Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.2137/85 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο -

«αξιωματούχος» σημαίνει το Διευθυντή του ΕΟΟΣ και κάθε άλλο εγγράφως εξουσιοδοτημένο από Διευθυντή του ΕΟΟΣ πρόσωπο, το οποίο ανέλαβε γραπτώς την εκτέλεση της παρεχόμενης εξουσίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η θέση και τα καθήκοντα προβλέπονται ρητά από τη σύμβαση ΕΟΟΣ∙

«ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ» σημαίνει το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου∙

«ΕΟΟΣ» ή «Όμιλος» σημαίνει Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού που συνιστάται σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2137/85 και ο οποίος υπόκειται περαιτέρω, όταν πρόκειται για ΕΟΟΣ που έχει ή μεταφέρει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία ή που ιδρύει κατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και Διαταγμάτων∙

«έφορος» σημαίνει τον έφορο εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και για να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του εφόρου εταιρειών∙

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος συμβαλλόμενο μέρος του ΕΟΧ∙

«κράτος συμβαλλόμενο μέρος του Ε.Ο.Χ.» σημαίνει κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004˙

«Μητρώο ΕΟΟΣ» σημαίνει το μητρώο που τηρείται από τον Έφορο σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85.

Σύσταση ΕΟΟΣ

3.-(1) Για τους σκοπούς της εγγραφής ΕΟΟΣ με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα πρόσωπα που προτίθενται να συστήσουν τον ΕΟΟΣ παραδίδουν στον έφορο τη σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ δεν είναι συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, παραδίδεται στον έφορο επικυρωμένη μετάφραση της εν λόγω σύμβασης στην ελληνική γλώσσα.

(2) Μαζί με τη σύμβαση παραδίδεται το έντυπο εγγραφής με αριθμό ΕΟΟΣ 1, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο περιέχει δήλωση σχετικά με τα ονόματα και τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο έφορος δεν εγγράφει οποιονδήποτε ΕΟΟΣ στο Μητρώο ΕΟΟΣ, εκτός εάν πεισθεί ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων σχετικά με την εγγραφή έχουν τηρηθεί, αλλά δύναται να δεχθεί τη δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 1, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, ως επαρκή απόδειξη της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις.

(4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), ο έφορος καταχωρεί στο Μητρώο ΕΟΟΣ τη σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ, καθώς και την επικυρωμένη μετάφρασή της, και εγγράφει τον ΕΟΟΣ.

(5) Με την εγγραφή του ΕΟΟΣ στο Μητρώο ΕΟΟΣ, ο έφορος εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής ΕΟΟΣ, σύμφωνα με το δείγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο ΕΟΟΣ έχει εγγραφεί από την ημερομηνία εγγραφής που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

(6) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (5) πιστοποιητικό δύναται να υπογράφεται από τον έφορο ή να επικυρώνεται με την επίσημη σφραγίδα του.

(7) Το πιστοποιητικό εγγραφής ΕΟΟΣ που εκδίδεται από τον έφορο συνιστά πειστική απόδειξη ότι οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων σχετικά με την εγγραφή του ΕΟΟΣ έχουν τηρηθεί και ότι ο ΕΟΟΣ είναι δεόντως εγγεγραμμένος.

(8) Από την ημερομηνία εγγραφής του ΕΟΟΣ, η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής ΕΟΟΣ που εκδίδεται από τον έφορο, ο ΕΟΟΣ αποκτά νομική προσωπικότητα και, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, φέρει το όνομα το οποίο δηλώνεται στη σύμβαση σύστασής του, το οποίο και καταγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής.

Ανεπιθύμητα ονόματα

4.-(1) ΕΟΟΣ δεν εγγράφεται στην Κυπριακή Δημοκρατία με όνομα το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις ή συντμήσεις αυτών:

(α) «περιορισμένη»,

(β) «απεριόριστη» ,

(γ) «συνεταιρισμός»,

(δ) «ανώνυμη εταιρεία»,

(ε) «ίδρυμα»,

(στ) «σωματείο» ή

(η) οποιαδήποτε άλλη λέξη, η οποία απαγορεύεται κατά την εγγραφή εταιρειών από τον έφορο ή την εγγραφή της οποίας ο έφορος κρίνει ανεπιθύμητη.

(2) Για να καθοριστεί εάν ένα όνομα είναι το ίδιο με ένα άλλο, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι λέξεις «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» ή τα αρχικά «ΕΟΟΣ» ή οι εξουσιοδοτημένες ισοδύναμες αυτών στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα ελληνικά, ως αυτές καθορίζονται από το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Νόμου.

Αλλαγή ονόματος

5.-(1) Κάθε ΕΟΟΣ δύναται να αλλάξει το όνομά του, εφόσον παραδώσει αίτηση για αλλαγή ονόματος ΕΟΟΣ στον έφορο, σύμφωνα με το δείγμα του εντύπου αίτησης με αριθμό ΕΟΟΣ 4 που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.

(2) Εφόσον ο έφορος εγκρίνει το νέο όνομα του ΕΟΟΣ, ο έφορος καταχωρεί το νέο όνομα στο Μητρώο ΕΟΟΣ στο χώρο του πρώην ονόματός του και εκδίδει τροποποιημένο πιστοποιητικό εγγραφής.

(3) Η αλλαγή του ονόματος έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του τροποποιημένου πιστοποιητικού.

Σκοπός του ΕΟΟΣ

6.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.2137/85, ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν δύναται -

(α) να χρησιμοποιείται από μία εταιρεία για τη χορήγηση δανείων σε διοικητικό στέλεχος εταιρείας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο συνδεδεμένο με αυτό, όταν παρόμοια δάνεια υπόκεινται σε περιορισμούς ή έλεγχο βάσει του περί Εταιρειών Νόμου˙

(β) να χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου μεταξύ εταιρείας και διοικητικού στελέχους ή οποιουδήποτε προσώπου συνδεδεμένου με αυτό, παρά μόνο εφόσον το επιτρέπει ο περί Εταιρειών Νόμος.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) ο όρος «δάνειο» περιλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή με ανάλογο αποτέλεσμα, και,

(β) ο όρος «περιουσιακό στοιχείο» περιλαμβάνει κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.

Μέλη Ομίλου

7.-(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΕΟΟΣ δύναται να έχει απεριόριστο αριθμό μελών.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να απαγορεύει ή να περιορίζει για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, τη συμμετοχή ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων, εταιρειών ή άλλων νομικών οντοτήτων σε κάθε Όμιλο.

Ευθύνες και αρμοδιότητες του εφόρου αναφορικά με την τήρηση μητρώων και τη δημοσίευση πράξεων ή/και στοιχείων

8.-(1) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, ο Έφορος τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου-

(α) Μητρώο ΕΟΟΣ, στο οποίο εγγράφει τους ΕΟΟΣ που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία∙ και

(β) ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ, στο οποίο εγγράφει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, τα καταστήματα που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από ΕΟΟΣ, οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, ο έφορος εξασφαλίζει αναφορικά με κάθε Όμιλο την καταχώρηση των, κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, πράξεων και στοιχείων στο οικείο επίσημο μητρώο κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1).

(3) Ο έφορος εξασφαλίζει τη δημοσίευση αναφορικά με κάθε Όμιλο των, κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, πράξεων και στοιχείων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό, την ημερομηνία και τον τόπο της εγγραφής του Ομίλου στο οικείο μητρώο, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο της δημοσίευσης.

(4) Ο έφορος διαβιβάζει στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985 εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση των σχετικών εγγράφων και στοιχείων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Ο έφορος μεριμνά, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λαμβάνει γνώση στο Μητρώο ΕΟΟΣ ή στο ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ, των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), καθώς, και να λαμβάνει, πλήρες αντίγραφο ή απόσπασμα αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος Νόμου.

