Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1.- Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο─

«άδεια» σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγούμενη επαγγελματική άδεια οδηγού·

«αδειούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου·

«αρχή αδειών» σημαίνει την αρχή αδειών που εγκαθιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου του 1982, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Δικαστήριο» σημαίνει το επαρχιακό Δικαστήριο όπως αυτό καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Ελεγκτής» σημαίνει το οριζόμενο πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου·

«Επόπτης» σημαίνει το οριζόμενο πρόσωπο δυνάμει του άρθρου 3 του περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμου του 2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους κανονισμούς·

«Κράτος Μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«λεωφορείο» σημαίνει είτε λεωφορείο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια «Ε» είτε λεωφορείο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε λεωφορείο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου του 1982, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένου του ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας.

«μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει λεωφορείο, ταξί οποιασδήποτε κατηγορίας και φορτηγό όχημα·

«οδηγός» και «οδός» έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς αντίστοιχα το άρθρο 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 1972, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Πειθαρχικό Συμβούλιο» σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου·

«Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας» ή «ΠΕΙ» σημαίνει το πιστοποιητικό που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμου του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Ταξί» σημαίνει το πιστοποιητικό που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου·

«ταυτότητα» σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγούμενη ταυτότητα επαγγελματία οδηγού μηχανοκίνητου οχήματος·

«τεχνίτης οχημάτων» σημαίνει τον αδειούχο τεχνίτη οχημάτων και των εξ επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων, όπως αυτοί ορίζονται στον περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμο του 2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

«φορτηγό όχημα» σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7500 κιλών.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που δεν καθορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο σ’ αυτόν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια την οποία αποδίδουν σ’ αυτούς, αντίστοιχα, οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι και οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Αρμόδια Αρχή

3.─(1) Με τον παρόντα Νόμο ανατίθεται στο Τμήμα η εξουσία και το καθήκον της χορήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, αδειών σε πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα οδηγού μηχανοκίνητων οχημάτων, η χορήγηση ταυτότητας σε πρόσωπο που του χορηγήθηκε άδεια, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή καθήκον ήθελε ειδικά ανατεθεί σ’ αυτή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(2) Οι δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών αποφάσεις του Τμήματος, με τις οποίες απορρίπτεται η χορήγηση, αναστέλλεται ή ανακαλείται άδεια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, υπόκεινται σε προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.

Πειθαρχικός έλεγχος

4. Η εξουσία και το καθήκον της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου στους αδειούχους οδηγούς ανατίθεται στην αρχή αδειών η οποία δύναται προς τούτο να καθιδρύει Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Απαγόρευση οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς άδεια

5.─(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4) και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ σχετικού νόμου, απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο να οδηγεί ή να επιτρέπει ή να ανέχεται όπως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οδηγεί σε οδό μηχανοκίνητο όχημα, εκτός αν το πρόσωπο αυτό κατέχει ισχύουσα άδεια για τη συγκεκριμένη κατηγορία του οχήματος το οποίο οδηγεί.

(2) Τεχνίτης οχημάτων δικαιούται, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον:

(α) το συγκεκριμένο όχημα οδηγείται κενό επιβατών, στην περίπτωση που το μηχανοκίνητο όχημα είναι λεωφορείο ή ταξί ή κενό φορτίου, στην περίπτωση που το μηχανοκίνητο όχημα είναι φορτηγό, και

(β) η οδήγηση καθίσταται αναγκαία αποκλειστικά για σκοπούς επισκευής ή μηχανικού ελέγχου του οχήματος.

(3) Επαγγελματίας εκπαιδευτής οδηγών, ο οποίος είναι αδειούχος δυνάμει του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Εκπαίδευση Οδηγών) Νόμου του 1968, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και μαθητευόμενος, ο οποίος κατέχει άδεια μαθητευόμενου δυνάμει του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δικαιούνται, για σκοπούς παροχής εκπαίδευσης οδηγών, να οδηγούν μηχανοκίνητο όχημα χωρίς να κατέχουν την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Νόμων.

