Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

«κανονισμός ΕΚ/66/2010» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο κανονισμός ΕΚ/66/2010.

Αρμόδιος φορέας

3. Για σκοπούς εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ/66/2010, αρμόδιος φορέας είναι ο Υπουργός.

Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή, η οποία θα αναφέρεται ως «Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΕΑΟΣ.

(2) Η ΣΕΑΟΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α)το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του που ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως πρόεδρο·

(β)έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή αυτού·

(γ)έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή αυτού·

(δ)έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή αυτού·

(ε)έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρύτανη αυτού·

(στ)έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο του αυτού·

(ζ)έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο αυτής·

(η)έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή αυτής· και

(θ)έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα αυτού.

(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί τη ΣΕΑΟΣ και ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίας. Απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστον τέσσερα μέλη, τα οποία δεν πρέπει να προέρχονται μόνο από τη δημόσια υπήρεσια.

(4) Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος από μέλος της ΣΕΑΟΣ.

(5) Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες αποστέλλονται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας και περιέχουν λεπτομέρειες σε σχέση με τα θέματα που θα εξεταστούν.

(6) Η ΣΕΑΟΣ δύναται, μέσω του προέδρου της, να καλέσει σε συνεδρία της, για να τη συμβουλεύσει, οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και/ ή οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

Αρμοδιότητες

5. Η ΣΕΑΟΣ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς τον αρμόδιο φορέα και γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα θέματα:

(α)τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 9, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚ/66/2010,

(β)την απονομή ή όχι του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιχείρηση,

(γ)την προώθηση και προβολή του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στο εμπόριο και στους καταναλωτές,

(δ)την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται σε νέες κατηγορίες προϊόντων,

(ε)την αναπροσαρμογή των τελών που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 6, και/ ή

(στ)την προώθηση του συστήματος οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθορισμός τελών

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του αρμοδίου φορέα, εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό του ύψους των τελών που προβλέπονται στο Άρθρο 9, παράγραφος 4 και το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού ΕΚ/66/2010 και του χρόνου εντός του οποίου αυτά πρέπει να καταβληθούν στον αρμόδιο φορέα.

Επιθεωρητές

7.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του υπουργείου του ως Επιθεωρητές για σκοπούς εξακριβώσεων, επιτόπιων εξακριβώσεων, ελέγχου και εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ/66/2010 και του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει ως Αρχιεπιθεωρητή ένα εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1).

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες, που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(7) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

8.-(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α)να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, για σκοπούς εξακρίβωσης, επιτόπιας εξακρίβωσης, ελέγχου και εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ/66/2010 και του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(β)να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευμένος από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ)να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

(δ)να διατάσσει όπως επιχείρηση, από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε μέσα σε αυτήν ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο, για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (γ)·

(ε)να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (γ)∙

(στ)να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων και να διενεργεί δειγματοληπτικές δοκιμές·

(ζ)να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο (χωρίς να προκαλεί ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέφει, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο) οποιοδήποτε εξοπλισμό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, όπου έχει εισέλθει, με βάση την παράγραφο (α)·

(η)να κατάσχει και κατακρατεί οποιοδήποτε εξοπλισμό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (ζ)∙

(ii) να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν από τη συμπλήρωση της εξέτασής του· και

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, που διενεργείται·

(θ)να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού ΕΚ/66/2010 και/ ή του παρόντος Νόμου·

(ι)να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (γ) πιο πάνω·

(ια)να παίρνει αντίγραφα των αρχείων, που αναφέρονται στην παράγραφο (ι) ή οποιασδήποτε καταχώρησης γενομένης σε αυτά· και

(ιβ)να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για την επιχείρηση να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, για την άσκηση των καθηκόντων του.

(2) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντα του, με βάση το εδάφιο (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000).

Απαγόρευση χρήσης του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.-(1) Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας προτίθεται να προβεί σε απαγόρευση χρήσης του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προϊόν, δυνάμει του άρθρου 10, παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΚ/66/2010, δίδει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση το δικαίωμα να εκφράσει τις παρατηρήσεις της γραπτώς ενώπιον του, εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζει, πριν την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης απαγόρευσης.

(2) Στην ειδοποίηση απαγόρευσης αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία αυτή αρχίζει να ισχύει.

Αδικήματα και ποινές

10. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του -

(α)χρησιμοποιεί το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόν χωρίς αυτό να του έχει απονεμηθεί για το συγκεκριμένο προϊόν,

(β)υποβάλλει αίτηση δυνάμει του Άρθρου 9, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚ/66/2010 που περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ)εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ του έχει επιδοθεί ειδοποίηση απαγόρευσης δυνάμει του Άρθρου 10, παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΚ/66/2010,

(δ)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις -

(i) του Άρθρου 9, παράγραφοι 9, 11 και 13 του κανονισμού ΕΚ/66/2010,

(ii) του Άρθρου 10, παράγραφος 1, του κανονισμού ΕΚ/66/2010,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000).

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

11.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζονται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Κατάργηση

12. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμος του 2004 καταργείται.

Μεταβατικές διατάξεις

13.-(1) Ο δυνάμει του άρθρου 12 καταργηθείς νόμος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί δυνάμει του Άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης αυτών, εξαιρουμένων των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου περί τελών.

(2) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οι συμβάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υπόκεινται στα τέλη που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου.