Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο -

«υπογραφή» περιλαμβάνει σημείο, σε περίπτωση προσώπων που δεν δύνανται να γράφουν∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ο Υπουργός δύναται να διορίζει πιστοποιούντες υπαλλήλους

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει, σύμφωνα με τα εδάφια (3), (4) και (5) και αφού ενημερωθεί για το περιεχόμενο των καταλόγων που προβλέπονται στο εδάφιο (6), τέτοια πρόσωπα, όπως αυτός θεωρεί σκόπιμο, για να πιστοποιούν ότι οι υπογραφές ή/και σφραγίδες που τίθενται σε διάφορα έγγραφα είναι αυτές συγκεκριμένων προσώπων. Τα ούτως διορισθέντα πρόσωπα καλούνται «πιστοποιούντες υπάλληλοι» και διορίζονται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού. Κάθε τέτοιος διορισμός ανακαλείται από τον Υπουργό με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του προσώπου που διορίστηκε. Κάθε τέτοιος διορισμός και κάθε τέτοια ανάκληση αιτιολογείται δεόντως από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο Υπουργός ανακαλεί αμέσως το διορισμό πιστοποιούντος υπαλλήλου, ανεξάρτητα από το χρόνο που έγινε ο διορισμός ή/και ανεξάρτητα από το χρόνο που δημιουργήθηκε το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τα τυπικά προσόντα ή/και υπάρχει ασυμβίβαστο ή/και κώλυμα, όπως αυτά προβλέπονται στα εδάφια (3) και (4).

(3) Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται ως πιστοποιών υπάλληλος, εκτός εάν-

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο απόκτησε την κυπριακή ιθαγένεια με πολιτογράφηση, ο διορισμός του, ως πιστοποιούντος υπαλλήλου, είναι επιτρεπτός μόνο μετά την πάροδο πέντε ετών από την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας∙

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των είκοσι πέντε ετών∙

(γ) δεν καταδικάσθηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙ και

(δ) είναι κάτοχος απολυτηρίου τουλάχιστον εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης.

(4) Απαγορεύεται ο διορισμός, ως πιστοποιούντος υπαλλήλου, προσώπου το οποίο-

(α) κατέχει ιερατικό αξίωμα∙

(β) κατέχει θέση στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία ή στις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας ή στις δυνάμεις ασφάλειας της Δημοκρατίας ή σε ημικρατικό οργανισμό ή σε αρχή τοπικής διοίκησης∙

(γ) κατέχει το αξίωμα του υπουργού, βουλευτή, δημάρχου ή του προέδρου διοικητικού συμβουλίου ημικρατικού οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(δ) ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ή του κτηματομεσίτη ή του τραπεζίτη· ή

(ε) έχει άμεση υπαλληλική σχέση με τράπεζα ή εταιρεία, που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τα καθήκοντα που εκτελεί ο πιστοποιών υπάλληλος, με δικηγορικό ή κτηματομεσιτικό γραφείο ή λογιστικό ή ελεγκτικό γραφείο ή με οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, ώστε κατά την κρίση του Υπουργού, να διακυβεύεται η αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων του πιστοποιούντος υπαλλήλου από το εν λόγω πρόσωπο.

(5) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε -

(α) να είναι διορισμένος τουλάχιστον ένας πιστοποιών υπάλληλος σε κάθε ενορία δήμου.

(β) να διορίζεται σε κάθε χωριό με ικανοποιητικό αριθμό κατοίκων ένας πιστοποιών υπάλληλος, αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, κατά την κρίση του Υπουργού.

(6)(α) Κάθε αίτηση για διορισμό πιστοποιούντος υπαλλήλου-

(i) υποβάλλεται στην οικεία επαρχιακή διοίκηση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους,

(ii) με έντυπο τύπου το οποίο αποφασίζει ο Υπουργός, και

(iii) ισχύει μόνο για το επόμενο έτος.

(β) Ο οικείος Έπαρχος υποβάλλει στον Υπουργό εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους-

(i) κατάλογο με τους αιτητές για διορισμό ως πιστοποιούντες υπάλληλοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα και δεν έχουν ασυμβίβαστο ή/και κώλυμα και κατάλογο με τις ενορίες δήμων και τα κοινοτικά συμβούλια στα οποία, κατά την κρίση του, υπάρχουν ανάγκες για διορισμό πιστοποιούντων υπαλλήλων:

Νοείται ότι ο πιο πάνω κατάλογος συντάσσεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου κάθε αιτητή και σε περίπτωση αιτητών με τον ίδιο βαθμό απολυτηρίου, με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής κάθε αίτησης,

(ii) ξεχωριστό κατάλογο με τους αιτητές που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα ή/και έχουν κώλυμα ή/και ασυμβίβαστο.