(4) Μέλος του Κυπριακού Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς ή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της Αστυνομίας ή της Πολιτικής Άμυνας δικαιούται κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, εφόσον το συγκεκριμένο όχημα που οδηγεί ανήκει ή κατέχεται από την αντίστοιχη υπηρεσία.

Χορήγηση ή ανανέωση άδειας

6.─(1) Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα γραπτή αίτηση πάνω σε έντυπο συνοδευόμενο από τέτοια πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, όπως θα καθοριστούν στους Κανονισμούς.

(2) Η άδεια χορηγείται εφόσον το Τμήμα ικανοποιηθεί, με βάση τα υποβαλλόμενα μαζί με την αίτηση στοιχεία και πιστοποιητικά, ότι ο αιτητής:

(α) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του·

(β) τηρούμενης της πιο κάτω επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου, είναι κάτοχος, δυνάμει του περί της Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, έγκυρης άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας του οχήματος για την οποία ζητεί την άδεια·

(γ) δεν έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει άδεια, είτε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είτε από Δικαστήριο, γεγονός που βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδηγού, χορηγούμενο από τον Αρχηγό Αστυνομίας κατά τον καθορισμένο τρόπο, έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από αυτόν:

Νοείται ότι στο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδηγού αναφέρεται κάθε ποινή που έχει επιβληθεί για αδίκημα που σχετίζεται με την κατοχή ή απόκτηση άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει επιβληθεί από Δικαστήριο στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή αποκτά άδεια ή δεν έχει επέλθει αποκατάσταση δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, ο δε Αρχηγός Αστυνομίας υπέχει καθήκον, μετά την έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού, να παρακολουθεί και ελέγχει για τυχόν διαφοροποίηση των δεδομένων και να ενημερώνει σχετικά το Τμήμα:

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ζ), σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο το οποίο αιτείται έκδοση άδειας κατηγορίας «Λ» είναι πολίτης άλλου Κράτους Μέλους, το Τμήμα, δύναται να αποδεχτεί για σκοπούς βεβαίωσης ότι ο αιτητής δεν έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο λευκού ποινικού μητρώου το οποίο εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους υπηκοότητας του αιτητή, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω εγγράφου.

(δ) διαθέτει φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού, όπως τεκμαίρεται από σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο ιατρό·

(ε) είναι κάτοχος ΠΕΙ σε ισχύ, αν η αίτηση αφορά στη χορήγηση επαγγελματικής άδειας για τις κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων «Λ» ή «Φ» που αποκτήθηκε όπως ειδικότερα καθορίζεται στον περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμο του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(στ) είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Ταξί, αν η αίτηση αφορά στη χορήγηση επαγγελματικής άδειας για την κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος «Τ» που αποκτήθηκε όπως ειδικότερα καθορίζεται στο εδάφιο (7):

Νοείται ότι, για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας οδηγού για την κατηγορία «Τ», όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ο αιτητής επιπρόσθετα πρέπει να είναι για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών κάτοχος άδειας οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων, κατηγορίας Β δυνάμει του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ζ) κατέχει, σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής άδειας κατηγορίας «Λ» είναι πολίτης άλλου Κράτους Μέλους, γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως καθορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η άδεια εκδίδεται στο έντυπο που προβλέπεται στους Κανονισμούς, στο οποίο καθορίζεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία δικαιούται να οδηγεί ο αδειούχος.

(4) Οι κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες είναι δυνατό να καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου (3), είναι οι ακόλουθες:

(α )«Λ», για την οδήγηση λεωφορείου·

(β) «Τ», για την οδήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ταξί·

(γ) «Φ», για την οδήγηση φορτηγού.