Αντιταξιμότητα έναντι τρίτων

9.-(1) ΕΟΟΣ δύναται να αντιτάσσει κατά των τρίτων όλες τις πράξεις και όλα τα στοιχεία που κατ’ επιταγήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου παραδίδονται από τον ΕΟΟΣ στον έφορο και καταχωρούνται στο σχετικό μητρώο, μόνο μετά τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 8 δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ο ΕΟΟΣ αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι ήσαν γνώστες των καταχωρηθεισών πράξεων ή καταχωρηθέντων στοιχείων:

Νοείται ότι, για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα μετά τη δημοσίευση, οι εν λόγω πράξεις και τα εν λόγω στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να είναι σε γνώση τους αυτές οι καταχωρηθείσες πράξεις ή τα καταχωρηθέντα στοιχεία.

(2) Εάν έχουν γίνει πράξεις επ' ονόματι ενός ΕΟΟΣ που δεν έχει ακόμα εγγραφεί στο Μητρώο ΕΟΟΣ και εάν ο Όμιλος αυτός δεν αναλαμβάνει μετά την εγγραφή του τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες ή οι άλλες νομικές οντότητες που τις διενήργησαν επ’ ονόματι του ΕΟΟΣ.

Μεταφορά έδρας ΕΟΟΣ εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και εγγραφή ΕΟΟΣ που μεταφέρει την έδρα του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας

10.-(1) Όταν υπάρχει πρόθεση μεταφοράς της έδρας ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και εφόσον η μεταφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει τη σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ, δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, ο ΕΟΟΣ παραδίδει στον έφορο ειδοποίηση πρότασης για μεταφορά της έδρας του, η οποία καταχωρείται από τον έφορο στο Μητρώο ΕΟΟΣ.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση πρότασης για μεταφορά έδρας υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 4, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, μαζί με απόδειξη και αντίτυπα δύο δημοσιεύσεων της εν λόγω ειδοποίησης σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(3) Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία δύναται, μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αντιταχθεί στην πρόταση μεταφοράς έδρας εκτός της Δημοκρατίας, υποβάλλοντας στον έφορο σχετική ειδοποίηση ένστασης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) δημοσίευσης της ειδοποίησης πρότασης για μεταφορά έδρας.

(4) Εφόσον ληφθεί από τον έφορο εμπρόθεσμη ειδοποίηση ένστασης στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση πρότασης για μεταφορά της έδρας ΕΟΟΣ και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφοι 1 μέχρι 3, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, η πρόταση για μεταφορά της έδρας δεν δύναται να παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα.

(5) Ο επηρεαζόμενος ΕΟΟΣ δύναται να προσφύγει σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου κατά της απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας Κυπριακής αρχής να αντιταχθεί στη μεταφορά της έδρας του που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(6) Στην περίπτωση ενός ΕΟΟΣ που έχει δημοσιεύσει ειδοποίηση πρότασης για τη μεταφορά της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 και νοουμένου ότι δεν έχει υπάρξει ειδοποίηση από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είχε προηγουμένως την έδρα του ότι αντιτίθεται στην προτιθέμενη μεταφορά έδρας, ο έφορος εγγράφει τον ΕΟΟΣ με τη νέα επίσημη διεύθυνσή του, εφόσον παραλάβει από τον ΕΟΟΣ το έντυπο εγγραφής με αριθμό ΕΟΟΣ 1, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο συνοδεύεται από -

(α) τεκμήρια δημοσίευσης της ειδοποίησης πρότασης μεταφοράς της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία, και

(β) δήλωση ότι καμία αρμόδια αρχή δεν έχει αντιταχθεί στην ειδοποίηση πρότασης μεταφοράς της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(7) Κάθε ανακοίνωση ή επίδοση δύναται να απευθύνεται σε ΕΟΟΣ στην επίσημη διεύθυνσή του, όπως αυτή αναφέρεται στο καταχωρηθέν έντυπο ΕΟΟΣ 1, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι, ή σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην κατάσταση της εν λόγω διεύθυνσης, σε κάθε νέα επίσημη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο ΕΟΟΣ 4 του Παραρτήματος Ι.

Ακυρότητα Ομίλου

11.-(1) Καμία διάταξη που προβλέπει την ακυρότητα εγγεγραμμένου ΕΟΟΣ δεν είναι εφαρμόσιμη, παρά μόνο εάν η ακυρότητα διαπιστωθεί ή απαγγελθεί με δικαστική απόφαση:

Νοείται ότι, όταν είναι δυνατή η διευθέτηση της κατάστασης του Oμίλου, το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται πρέπει να τάξει προθεσμία για τη διευθέτηση αυτή.

(2) Η ακυρότητα του Oμίλου συνεπάγεται την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Η απόφαση που διαπιστώνει ή απαγγέλλει την ακυρότητα του Ομίλου αντιτάσσεται έναντι των τρίτων κατά τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9. Η εν λόγω απόφαση δεν θίγει καθ' εαυτή το κύρος των υποχρεώσεων που βαρύνουν είτε τον Όμιλο είτε άλλους αξιωματούχους αυτού και έχουν δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση μπορεί ν' αντιταχθεί έναντι των τρίτων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

Διεύθυνση Ομίλου και ανακοίνωση Διευθυντών

12.-(1) Τη διεύθυνση του Ομίλου δύνανται να ασκούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που διορίζονται με την ίδια τη σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή με απόφαση των μελών του, ως διευθυντές:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται να είναι διευθυντές του Ομίλου πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σε αυτά δίκαιο ή σύμφωνα με το ισχύον στην Κυπριακή Δημοκρατία δίκαιο ή ύστερα από δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σε κράτος μέλος, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο διοικητικό όργανο ή στο όργανο διεύθυνσης μιας εταιρείας ή δεν δικαιούνται να είναι διαχειριστές μιας επιχείρησης ή δεν δικαιούνται να ενεργούν υπό την ιδιότητα διαχειριστή ή διευθυντή ΕΟΟΣ:

Νοείται, περαιτέρω, ότι, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι διευθυντές Ομίλων πρόσωπα που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, περιορίζονται από το να διαχειρίζονται εταιρείες.

(2) Νομικό πρόσωπο δύναται να είναι διευθυντής εγγεγραμμένου ΕΟΟΣ εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο ορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα να το εκπροσωπούν και καταχωρεί στον έφορο ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (4) κάθε τέτοιου φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 3, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, ως εάν να ήταν το ίδιο αυτό πρόσωπο διευθυντής:

Νοείται ότι, οι εν λόγω εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι υπέχουν την ίδια ευθύνη ως εάν να ήταν οι ίδιοι διευθυντές του Ομίλου και οι περιορισμοί που προβλέπονται το εδάφιο (1) ισχύουν και για τους αντιπροσώπους αυτούς.

(3) Οι προϋποθέσεις διορισμού και ανάκλησης του ή των διευθυντών, καθώς και οι εξουσίες τους, ορίζονται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή, εάν η σύμβαση δεν περιέχει σχετική ρύθμιση, καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Ομίλου.

(4) Κάθε ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία παραδίδει στον έφορο ανακοίνωση του διορισμού των Διευθυντών του, σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 3, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Διευθυντή:

(α) προκειμένου περί νομικού προσώπου, το όνομά του και τον τόπο εγγραφής του ή την κύρια έδρα των εργασιών του∙ και

(β) όταν το νομικό αυτό πρόσωπο εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο∙

(i) το πλήρες όνομα του εν λόγω προσώπου∙

(ii) κάθε προηγούμενο μικρό όνομα ή επώνυμό του∙

(iii) τη διεύθυνση της συνήθους κατοικίας του∙

(iv) την ιθαγένειά του∙

(v) την όποια επαγγελματική κατάρτισή του∙ και

(vi) την ημερομηνία γέννησής του.

(5) Κάθε ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία παραδίδει στον έφορο ανακοίνωση τερματισμού του διορισμού οποιουδήποτε Διευθυντή του ΕΟΟΣ ή εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 6, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.

Ευθύνη μελών

13.-(1) Τα μέλη του Ομίλου ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως για τα πάσης φύσεως χρέη του.

(2) Μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης του Ομίλου, οι δανειστές του δεν μπορούν να επιδιώξουν την πληρωμή χρεών από ένα μέλος, κατά τους όρους του εδαφίου (1), παρά μόνον εάν έχουν στραφεί, προηγουμένως, κατά του Ομίλου και δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Είσοδος νέων μελών και απώλεια ιδιότητας μέλους

14.-(1) Η απόφαση για την είσοδο νέων μελών λαμβάνεται ομόφωνα από τα μέλη του Ομίλου.

(2) Κάθε νέο μέλος ευθύνεται, κατά τους όρους του άρθρου 13, για τα χρέη του Ομίλου, ακόμη και γι' αυτά που απορρέουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου πριν από την είσοδο του νέου μέλους στον Όμιλο:

Νοείται ότι, κάθε νέο μέλος δύναται να απαλλαγεί από τέτοια ευθύνη με την ενσωμάτωση σχετικής ρήτρας στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή στην πράξη εισόδου στον Όμιλο. Η ρήτρα αυτή δύναται να αντιταχθεί έναντι τρίτων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9, μόνον εάν έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8.

(3) Η ιδιότητα του μέλους του Ομίλου απόλλυται με το θάνατο του μέλους ή όταν παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85. Ο ουσιώδης χρόνος απώλειας της ιδιότητας του μέλους καθορίζεται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση θανάτου ενός φυσικού προσώπου, μέλους του Ομίλου, η θέση του στον Όμιλο μπορεί να καταληφθεί μόνο υπό τους όρους που προβλέπει η σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή ελλείψει σχετικής ρύθμισης, με ομόφωνη συμφωνία των εναπομενόντων μελών.

Διάλυση υπό του Δικαστηρίου

15.-(1) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή αρμόδιας αρχής, το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο οφείλει να κηρύξει τη διάλυση του Ομίλου, σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 3, 12 ή 31, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 και των συναφών εφαρμοστικών διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν είναι δυνατή η διευθέτηση της κατάστασης του Ομίλου και επέλθει πριν ληφθεί απόφαση επί της ουσίας.

(2) Ύστερα από αίτηση μέλους, το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο δύναται να απαγγείλει τη διάλυση του Ομίλου για σπουδαίο λόγο.

Ευθύνη πρώην μελών

16. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, κάθε μέλος που παύει να είναι μέλος του Ομίλου, εξακολουθεί να υπέχει ευθύνη, υπό τους όρους του άρθρου 13, για τα χρέη που απορρέουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου, πριν από την απώλεια της ιδιότητάς του ως μέλους.

Διαδικασία διάλυσης

17.-(1) Η διάλυση του Ομίλου συνεπάγεται την εκκαθάρισή του.

(2) Για την εκκαθάριση του Ομίλου και την περάτωσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V («Εκκαθάριση») και του Μέρους VΙ («Παραλήπτες και Εκκαθαριστές») του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, στην έκταση που προβλέπουν για την εκκαθάριση και την περάτωση της εκκαθάρισης σε σχέση με εταιρείες ως εάν να επρόκειτο για ΕΟΟΣ, τηρουμένων των αναλογιών.

(3) Η κατά το άρθρο 1, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ικανότητα του Ομίλου εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης.

(4) Ο ή οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 8.

Αφερεγγυότητα και παύση πληρωμών

18. Οι ΕΟΟΣ υπόκεινται στις διατάξεις του Μέρους V και του Μέρους VΙ του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται, στην έκταση που προβλέπουν για την αφερεγγυότητα και την παύση πληρωμών εταιρειών ως εάν να επρόκειτο για ΕΟΟΣ, τηρουμένων των αναλογιών. Η έναρξη διαδικασίας κατά του Ομίλου, λόγω αφερεγγυότητάς του ή παύσης πληρωμών, δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την έναρξη ίδιας διαδικασίας κατά των μελών του Ομίλου αυτού.

Παραγραφή απαιτήσεων κατά μέλους ΕΟΟΣ

19.-(1) Εφαρμόζεται, όσον αφορά τις απαιτήσεις κατά μέλους για χρέη που απορρέουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου πριν από την απώλεια της ιδιότητάς του ως μέλους, πενταετής προθεσμία παραγραφής η οποία υπολογίζεται από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, της εξόδου του μέλους από τον Όμιλο.

(2) Εφαρμόζεται, όσον αφορά τις αγωγές κατά ενός μέλους του Ομίλου για τα χρέη που απορρέουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου αυτού, πενταετής προθεσμία παραγραφής η οποία υπολογίζεται από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, της περάτωσης της εκκαθάρισης του Ομίλου.

Δημόσιο συμφέρον

20. Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να απαγορεύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΕΟΟΣ, η οποία ασκείται από αυτόν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά παράβαση του δημοσίου συμφέροντος. Ο ΕΟΟΣ δύναται να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος κατά της απόφασης αυτής.

Εγγραφή καταστήματος ΕΟΟΣ του οποίου η κύρια εγκατάσταση είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας

21.-(1) Για τους σκοπούς της εγγραφής καταστήματος οποιουδήποτε ΕΟΟΣ εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η επίσημη διεύθυνση του ΕΟΟΣ είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ΕΟΟΣ παραδίδει στον έφορο, εντός ενός μηνός από τη δημιουργία του καταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης σύστασης του ΕΟΟΣ, μαζί με -

(α) πιστοποιημένη μετάφραση στα ελληνικά της σύμβασης σύστασης του ΕΟΟΣ, καθώς και των υπολοίπων πράξεων και στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, εάν η εν λόγω σύμβαση ή οι πράξεις ή τα στοιχεία ή μέρος αυτών δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, και

(β) το έντυπο εγγραφής στο έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 2, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.

(2) Ο έφορος δεν εγγράφει οποιοδήποτε κατάστημα οποιουδήποτε ΕΟΟΣ, εκτός εάν έχει πεισθεί ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων για την καταχώριση και εγγραφή του καταστήματος έχουν τηρηθεί, αλλά δύναται να δεχθεί δήλωση στη βάση του εντύπου με αριθμό ΕΟΟΣ 2, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, ως επαρκή απόδειξη της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις.

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο έφορος φυλάσσει το αντίγραφο της σύμβασης σύστασης του ΕΟΟΣ, καθώς και επικυρωμένη μετάφραση αυτής και εγγράφει το υπό εξέταση κατάστημα ΕΟΟΣ στο ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ.

(4) Κάθε ανακοίνωση ή επίδοση, η οποία αφορά σε ένα ΕΟΟΣ, του οποίου η επίσημη διεύθυνση είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται να απευθύνεται σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(5) Εάν ένας ΕΟΟΣ παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1), ο ΕΟΟΣ και κάθε αξιωματούχος αυτού, ο οποίος εκ προθέσεως εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη.

Υποβολή εγγράφων

22.-(1) Τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ι) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, απαιτείται να παραδίδονται στον έφορο για καταχώρισή τους στο Μητρώο ΕΟΟΣ, όταν πρόκειται για ΕΟΟΣ με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή, όταν πρόκειται για ΕΟΟΣ η έδρα του οποίου βρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά διατηρεί κατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πράξης, απόφασης, τροποποίησης, μεταβολής, δημιουργίας, κατάργησης, διορισμού, μεταβίβασης, περάτωσης, δημοσίευσης, αναλόγως της περίπτωσης, μαζί με μία επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά για οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο ή μέρος αυτού που δεν είναι συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα, όπως περιγράφεται ακολούθως:

(α) στην περίπτωση των εγγράφων ή στοιχείων που αναφέρονται στην παραγράφο (δ) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, όταν η επίσημη διεύθυνση του ΕΟΟΣ είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα έγγραφα ή έντυπα αυτά παραδίδονται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 3, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι, τα ονόματα των διευθυντών και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, λεπτομέρειες για το εάν ενεργούν μόνοι ή εάν πρέπει να ενεργούν από κοινού, και του τερματισμού των καθηκόντων οποιουδήποτε διευθυντή επί του εντύπου με αριθμό ΕΟΟΣ 6, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι∙

(β) στην περίπτωση των εγγράφων ή στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (ε) έως (ι) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, και στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του ιδίου άρθρου όταν η επίσημη διεύθυνση του ΕΟΟΣ είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα έγγραφα ή έντυπα αυτά παραδίδονται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 4, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι και

(γ) στην περίπτωση των εγγράφων ή στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, τα έγγραφα ή έντυπα αυτά παραδίδονται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 5, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι.

(2) Ο έφορος καταχωρεί και φυλάσσει τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου έγγραφα και στοιχεία, καθώς και επικυρωμένη μετάφραση αυτών, στο σχετικό μητρώο που διατηρεί και ενημερώνει.

(3) ΕΟΟΣ, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1), καθώς και κάθε αξιωματούχος αυτού, ο οποίος εκ προθέσεως εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την υπό αναφορά παράλειψη, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη.

Επιθεώρηση εγγράφων

23.-(1) Οποιοσδήποτε δύναται -

(α) να επιθεωρήσει όλα τα έγγραφα ή στοιχεία που τηρούνται από τον έφορο ή αντίγραφα αυτών, και

(β) να απαιτήσει από τον έφορο να παραδώσει σε αυτόν ένα αντίγραφο ή απόσπασμά του εν λόγω εγγράφου ή στοιχείων ή οποιοδήποτε μέρος αυτών,

εφόσον καταβάλει το προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τέλος.

(2) Πιστοποιητικό εγγραφής, αντίγραφο ή απόσπασμα οποιουδήποτε εγγράφου που συντάχθηκε βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων, αν πιστοποιήθηκε δεόντως ως γνήσιο αντίγραφο ή απόσπασμα με την υπογραφή του εφόρου ή άλλου λειτουργού δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον έφορο, γίνεται αποδεκτό ως μαρτυρία του ίδιου κύρους με εκείνη του πρωτότυπου εγγράφου, σε κάθε νομική διαδικασία.

Μετάφραση εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα

24. Όπου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδομένους Κανονισμούς απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων σε πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, θα ακολουθούνται οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Διαδικαστικού Κανονισμού.

Ποινικά αδικήματα

25.-(1) ΕΟΟΣ, ο οποίος παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 6 και κάθε αξιωματούχος, ο οποίος εκ προθέσεως εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη αυτή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη και το Δικαστήριο διατάσσει όπως υπάρξει συμμόρφωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμά του.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συντάσσει, υπογράφει, αποστέλλει ή παραδίδει, για σκοπούς εγγραφής βάση του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ή διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε ψευδή δήλωση γνωρίζοντας ότι η δήλωση είναι ψευδής, υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπορεύεται ή διεξάγει εργασία στην Κυπριακή Δημοκρατία με οποιαδήποτε επωνυμία ή τίτλο που χρησιμοποιεί τις λέξεις «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» ή «ΕΟΟΣ» ή οποιαδήποτε σύντμηση ή απομίμηση της λέξης εκείνης, εκτός εάν έχει κατάλληλα συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ή διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα που χρησιμοποιήθηκε η εν λόγω επωνυμία ή ο εν λόγω τίτλος.

(4) ΕΟΟΣ, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985 είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).

(5) Αξιωματούχος του ΕΟΟΣ ή και άλλο πρόσωπο που, για λογαριασμό του ΕΟΟΣ, εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση, οποιασδήποτε επιστολής, δελτίου παραγγελίας ή παρόμοιου εγγράφου που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).

Φορολογία κερδών Ομίλου

26. Για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ΕΟΟΣ φορολογούνται μόνο τα μέλη του.

Καθήκον τήρησης βιβλίων λογαριασμών

27.-(1) Κάθε ΕΟΟΣ τηρεί βιβλία λογαριασμών, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Ομίλου δεν θεωρούνται ότι έχουν τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών, αν δεν έχουν τηρήσει τα βιβλία αυτά ή τους λογαριασμούς αυτούς κατά τον τρόπο που είναι αναγκαίος για να παρουσιάσουν ή να επεξηγήσουν τις συναλλαγές τους και την οικονομική κατάσταση των εργασιών τους, περιλαμβανομένου βιβλίου ή βιβλίων που περιέχουν καταχωρήσεις από ημέρα σε ημέρα, με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των μετρητών που λαμβάνονται και των μετρητών που πληρώνονται και, σε κατάλληλες περιπτώσεις, λογαριασμούς όλων των αγαθών που πωλήθηκαν, περιλαμβανομένης περιγραφής με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των αγαθών που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν, είτε τοις μετρητοίς είτε με πίστωση, ώστε να καθίσταται δυνατή η διακρίβωση των αγαθών αυτών, καθώς και οι λεπτομέρειες του ονόματος και της διεύθυνσης του προμηθευτή ή αγοραστή των αγαθών αυτών και εκθέσεις ετήσιων απογραφών που να δείχνουν τη βάση επί της οποίας γίνονται οι απογραφές αυτές.

(3) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών όπως καθορίζεται πιο πάνω, υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, εάν η καταγραφή των λεπτομερειών που απαιτούνται από το εδάφιο (2) από οποιονδήποτε Όμιλο που απασχολείται με λιανικό εμπόριο, θα αποτελούσε ταλαιπωρία ή θα ήταν αντίθετη με τα συνήθη έθιμα του εμπορίου, η παράλειψη τέτοιας καταγραφής δεν συνιστά αδίκημα και δεν επισύρει οποιαδήποτε κύρωση.

Κανονισμοί

28.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, για τη ρύθμιση κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να καθορίζει -

(α) ειδικότερους κανόνες ή λεπτομέρειες που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο ΕΟΟΣ και στο ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ ή/και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιείται η καταχώρηση των εγγράφων στα πιο πάνω αναφερόμενα μητρώα ή/και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με τη διενέργεια των εγγραφών ή καταχωρήσεων

(β) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται στον έφορο βάσει του παρόντος Νόμου∙ και

(γ) τις κατάλληλες κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων οποιωνδήποτε εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

29. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής (περιλαμβανομένων των κλιμάκων, τελών και μαρτυρίας) αναφορικά με διαδικασία οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένης διαδικασίας για την εκκαθάριση βάσει του Νόμου αυτού.

Διατάγματα

30. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα με το οποίο να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε Παράρτημα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε από τα έντυπα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

[Άρθρο 4(2)]


Επιτρεπόμενα ισοδύναμα σε άλλες επίσημες κοινοτικές γλώσσες του

«Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» και «ΕΟΟΣ»

-ΔΑΝΕΖΙΚΗ:

Europæiske økonomiske Firmagruppe (EØFG)

 

-ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ:

Europese Economische samenwerkingsverbanden (EESV)

 

-ΓΑΛΛΙΚΗ:

Groupement Européen d'intérêt économique (GEIE)

 

- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ:

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)

 

-ΑΓΓΛΙΚΗ:

European Economic Interest Grouping (EEIG)

 

-ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ:

Grupail Eorpach um leas Eacnamaioch (gele)

 

-ΙΤΑΛΙΚΗ:

Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

 

-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ:

Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE)

 

-ΙΣΠΑΝΙΚΗ:

Agrupación Europea de interés Económico (AEIE)