Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αριθμός άδειας» σημαίνει τον αριθμό που παραχωρεί το Συμβούλιο σε κάθε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 14 ως Αρχιεπιθεωρητής·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 14 ως Επιθεωρητής·

«Εργαστήριο» σημαίνει το Εργαστήριο του Τμήματος Γεωργίας για τον έλεγχο της ποιότητας και των υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 22·

«κράτη μέλη» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση φυτοπροστατευτικού προϊόντος στη Δημοκρατία·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

(α) η λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(β) η θέσπιση των γενικών διατάξεων και κανόνων που αφορούν:

(i) τη διαδικασία χορήγησης άδειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

(ii) την εμπορία και διάθεση στο χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

(iii) την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

(iv) τους επίσημους ελέγχους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της χρήσης αυτών,

(v) τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικά, συνεργιστικά, βοηθητικά και πρόσθετα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Ίδρυση Συμβουλίου

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων που αποτελείται από τα ακόλουθα δέκα (10) μέλη:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο,

(β) τέσσερις (4) λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας,

(γ) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, από τους οποίους ο ένας είναι ο Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους ή εκπρόσωπός του και ο άλλος είναι φαρμακοποιός των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό Υγείας,

(δ) το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(ε) ένα (1) εκπρόσωπο του Συμβουλίου Γεωπόνων που εργάζεται στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(στ) το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του.

(2) Όλα τα μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους ισχύει από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να καλέσει, σε οποιαδήποτε συνεδρία του, πρόσωπο από το οποίο να ζητήσει να εκθέσει τις απόψεις του για ειδικό θέμα που συζητείται ενώπιόν του.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, ο Υπουργός δύναται να ορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας ή του κωλύματος.

(5) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει από το διορισμό τους και δύναται να ανανεωθεί:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο αν το κρίνει σκόπιμο, δύναται, οποτεδήποτε, να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.

(6) Κάθε διορισμένο μέλος του Συμβουλίου δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του ως μέλος, κοινοποιώντας την παραίτησή του γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(7) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τόπο και σε χρόνο που καθορίζει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος μαζί με τέσσερα (4) από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συνιστούν απαρτία. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της συνεδρίας ο αρχαιότερος τη τάξει λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας που είναι διορισμένο μέλος του Συμβουλίου.

(8) Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Προεδρεύων έχει, επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται ακόμη και αν υπάρχει οποιαδήποτε χηρεύουσα θέση μεταξύ των μελών του.

(10) Το Συμβούλιο δύναται να συνιστά επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του ή και άλλους επιστήμονες ή ειδικούς ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο για να υποβοηθείται στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(11) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση που θα καθορίσει ο Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(12) Τηρουμένων των πιο πάνω, το Συμβούλιο ρυθμίζει τη δική του διαδικασία.

Μεταβίβαση εξουσιών του Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιοδήποτε αρμόδιο δημόσιο λειτουργό να ασκεί εκ μέρους του, οποιαδήποτε υπ’ αυτό, ασκούμενη βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εξουσία, είτε ολικώς είτε ως προς μέρος αυτής:

Νοείται ότι, στη γραπτή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξουσιοδότηση καθορίζεται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία, η οποία ασκείται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό και η έκταση αυτής, όπως και η έναρξη και η λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή θα ασκείται:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξουσιοδοτείται προς άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας, τηρεί τις εν γένει αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών του Συμβουλίου, όπως και τις επί τούτω οδηγίες αυτού.

(2) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτή πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό, πρόσωπο.

(3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί ή και να ανακαλεί δοθείσα, δυνάμει του εδαφίου (1), εξουσιοδότηση, με γραπτή προς τούτο ειδοποίηση τροποποίησης ή ανάκλησης της δοθείσας εξουσιοδότησης προς το πρόσωπο προς το οποίο αυτή είχε δοθεί.

