Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε λειτουργό του εν λόγω Τμήματος που εξουσιοδοτείται από αυτόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου∙

«δικαιούχος» σημαίνει πρόσωπο, στο οποίο καταβάλλεται ειδική χορηγία δυνάμει του παρόντoς Νόμου∙

«ειδική χορηγία» σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται σε τυφλούς, δυνάμει του άρθρου 4∙

«μόνιμη διαμονή» σημαίνει τη διαμονή Κύπριου ή οποιουδήποτε άλλου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης∙

«περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία» σημαίνει περιοχές στη Δημοκρατία που δεν κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, μετά την τουρκική εισβολή του Ιουλίου του 1974∙

«τέκνο» σημαίνει το νόμιμο παιδί προσώπου και περιλαμβάνει τους προγονούς ή τα παιδιά, τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο, και το νόθο τέκνο που αναγνωρίσθηκε και περιλαμβάνει και πρόσωπο του οποίου οι γονείς πέθαναν ή αγνοούνται ή το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του και για το οποίο το πρόσωπο που διεκδικεί την ειδική χορηγία μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί με δική του δαπάνη∙

«τυφλός» σημαίνει άτομο που έχει τη μόνιμη διαμονή του στη Δημοκρατία, του οποίου αποδεδειγμένα η οξύτητα της όρασης και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα 6/60 και περιλαμβάνει και τα πρόσωπα που έχουν φοιτήσει στη Σχολή Τυφλών στη Δημοκρατία μέχρι και το 1990 παρά το γεγονός ότι η οξύτητα στον καλύτερο οφθαλμό είναι μεγαλύτερη από 6/60∙ και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έννοια οικογένειας

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οικογένεια αποτελούν-

(α) οι γονείς όταν συζούν, το κοινό τους τέκνο και το τέκνο του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτού, ή

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή σε διάσταση με τη σύζυγό του, και το τέκνο του, ή

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη ή σε διάσταση με το σύζυγό της, και το τέκνο της, ή

(δ) φυσικό πρόσωπο και τέκνο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, εάν το φυσικό αυτό πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί το τέκνο με δική του δαπάνη, ή

(ε) το τέκνο της καθοριζόμενης (α) οικογένειας όταν και οι δύο (2) γονείς του είναι νεκροί ή αγνοούμενοι, ή το τέκνο της καθοριζόμενης (β) και (γ) οικογένειας, όταν ο πατέρας ή η μητέρα του, ανάλογα με την περίπτωση, είναι νεκροί ή αγνοούμενοι.

(2) Τέκνο θεωρείται ότι περιλαμβάνεται σε μια από τις καθοριζόμενες στο (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (1) οικογένειες, εφόσον ζει μαζί με τους γονείς του ή, ανάλογα με την περίπτωση, με τον πατέρα του ή τη μητέρα του και, σε περίπτωση που δεν ζει με τους γονείς του, εφόσον συντηρείται εξ’ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από τους γονείς του ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τον πατέρα ή τη μητέρα του.

Ειδική χορηγία σε τυφλούς

4.-(1) Οικογένεια, που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, δικαιούται ειδική χορηγία ύψους τριών χιλιάδων εξακόσιων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ σεντ (€3.675,48) για κάθε ημερολογιακό έτος, εάν έχει τέκνο τυφλό και εφόσον το τέκνο αυτό δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται για κάθε τυφλό τέκνο.

(3) Στην περίπτωση (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, η καθοριζόμενη στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ειδική χορηγία καταβάλλεται σε ένα από τους γονείς ή αναλογικά στους γονείς, εάν αυτό ζητηθεί, και στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) του ίδιου εδαφίου, πληρώνεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φυσικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα έχει αναλάβει τα έξοδα συντήρησης του τυφλού τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Διευθυντής δύναται να πληρώνει την ειδική χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο, εάν πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του τυφλού.

(5) Τυφλός που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους τριών χιλιάδων εξακόσιων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ σεντ (€3.675,48) ετησίως, η οποία καταβάλλεται στον ίδιο.

(6) Η αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (5) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις:

Νοείται ότι, το ύψος της ειδικής χορηγίας αναπροσαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε επόμενου έτους κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το τελευταίο έτος σε σύγκριση με το μέσο σταθμικό όρο του δείκτη αυτού κατά το αμέσως προηγούμενο έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι, το ποσό της αύξησης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο σεντ:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου αυτού, αναστέλλεται η προνοούμενη σ' αυτό αναπροσαρμογή κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και το ύψος της ειδικής χορηγίας καθορίζεται, για το πιο πάνω χρονικό διάστημα, σε τρακόσια δέκα έξι και τριάντα επτά σεντ (€316.37) το μήνα.