Κάθε πιστοποιών υπάλληλος έχει σφραγίδα και παρέχει δείγματα της υπογραφής του

4.-(1) Σε κάθε πιστοποιούντα υπάλληλο παρέχεται με το διορισμό του σφραγίδα της οποίας ο τύπος εγκρίνεται από τον Υπουργό. Ο πιστοποιών υπάλληλος παρέχει επίσης ένα αντίγραφο ή δείγμα της υπογραφής του σε έκαστο από τους ακόλουθους:

(α) κάθε Έπαρχο.

(β) τον Πρωτοκολλητή κάθε επαρχιακού δικαστηρίου.

(γ) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.

(δ) τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τα αντίγραφα αυτά ή τα δείγματα της υπογραφής των πιστοποιούντων υπαλλήλων φυλάσσονται από έκαστο των προαναφερόμενων και παρουσιάζονται από αυτούς, όταν αυτό ζητηθεί από αυτούς, σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου στη Δημοκρατία.

(2) Ο Υπουργός ενημερώνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για τα πρόσωπα που είναι εκάστοτε διορισμένοι ως πιστοποιούντες υπάλληλοι, καθώς και για κάθε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης της θητείας ή αλλαγής στους διορισμούς πιστοποιούντων υπαλλήλων.

Ο διορισμός είναι τοπικός

5.- (1) Κάθε πιστοποιών υπάλληλος διορίζεται για ορισμένο τόπο ή περιοχή που κατονομάζεται στο διορισμό του και εκτελεί τα καθήκοντα του αξιώματος του στον τόπο ή στην περιοχή που κατονομάζεται:

Νοείται ότι ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα του αξιώματός του και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ή περιοχή, νοουμένου ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του στον τόπο ή στην περιοχή του διορισμού του.

(2) Κάθε πιστοποιών υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στον Υπουργό τη διεύθυνση διεξαγωγής των εργασιών του και να τοποθετεί στη διεύθυνση αυτή σχετική πινακίδα που να αναγράφει το όνομα, την ιδιότητα και το τηλέφωνό του.

Αποτελεί καθήκον του πιστοποιούντος υπαλλήλου να πιστοποιεί υπογραφές και σφραγίδες

6. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αποτελεί καθήκον κάθε πιστοποιούντος υπαλλήλου που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν του ζητηθεί, να πιστοποιεί ότι η υπογραφή ή/και η σφραγίδα που τέθηκε σε οποιοδήποτε έγγραφο είναι η υπογραφή ή/και η σφραγίδα συγκεκριμένου προσώπου. Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται με την αναγραφή στο έγγραφο πιστοποιητικού σύμφωνα με έναν από τους τύπους που προβλέπονται στο Παράρτημα, καθώς και με την τοποθέτηση σε αυτό της σφραγίδας του πιστοποιούντος υπαλλήλου:

Νοείται ότι ο πιστοποιών υπάλληλος δεν μπορεί να πιστοποιεί τη δική του υπογραφή.

Πότε δύναται να πιστοποιηθεί η υπογραφή ή/και η σφραγίδα

7. Κανένας πιστοποιών υπάλληλος δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή ή/και σφραγίδα, εκτός αν-

(α) η υπογραφή ή/και η σφραγίδα τίθεται στο έγγραφο στην παρουσία του.

(β) το πρόσωπο το οποίο υπογράφει ή/και σφραγίζει το έγγραφο:

(i) είναι προσωπικά γνωστό στον πιστοποιούντα υπάλληλο· ή

(ii) η ταυτότητά του επιβεβαιώνεται από δύο πρόσωπα που είναι προσωπικά γνωστά στον πιστοποιούντα υπάλληλο, τα οποία υπογράφουν το έγγραφο ως μάρτυρες της σφραγίδας ή της υπογραφής του προσώπου που σφραγίζει ή/και υπογράφει. ή

(iii) το πρόσωπο που υπογράφει το έγγραφο επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, παρουσιάζοντας στον πιστοποιούντα υπάλληλο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το οποίο είναι έγκυρο και ισχύον·

(γ) το έγγραφο είναι χαρτοσημασμένο κανονικά με βεβαίωση σύμφωνα με το στοιχείο 32 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Χαρτοσήμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Αναγκαία στοιχεία εγγράφου για πιστοποίηση

8. Κανένας πιστοποιών υπάλληλος δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή ή/και σφραγίδα δυνάμει του παρόντος Νόμου σε οποιοδήποτε έγγραφο, εκτός αν το έγγραφο είναι ευανάγνωστο, συνεχές και χωρίς απάλειψη, περιγραφή, κενό ή διάστημα.

Το πιστοποιητικό αποτελεί μαρτυρία για τα πιστοποιούμενα γεγονότα

9. Πιστοποιήσεις που θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν από πιστοποιούντα υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι δεκτές ως απόδειξη των γεγονότων που πιστοποιούνται με αυτές από όλα τα δικαστήρια.

Δικαιώματα

10. (1) Καταβάλλεται στον πιστοποιούντα υπάλληλο δικαίωμα δύο ευρώ (€2) σχετικά με κάθε υπογραφή ή σφραγίδα που πιστοποιείται από αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το ποσό του οποίου αναγράφεται στο έγγραφο που πιστοποιείται:

Νοείται ότι σε περίπτωση που πιστοποιών υπάλληλος καλείται να πιστοποιήσει υπογραφή ή/και σφραγίδα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ή περιοχή, σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5, καταβάλλεται το δικαίωμα των πέντε ευρώ (€5) για κάθε τέτοια υπογραφή ή σφραγίδα.

(2) Ο Υπουργός δύναται να αναθεωρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παράδοση σφραγίδας πιστοποιούντων υπαλλήλων που απέθαναν ή παύουν να ενεργούν

11. Όταν οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος παύει να κατέχει το αξίωμα ή πεθαίνει, η σφραγίδα του ως πιστοποιούντος υπαλλήλου παραδίδεται από αυτόν ή από το νόμιμο αντιπρόσωπό του, ανάλογα με την περίπτωση, στον Έπαρχο της οικείας επαρχίας. Κάθε δε πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει οποιαδήποτε σφραγίδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, όταν απαιτηθεί αυτό από τον Έπαρχο της οικείας επαρχίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο ποινές.

Αναγραφή λήψης δικαιωμάτων

12. Κάθε πιστοποιών υπάλληλος αναγράφει σε κάθε έγγραφο, την υπογραφή ή/και σφραγίδα του οποίου πιστοποιεί, το ποσό το οποίο λαμβάνεται από αυτόν σχετικά με το έγγραφο.

Ποινικό αδίκημα

13. Οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Ποινικό αδίκημα για ψευδή δήλωση, πλαστοπροσωπία, κ.λπ

14. Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου σε ψευδή δήλωση αναφορικά με την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου ή πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή θέτει σε οποιοδήποτε έγγραφο οποιοδήποτε ψευδές ή φανταστικό όνομα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές.

Μεταβατική διάταξη

15. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός ανακαλεί το διορισμό των πιστοποιούντων υπαλλήλων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα και δεν έχουν ασυμβίβαστο ή/και κώλυμα και προβαίνει στο διορισμό νέων, με βάση τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (i), της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 3.

Κατάργηση

16. Καταργείται ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6)

Τύπος Α

Υπογράφτηκε (ή σφραγίστηκε) σήμερα επί παρουσία μου από τον …………………. Α.Β. ……………….. Ως Πιστοποιών Υπάλληλος πιστοποιώ μόνο την υπογραφή του συναλλασσόμενου και ουδεμία ευθύνη φέρω για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Για επιμαρτύρηση αυτού θέτω την υπογραφή μου και την επίσημη σφραγίδα σήμερα ……………….. την ………., ημέρα του ………… 20...

 

Σφραγίδα

………….ΓΔ……………

Πιστοποιών Υπάλληλος

 

Τύπος Β

Υπογράφτηκε (ή σφραγίστηκε) σήμερα από τον ………………………Α.Β. ………………….. ενώπιόν μου και

(α) ενώπιον των ……………. Ι.Σ. …………………….. και ………………..Χ.Υ. …………………..

και έχουν δηλώσει παρουσία μου ότι το πρόσωπο το οποίο σφράγισε (ή υπέγραψε) είναι ο …………………………Α.Β. …………………….. και ότι ο αναφερόμενος …………………….. Α.Β. ………………………. είναι προσωπικά γνωστός τους· ή

(β) αφού ικανοποιήθηκα για την ταυτότητα του ………………………..Α.Β., αφού μου παρουσιάστηκε δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, έγκυρο και ισχύον, από τον …………………….Α.Β.

Ως Πιστοποιών Υπάλληλος πιστοποιώ μόνο την υπογραφή του συναλλασσόμενου και ουδεμία ευθύνη φέρω για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Για επιμαρτύρηση αυτού θέτω την υπογραφή μου και την επίσημη σφραγίδα σήμερα ……………. την …………. ημέρα του ………….. 20…..

Σφραγίδα

………….ΓΔ……………

Πιστοποιών Υπάλληλος

 

SCHEDULE

(Section 6)

Form A


Signed [or sealed] this day in my presence by A.B. As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document.

In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this ………….. day of …………….. 20….

 

(L.S.)

C.D.

Certifying Officer

Form B


Signed [or sealed] this day by A.B. in my presence and

(a) in the presence of I.S. and X.Y., who have declared in my presence that the person sealing (or signing) is A.B., and that he the said A.B. is personally known to them, or

(b)  by the submission by ……………… A.B. of a valid and in force identity card or passport.

As the Certifying Officer, I certifiy only the signature which appear on document and I assume no responsibility for the content of this document.

 

(L.S.)

C.D.

Certifying Officer