Αρμοδιότητες Τμήματος Γεωργίας

6. Το Τμήμα Γεωργίας ορίζεται υπεύθυνο -

(α) για την παραλαβή και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου και για την υποβολή σχετικής εισηγητικής έκθεσης στο Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση,

(β) για τη διενέργεια των ελέγχων, προκειμένου να διαασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,

(γ) για το συντονισμό της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, τα λοιπά κράτη μέλη, τους αιτούντες, τους παραγωγούς και τους γεωργούς για θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Χορήγηση άδειας

7.-(1) Φυτοπροστατευτικό προϊόν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται μόνο εάν του έχει χορηγηθεί άδεια από την Αρμόδια Αρχή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(2) Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει άδεια σε έντυπο που καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 10 και παραχωρεί, για κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν, αριθμό άδειας.

Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας

8. Για τη χορήγηση άδειας απαιτείται:

(α) υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, φακέλου ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και όλα τα τεχνικά στοιχεία και μελέτες όπως καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

(β) αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων από το Τμήμα Γεωργίας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια που προνοούνται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Ευθύνη του κατόχου άδειας

9.-(1) Ο κάτοχος άδειας φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που υποβάλλει προς την Αρμόδια Αρχή για την εξασφάλιση της άδειας, καθώς και την ευθύνη συμμόρφωσης του αδειοδοτημένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Αν ο κάτοχος άδειας δεν διαμένει στη Δημοκρατία, την πιο πάνω αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, όπως αυτός ορίζεται από τον κάτοχο άδειας στην αίτηση χορήγησης άδειας.

Έντυπα αιτήσεων

10.-(1) Η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει, με απόφασή της, τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων ή διαχείριση άλλων θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Τα τέλη που καταβάλλονται με την υποβολή των αιτήσεων καθορίζονται με Κανονισμούς.

Μητρώα

11.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας τηρεί Μητρώο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, στο οποίο καταχωρίζει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν άδεια, σε μορφή που ήθελε καθορίσει, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής.

(2) Το Τμήμα Γεωργίας τηρεί, επιπρόσθετα από το πιο πάνω, μητρώο με όλες τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε μορφή που ήθελε καθορίσει, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής.

Απαγορευτικές διατάξεις

12.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, η διακίνηση, η αποθήκευση, η κατοχή, η παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, η διάθεση στην αγορά, η διαφήμιση ή η χρήση στη Δημοκρατία, οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού προϊόντος για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη στα άρθρα 28, 52 και 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 άδεια ή του οποίου η άδεια έχει ανακληθεί.

(2) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος που φέρει ετικέτα που περιέχει όρους κατά παράβαση των όρων χορήγησης της άδειάς του.

(3) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού προϊόντος, εκτός αν αυτό περιέχεται σε κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(4) Απαγορεύεται η χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος κατά παράβαση των οδηγιών που αναγράφονται στην ετικέτα ή άλλως πως συνοδεύουν τη συσκευασία του.

(5) Απαγορεύεται η χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε καλλιέργεια άλλη από εκείνες που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος αυτού.

(6) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο και απ' οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) απόσπαση, παραποίηση, εξάλειψη ή καταστροφή ολόκληρης ή μέρους οποιασδήποτε ετικέτας που προνοείται στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, ή η αφαίρεση ή η προσθήκη οποιασδήποτε ουσίας από ή σε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν κατά τρόπο που δύναται να αναιρέσει ή να καταστρατηγήσει τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(β) επανασυσκευασία φυτοπροστατευτικού προϊόντος, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρμόδιας Αρχής.

(7) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, πάνω στη συσκευασία ή στην ετικέτα ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ή σε διαφήμισή του, οποιασδήποτε λέξης που δύναται να εκθέτει, υπονοεί ή υποδηλοί ότι το σκεύασμα αυτό έγινε αποδεκτό.

(8) Κανένας παραγωγός, αντιπρόσωπος, υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, ή πωλητής δε δικαιούται να διαφημίζει με οποιοδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 17, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Αρμόδιας Αρχής.

