Προοίμιο

Για σκοπούς-

(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας»,

(β) μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

«Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή Κοινοτικό Συμβούλιο, όπως αυτά ορίζονται στον περί Δήμων Νόμο και στον περί Κοινοτήτων Νόμο, αντίστοιχα, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εγκατάσταση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ·

«κίνδυνος πλημμύρας» σημαίνει το συνδυασμό της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα·

«κρατικές υπηρεσίες» σημαίνει υπουργείο ή ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου·

«λεκάνη απορροής ποταμού» σημαίνει την εδαφική έκταση, από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα·

«λίμνη» σημαίνει σύστημα στάσιμων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«παράκτια ύδατα» σημαίνει τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης, από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων·

«περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού» σημαίνει τη θαλάσσια και χερσαία έκταση, που αποτελείται από μια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα και η οποία προσδιορίζεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ως η βασική μονάδα λεκανών απορροής ποταμού·

«πλημμύρα» σημαίνει την προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό και περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους, αστοχία φράγματος, εφήμερα ρεύματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης·

«πλημμύρα από σύστημα αποχέτευσης» σημαίνει την προσωρινή κάλυψη της γης από λύματα, η οποία προκαλείται αποκλειστικά από αστοχία ή απόφραξη του αποχετευτικού δικτύου και η οποία δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε φόρτωση στο σύστημα από εξωτερικούς υδραυλικούς παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, από βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης απ' ό,τι συνήθως ή υψηλότερα από τα συνήθη επίπεδα στάθμης ροής ποταμού·

«ποταμός» σημαίνει σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και υπογείως·

«ρύπανση» σημαίνει την, συνεπεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουσιών ή θερμότητας, που μπορούν να είναι επιζήμιες για την υγεία του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων ή των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από υδατικά οικοσυστήματα, συντελούν στη φθορά υλικής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν σε λειτουργίες αναψυχής ή σε λοιπές νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος·

«Συντονιστική Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών˙

«σύστημα επιφανειακών υδάτων» σημαίνει διακεκριμένο και σημαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων και περιλαμβάνει λίμνη, ταμιευτήρα, ρεύμα, ποταμό ή διώρυγα, τμήμα ρεύματος, ποταμού ή διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα τμήμα παράκτιων υδάτων·

«υπόγεια ύδατα» σημαίνει το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος·

«υπολεκάνη» σημαίνει την εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω σειράς ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών σε συγκεκριμένο σημείο υδάτινου ρεύματος.

Αρμοδιότητες Συντονιστικής Αρχής

3. Η Συντονιστική Αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.

Προσδιορισμός περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού

4.-(1) Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις επί μέρους λεκάνες απορροής ποταμού στο έδαφος της Δημοκρατίας και τις υπάγει στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.

(2) Στις περιπτώσεις που αυτό ενδείκνυται, οι μικρές λεκάνες απορροής ποταμού μπορούν να συνδυάζονται με μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμού ή να ενώνονται με γειτονικές μικρές λεκάνες απορροής ποταμού, για το σχηματισμό επιμέρους περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού.

(3) Όταν τα υπόγεια ύδατα δεν ακολουθούν πλήρως μια συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού, τα εν λόγω ύδατα προσδιορίζονται και υπάγονται στην πλησιέστερη ή την προσφορότερη περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού˙ τα παράκτια ύδατα προσδιορίζονται και υπάγονται στην ή στις πλησιέστερες ή προσφορότερες περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.

Προκαταρτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας

5.-(1) Η αρμόδια αρχή διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας βασίζεται σε διαθέσιμες ή ευκόλως υπολογιζόμενες πληροφορίες, οι οποίες λαμβάνονται από τις επηρεαζόμενες τοπικές ή άλλες αρμόδιες αρχές και από άλλες πηγές, όπως καταγραφές και μελέτες για μακροπρόθεσμες εξελίξεις, ιδίως επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος στην περίπτωση πλημμυρών, διεξάγεται για να αξιολογηθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι και περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

(α) χάρτες της περιοχής της λεκάνης απορροής του ποταμού στην κατάλληλη κλίμακα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα όρια των λεκανών και των υπολεκανών απορροής ποταμών και, εφόσον υπάρχουν, παράκτιων ζωνών, οι οποίοι περιγράφουν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και τη χρήση γης·

(β) περιγραφή των πλημμυρών, οι οποίες σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και είχαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές δραστηριότητες και στο περιβάλλον, όταν υπάρχει ακόμη πιθανότητα παρόμοιων μελλοντικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων της έκτασης της πλημμύρας, των οδών αποστράγγισης και της αξιολόγησης των αρνητικών επιπτώσεων που προκάλεσαν·

(γ) περιγραφή των σημαντικών πλημμυρών οι οποίες σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, από τις οποίες θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να προβλεφθούν οι σημαντικές αρνητικές συνέπειες παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον·

(δ) αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα, λαμβανομένων υπόψη ζητημάτων όπως η τοπογραφία, η θέση των υδατορρευμάτων και τα γενικά υδρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρικών περιοχών ως φυσικών επιφανειών κατακράτησης, η αποτελεσματικότητα των υφισταμένων τεχνητών υποδομών προστασίας από τις πλημμύρες, η θέση των κατοικημένων περιοχών και των περιοχών οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και οι μακροπρόθεσμες αναπτύξεις και εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων της αλλαγής του κλίματος στη συχνότητα επέλευσης των συμβάντων πλημμύρας.

Προσδιορισμός περιοχών με δυνητικούς κινδύνους πλημμύρας

6. Οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας ή η πιθανότητα να σημειωθεί πλημμύρα, προσδιορίζονται βάσει της προκαταρτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας

7.-(1) Η αρμόδια αρχή, για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, καταρτίζει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και στην κατάλληλη κλίμακα.

(2) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:

(α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων·

(β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναφοράς ≥ 100 χρόνια)·

(γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Για κάθε σενάριο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οι χάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) την έκταση της πλημμύρας·

(β) το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) ανάλογα με την περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη σχετική ροή των υδάτων.

(4) Οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες υπό τις συνθήκες των σεναρίων του εδαφίου (2), περιγράφονται στους χάρτες κινδύνου πλημμύρας και περιλαμβάνουν:

(α) τον ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν·

(β) τη χρήση της γης και τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί·

(γ) εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται στα σημεία i), ii), και v), παράγραφος (1), του Παραρτήματος ΙV, του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες ενδέχεται να πληγούν, περιλαμβανομένων ευάλωτων εκτεθειμένων περιοχών με αξιόλογο πολιτιστικό ή και φυσικό τοπίο ή και δομημένο ή και φυσικό περιβάλλον·

(δ) άλλες πληροφορίες που η αρμόδια αρχή θεωρεί χρήσιμες, όπως η επισήμανση των περιοχών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα, καθώς και πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει ότι, για τις παράκτιες περιοχές, στις οποίες υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας, καθώς και για τις περιοχές με πλημμύρες που οφείλονται σε υπόγεια ύδατα, η κατάστρωση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας θα περιορίζεται στο σενάριο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2).

(6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας να έχει ολοκληρωθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2013.

Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας

8.-(1) Για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και βασίζεται στους χάρτες που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Νόμου˙ το εν λόγω σχέδιο εστιάζεται στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας.

(2) Κάθε σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), καθώς και τα στοιχεία που παρατίθενται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας λαμβάνει υπόψη:

(α) το κόστος και τα οφέλη·

(β) την έκταση της πλημμύρας·

(γ) τους ποταμούς, διόδους και περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών με δυνατότητα συγκράτησης των πλημμυρών, όπως οι φυσικές πλημμυρικές περιοχές·

(δ) τους περιβαλλοντικούς στόχους που περιγράφονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ε) τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων·

(στ) τον χωροταξικό σχεδιασμό·

(ζ) τη χρήση της γης·

(η) τη διαφύλαξη της φύσης·

(θ) τη ναυσιπλοΐα˙ και

(ι) τις λιμενικές υποδομές.

(4) Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και εστιάζεται στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του ποταμού˙ το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας δύναται επίσης να περιλαμβάνει την προώθηση αειφόρων συστημάτων αποστράγγισης, βέλτιστων πρακτικών χρήσης γης, και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας.

(5) Η αρμόδια αρχή προβαίνει στην εκπόνηση ενός μόνο σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μιας δέσμης σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμών, που συντονίζεται στο επίπεδο της περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού.

(6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας να έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Ενημέρωση και ενεργός συμμετοχή

9. (1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν θέματα εθνικής ασφάλειας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, η αρμόδια αρχή ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του κοινού στην κατάρτιση, στην επανεξέταση και στην ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που προβλέπονται στο άρθρο 8.

