Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών·

«κοινοβουλευτικό κόμμα» σημαίνει πολιτικό κόμμα που έχει στις τάξεις του τουλάχιστο ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή·

«κρατική χρηματοδότηση» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος για την αντιμετώπιση μέρους των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών και περιλαμβάνει την τακτική χρηματοδότηση και τη χορηγία.

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, το οποίο τηρείται από τον Έφορο και στο οποίο καταχωρίζονται οι πράξεις σύστασης και το καταστατικό πολιτικού κόμματος που εγγράφεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«μη κοινοβουλευτικό κόμμα» σημαίνει πολιτικό κόμμα που δεν έχει στις τάξεις του βουλευτή ή ευρωβουλευτή·

«πολιτικό κόμμα» σημαίνει την ένωση ή ομάδα προσώπων, η οποία συμπράττει στο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης του λαού και μετέχει στις προεδρικές, βουλευτικές, ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές ή σε ορισμένες από αυτές, με στόχο την πραγμάτωση του πολιτικού προγράμματός της και η οποία λειτουργεί μέσα στα νομικά πλαίσια που καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τόσο τα κοινοβουλευτικά όσο και τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα·

«τακτική χρηματοδότηση» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος για την αντιμετώπιση μέρους των λειτουργικών τους δαπανών.

«χορηγία» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στα πολιτικά κόμματα από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των εκλογικών τους δαπανών.

«χορηγός» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συμβάλλει οικονομικά με οποιοδήποτε τρόπο σε εκδήλωση ή άλλη δραστηριότητα, με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση εκδηλώσεων του πολιτικού κόμματος.

Εγγραφή πολιτικού κόμματος στο Μητρώο

3. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κάθε πολιτικό κόμμα εγγράφεται στο Μητρώο, ύστερα από υποβολή στον Έφορο του καταστατικού του και σχετικής αίτησης εγγραφής του. Η δημιουργία και η άσκηση της δραστηριότητας πολιτικού κόμματος είναι ελεύθερη, αλλά αυτή πρέπει να ασκείται μέσα στα πλαίσια του σεβασμού του Συντάγματος και της νομοθεσίας, η δε εσωτερική δομή και λειτουργία του οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) αίτηση εγγραφής φέρει την υπογραφή του αρχηγού ή του προέδρου του πολιτικού κόμματος ή του επικεφαλής, κατά το καταστατικό και τις διαδικασίες αυτού, ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του πολιτικού κόμματος, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Πολιτικά κόμματα τα οποία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, εγγράφονται στο Μητρώο αυτοδικαίως χωρίς την υποβολή της δυνάμει του εδαφίου (1) αίτησης εγγραφής, με την υποβολή στον Έφορο του καταστατικού τους, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Εφόσον ο Έφορος εγγράψει το πολιτικό κόμμα στο Μητρώο ή αυτό εγγραφεί αυτοδικαίως, εκδίδει σ’ αυτό πιστοποιητικό εγγραφής.

(5) Το πιστοποιητικό εγγραφής γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου του και των προαπαιτούμενων του παρόντος Νόμου.

(6) Σε περίπτωση διάλυσης πολιτικού κόμματος, ο Έφορος διαγράφει το πολιτικό κόμμα από το Μητρώο και μεριμνά για τη σχετική δημοσίευση της διαγραφής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Κάθε απόφαση του Εφόρου που λαμβάνεται στα πλαίσια του άρθρου αυτού αποτελεί διοικητική πράξη υποκείμενη σε δικαστικό έλεγχο κατά το Σύνταγμα, εξαιρουμένης της αυτοδικαίας εγγραφής των ήδη υπαρχόντων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων

4. (1) Τα πολιτικά κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο χρηματοδοτούνται από το κράτος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των εκλογικών και λειτουργικών τους δαπανών.

(2) Η κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, που επιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόμο.

(3) Το ύψος της τακτικής χρηματοδότησης και της χορηγίας των πολιτικών κομμάτων καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και κατανέμεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα και στα μη κοινοβουλευτικά κόμματα κατ’ αναλογία, όπως ήθελε καθοριστεί:

Νοείται ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν μέρος της κρατικής χρηματοδότησης ισόποσα, και το υπόλοιπο μέρος κατ’ αναλογία των ποσοστών τους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ως ήθελε καθοριστεί:

Νοείται περαιτέρω ότι τα κοινοβουλευτικά και τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα δικαιούνται σε χορηγία, νοουμένου ότι στην περίπτωση βουλευτικών εκλογών καλύπτουν με υποψήφιους τουλάχιστο το μισό αριθμό των μελών της Βουλής και τα δύο τρίτα των εκλογικών περιφερειών, στην περίπτωση ευρωεκλογών το μισό αριθμό των ευρωβουλευτών της Δημοκρατίας και στην περίπτωση δημοτικών εκλογών τουλάχιστο το μισό αριθμό του συνόλου των δημοτικών συμβούλων και τα δύο τρίτα του αριθμού των δήμων꞉

Νοείται έτι περαιτέρω ότι μη κοινοβουλευτικά κόμματα που δικαιούνται χορηγίας ως ανωτέρω, εφόσον κατά την αμέσως προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν κοινοβουλευτικά και έχουν καταστεί μη κοινοβουλευτικά κατά τις τελευταίες εκλογές, δικαιούνται τέτοιας χορηγίας για τις αμέσως επόμενες βουλευτικές εκλογές το ύψος της οποίας ήθελε καθοριστεί.

Ιδιωτική χρηματική εισφορά στα πολιτικά κόμματα

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, επιπρόσθετα από την κρατική χρηματοδότηση είναι επιτρεπτή η αποδοχή από πολιτικό κόμμα νόμιμων ιδιωτικών χρηματικών ή σε είδος ή σε εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες εισφορών, ονομαστικών ή ανώνυμων και στην τελευταία αυτή περίπτωση εφαρμόζεται το εδάφιο (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(2) (α) Κάθε ιδιωτική εισφορά κατά την έννοια του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προς πολιτικό κόμμα, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, που επιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόμο:

Νοείται ότι οι μη χρηματικές εισφορές γίνονται αποδεκτές απαραιτήτως έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα, επί της οποίας περιγράφεται η φύση της εισφοράς και αναγράφεται η εκτιμητέα της αξία.

(β) η απόδειξη που δίνεται από πολιτικό κόμμα για κάθε ιδιωτική εισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φορολογική δήλωση του εισφορέα και δεν τυγχάνει οποιασδήποτε φορολογίας ή τέλους που επιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόμο· και

(γ) κάθε ιδιωτική χρηματική εισφορά από φυσικό πρόσωπο προς πολιτικό κόμμα επιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000) ανά έτος, από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά έτος και από εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) ανά έτος:

Νοείται ότι οποιαδήποτε ιδιωτική χρηματική εισφορά, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου, αποτελεί ποινικό αδίκημα τόσο για τον εισφορέα όσο και για τον αποδέκτη της και επισύρει χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(3) Δεν επιτρέπεται σε πολιτικό κόμμα να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από κρατικούς ή ημικρατικούς οργανισμούς, από πρόσωπα ή εταιρείες που μετέρχονται ή ασκούν έλεγχο σε καζίνο ή σε πρακτορεία στοιχημάτων, από παράνομες επιχειρήσεις, εταιρείες που συμμετέχει το κράτος και από εταιρείες που ελέγχονται από άλλα κράτη:

Νοείται ότι επιτρέπεται σε κάθε πολιτικό κόμμα να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό την ιδιότητά τους ως χορηγών σε κομματικές εκδηλώσεις.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) είναι δυνατή επιπρόσθετα ονομαστική ή ανώνυμη χρηματική εισφορά προς τα πολιτικά κόμματα γενικά, απευθείας προς Ειδικό Κοινό Ταμείο που τηρείται από τις Υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, ως ήθελε καθοριστεί, και ακολούθως τα οποιαδήποτε συγκεντρωθέντα ποσά κατανέμονται κατ’ έτος κατ’ αναλογία της δύναμης των κομμάτων ως η κρατική χρηματοδότηση και υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Έλεγχος εκλογικών δαπανών και εσόδων

6. (1) (α) Η οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων, τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και οι εισφορές που καταβάλλονται στο Ειδικό Κοινό Ταμείο, όπως προβλέπεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 5, ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ετησίως, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στη Δημοκρατία. Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο περίληψη των οικονομικών τους απολογισμών:

Νοείται ότι οι εκλογικές δαπάνες υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σε οικονομικούς απολογισμούς επί καθορισμένου εντύπου για σκοπούς ελέγχου, εντός περιόδου σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία των τελευταίων εκλογών·

(β) ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που ασκεί δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δημοσιεύει την έκθεσή του και όταν διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διαβιβάζει την έκθεση στον Έφορο.

Διαχείριση δαπανών πολιτικών κομμάτων

7. Οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να διακινούνται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό μέχρι 80% αποκλειστικά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν επιτρέπεται τα κεφάλαιά τους να μεταφέρονται σε άλλους οργανισμούς.

Αξιόποινες πράξεις

8. (1) Παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου διατάξεων, συνεπάγεται διοικητική ποινή προστίμου ύψους μέχρι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) την οποία επιβάλλει ο Έφορος, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι σε περίπτωση υποτροπής δύναται να επιβληθεί αποκοπή μέρους ή και ολόκληρης της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης.

(2) Η διερεύνηση υπόθεσης για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου γίνεται από τον Έφορο ύστερα από την υποβολή της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας σ’ αυτόν και αφού δοθεί στο καταγγελλόμενο πολιτικό κόμμα το δικαίωμα ακρόασης.

(3) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου δυνάμει του παρόντος άρθρου αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο κατά τις πρόνοιες του Συντάγματος.

(4) Ο Έφορος κατόπιν της διερεύνησης της υπόθεσης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, δημοσιεύει το πόρισμά του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκπροσώπηση πολιτικού κόμματος στο δικαστήριο

9. Κάθε πολιτικό κόμμα, κατά τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, έχει δικαίωμα να ενάγει, όπως επίσης και να ενάγεται στο όνομά του, ως ξεχωριστή νομική προσωπικότητα που εκπροσωπεί όλα τα μέλη του.

Κανονισμοί

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, που εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για κάθε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εφαρμογή του περί Πολιτικών Κομμάτων (Κτήση, Κατοχή και Διάθεση Ακίνητης και Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόμου του 1989 έως 1998

11. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου οι πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων (Κτήση, Κατοχή και Διάθεση Ακίνητης και Κινητής Ιδιοκτησίας) Νόμου του 1989 έως 1998, εφαρμόζονται στο βαθμό που αυτές δε συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο.

Σημείωση
12 του Ν. 175(Ι)/2012Κατάργηση και Επιφύλαξη

12. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου[Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 175(Ι)/2012] ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2011 καταργείται, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας έγινε δυνάμει των διατάξεων του υπό κατάργηση Νόμου.