(4Α) Αδειούχος ο οποίος εξασφαλίζει άδεια κατηγορίας «Λ» με την υποβολή πιστοποιητικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου λευκού ποινικού μητρώου εκδιδόμενου από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους κατά τα προβλεπόμενα στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), υποβάλλει στο Τμήμα, εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειάς του, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου το οποίο εκδόθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(5) Τηρούμενων των πιο κάτω επιφυλάξεων, η διάρκεια ισχύος της άδειας, εφόσον αυτή δεν έχει προηγουμένως ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται, κατόπιν, σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης όχι νωρίτερα από ένα μήνα πριν από τη λήξη της, για περαιτέρω πενταετή περίοδο, εφόσον ο αιτητής ικανοποιεί κάθε φορά το Τμήμα ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) και καταβάλει τα νενομισμένα τέλη ανανέωσης όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς:

Νοείται ότι η ανανέωση της άδειας γίνεται, για μικρότερη της πενταετίας χρονική περίοδο στην περίπτωση προσώπου που υπερβαίνει ή πλησιάζει να υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του ή στην περίπτωση προσώπου που το ΠΕΙ που κατέχει έχει ημερομηνία λήξης νωρίτερα, οπότε ως ημερομηνία λήξης της άδειας θα είναι ίδια με την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι το Τμήμα δε χορηγεί ούτε διατηρεί σε ισχύ άδεια σε οδηγό που με βάση τον περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμο του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, απαιτείται να κατέχει και δεν κατέχει ΠΕΙ:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, άδεια η οποία δεν ανανεώθηκε μέσα σε χρονική περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της λήξης της ισχύος της καθίσταται μη ανανεώσιμη.

(6) Ο κάτοχος άδειας μπορεί οποτεδήποτε να αποτείνεται γραπτώς στο Τμήμα για συμπερίληψη στην άδεια αυτή επιπρόσθετης κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (4). Η συμπερίληψη αυτή γίνεται από το Τμήμα, εφόσον αυτό ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι κάτοχος ΠΕΙ σε ισχύ για λεωφορεία ή φορτηγά, αν η αίτηση αφορά στη συμπερίληψη κατηγορίας μηχανοκίνητου οχήματος «Λ» ή «Φ», αντίστοιχα, ή είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Ταξί, αν η αίτηση αφορά στη συμπερίληψη της κατηγορίας μηχανοκίνητου οχήματος «Τ».

(7) Ο οδηγός ο οποίος επιθυμεί να του χορηγηθεί το προβλεπόμενο στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου πιστοποιητικό οφείλει να παρακαθίσει με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις που προβλέπονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρακαθίσουν στις γραπτές εξετάσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο και πριν από την απόκτηση ΠΕΙ ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Ταξί για σκοπούς απόκτησης άδειας οδήγησης για την κατηγορία Β δυνάμει του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(8) Ο Υπουργός ορίζει πενταμελή επιτροπή εξετάσεων η οποία αναλαμβάνει την οργάνωση γραπτών εξετάσεων, οι οποίες γίνονται στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς, για να εξακριβώσει κατά πόσον οι υποψήφιοι επαγγελματίες οδηγοί της κατηγορίας «Τ» διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων στα θέματα που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι επαγγελματίες οδηγοί απαιτείται να υποβάλουν γραπτή αίτηση και να καταβάλουν τέλος εβδομήντα ευρώ (€70).

(9) Ως απόδειξη επιτυχίας, η επιτροπή εξετάσεων χορηγεί, πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού, όπως αυτό καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(10) Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας οδηγού φορτηγού οχήματος ή λεωφορείου το οποίο έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους δεν απαιτείται να παρακαθήσει σε συμπληρωματική ή άλλη εξέταση που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση.

(11) Δεν παραχωρείται άδεια σε αιτητή ο οποίος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα αδικήματα:

(α) Φόνος εκ προμελέτης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα·

(β) ανθρωποκτονία, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 205, 208 ή 209 του Ποινικού Κώδικα·

(γ) κλοπή, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα·

(δ) ληστεία, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα·

(ε) διάρρηξη, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα·

(στ) απάτη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα·

(ζ) εμπορία ναρκωτικών και γενικά για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου·

(η) άσεμνος επίθεση της θήλεος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 151 του Ποινικού Κώδικα·

(θ) άσεμνος επίθεση του άρρενος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 152 του Ποινικού Κώδικα·

(ι) διαχείριση οίκου ανοχής, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 156 του Ποινικού Κώδικα·

(ια) κτηνοβασία κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 175 του Ποινικού Κώδικα·

(ιβ) άσεμνος πράξη κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 176 του Ποινικού Κώδικα·

(ιγ) ανήθικες προβολές, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 177 του Ποινικού Κώδικα·

(ιδ) οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στο Μέρος ΙΙ του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

Πλαστογραφία, παραποίηση ή αλλοίωση εγγράφου

7. ─ (α) Κάθε πρόσωπο το οποίο πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο με δόλια πρόθεση:

(i)χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε με τον τρόπο αυτό, ή

(ii)παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή λαμβάνει από άλλο πρόσωπο άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε με τον τρόπο αυτό, ή

(iii)εκδίδει άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ανάκληση, αναστολή άδειας

8.─(1) Τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Τμήμα, μπορεί να ανακαλεί ή αναστέλλει τη δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου χορηγούμενη άδεια για ένα οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν η χορήγηση ή ανανέωση της σχετικής άδειας έχει εξασφαλισθεί κατόπιν δόλου, ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του αδειούχου·

(β) [Διαγράφηκε]·

(γ) αν, κατά την άσκηση της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε βρει τον αδειούχο ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς·

(δ) αν αδειούχος ο οποίος εξασφάλισε άδεια κατηγορίας «Λ» με την υποβολή πιστοποιητικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου λευκού ποινικού μητρώου Κράτους Μέλους κατά τα προβλεπόμενα στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, δεν έχει υποβάλει στο Τμήμα πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εντός του προβλεπόμενου, στο εδάφιο (4Α) του άρθρου 6, χρονικού διαστήματος.

(2) Καμιά άδεια δεν ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), εκτός αν δοθεί στον αδειούχο προειδοποίηση δύο εβδομάδων για τη σκοπούμενη ανάκληση ή αναστολή, στην οποία να αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι της ανάκλησης ή αναστολής, και παρασχεθεί σ’ αυτόν η δυνατότητα να υποβάλει γραπτώς λόγους αντικρούοντας την ενέργεια αυτή.

(3) Η ισχύς της άδειας ανακαλείται ή αναστέλλεται αυτόματα και στην ίδια έκταση, αν και εφόσον ο κάτοχος αυτής:

(α) Ήθελε στερηθεί με οποιοδήποτε τρόπο του δικαιώματος να κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας του οχήματος με την οποία κατέχει την άδεια. ή

(β) στερηθεί του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης ή διατήρησης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είτε από Δικαστήριο. ή

(γ) παύσει να πληροί την προϋπόθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου. ή

(δ) παύσει να πληροί την προϋπόθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής άδειας που αποφασίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο κάτοχος αυτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να την επιστρέψει στο Τμήμα μη δικαιούμενος σε επιστροφή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτή καταβληθέντων τελών. Αν ο κάτοχος τέτοιας άδειας, παραλείψει να την επιστρέψει, όπως προβλέπεται ανωτέρω, η άδεια μπορεί να κατασχεθεί και επιστραφεί στο Τμήμα από οποιοδήποτε Ελεγκτή ή Επόπτη ή αστυνομικό με στολή και αυτός είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Στέρηση άδειας από Δικαστήριο

8Α.  Δικαστήριο, κατά την επιβολή της προνοούμενης σε κάθε περίπτωση ποινής σε σχέση με αδίκημα που αναφέρεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Α, μπορεί πρόσθετα να επιβάλει σε αδειούχο επαγγελματία οδηγό οχήματος της κατηγορίας που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα Α και στέρηση του δικαιώματος να κατέχει άδεια, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το καθοριζόμενο στην τρίτη στήλη του Πίνακα Α, νοουμένου ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί κατά την οδήγηση του οχήματος ή σε σχέση με  το όχημα για το οποίο κατέχεται η άδεια.

Στέρηση δικαιώματος απόκτησης ή κατοχής επαγγελματικής άδειας οδηγού

8Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα από τα αναφερόμενα στον Πίνακα Β, στερείται του δικαιώματος να αποκτήσει ή να κατέχει άδεια για μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών «Λ» και «Τ» εκτός και εάν-

(α) Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα επτά (7) ετών από την αποφυλάκισή του, σε περίπτωση καταδίκης του σε  φυλάκιση, και

(β) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την καταδίκη του.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (11) του άρθρου 6, πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα στερείται διά παντός του δικαιώματος να αποκτήσει ή να κατέχει άδεια για μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών «Λ» και «Τ»:

(α) Βιασμός, κατά παράβαση του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα·

(β) απόπειρα βιασμού, κατά παράβαση του άρθρου 146 του  Ποινικού Κώδικα·

(γ) διαφθορά νεαρής γυναίκας κάτω των 13 ετών και 13 μέχρι 16 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 153 ή 154 του Ποινικού Κώδικα·

(δ) διαφθορά γυναίκας με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία, κατά παράβαση του άρθρου 155 του Ποινικού Κώδικα·

(ε) συνουσία μεταξύ ανδρών κατά παράβαση των άρθρων 171 μέχρι 174 του Ποινικού Κώδικα·

(στ) φόνος εκ προμελέτης, κατά παράβαση των διατάξεων του . άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα·

(ζ) εμπορία ναρκωτικών και γενικά οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

(η) οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στο Μέρος ΙΙ του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου·

(θ) οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στο Μέρος ΙΙ του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

Επίδειξη της άδειας και ανάρτησης της ταυτότητας

9.─Κάθε αδειούχος οδηγός, κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων οφείλει:

(α) να φέρει μαζί του την άδεια και να την επιδεικνύει, οποτεδήποτε καλείται νόμιμα να πράξει αυτό, σ’ οποιοδήποτε Ελεγκτή ή Επόπτη ή αστυνομικό με στολή για το σκοπό εξέτασης της φωτογραφίας και διακρίβωσης του ονόματος και της διεύθυνσης του αδειούχου, της ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσης αυτής καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων,

(β) να έχει αναρτημένη στο άνω κεντρικό μέρος της κονσόλας του οχήματος την ταυτότητα του, και

(γ) να μην παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη των Κανονισμών στην οποία θεμελιώνεται πειθαρχικό αδίκημα:

Νοείται ότι οποτεδήποτε αδειούχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω διώκεται πειθαρχικά.

Αδικήματα και στέρηση δικαιώματος κατοχής άδειας

10. [Διαγράφηκε]
Αδικήματα και ποινές

11.─(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) Παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, ή

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμη οδηγία ή διαταγή η οποία δίδεται σ’ αυτό από οποιοδήποτε Ελεγκτή ή Επόπτη ή αστυνομικό με στολή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ή

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο που αναγράφεται στην άδεια του,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες Ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να εμφανιστεί στο Τμήμα ή ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν κληθεί προς τούτο, στο χρόνο και τον τόπο που αναφέρεται στη σχετική κλήση ή κατά τη διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης, ή αρνείται να απαντήσει σ’ οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη σ’ αυτό ερώτηση, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

Πειθαρχική ευθύνη αδειούχων οδηγών

12.─ Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου σε ισχύ, οι αδειούχοι οδηγοί δύνανται να υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

Διορισμός και εξουσίες Ελεγκτών

13.─(1) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ο Διευθυντής μπορεί να ορίζει Ελεγκτές ή Επόπτες μεταξύ των υπαλλήλων του Τμήματος.

(2) Οι δυνάμει του εδαφίου (1) οριζόμενοι Ελεγκτές ή Επόπτες έχουν τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχονται σ’ οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα ή υποστατικό μεταφορικής επιχείρησης για σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

(β) να ζητούν από τον οδηγό οποιουδήποτε εν κινήσει μηχανοκίνητου οχήματος να σταματήσει και να δώσει σ’ αυτούς οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

(γ) να ζητούν από τον οδηγό οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος να παρουσιάσει ή προσκομίσει την άδειά του για σκοπούς ελέγχου·

(δ) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες σχετικές με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

Κανονισμοί

14.─(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ιδιαίτερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) Για τον καθορισμό κάθε ζητήματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό·

(β) για τον καθορισμό των όρων, του τρόπου και του τύπου χορήγησης της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και του πιστοποιητικού φυσικής ικανότητας σε αιτητές για σκοπούς χορήγησης ή ανανέωσης άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου·

(γ) για τον καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας χορήγησης αδειών, περιλαμβανομένης της ρύθμισης των εξετάσεων·

(δ) για τον καθορισμό του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων και άλλων εγγράφων και των πληρωτέων τελών αναφορικά με αυτά·

(ε) για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κατόχων άδειας και ειδικότερα της δεοντολογίας που πρέπει να τηρείται από αυτούς κατά την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού·

(στ) για τον καθορισμό των τηρητέων από το Τμήμα μητρώων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων·

(ζ) για τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων για παραβάσεις των Κανονισμών, των οποίων η ποινή να μην υπερβαίνει τη φυλάκιση για διάστημα έξι μηνών ή τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων Ευρώ (€500) ή και τις δύο αυτές ποινές·

(η) για τον καθορισμό πειθαρχικών αδικημάτων, πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικών κυρώσεων.

Κατάργηση

15. Με τον παρόντα Νόμο οι περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμοι του 1989 μέχρι 2009 καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρο 6 (8)]

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι γνώσεις που λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της επαγγελματικής κατάρτισης των υποψήφιων οδηγών ταξί αφορούν στα θέματα του παρόντος Παραρτήματος.  Το ελάχιστο επίπεδο των γνώσεων δεν μπορεί να είναι κατώτερο του επιπέδου που επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Β. ΦΥΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Εξετάσεων υποβάλλει στους αιτητές στην προβλεπόμενη από το Νόμο γραπτή εξέταση ως εξής:

(α) Η γραπτή εξέταση περιορίζεται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στο μέρος Γ του παρόντος Παραρτήματος,

(β) αποτελείται από δύο δοκιμασίες και συγκεκριμένα από γραπτό ερωτηματολόγιο είτε πολλαπλών επιλογών με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις, είτε ερωτήσεων απευθείας απάντησης ή συνδυασμού των δύο συστημάτων και από γραπτές ασκήσεις/μελέτες περιπτώσεων,

(γ) κάθε δοκιμασία έχει ελάχιστη διάρκεια μια ώρα,

(δ) κάθε δοκιμασία σταθμίζεται με συντελεστές οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατώτεροι του 40%, ούτε ανώτεροι του 60% της συνολικής βαθμολογίας, και

(ε) στο σύνολο των δοκιμασιών, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτύχουν μέσο όρο τουλάχιστον 50% του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, χωρίς όμως σε κάθε δοκιμασία να μπορεί οι βαθμολογίες να είναι κατώτερες του 50% της γενικής βαθμολογίας.

 

Γ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο της επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού ταξί περιλαμβάνει:

(α) Γνώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου.

(β) Γνώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τα αδικήματα -πειθαρχικά και ποινικά- και τις ποινές.

(γ) Γνώσεις για τον εξοπλισμό με τον οποίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα ταξί.

(δ) Γνώσεις για διεύρυνση και εμβάθυνση της επάρκειας στην οδήγηση.

(ε) Γνώσεις περιστατικών που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης και τρόποι αντιμετώπισης τους.

(στ) Γνώσεις αντιμετώπισης οδικών ατυχημάτων.

(ζ) Γνώσεις τρόπων αντιμετώπισης εγκληματικών πράξεων.

(η) Γνώσεις των βασικών στοιχείων μηχανολογίας των οχημάτων ταξί.

(θ) Γνώσεις των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του.

(ι) Γνώσεις των βασικών αξόνων της ορθολογικής οδήγησης.

(ια) Γνώσεις των οργάνων ασφαλείας και της δυναμικής του οχήματος με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών.

(ιβ) Γνώσεις των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου και της ασφαλούς και «πράσινης» οδήγησης.

(ιγ) Γνώσεις για τη σημασία στην οδήγηση της φυσικής και πνευματικής ικανότητας του οδηγού.

(ιδ) Γνώσεις για την πρόληψη των φυσικών κινδύνων.

(ιε) Ελάχιστες γνώσεις για την παροχή βοήθειας σε περιστατικά οδικών ατυχημάτων.

(ιστ) Γνώσεις των οδικών κινδύνων και των εργατικών ατυχημάτων στον τομέα.

(ιζ) Γνώσεις του οικονομικού περιβάλλοντος των ταξί και οργάνωση της αγοράς.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

(άρθρο 8A)

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ
Αδικήματα Κατηγορία οχήματος Χρονικό διάστημα

Πρόκληση θανάτου λόγω
έλλειψης προφύλαξης ή από
απροσεξία κατά την οδήγηση
μηχανοκίνητου οχήματος, κατά
παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 210 του Ποινικού
Κώδικα.

Λ .Τ Πέντε (5) χρόνια

Οδήγηση του οχήματος υπό
την επήρεια αλκοόλης κατά
παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 5, 6 ή 7 του περί
Οδικής Ασφάλειας Νόμου.

Λ. Τ. Φ Τρία (3) χρόνια

Οδήγηση κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 7 ή 9
του περί Μηχανοκίνητων
Οχημάτων και Τροχαίας
Κίνησης Νόμου.

Λ. Τ. Φ Τρία (3) χρόνια

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

(άρθρο 8Β)

(α) Απαγωγή, κατά παράβαση του άρθρου 148 ή 149 του Ποινικού Κώδικα.
(β) Μαστροπεία, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 157 του Ποινικού Κώδικα.
(γ) Το να επιτρέπει εις παίδας ή νεαρά πρόσωπα να συχνάζουν εις οίκους ανοχής κατά παράβαση του άρθρου 158 του Ποινικού Κώδικα

(δ)

Προαγωγή διαφθοράς γυναίκας, κατά παράβαση του άρθρου 159 του Ποινικού Κώδικα.

(ε)

Ανοχή ή υποκίνηση διαφθοράς νεαρής γυναίκας κάτω των 13 και 13 μέχρι 16 ετών, κατά παράβαση του άρθρου 160 ή 161 του Ποινικού Κώδικα

(στ)

Παράνομη κατακράτηση γυναίκας, κατά παράβαση του άρθρου 162 του Ποινικού Κώδικα.

(ζ)

Εκμετάλλευση πόρνης και άγρα πελατών, κατά παράβαση του άρθρου 164 του Ποινικού Κώδικα.

(η)

Επί Κέρδη Παροχής Συνδρομής κλπ. εις την πορνεία ετέρας γυναικός κατά παράβαση του άρθρου 165 του Ποινικού Κώδικα.

(θ)

Συνωμοσία για διαφθορά γυναίκας, κατά παράβαση του άρθρου 166 του Ποινικού Κώδικα.