Ρήτρα διασφάλισης

13.-(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν ή μια ουσία για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή που έχει ή που πρόκειται να χορηγηθεί άδεια, συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το περιβάλλον, δύναται να περιορίζει ή να απαγορεύει προσωρινά τη χρήση ή την πώληση του προϊόντος ή της ουσίας αυτής στη Δημοκρατία.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη εάν ενήργησε σύμφωνα με το εδάφιο (1), αιτιολογώντας την απόφασή της.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

14.-(1)(α) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και διαταγμάτων.

(β) Ως Αρχιεπιθεωρητής ορίζεται λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας.

(γ) Ως Επιθεωρητές, για σκοπούς δειγματοληψίας, που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15, ορίζονται γεωπόνοι σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Οι Επιθεωρητές τελούν υπό την επίβλεψη του Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15.

(3) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιότητάς του.

(4) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, η οποία έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια της άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες Επιθεωρητή

15.-(1) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο:

(α) Να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μεταφορικό μέσο ή άλλο χώρο, εκτός της κατοικίας, στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε φυτοπροστατευτικό προϊόν ή δραστική ή αντιφυτοτοξική ή συνεργιστική ουσία, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή αποθηκεύεται ή εντοπίζεται ή διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά ή χρησιμοποιείται, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή έχει χρησιμοποιηθεί και:

(i) να ανοίγει και εξετάζει συσκευασίες και να λαμβάνει δείγματα από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για σκοπούς ελέγχου των ποιοτικών προδιαγραφών, των όρων έγκρισης και των ενδείξεων που αναγράφονται στην ετικέτα τους,

(ii) να λαμβάνει δείγματα από φυτά ή φυτικά προϊόντα για να διαπιστωθεί εάν αυτά εμπίπτουν στο φάσμα δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με την άδειά τους,

(iii) να λαμβάνει δείγματα από νερό, αέρα, έδαφος, φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλη ουσία·

(β) να δίνει οδηγίες όπως το υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μεταφορικό μέσο ή χώρο στον οποίο εισέρχεται ή όπως η οποιαδήποτε εγκατάσταση, εξοπλισμός ή ουσία μέσα σ' αυτό, να παραμείνουν ως έχουν, για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της καλλιέργειας όταν πρόκειται για αγροτεμάχιο, ή να απαγορεύει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο, τη συγκομιδή γεωργικής παραγωγής με σκοπό τη διάθεσή της στην αγορά·

(γ) να προβαίνει, στα πλαίσια των ελέγχων που κρίνει αναγκαίους, σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφήσεις·

(δ) να παρακρατεί ή δεσμεύει για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον ποινικού Δικαστηρίου.

(ε) να επιθεωρεί ή παρακρατεί βιβλία, έγγραφα ή άλλα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρολογικά συστήματα δεδομένων, τα οποία εύλογα θεωρεί ότι περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για σκοπούς διερεύνησης ή απόδειξης ενώπιον ποινικού Δικαστηρίου.

(στ) να απαιτεί από πρόσωπα που κατέχουν ή έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα που εξετάζει μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του, να του παραχωρήσουν τις πληροφορίες αυτές·

(ζ) να αξιώνει από τον υπεύθυνο οποιασδήποτε δραστηριότητας ή διεργασίας σχετικής με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικές ουσίες ή συνεργιστικές ουσίες ή από τον κάτοχο των υποστατικών ή του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα ή διεργασία, ή από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτουμένους των προσώπων αυτών όπως-

(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών ή του χώρου·

(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για τη διενέργεια δειγματοληψιών, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς έρευνας.

(η) να ζητά από οποιοδήποτε από τα πιο κάτω πρόσωπα τα οποία δυνατό να κατέχουν ή να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα που εξετάζει μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του, όπως του παραχωρήσουν τις πληροφορίες αυτές:

(i) Πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε διεργασία ή δραστηριότητα σχετική με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικές ουσίες ή συνεργιστικές ουσίες,

(ii) πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε χώρους ή υποστατικά στα οποία εισέρχεται για σκοπούς επιθεώρησης, έρευνας ή ελέγχου,

(iii) πρόσωπα τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχουν απασχοληθεί στα πιο πάνω υποστατικά ή χώρους κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες.