(7) Η καταβολή της αναφερόμενης στα εδάφια (1) και (5) ειδικής χορηγίας αρχίζει την πρώτη του μηνός, μέσα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μηνός, μέσα στον οποίο λήγει το δικαίωμα σε ειδική χορηγία.

Υποβολή αιτήσεων

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ειδικής χορηγίας είναι η υποβολή αίτησης στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέτασή της:

Νοείται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2008, οι αιτητές που είχαν υποβάλει αίτηση δυνάμει των περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμων του 1996 έως 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, όσο και οι υφιστάμενοι λήπτες της ειδικής χορηγίας που κατέστησαν δικαιούχοι πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 δυνάμει του ίδιου Νόμου, παραπέμπονται για εξέταση σε ειδική πολυθεματική επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) οφθαλμίατρους μόνο και της οποίας οι διαδικασίες και οι κανόνες λειτουργίας καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από τον Υπουργό:

Νοείται περαιτέρω ότι, στα άτομα, που δεν εγκρίνονται από την ειδική πολυθεματική επιτροπή ή καλούνται και δεν παρουσιάζονται για εξέταση από την ειδική πολυθεματική επιτροπή, δεν παραχωρείται ειδική χορηγία ή τερματίζεται η ήδη παραχωρούμενη, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να απαιτείται η επιστροφή οποιασδήποτε τέτοιας χορηγίας που έχει ήδη παραχωρηθεί.

Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων

6.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή της ειδικής χορηγίας εξετάζεται από το Διευθυντή, ο οποίος δύναται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει:

Νοείται ότι, όπου εγείρονται αμφιβολίες ως προς το δικαίωμα σε ειδική χορηγία ή ως προς το άτομο, προς το οποίο καταβάλλεται η ειδική χορηγία, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει περαιτέρω έρευνα.

(2) Όταν ο Διευθυντής απορρίπτει αίτηση για ειδική χορηγία, αποστέλλεται στον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση της απόρριψης, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης.

Είσπραξη ειδικής χορηγίας που λήφθηκε παράνομα

7.-(1) Τηρουμένης της δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 5, εάν αποδειχθεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο πήρε οποιοδήποτε ποσό με τη μορφή ειδικής χορηγίας χωρίς να το δικαιούται, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστρέψει το εν λόγω ποσό.

(2) Εάν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάμει του εδαφίου (1) να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό, αποδείξει ότι πήρε το ποσό αυτό με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι δεν το εδικαιούτο, το εν λόγω ποσό δύναται να κατακρατηθεί από ειδική χορηγία που του οφείλεται για οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

Ιεραρχική Προσφυγή

8.-(1) Πρόσωπο, που δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου από το Διευθυντή, δύναται, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης, να την προσβάλει στον Υπουργό με έγγραφη αιτιολογημένη προσφυγή.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή χωρίς υπαίτια βραδύτητα, αποφασίζει γι’ αυτήν και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(3) Πριν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται κατά την κρίση του -

(α) ν’ ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζει την προσφυγή του∙

(β) ν’ αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή και να του υποβάλει το πόρισμα της εξέτασης, πριν αυτός εκδώσει την απόφασή του.

Η ειδική χορηγία σε τυφλούς είναι αφορολόγητη

9. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2010, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η ειδική χορηγία σε τυφλούς απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος.

Αδικήματα και ποινές

10.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο, με σκοπό να εξασφαλίσει ειδική χορηγία είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο, ή το οποίο για οποιοδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον παρόντα Νόμο-

(α) με γνώση του ή κατόπιν αμέλειας προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή παράσταση, ή

(β) παρουσιάζει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την παρουσίαση ή παροχή εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή σε ουσιώδες στοιχείο τους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ (€9000,00) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα με βάση το εδάφιο (1), το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα δύναται, επιπρόσθετα από την ποινή, να διατάξει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα του αδικήματος.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

11. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2011.

Σημείωση
3 του Ν. 5(Ι)/2013Έναρξη Ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 5(Ι)/2013]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 5(Ι)/2013] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2013.