφής με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο.

Διαδικασία κοινοποίησης

20.-(1) Η κοινοποιούσα αρχή κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 18 στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

(2) Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 19.

(3) Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να εκτελούν τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από μια κοινοποίηση:

Νοείται ότι, μόνον αυτοί οι οργανισμοί θεωρούνται κοινοποιημένοι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(4) Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

(5) Οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου του αιτούντος, όπως ορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ, δεν κοινοποιούνται.

Αριθμοί αναγνώρισης και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών

21.-(1) Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό αναγνώρισης στον κοινοποιημένο οργανισμό:

Νοείται ότι, χορηγεί έναν και μόνον αριθμό αναγνώρισης, ακόμη και αν ο ίδιος οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διαφόρων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών αναγνώρισης που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί:

Νοείται ότι, η Επιτροπή φροντίζει για την προσαρμογή του καταλόγου αυτού στα πρόσφατα δεδομένα.

Αλλαγές στην κοινοποίηση

22.-(1) Όταν η κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 18 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

(2) Στην περίπτωση απόσυρσης, περιορισμού ή αναστολής της κοινοποίησης ή εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, η κοινοποιούσα αρχή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού είτε αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης άλλου κοινοποιημένου οργανισμού είτε καθίστανται διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς άλλων κρατών μελών, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

23.-(1) Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της εικασίες όσον αφορά την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού ή την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.

(2) Η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της διατήρησης της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού.

(3) Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών.

(4) Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος αναλόγως και του ζητά να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

24.-(1) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησής τους και τις διαδικασίες των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

(2) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν επαναξιολογήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται σε διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 36.

(3) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που κοινοποιούνται από ένα κράτος μέλος επιτρέπεται να εργάζονται σε όλα τα κράτη μέλη αλλά η κοινοποιούσα αρχή που διενήργησε την αρχική αξιολόγηση και την κοινοποίηση διατηρεί την ευθύνη παρακολούθησης των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων του κοινοποιημένου οργανισμού.

Υποχρέωση ενημέρωσης της κοινοποιούσας αρχής από τους κοινοποιημένους οργανισμούς

25.-(1) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα ακόλουθα:

(α) τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού·

(β) τυχόν περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους της κοινοποίησης·

(γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τις ασκηθείσες δραστηριότητες, το οποίο έλαβαν από την εποπτική αρχή της αγοράς άλλου κράτους μέλους·

(δ) κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών

(2) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει της Οδηγίας οργανισμούς, που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους που αφορούν τον ίδιο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν τα αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, τα θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Διαδικασία αντιμετώπισης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που παρουσιάζει κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

26.-(1) Όταν η εποπτική αρχή της αγοράς έχει ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που διέπεται από τον παρόντα Νόμο παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στον παρόντα Νόμο, διενεργεί αξιολόγηση για τον εν λόγω μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση η οποία ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται, με οποιονδήποτε αναγκαίο τρόπο, με την εποπτική αρχή της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης στους χώρους τους και της παροχής δειγμάτων, κατά περίπτωση:

Νοείται ότι, όταν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, η εποπτική αρχή της αγοράς διαπιστώσει ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και τον παρόντα Νόμο, ζητά αμέσως από το σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να θέσει τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση σε συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή να αποσύρει το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση από την αγορά ή να τον ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο μπορεί να ορίσει η ίδια, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου και η εποπτική αρχή της αγοράς ενημερώνει σχετικώς τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, το άρθρο 21 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω.

(2) Όταν η εποπτική αρχή της αγοράς θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική της επικράτεια, ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησε να λάβει ο οικονομικός φορέας.

(3) Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για όλο τον οικείο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει την εποπτική αρχή για την φύση των μέτρων πριν την λήψη τους.

(4) Εφόσον ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζει η εποπτική αρχή δυνάμει της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) , η εποπτική αρχή της αγοράς επιδίδει:

(α) ειδοποίηση αναστολής η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για όση περίοδο καθορίζεται σε αυτήν που δεν υπερβαίνει όμως τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη διαθεσιμότητα στην αγορά του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ή/και τη θέση του σε λειτουργία, χωρίς την συγκατάθεση της εποπτικής αρχής ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση από την αγορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή

(γ) ειδοποίηση ανάκλησης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση από την αγορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

Νοείται ότι, η εποπτική αρχή της αγοράς ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

(5) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης οφείλει να-

(α) περιγράφει το προϊόν με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητα του και

(β) εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί ο Νόμος, οι κανονισμοί και τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, γνωστοποιώντας στην ειδοποίηση τα ένδικα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα στον οικονομικό φορέα και τις προθεσμίες εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα ασκήσει.

(6) Η ειδοποίηση αναστολής ή η ειδοποίηση απόσυρσης ή η ειδοποίηση ανάκλησης, η οποία επιδίδεται από την εποπτική αρχή δυνάμει του εδαφίου (4) , δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να την τηρεί ενήμερη για τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση καθώς και για τις ποσότητες του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες για το χρονικό διάστημα της αναστολής ή της απόσυρσης ή της ανάκλησης.

(7) Επίδοση ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν συνεπάγεται τη μη δυνατότητα επίδοσης περαιτέρω ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με τον ίδιο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, εκτός εάν κατά τη λήξη της περιόδου που αναγράφεται η πιο πάνω ειδοποίηση, βρίσκεται σε εκκρεμότητα:

(α) ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για οποιοδήποτε αδίκημα αναφέρεται στο άρθρο 35·

(β) διαδικασία δήμευσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση δυνάμει του άρθρου 30.

(8) Συγκατάθεση για επαναδιάθεση του προϊόντος στην αγορά που παρέχεται από την εποπτική αρχή για σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) , δύναται να επιβάλλει τέτοιους όρους για τη διάθεση ή τη διαθεσιμότητα του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά τους οποίους η εποπτική αρχή θεωρεί κατάλληλους ως προς τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με τον παρόντα Νόμο, τους κανονισμούς και τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(9) Οι πληροφορίες που απαιτούνται να δοθούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) , παρέχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, την καταγωγή του, τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τις απόψεις που προβλήθηκαν από τον σχετικό οικονομικό φορέα και ειδικότερα, η εποπτική αρχή της αγοράς αναφέρει εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους εξής λόγους:

(α) ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που προβλέπουν τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ και ο παρών Νόμος ή

(β) ελλείψεις όσον αφορά τα πρότυπα ή τους τεχνικούς κωδικούς κατά τα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/EΚ ή άλλες διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

(10) Η εποπτική αρχή, στην περίπτωση που η διαδικασία κινήθηκε από άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβε και για τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της σχετικά με τη μη συμμόρφωση του εν λόγω μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και, σε περίπτωση διαφωνίας με τα εθνικά μέτρα που κοινοποιήθηκαν από το κράτος μέλος που κίνησε τη διαδικασία, για τις αντιρρήσεις της.

(11) Εάν, εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (4) , δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η εποπτική αρχή, το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

(12) Σε περίπτωση που τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (4) μέχρι (8) θεωρήθηκαν ως δικαιολογημένα μετά το πέρας της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στα εδάφια (4) , (9) , (10) και (11) , η εποπτική αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (4) μέχρι (8) ως περιοριστικά μέτρα χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς που αναφέρονται στα εδάφια αυτά.

Διαδικασία διασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.-(1) Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 26, διατυπωθούν αντιρρήσεις για ένα εθνικό μέτρο που έχει λάβει η εποπτική αρχή ενός κράτους μέλους ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το εθνικό μέτρο είναι αντίθετο με νομικά δεσμευτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου και βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι:

Νοείται ότι, η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον ή στους σχετικούς οικονομικούς φορείς.

(2) Εάν εθνικό μέτρο που έλαβε η εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους θεωρηθεί δικαιολογημένο, η εποπτική αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει τα περιοριστικά μέτρα που προνούνται στο εδάφιο (12) του άρθρου 26, σε περίπτωση που ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση για τον οποίο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα βρίσκεται στην εθνική της επικράτεια και ενημερώνει εν προκειμένω την Επιτροπή:

Νοείται ότι, εάν το εθνικό μέτρο που έλαβε η εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε η εποπτική αρχή το ανακαλεί.

Συμμορφούμενος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

28.-(1) Όταν η εποπτική αρχή διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 26, ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, μολονότι συμμορφώνεται με την Οδηγία 2008/68/EΚ και τον παρόντα Νόμο, παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, λαμβάνει τα μέτρα που προνοούνται στα εδάφια (4) μέχρι (8) του άρθρου 26.

