Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

“οφειλόμενος φόρος” σημαίνει τα ποσά του φόρου που προκύπτουν δυνάμει των διατάξεων των Νόμων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, τα οποία παραμένουν οφειλόμενα για τα φορολογικά έτη μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 2002, τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2011, τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι 2010, τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 1985 έως (Αρ. 3) του 2002, τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνας της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 μέχρι 2011, τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 1980 μέχρι 2010, τους περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμους του 1980 μέχρι 2010, τους περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμους του 1962 μέχρι 2000, τους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι 2007 και τους περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 1974 μέχρι 1990.

Διαγραφή τόκων και πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων

3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος Νόμου, αναφορικά με οποιοδήποτε οφειλόμενο φόρο για τα φορολογικά έτη μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, οποιοιδήποτε τόκοι και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από τους Νόμους που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, πέραν του πέντε τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου φόρου, διαγράφονται.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται εφόσον το αργότερο μέχρι την 31ή Οκτωβρίου 2012, καταβληθεί ποσό ίσο με το ποσό του οφειλόμενου φόρου, πλέον πέντε τοις εκατόν (5%) επί του ποσού αυτού.

(3) Το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αποτελείται από οποιοδήποτε ποσό φόρου που-

(α) βεβαιώθηκε μέχρι και την 31ή Οκτωβρίου 2012,

(β) παρακρατήθηκε ή όφειλε να είχε παρακρατηθεί στην πηγή μέχρι και την 31ή Οκτωβρίου 2012,

(γ) προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση για οποιοδήποτε φορολογικό έτος μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, που έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο μέχρι την 30ή Μαρτίου 2012, και

(δ) προκύπτει κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου μέχρι και την 31ή Οκτωβρίου 2012:

Νοείται ότι, σε περίπτωση οφειλόμενου φόρου μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, ο οποίος δεν έχει διακανονισθεί βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, είναι δυνατός ο διακανονισμός αυτού, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(i) Για κάθε μήνα που ακολουθεί το μήνα Οκτώβριο του έτους 2012 και μέχρι της συμπληρώσεως της χρονικής προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2013, σε ποσοστό ένα τοις εκατόν (1%) προστιθέμενο επί του ποσοστού του προηγούμενου μήνα.

(ii) Το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αποτελείται από οποιοδήποτε ποσό φόρου που:

(αα) βεβαιώνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013,

(ββ) παρακρατείται ή θα πρέπει να παρακρατηθεί στην πηγή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013,

(γγ) προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση για οποιοδήποτε φορολογικό έτος μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, που υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, και

(δδ) προκύπτει κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση μερικής καταβολής του οφειλόμενου φόρου μέχρι τελικής εξοφλήσεως του εν λόγω ποσού, αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου 2013:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ουδεμία απαίτηση βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προκύπτει, για επιστροφή ήδη καταβληθέντων ποσών τόκων και πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων επί εξοφληθείσας φορολογικής οφειλής:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση καταβολής φορολογικών οφειλών με βάση τη φορολογική δήλωση προσώπου, για την οποία δεν έγινε βεβαίωση από το Διευθυντή, εφόσον μεταγενέστερα ο Διευθυντής προβεί σε βεβαίωση φόρου, πέραν του ποσού που προκύπτει με βάση τη γενόμενη δήλωση προσώπου, το επιπρόσθετο ποσό του φόρου που βεβαιώνεται από το Διευθυντή υπόκειται σε τόκους και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται από τις διατάξεις έκαστου οικείου νόμου και σε τέτοια περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με το επιπρόσθετο ποσό του φόρου που βεβαιώνεται από το Διευθυντή.

Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31ή Οκτωβρίου 2012.

Σημείωση
4 του Ν.146(Ι)/2012Διάρκεια της ισχύος των διατάξεων για τη διαγραφή φορολογικών οφειλών μετά την 31η Οκτωβρίου 2012

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.146(Ι)/2012] αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.