Διαβουλεύσεις

10.-(1) Κατά την κατάρτιση, επανεξέταση και ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των επηρεαζομένων τοπικών αρχών και διαβουλεύεται με κάθε κρατική υπηρεσία, οργανισμό δημόσιου δικαίου και με εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, των οποίων επηρεάζονται ή διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

(2) Κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αποτελεσματικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους, αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Έλεγχος εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας

11. Τηρουμένων των εδαφίων (2), (3) και (4), η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και ελέγχει τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που τυχόν προκαλούνται από την εφαρμογή σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος Ι, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τους και παρέμβαση για αντιμετώπισή τους και λήψη τυχόν αναγκαίας επανορθωτικής δράσης.

(2) Η κατάρτιση των πρώτων χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 12 εκτελούνται, ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι συμβατές με τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τον Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συντονίζονται περαιτέρω με τις επανεξετάσεις που προβλέπονται στην εν λόγω νομοθεσία και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές.

(3) Η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 12 εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών που προβλέπονται στον Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές.

(4) Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 10 συντονίζεται, κατά περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Επανεξέταση και επικαιροποίηση

12.-(1) Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας ή η αξιολόγηση και οι αποφάσεις αναφορικά με τη διενέργεια προκαταρκτικών αξιολογήσεων, τη χρησιμοποίηση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας ή τη χρησιμοποίηση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας επανεξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018 και, εν συνεχεία, ανά εξαετία.

(2) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας επανεξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019 και, εν συνεχεία, ανά εξαετία.

(3) Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι, επανεξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021 και, εν συνεχεία, ανά εξαετία.

(4) Η πιθανή επίδραση των κλιματικών μεταβολών στη συχνότητα επέλευσης φαινομένων πλημμύρας λαμβάνεται υπόψη στην επανεξέταση που προβλέπουν τα εδάφια (1) και (3).

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με:

α) το λεπτομερέστερο καθορισμό των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου˙

(β) τη θέσπιση μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας˙

(γ) τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ, τη θέσπιση συντονισμένων και/ή κοινών διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από πλημμύρες˙

(δ) τη θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις με τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό, περιλαμβανομένων δημόσιων ακροάσεων˙

(ε) τον καθορισμό του περιεχομένου μελετών που αφορούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας˙ και

(στ) τα προσόντα προσώπων που δύνανται να εκπονήσουν μελέτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, παρακολούθηση και εφαρμογή των σχεδίων

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας

 

(Άρθρα 8, 11 και 12)

Μέρος Α: Σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας

Ι. Στοιχεία των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας:

(α) Τα πορίσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, υπό μορφή συνοπτικού χάρτη της περιοχής της λεκάνης απορροής ποταμού, στον οποίο οριοθετούνται οι περιοχές οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 6 και οι οποίες υπάγονται στο παρόν σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

(β) Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, οι οποίοι εκπονούνται δυνάμει του άρθρου 7 και τα συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν από τους χάρτες αυτούς.

(γ) Περιγραφή των κατάλληλων στόχων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 (1).

(δ) Περίληψη των μέτρων και των προτεραιοτήτων τους για την επίτευξη των κατάλληλων στόχων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και των μέτρων για τις πλημμύρες που λαμβάνονται στο πλαίσιο των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών, του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

ΙΙ. Περιγραφή της εφαρμογής των σχεδίων:

(α) Περιγραφή των προτεραιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο θα παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής των σχεδίων.

(β) Σύνοψη για την πληροφόρηση και διαβούλευση με το κοινό για τα μέτρα/τις δράσεις που αναλαμβάνονται.

(γ) Κατάλογος των αρμόδιων αρχών και, ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού και της διαδικασίας συντονισμού με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο.

 

Μέρος B: Στοιχεία της εν συνεχεία ενημέρωσης των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας:

(α) Οποιεσδήποτε μεταβολές ή επικαιροποιήσεις μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καθώς και σύνοψη των επανεξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13.

(β) Αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του άρθρου 8 (1).

(γ) Περιγραφή τυχόν μέτρων τα οποία προβλέπονταν στην προηγούμενη έκδοση του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και τα οποία είχαν προγραμματισθεί αλλά δεν εφαρμόσθηκαν καθώς και σχετική επεξήγηση.

(δ) Περιγραφή τυχόν συμπληρωματικών μέτρων μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.