Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Προϋπολογισμού του 2011, Νόμου του 2010 έως (Αρ. 3) του 2011, κατά τη διάρκεια της περιόδου που άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2011, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού που περιλαμβάνονται στο Νόμο αυτό, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ως αποτέλεσμα της πιο πάνω ρύθμισης, δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα ούτε αναμένεται να δημοσιευθούν κενές θέσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέχρι το τέλος του έτους 2011·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2010, έχει διεξαχθεί γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008 για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2009, αλλά οι επιτυχόντες σ΄ αυτήν δεν θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις που κανονικά θα δημοσιεύονταν το 2011 και για τις οποίες είχε διεξαχθεί η γραπτή εξέταση·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται αναγκαίο να ρυθμιστεί προσωρινά το πιο πάνω θέμα·

Γι' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς από το Νόμο.

Ειδικές διατάξεις για αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Νόμου

3.-(1) Οι διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων ισχύουν προσωρινά παρά τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του Νόμου:

(α) Η γραπτή εξέταση που διεξάγεται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από την Ειδική Επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2009, με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 3 του Νόμου δε θα διεξαχθεί κατά το έτος 2011.

(β) Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που έχει διεξαχθεί το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2010 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε κενή θέση τυχόν δημοσιευθεί τόσο κατά το έτος 2011 όσο και κατά το έτος 2012, το δε πιστοποιητικό επιτυχίας, με το οποίο εφοδιάστηκαν δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του Νόμου, θεωρείται ότι ισχύει και για τα δύο αυτά έτη.

(γ) Οι κατάλογοι θέσεων που εγκρίθηκαν για το έτος 2011 δυνάμει των άρθρων 2 και 2Α του Νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και επισυνάπτονται στην Απόφασή της που λήφθηκε στις 24 Ιουνίου 2010 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4083 και ημερ. 2 Ιουλίου 2010 ως Παραρτήματα Ια, ΙΙα, Ιβ και ΙΙβ, θα ισχύουν και για το έτος 2012.