(2) Για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Επιθεωρητής δύναται, εάν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο κάτοχος του υποστατικού ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, εάν δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου πεισθεί, με ένορκη δήλωση του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον Αρχιεπιθεωρητή, ότι υπάρχει εύλογη υποψία ότι διενεργήθηκε ή διενεργείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια αναφορικά με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικές ουσίες ή συνεργιστικές ουσίες, δύναται να εκδώσει ένταλμα για έρευνα, σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα, των υποστατικών ή του χώρου που αναφέρεται στην ένορκη δήλωση.

Διευκολύνσεις κατά τον έλεγχο

16. Κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε διεργασία ή δραστηριότητα σχετική με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικές ουσίες ή συνεργιστικές ουσίες, οφείλει να παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες στον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δειγματοληψία

17.-(1) Για κάθε δειγματοληψία, ο Επιθεωρητής εκδίδει βεβαίωση δειγματοληψίας πάνω σε έντυπο που καθορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(2) Ο Επιθεωρητής υποβάλλει τα δείγματα στο Εργαστήριο για τις σχετικές αναλύσεις.

(3) Όταν ο Επιθεωρητής προβαίνει σε δειγματοληψία για σκοπούς ελέγχου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, λαμβάνει, στην παρουσία του πωλητή ή του παρασκευαστή ή αντιπροσώπου του ή του προσώπου που είναι άλλως πως υπεύθυνο για τη φύλαξή του, δείγμα τριών (3) συσκευασιών του παρασκευάσματος με ίδιο διακριτικό αριθμό παρτίδας (batch number) ή επαρκή και αντιπροσωπευτική ποσότητα δείγματος την οποία διαχωρίζει σε τρία (3) μέρη. Τα τρία (3) μέρη σημαίνονται κατάλληλα, σφραγίζονται και συνοδεύονται από ένα (1) αντίγραφο της βεβαίωσης για τη δειγματοληψία. Ο Επιθεωρητής παραδίδει το πρώτο μέρος στο Εργαστήριο, το δεύτερο φυλάγεται από τον ίδιο σε κατάλληλες συνθήκες για τυχόν μελλοντική σύγκριση και το τρίτο παραδίδεται στον παρασκευαστή ή σε αντιπρόσωπό του.

(4) Για τα δείγματα που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 15, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αυτών δύναται να αξιώσει το αντίτιμο της ποσότητας που λαμβάνεται, σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή τους κατά την ημέρα της δειγματοληψίας.

(5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του πιστοποιητικού αποτελεσμάτων ανάλυσης που αφορά έλεγχο των ποιοτικών προδιαγραφών φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ο κάτοχος άδειας, παρασκευαστής, εισαγωγέας, διανομέας ή πωλητής έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αντιγράφου του πιστοποιητικού και αφού καταβάλει το νενομισμένο τέλος, να ζητήσει όπως το μέρος του δείγματος που φυλάγεται από τον Επιθεωρητή παραπεμφθεί στο Διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους για ανάλυση και έκδοση από αυτόν πιστοποιητικού αποτελεσμάτων ανάλυσης.

(6) Tα δείγματα που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 15 τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στους περί των Μεθόδων Δειγματοληψίας για τον Επίσημο Έλεγχο των Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων επί και εντός των Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης Κανονισμούς.

(7) Σ' οποιαδήποτε ποινική διαδικασία για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, η προσαγωγή από την κατηγορούσα αρχή πιστοποιητικού του Eργαστηρίου θα συνιστά επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που αναφέρονται σ' αυτό, εκτός αν ο κατηγορούμενος απαιτήσει όπως ο υπάλληλος που προέβη στην ανάλυση κληθεί ως μάρτυρας.

Αστική και ποινική ευθύνη

18. Η έκδοση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, δυνάμει του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δεν θίγει την αστική και ποινική ευθύνη του παραγωγού και του υπεύθυνου για διάθεση στην αγορά ή χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

19.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, παραβάσεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(2) Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να διατάσσει ή να συστήνει στο πρόσωπο, όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής, η τελευταία βεβαιώνει τη συμμόρφωση του παραβάτη, ή και

(β) να δεσμεύει φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, αναφορικά με τα οποία ή σε σχέση με τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν τηρείται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και να διατάσσει όπως αυτά παραμείνουν ή μεταφερθούν σε οποιοδήποτε μέρος υποδεικνύει, ή και

(γ) να διατάσσει όπως αυτά είτε επανεξαχθούν στην τρίτη χώρα προέλευσης ή σε άλλη τρίτη χώρα είτε να αποσταλούν στο κράτος μέλος προέλευσης, είτε να καταστραφούν. Τα έξοδα που προκύπτουν βαρύνουν τον κάτοχο των κατασχεθέντων προϊόντων ή τον υπεύθυνο για την παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ανακτήσει τις δαπάνες με δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία, ή και

(δ) να ανακαλεί ή να αναστέλλει χορηγηθείσα άδεια αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή έπαψαν αυτές να ισχύουν, ή και

(ε) να επιβάλει ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), εξαιρουμένων των παραβάσεων που αφορούν εισαγωγή, διακίνηση, παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή διαφήμιση στη Δημοκρατία, οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού προϊόντος για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 άδεια, όπου η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να επιβάλλει ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι τριάντα  χιλιάδες ευρώ (€30.000)·

(στ) να απαγορεύει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο, τη συγκομιδή γεωργικής παραγωγής με σκοπό τη διάθεσή της στην αγορά ή/και να διατάξει την καταστροφή της και στις περιπτώσεις αυτές οποιαδήποτε έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον παραγωγό χωρίς να καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση σε αυτόν·

(ζ) να δημοσιοποιεί την απόφασή της με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ή διοικητική κύρωση για παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο ή η διοικητική κύρωση και, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης επί της προσφυγής, στη δημοσίευση δε αυτή αναφέρεται το είδος και η φύση της παράβασης, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο ή η διοικητική κύρωση.

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή διοικητική κύρωση, η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντάς του δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης.

(4) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο ή τη διοικητική κύρωση δυνάμει του εδαφίου (2), με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία καθορίζεται:

(α) η γενόμενη παράβαση· και

(β) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό, όπως και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.

(5) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Αδικήματα και ποινές

20.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ή

(β) παρουσιάζει, με αναληθείς παραστάσεις, φυτοπροστατευτικό προϊόν σε οποιαδήποτε διαφήμιση, ή

(γ) παρεμποδίζει Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους τους, ή την Αρμόδια Αρχή, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή

(δ) χρησιμοποιεί παράνομα αριθμό άδειας που παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή χρησιμοποιεί τέτοιο αριθμό ως αν αυτός να παραχωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή

(ε) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή πρόκειται να διαθέσει στην αγορά φυτοπροστατευτικό προϊόν το οποίο κατόπιν δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητάς του, διαπιστώνεται ότι δε συνάδει με τη σύνθεσή του όπως αυτή έχει δηλωθεί και εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή κατά τη χορήγηση της άδειας, ή

(στ) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλα δεδομένα, ή

(ζ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο της άδειας η οποία χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ή

(η) σκόπιμα παρεμποδίζει ή παραπλανεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο, ή

(θ) παρεμποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που συνοδεύει τον Επιθεωρητή, σύμφωνα με το άρθρο 15, να εισέλθει σε υποστατικό ή να παράσχει βοήθεια στον Επιθεωρητή, ή

(ι) αρνείται να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει, σύμφωνα με το άρθρο 15, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών, ή

(κ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία ή αξίωση του Επιθεωρητή,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το εκδικάζον Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή επιβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), να διατάξει τη δήμευση ή την απαγόρευση πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή να διατάξει την καταστροφή τους με έξοδα του καταδικασθέντος προσώπου ή να τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης κατά την κρίση του δικαστηρίου.

Ιεραρχική προσφυγή

21.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον δύναται -

(α) σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας δυνάμει του άρθρου 7, ή

(β) σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου ή διοικητικής κύρωσης δυνάμει του άρθρου 19,

να προσβάλει την εν λόγω πράξη ή απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης, με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Ο Υπουργός προχωρεί σε εξέταση της προσφυγής, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει, γραπτώς, περαιτέρω, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται αυτή και εκδίδει και διαβιβάζει, γραπτώς, την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

22.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων αυτών ή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να ρυθμίζουν ή να καθορίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις απαιτήσεις δεδομένων και τη μορφή υποβολής του συνοπτικού και πλήρους φακέλου σχετικά με τις δραστικές ουσίες, τα συνεργιστικά, τα αντιφυτοτοξικά και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

(β) τις μεθόδους για προσδιορισμό της φύσης και ποσότητας των δραστικών ουσιών, των αντιφυτοτοξικών και των συνεργιστικών και, ανάλογα με την περίπτωση, των σχετικών από τοξικολογική, οικοτοξικολογική και περιβαλλοντική άποψη προσμείξεων και βοηθητικών που περιέχει το φυτοπροστατευτικό προϊόν·

(γ) τις απαιτήσεις για την έκδοση άδειας παράλληλου εμπορίου·

(δ) τις απαιτήσεις για την έκδοση άδειας προσθέτων όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

(ε) τις απαιτήσεις ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

(στ)τους ελέγχους, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τη συσκευασία, τη σήμανση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την εμπορία, την παρασκευή, το παράλληλο εμπόριο και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

(ζ) τη συλλογή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για πιθανές δηλητηριάσεις·

(η) τον τρόπο και τη διαδικασία της δειγματοληψίας·

(θ) τον καθορισμό τελών για την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης που υποβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(ι) τον καθορισμό τελών για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας που χορηγείται ή καταχώρισης που διενεργείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ια) την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και την προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

(ιβ) τους όρους για την εισαγωγή ή την παρασκευή στη Δημοκρατία μικρών ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που δεν έχουν άδεια, για διενέργεια πειραμάτων ή δοκιμών για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης.

(ιγ) τα προσόντα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των πωλητών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, περιλαμβανομένης της επιβολής υποχρέωσης για εγγραφή τους και της παραχώρησης άδειας πωλητή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και της επιβολής σχετικού τέλους·

(ιδ) τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες και τα καταστήματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και τον τρόπο αποθήκευσης αυτών και τα είδη που επιτρέπεται να αποθηκεύονται ή να πωλούνται εντός αυτών·

(ιε)τα προσόντα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για εγγραφή τους και της παραχώρησης άδειας χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και της επιβολής σχετικού τέλους·

(ιστ) τα ψεκαστικά μέσα,

(ιζ) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας.

Έκδοση διαταγμάτων

23. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει διατάγματα για τεχνικά θέματα που χρήζουν ρύθμισης με βάση τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμó (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ή για τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

24.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμος καταργείται.

(2) Κανονισμοί ή διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος νόμου θεωρούνται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ότι εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και ισχύουν και εφαρμόζονται, εκτός στην έκταση που είναι αντίθετοι ή ασυμβίβαστοι με τις διατάξεις αυτού, μέχρις ότου τροποποιηθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν από Κανονισμούς ή διατάγματα που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά, άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου, λογίζεται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διατηρούνται σε ισχύ στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

(4) Οποιαδήποτε έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή αριθμός εγγραφής που χορηγήθηκε δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος νόμου θα συνεχίσει να ισχύει και θα θεωρείται ως άδεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή αριθμός άδειας, αντίστοιχα, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Οι άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο εδάφιο (4), θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους και θα ανανεώνονται για χρονική διάρκεια που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σύμφωνα με τα τέλη που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(6) Αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις ή άλλες πράξεις των οποίων, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμεί η εξέταση, τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(7) Το κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Συμβούλιο θα συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί ως εάν να ήταν το Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία διορισμού του νέου Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4.