(2) Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλους τους συγκεκριμένους μεταφερόμενους εξοπλισμούς υπό πίεση που έχει καταστήσει διαθέσιμους στην αγορά ή που χρησιμοποιεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενημερώνει την εποπτική αρχή για την φύση των μέτρων πριν την λήψη τους.

(3) Η εποπτική αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα διαλαμβανόμενα στο εδάφια (1) και (2) και οι πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, την καταγωγή του και την αλυσίδα εφοδιασμού του εξοπλισμού, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.

Τυπική μη συμμόρφωση

29.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 26, όταν η αρμόδια αρχή προβεί σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις, απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην αντίστοιχη μη συμμόρφωση:

(α) η σήμανση π έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση των άρθρων 12, 13, 14 ή 15·

(β) η σήμανση π δεν έχει τοποθετηθεί·

(γ) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης·

(δ) οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ και του παρόντος Νόμου δεν έχουν τηρηθεί.

(2) Εάν η μη συμμόρφωση κατά το εδάφιο (1) εξακολουθήσει να υφίσταται, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα μέτρα που προνοούνται στα εδάφια (4) μέχρι (8) του άρθρου 26.

Δήμευση μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση

30.-(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στο άρθρο 35, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περίπτωση που παραβιαστεί ειδοποίηση που επιδίδεται σε οικονομικό φορέα δυνάμει του εδαφίου 4 του άρθρου 26 και τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί δια κλήσεως στο δικαστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, για το λόγο ότι αυτό δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, μόνο αν ικανοποιηθεί ότι -

(α) πράγματι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) ο οικονομικός φορέας στον οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή ειδοποίηση ανάκλησης ή ειδοποίηση απόσυρσης δε συμμορφώνεται με αυτή· και

(γ) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, για τη συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου προσώπου με τη σχετική ειδοποίηση.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) , όταν οποιαδήποτε προϊόντα δημεύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες που δίνει το δικαστήριο.

(4) Εκδίδοντας διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει όπως ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ο οποίος αναφέρεται το διάταγμα, αντί να καταστραφεί, παραδοθεί σε πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) δεν θα διαθέσει τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση στην αγορά ή δεν θα τον θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσης τους ως άχρηστο υλικό·

(β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμής εξόδων ή δαπανών που εκδόθηκε εναντίον του στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του διατάγματος για τη δήμευση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναγνώριση ισοδυναμίας

31.-(1) Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΟΚ για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμου και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που αναφέρονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ και υπόκεινται στις διατάξεις περί χρονικά περιορισμένης αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα αυτά.

(2) Οι στρόφιγγες και τα εξαρτήματα στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου και φέρουν τη σήμανση που γίνεται με τη σφραγίδα που προβλέπεται στους περί Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμούς σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

32.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 26, 27, 28, 29 και 30, η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία, για σκοπούς διαπίστωσης ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που διαπιστώσει ή έχει εύλογη υποψία ότι τέτοιος εξοπλισμός κατέχεται, κατασκευάζεται, χρησιμοποιείται, τίθεται προς πώληση ή μεταφέρεται:

(α) να σταματά οποιοδήποτε όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, και να ελέγχει ή επιθεωρεί τον εξοπλισμό αυτό ή έγγραφα ή όχημα που σχετίζεται με τον εξοπλισμό αυτό,

(β) να αναθέτει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής της, να προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν σε έλεγχο και επαλήθευση ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο εν λόγω έλεγχος ή επαλήθευση εμπίπτουν στο πλαίσιο των εργασιών για διενέργεια των οποίων έχει κοινοποιηθεί ο εν λόγω οργανισμός.

(2) Η αρμόδια αρχή, για να διαπιστώσει ότι τηρούνται τα κριτήρια και οι όροι με βάση τα οποία εγκρίθηκαν κοινοποιημένοι οργανισμοί, μπορεί να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις των οργανισμών αυτών και να επιθεωρεί έγγραφα που σχετίζονται με την έγκριση ή τον εξοπλισμό που διαθέτουν για διενέργεια ελέγχων που σχετίζονται με την έγκριση τους.

Ιεραρχική προσφυγή

33.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει προσβληθεί έννομο συμφέρον του λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρμόδιας αρχής, μπορεί να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε τριάντα (30) μέρες, είτε από την επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής, είτε από την ημέρα που η απόφαση ή πράξη έχει περιέλθει σε γνώση του ενδιαφερομένου ή, σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου.

(2) Ο Υπουργός αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους δίνοντας σε αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει να:

(α) επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή πράξη∙

(β) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία παράληψης∙

(γ) παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση υπό το φως τυχόν στοιχείων ή παρατηρήσεων που έχουν προκύψει από την ενώπιον του διαδικασία.

Τέλη

34.-(1) Με την υποβολή αίτησης προς την κοινοποιούσα αρχή για την έγκριση κοινοποιημένου οργανισμού δυνάμει του άρθρου 19 ή για τροποποίησή της, καταβάλλεται από τον αιτητή τέλος το οποίο καθορίζεται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Αίτηση που υποβάλλεται με βάση το άρθρο 19 δεν εξετάζεται παρά μόνο όταν καταβληθεί το τέλος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) .

Αδικήματα και ποινές

35.-(1) Πρόσωπό το οποίο:

(α) διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία ή επιτρέπει ή ανέχεται τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που εν γνώσει του δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά παράβαση των εδαφίων (1) και (4) του άρθρου 4, των εδαφίων (1) , (2) και (5) του άρθρου 6, των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 7, του εδαφίου (1) του άρθρου 8, του εδαφίου (1) του άρθρου 9, του εδαφίου (1) του άρθρου 12 και του άρθρου 36∙

(β) μεταφέρει δοχείο ή δεξαμενή που περιέχουν αέριο ή εμφιαλώνει, αναπληρώνει ή γεμίζει δοχείο ή δεξαμενή, τα οποία δεν έχουν υποστεί περιοδικό έλεγχο, κατά παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 12 και του άρθρου 36∙

(γ) τοποθετεί ή επιτρέπει ή ανέχεται την τοποθέτηση σήμανσης σε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος δε πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά παράβαση των άρθρων 13, 14 και 15∙

(δ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τα μέτρα που επιβάλλει η αρμόδια αρχή ή δεν συνεργάζεται μαζί της όπως απαιτείται από το Νόμο, κατά παράβαση των εδαφίων (4) και (6) του άρθρου 4, του εδαφίου (2) του άρθρου 5, των εδαφίων (2) , (5) , (6) και (7) του άρθρου 6, των εδαφίων (1) , (3) και (4) του άρθρου 7, του εδαφίου (1) του άρθρου 8, του εδαφίου (2) του άρθρου 9 και των άρθρων 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 32∙

(ε) εκδίδει έγγραφα που προνοούνται στον παρόντα Νόμο χωρίς να έχει την απαιτούμενη έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει, ή προβαίνει σε αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, επαναξιολογήσεις της συμμόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους χωρίς να έχει εξουσιοδοτηθεί για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατά παράβαση των άρθρων 19 και 24,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτά χιλιάδες ευρώ (€7.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση που αδίκημα προνοούμενο στο παρόν άρθρο διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αντιπροσωπεύει το εν λόγω νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του εν λόγω νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ή εμφανιζόταν να κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, το οποίο εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση πράξης που συνιστά το αδίκημα είναι ένοχο του αδικήματος αυτού ανεξάρτητα από την ευθύνη του νομικού προσώπου και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προνοούνται για το εν λόγω αδίκημα.

Διατάγματα

36. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει:

(α) κατάλογο επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός εκείνων της κλάσης 2, που εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου∙

(β) τη διαδικασία επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, τις διαδικασίες του περιοδικού ελέγχου του εν λόγω εξοπλισμού, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί που προβαίνουν στους ελέγχους αυτούς, καθώς επίσης απαιτήσεις που ρυθμίζουν τη χρήση του∙

(γ) την ημερομηνία μέχρι την οποία ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση όπως αναφέρει η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, πρέπει να υποβάλει τον εξοπλισμό αυτό σε διαδικασία επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 13, μπορεί δε να καθορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για διαφορετικά ήδη μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση∙

(δ) τον τίτλο και τον αριθμό των προτύπων, η συμμόρφωση προς τα οποία θεωρείται ότι ικανοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις που προνοούνται στον παρόντα Νόμο.

Έκδοση κανονισμών

37. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, του τεχνικού φακέλου, καθώς και άλλων συνοδευτικών εγγράφων και πιστοποιητικών που τεκμηριώνουν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Κατάργηση

38. Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος.