Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πλαισίου Ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και των Διεπαφών με άλλους Τρόπους Μεταφοράς Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών» σημαίνει την ικανότητα να εξασφαλίζονται συνεχώς και αδιαλείπτως υπηρεσίες σε δίκτυα μεταφορών σε όλη την Ένωση·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων·

«αρχιτεκτονική» σημαίνει τον κατασκευαστικό σχεδιασμό που καθορίζει τη δομή, τη συμπεριφορά και την ενσωμάτωση ενός δεδομένου συστήματος στο οικείο πλαίσιο·

«δεδομένα μετακίνησης» σημαίνει βασικά δεδομένα (όπως χρονοδιαγράμματα δημοσίων μεταφορών και τιμολόγια), απαραίτητα για την παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις, πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιασμός της μετακίνησης, η κράτηση θέσεων και η προσαρμογή·

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δε δύνανται πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

«δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία» σημαίνει ιστορικά δεδομένα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, για τα χαρακτηριστικά οδικής κυκλοφορίας·

«δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο» σημαίνει δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υποδομών του οδικού δικτύου, περιλαμβανομένων των σταθερών οδικών σημάτων ή των ρυθμιστικών χαρακτηριστικών ασφαλείας·

«διαλειτουργικό σύστημα eCall» σημαίνει το σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης από όχημα προς τον αριθμό 112, η οποία γίνεται είτε αυτόματα είτε με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος είτε χειροκίνητα και η οποία μεταφέρει, μέσω των ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών, ένα τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ των επιβατών του οχήματος και του καταλληλότερου κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκηςˑ

«διαλειτουργικότητα» σημαίνει την ικανότητα των συστημάτων και των υποκείμενων επιχειρηματικών διεργασιών να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις·

«διεπαφή» σημαίνει εγκατάσταση μεταξύ συστημάτων που παρέχει τα εφόδια, μέσω των οποίων αυτά μπορούν να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν·

«Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 18 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«ευαίσθητα δεδομένα» σημαίνει τα, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και τον ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες∙

«ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου» σημαίνει όσους χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, καθώς και τους μοτοσικλετιστές και τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα και προσανατολισμό.

«εφαρμογή ΣΕΜ» σημαίνει το λειτουργικό μέσο για την εφαρμογή των ΣΕΜ·

«νομαδική συσκευή» σημαίνει φορητή συσκευή επικοινωνιών ή πληροφοριών που μπορεί να μεταφέρεται εντός του οχήματος προς στήριξη του καθήκοντος οδήγησης και/ή των μεταφορικών δραστηριοτήτων·

«πάροχος υπηρεσιών ΣΕΜ» σημαίνει οποιοδήποτε φορέα παροχής υπηρεσίας ΣΕΜ, δημόσιο ή ιδιωτικό·

«πλατφόρμα» σημαίνει μονάδα επί του οχήματος ή στο εξωτερικό του που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη, παροχή, αξιοποίηση και ολοκλήρωση των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ·

«προδιαγραφή» σημαίνει δεσμευτικό μέτρο που θεσπίζει διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν απαιτήσεις, διαδικασίες ή άλλους τυχόν συναφείς κανόνες·

«πρότυπο» σημαίνει πρότυπο, όπως αυτό ορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«συμβατότητα» σημαίνει τη γενική ικανότητα συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί μαζί με άλλη συσκευή ή σύστημα χωρίς να υποστεί μετατροπή·

«Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (στο εξής ΣΕΜ)» σημαίνει τα συστήματα, στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς·

«υπηρεσία ΣΕΜ» σημαίνει την παροχή εφαρμογής ΣΕΜ μέσω καλά καθορισμένου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου, που σκοπό έχει να συμβάλλει στην ασφάλεια του χρήστη, την απόδοση, την άνεση ή/και να διευκολύνει ή να υποστηρίζει τις δραστηριότητες μεταφορών και μετακινήσεων·

«χρήστης ΣΕΜ» σημαίνει κάθε χρήστη εφαρμογών ή υπηρεσιών ΣΕΜ, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών, των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, των χρηστών και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομής οδικών μεταφορών, των διαχειριστών στόλου και των διαχειριστών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος -

(α) θεσπίζει το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης ΣΕΜ εντός της Δημοκρατίας και καθορίζει τους αναγκαίους γενικούς όρους·

(β) προβλέπει για την ανάπτυξη προδιαγραφών αναφορικά με δράσεις εντός των τομέων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, καθώς και για την ενδεχόμενη ανάπτυξη των απαραίτητων προτύπων·

(γ) ισχύει για εφαρμογές και υπηρεσίες ΣΕΜ στον τομέα των οδικών μεταφορών και στις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς, με την επιφύλαξη των θεμάτων που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή είναι αναγκαία για τον τομέα της άμυνας.

Τομείς προτεραιότητας

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι πιο κάτω τομείς αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων:

(α) Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις·

(β) αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ΣΕΜ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών·

(γ) εφαρμογές ΣΕΜ σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία·

(δ) σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.

(2) Το εύρος των τομέων προτεραιότητας προσδιορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Δράσεις προτεραιότητας

5. Στο πλαίσιο των τομέων προτεραιότητας, οι πιο κάτω δράσεις αποτελούν δράσεις προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων, ως εκτίθενται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

(α) Η παροχή, σε επίπεδο Ένωσης, υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

(β) δεδομένα και διαδικασίες για ενδεχόμενη δωρεάν παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία, σχετικών με την οδική ασφάλεια·

(γ) η παροχή διαλειτουργικού συστήματος eCall σε επίπεδο Ένωσης·

(δ) η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων·

(ε) η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων.

Ανάπτυξη των ΣΕΜ

6.-(1) Άνευ επηρεασμού του δικαιώματός της να αποφασίζει για την ανάπτυξη των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ εντός της Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι προδιαγραφές που θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΚ, εφαρμόζονται στις εν λόγω εφαρμογές και υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή εγκρίνει την ανάπτυξη των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ των παρόχων υπηρεσιών ΣΕΜ.

(3) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται στους τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, ενόσω δεν έχουν εγκριθεί προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

7.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν τους όρους με τους οποίους η αρμόδια αρχή μπορεί, έπειτα από κοινοποίηση στην Επιτροπή, να θεσπίζει πρόσθετους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ΣΕΜ σε ολόκληρο ή σε τμήμα του εδάφους της Δημοκρατίας, όταν οι κανόνες αυτοί δεν παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα.

(2) Οι προδιαγραφές -

(α) δύνανται να βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα πρότυπα του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου·

(β) δύνανται να προβλέπουν αξιολόγηση της πιστότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

(γ) συνάδουν με τις βασικές αρχές του Δευτέρου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

Πρότυπα

8.-(1) Τα αναγκαία πρότυπα που πρέπει να προβλεφθούν για τη διαλειτουργικότητα, τη συμβατότητα και τη συνέχεια για την ανάπτυξη και λειτουργική χρήση των ΣΕΜ αναπτύσσονται στους τομείς προτεραιότητας και για τις δράσεις προτεραιότητας.

(2) Κατά την έκδοση εντολής προς τους φορείς τυποποίησης, πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές του Δεύτερου Παραρτήματος καθώς και οι τυχόν λειτουργικές διατάξεις που περιέχονται σε προδιαγραφή η οποία θεσπίστηκε από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών

9.-(1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία η αρμόδια αρχή προτίθεται να εγκαταστήσει ή εγκρίνει εφαρμογές και υπηρεσίες ΣΕΜ μέσω των οποίων θα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα, αυτό θα γίνεται ύστερα από διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από αθέμιτη χρήση, περιλαμβανομένης της παράνομης πρόσβασης σε αυτά, αλλοίωσης ή απώλειάς τους.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η αρμόδια αρχή ενθαρρύνει, όπου είναι δυνατό, τη χρήση ανώνυμων δεδομένων κατά τη λειτουργία των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ.

(5) Σχετικά με την εφαρμογή του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις αναφορικά με τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2007 τυγχάνει εφαρμογής.

Ευθύνη

10. Για τα θέματα που συνδέονται με την ευθύνη και αφορούν στην ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές που θεσπίζονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζεται ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Υποβολή εκθέσεων

11.-(1) Η αρμόδια αρχή με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποβάλλει στην Επιτροπή πληροφορίες για εθνικές δράσεις ΣΕΜ που έχουν σχεδιαστεί για την επόμενη της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου πενταετία.

(2) Μετά την αρχική έκθεση, η αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση ανά τρία έτη σχετικά με την πρόοδο που επιτελέστηκε για την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 4 και 5)

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

— Τομέας προτεραιότητας Ι: Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη βέλτιστη χρήση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραιότητας (α)

Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε να διατίθενται στους χρήστες ΣΕΜ διασυνοριακώς ακριβείς υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση:

- τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενα και ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, που χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε παρόχους υπηρεσιών ΣΕΜ, τηρουμένων των περιορισμών ασφάλειας και διαχείρισης των μεταφορών,

- τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και των οικείων παρόχων υπηρεσιών ΣΕΜ,

- την έγκαιρη επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες,

- την έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις πολυτροπικές μετακινήσεις από τους παρόχους υπηρεσιών ΣΕΜ.

2. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραιότητας (β)

Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε να διατίθενται στους χρήστες ΣΕΜ, σε πραγματικό χρόνο, διασυνοριακώς ακριβείς υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση:

- τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενα και ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, που χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία σε παρόχους υπηρεσιών ΣΕΜ, τηρουμένων των περιορισμών ασφάλειας και διαχείρισης των μεταφορών,

- τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και των οικείων παρόχων υπηρεσιών ΣΕΜ σε διασυνοριακό επίπεδο,

- την έγκαιρη επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες,

- την έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, από τους παρόχους υπηρεσιών ΣΕΜ.

3. Προδιαγραφές αναγκαίες για τις δράσεις προτεραιότητας (α) και (β)

3.1. Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων για τη συλλογή από τις οικείες δημόσιες αρχές και/ή, ενδεχομένως, από τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών, κυρίως για βαρέα φορτηγά οχήματα) και για την παροχή αυτών των δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών ΣΕΜ, με βάση:

- τη διαθεσιμότητα, σε παρόχους υπηρεσιών ΣΕΜ, των υφισταμένων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών) που συλλέγουν οι οικείες δημόσιες αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας,

- τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών ΣΕΜ,

- την έγκαιρη επικαιροποίηση, από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και/ή, ενδεχομένως από τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών),

- την έγκαιρη επικαιροποίηση, από τους παρόχους υπηρεσιών ΣΕΜ, των υπηρεσιών και εφαρμογών ΣΕΜ αξιοποιώντας τα δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία.

3.2. Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε ακριβή δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις υπηρεσίες μεταφορών που χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες να διατίθενται, ει δυνατόν, στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, με βάση:

- τη διαθεσιμότητα των υφισταμένων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες, στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών,

- τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και των ιδιωτικών παραγωγών ψηφιακών χαρτών και παρόχων υπηρεσιών,

- την έγκαιρη επικαιροποίηση από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερομένους παράγοντες των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία που χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες,

- την έγκαιρη επικαιροποίηση των ψηφιακών χαρτών από τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών.

4. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραιότητας (γ)

Καθορισμό, ενδεχομένως, των ελάχιστων απαιτήσεων για δωρεάν παροχή "καθολικών μηνυμάτων κυκλοφορίας" σχετικών με την οδική ασφάλεια σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και για το ελάχιστο περιεχόμενό τους, με βάση:

- τον εντοπισμό και τη χρήση τυποποιημένου καταλόγου κυκλοφοριακών συμβάντων σχετικών με την ασφάλεια "καθολικά μηνύματα κυκλοφορίας", τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται δωρεάν στους χρήστες ΣΕΜ,

- τη συμβατότητα και ενσωμάτωση "καθολικών μηνυμάτων κυκλοφορίας" στις υπηρεσίες ΣΕΜ για πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία και τις πολυτροπικές μετακινήσεις.

— Τομέας προτεραιότητας ΙΙ: Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ΣΕΜ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη συνέχεια και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας και εμπορευματικών μεταφορών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Προδιαγραφές για άλλες δράσεις

1. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού πλαισίου ΣΕΜ, με ειδική στόχευση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΣΕΜ, στην αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και στις πτυχές της πολυτροπικότητας, περιλαμβανομένης π.χ. της έκδοσης πολυτροπικών διαλειτουργικών εισιτηρίων, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους αρχιτεκτονική ΣΕΜ για την κινητικότητα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

2. Καθορισμό των ελάχιστων απαραίτητων απαιτήσεων για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ΣΕΜ, ιδίως για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, για τη διαχείριση των επιβατικών μεταφορών με διάφορους τρόπους μεταφοράς, με βάση:

- τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων σχετικά με την κυκλοφορία σε επίπεδο διασυνοριακό και, ενδεχομένως, διαπεριφερειακό, ή μεταξύ αστικών και υπεραστικών περιοχών,

- τη χρήση τυποποιημένων ροών πληροφοριών ή διεπαφών κυκλοφορίας μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων.

3. Καθορισμό των ελάχιστων αναγκαίων απαιτήσεων για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ΣΕΜ για τη διαχείριση κατά μήκος ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών και με διάφορους τρόπους μεταφοράς, με βάση:

- τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερόμενων παραγόντων, σχετικά με την κυκλοφορία σε επίπεδο διασυνοριακό και, ενδεχομένως, διαπεριφερειακό, ή μεταξύ αστικών και υπεραστικών περιοχών,

- τη χρήση τυποποιημένων ροών πληροφοριών ή διεπαφών κυκλοφορίας μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων.

4. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων κατά την υλοποίηση των εφαρμογών ΣΕΜ (κυρίως για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς) για την εφοδιαστική αλυσίδα εμπορευματικών μεταφορών (eFreight), με βάση:

- τη διαθεσιμότητα των σχετικών τεχνολογιών ΣΕΜ στους φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ΣΕΜ και της χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών από αυτούς,

- την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων εντοπισμού στα εργαλεία και κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

5. Καθορισμό των απαραίτητων διεπαφών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και συμβατότητας μεταξύ της αστικής αρχιτεκτονικής ΣΕΜ και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ΣΕΜ με βάση:

- τη διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές, τον προγραμματισμό μετακινήσεων, τη ζήτηση μεταφορών, την κυκλοφορία και τη στάθμευση, στα αστικά κέντρα ελέγχου και στους παρόχους υπηρεσιών,

- τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, μεταξύ των διαφορετικών αστικών κέντρων ελέγχου και των παρόχων υπηρεσιών, των δεδομένων σχετικά με δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές και με όλους τους πιθανούς τρόπους μεταφοράς,

- την ενσωμάτωση όλων των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών σε ενιαία αρχιτεκτονική.

— Τομέας προτεραιότητας ΙΙΙ: Εφαρμογές ΣΕΜ σχετικά με την ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου

Οι προδιαγραφές για τις εφαρμογές ΣΕΜ σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας (δ)

Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την εναρμονισμένη παροχή ενός διαλειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος eCall, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δεδομένων ΣΕΜ εντός του οχήματος που πρόκειται να ανταλλάσσονται,

- διαθεσιμότητα του απαραίτητου εξοπλισμού στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης τα οποία είναι αποδέκτες των δεδομένων που εκπέμπουν τα οχήματα,

- διευκόλυνση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των οχημάτων και των κέντρων κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

2. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας (ε)

Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που βασίζονται στα ΣΕΜ για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, ιδίως σε παρόδιες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και ανάπαυσης, με βάση:

- τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με τις παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης,

- τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παρόδιων εγκαταστάσεων στάθμευσης, κέντρων και οχημάτων.

3. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας (στ)

Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων που βασίζονται στα ΣΕΜ για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, ιδίως σε χώρους παροχής υπηρεσιών και ανάπαυσης, με βάση:

- τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με παρόδιες εγκαταστάσεων στάθμευσης,

- τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παρόδιων εγκαταστάσεων στάθμευσης, κέντρων και οχημάτων,

- την ενσωμάτωση σχετικών τεχνολογιών ΣΕΜ, τόσο σε οχήματα όσο και σε παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης, για την επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για σκοπούς κράτησης.

4. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις

4.1. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για τη στήριξη της ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου σε σχέση με τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής που είναι τοποθετημένη επί του οχήματος και τη χρήση νομαδικών συσκευών για τη στήριξη της οδήγησης και/ή της μεταφορικής δραστηριότητας, καθώς και για την εγγύηση της ασφάλειας των επικοινωνιών εντός του οχήματος.

4.2. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου για όλες τις εφαρμογές ΣΕΜ.

4.3. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων υποβοηθούμενης οδήγησης στα οχήματα και τις οδικές υποδομές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2007/46/ΕΚ, 2002/24/ΕΚ και 2003/37/ΕΚ.

— Τομέας προτεραιότητας IV: Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τα ΣΕΜ για τη σύνδεση του οχήματος με τις υποδομές μεταφορών περιλαμβάνουν:

Προδιαγραφές για άλλες δράσεις:

1. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την ενσωμάτωση διαφόρων εφαρμογών ΣΕΜ σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος, με βάση:

- τον προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων υφιστάμενων ή προγραμματισμένων εφαρμογών ΣΕΜ,

- τον καθορισμό αρχιτεκτονικής ανοικτού συστήματος που ορίζει τις δυνατότητες λειτουργίας και τις διεπαφές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα/διασύνδεση με συστήματα υποδομής και εγκαταστάσεις,

- την ενσωμάτωση μελλοντικών νέων ή αναβαθμισμένων εφαρμογών ΣΕΜ τύπου "plug and play" (τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας), σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος,

- τη χρήση διαδικασίας τυποποίησης για την υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής και προδιαγραφές της ανοικτής πλατφόρμας εντός του οχήματος.

2. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την περαιτέρω πρόοδο της ανάπτυξης και εφαρμογής συνεργατικών συστημάτων (μεταξύ οχημάτων, μεταξύ οχήματος και υποδομής, μεταξύ υποδομών), με βάση:

- τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και υποδομής,

- τη διαθεσιμότητα στα αντίστοιχα μέρη (υποδομή οχήματος ή οδική υποδομή) των σχετικών δεδομένων ή πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται,

- τη χρήση τυποποιημένης μορφής μηνύματος γι’ αυτή την ανταλλαγή δεδομένων ή πληροφοριών μεταξύ του οχήματος και της υποδομής,

- τον καθορισμό υποδομής επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων ή πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και υποδομής,

- τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων για την υιοθέτηση των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 6 και 7)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΕΜ

Η έγκριση προδιαγραφών, η έκδοση εντολών για πρότυπα και η επιλογή και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ βασίζονται σε εκτίμηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων, τηρουμένων των κάτωθι αρχών. Αυτά τα μέτρα είναι:

α) Αποτελεσματικά : συμβάλλουν αισθητά στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη (π.χ. περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωση των εκπομπών, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας και προστασίας, μεταξύ άλλων για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου)·

β) οικονομικώς αποδοτικά : βελτιστοποιούν το λόγο του κόστους προς το αποτέλεσμα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων·

γ) αναλογικά : παρέχουν, ενδεχομένως, διάφορα επίπεδα εφικτής ποιότητας και ανάπτυξης υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών ιδιαιτεροτήτων·

δ) στηρίζουν την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών : εξασφαλίζουν την παροχή συνεχώς και αδιαλείπτως υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στο διευρωπαϊκό δίκτυο, και εφόσον είναι δυνατόν στα εξωτερικά της σύνορα, κατά την ανάπτυξη υπηρεσιών ΣΕΜ. Η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σε επίπεδο προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά των μεταφορικών δικτύων που συνδέουν τις χώρες μεταξύ τους και, ενδεχομένως, τις περιφέρειες μεταξύ τους και τις πόλεις με την ύπαιθρο·

ε) παρέχουν διαλειτουργικότητα : εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα και οι υποκείμενες επιχειρηματικές διεργασίες έχουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ΣΕΜ·

στ) τηρούν την οπισθόδρομη συμβατότητα : εξασφαλίζουν, ενδεχομένως, την ικανότητα των συστημάτων ΣΕΜ να λειτουργούν με υπάρχοντα συστήματα τα οποία επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό χωρίς να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

ζ) σέβονται τις υπάρχουσες εθνικές υποδομές και τα χαρακτηριστικά των δικτύων : λαμβάνουν υπόψη τις εγγενείς διαφορές των χαρακτηριστικών των δικτύων μεταφορών, ιδίως τα μεγέθη του όγκου κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες στο οδικό δίκτυο·

η) προωθούν ισότητα κατά την πρόσβαση : δεν παρεμποδίζουν ή δημιουργούν διακρίσεις κατά την πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες ΣΕΜ για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου·

θ) στηρίζουν την ωριμότητα : αποδεικνύουν, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων, την ευρωστία των καινοτόμων συστημάτων ΣΕΜ, μέσω ενός επαρκούς επιπέδου τεχνικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής αξιοποίησης·

ι) παρέχουν ποιότητα χρονισμού και εντοπισμού : χρήση υποδομών που βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιασδήποτε τεχνολογίας που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβειας για τους σκοπούς εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ για τις οποίες απαιτούνται παγκόσμιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονισμού και εντοπισμού·

ια) καθιστούν εφικτή τη διατροπικότητα : λαμβάνουν υπόψη το συντονισμό διαφόρων τρόπων μεταφοράς, ενδεχομένως, κατά την ανάπτυξη των ΣΕΜ·

ιβ) τηρούν τη συνοχή : λαμβάνουν υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης που άπτονται του τομέα των ΣΕΜ, ειδικότερα όσον αφορά την τυποποίηση.