Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Μέρος Ι»·

(β)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου»·

(γ)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(δ)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(ε)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»· και

(στ)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών»,

και για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εφαρμογή με δευτερογενή νομοθεσία, των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(ζ)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(η)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»·

(θ)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως»· και

(ι)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό».

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:-

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Αστυνομίας Νόμου.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διακινητής φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μεταφέρει από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«εισαγωγέας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«εξαγωγέας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξάγει από τη Δημοκρατία σε τρίτη χώρα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«εξοπλισμός» σημαίνει τον εξοπλισμό, τα προϊόντα και τα συστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ/842/2006·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κανονισμός ΕΚ/842/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο-Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο — Μέρος Ι·

«κανονισμός ΕΚ/1493/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

«κανονισμός ΕΚ/1494/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«κανονισμός ΕΚ/1497/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«κανονισμός ΕΚ/1516/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«κανονισμός ΕΚ/303/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«κανονισμός ΕΚ/304/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου·

«κανονισμός ΕΚ/305/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως·

«κανονισμός ΕΚ/306/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό·

«κανονισμός ΕΚ/308/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος μέλος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«πιστοποιημένο προσωπικό» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου·

«σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 10 του περί Συμβάσεων Νόμου·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«χειριστής» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του κανονισμού ΕΚ/842/2006. Σε περίπτωση που είτε ο χειριστής δεν είναι σε μόνιμη βάση εργοδοτούμενος από τον ιδιοκτήτη είτε ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση, η οποία καθιστά το χειριστή υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού, τότε ο ιδιοκτήτης του εν λόγω εξοπλισμού είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια, που αποδίδουν στους όρους αυτούς οι κανονισμοί ΕΚ/842/2006, ΕΚ/1493/2007, ΕΚ/1494/2007, ΕΚ/1497/2007, ΕΚ/1516/2007, ΕΚ/303/2008, ΕΚ/304/2008, ΕΚ/305/2008, ΕΚ/306/2008 και ΕΚ/308/2008.

Καθορισμός αρμόδιας αρχής

3. Για σκοπούς εφαρμογής -

(α)του κανονισμού ΕΚ/842/2006·

(β)του κανονισμού ΕΚ/1493/2007·

(γ)του κανονισμού ΕΚ/1494/2007·

(δ)του κανονισμού ΕΚ/1497/2007·

(ε)του κανονισμού ΕΚ/1516/2007·

(στ)του κανονισμού ΕΚ/303/2008·

(ζ)του κανονισμού ΕΚ/304/2008·

(η)του κανονισμού ΕΚ/305/2008·

(θ)του κανονισμού ΕΚ/306/2008·

(ι)του κανονισμού ΕΚ/308/2008· και

(ια)του παρόντος Νόμου,

αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Υποχρεώσεις διακινητών, παραγωγών, εισαγωγέων και εξαγωγέων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

4.-(1) Κάθε παραγωγός, διακινητής, εισαγωγέας και/ ή εξαγωγέας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου έχει υποχρέωση να -

(α)παραλαμβάνει, αν του ζητηθεί, από κάθε χειριστή στον οποίο διέθεσε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ίση ποσότητα χρησιμοποιημένων φθοριούχων αεριών θερμοκηπίου, με αυτή που διέθεσε σε αυτόν, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

(β)μεριμνά για την καταστροφή των πιο πάνω αέριων· και

(γ)τηρεί αρχείο με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού ΕΚ/842/2006.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει τη μορφή και τις ημερομηνίες υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) προς την αρμόδια αρχή.

Υποχρεώσεις πιστοποιημένου προσωπικού

5.-(1) Το πιστοποιημένο προσωπικό έχει υποχρέωση να -

(α)παραδίδει στον παραγωγό, διακινητή, εισαγωγέα και/ ή εξαγωγέα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από τον οποίο εξασφάλισε τα εν λόγω αέρια κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, την ποσότητα αερίων που ανέκτησε με σκοπό την καταστροφή τους· και

(β)κατέχει εξοπλισμό ανάκτησης των εν λόγω αερίων.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει τη μορφή και τις ημερομηνίες υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) προς την αρμόδια αρχή.

Απαγόρευση συγκράτησης και ανάκτησης ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από μη πιστοποιημένο προσωπικό

6. Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού ΕΚ/842/2006 από πρόσωπο, το οποίο δεν αποτελεί πιστοποιημένο προσωπικό απαγορεύεται.

Αρχιεπιθεωρητές και επιθεωρητές

7. (1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου του ως Επιθεωρητές για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των κανονισμών ΕΚ/842/2006, ΕΚ/1493/2007, ΕΚ/1494/2007, ΕΚ/1497/2007, ΕΚ/1516/2007, ΕΚ/303/2008, ΕΚ/304/2008, ΕΚ/305/2008, ΕΚ/306/2008 και ΕΚ/308/2008, του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και διαταγμάτων.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει ως Αρχιεπιθεωρητή ένα εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1).

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.

Νοείται ότι, τα προσόντα που πρέπει να κατέχουν τα πιο πάνω πρόσωπα, δύνανται να καθοριστούν από τον Υπουργό, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες, που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(7) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

8.-(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α)να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(β)να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευμένος από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ)να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

(δ)να διατάσσει όπως επιχείρηση, από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε μέσα σε αυτήν ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο, για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, δυνάμει της παραγράφου (γ)·

(ε)να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, δυνάμει της παραγράφου (γ)∙

(στ)να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων και να διενεργεί δειγματοληπτικές δοκιμές·

(ζ)να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο (χωρίς να προκαλεί ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέφει, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο) οποιοδήποτε εξοπλισμό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, όπου έχει εισέλθει, δυνάμει της παραγράφου (α)·

(η)να κατάσχει και κατακρατεί οποιοδήποτε εξοπλισμό που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (ζ)∙

(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν από τη συμπλήρωση της εξέτασής του· και

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, που διενεργείται·

(θ)να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ι)να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, δυνάμει της παραγράφου (γ) πιο πάνω·

(ια)να παίρνει αντίγραφα των αρχείων, που αναφέρονται στην παράγραφο (ι) ή οποιασδήποτε καταχώρησης γενομένης σε αυτά·

(ιβ)να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για την επιχείρηση να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ιγ)να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις εισαγωγές, εξαγωγές και/ ή διακίνηση φθοριούχων αέριων θερμοκηπίου· και

(ιδ)να απαιτεί από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να του παραδώσει οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία αφορούν ή δύναται να αφορούν την εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση ή χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή εξοπλισμού.

(2) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντα του, με βάση το εδάφιο (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εργαστηριακός Έλεγχος

9.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει έναντι αμοιβής, σε οποιοδήποτε εργαστήριο, στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό, με βάση το εδάφιο (3), τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου σε δείγματα.

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία είναι δυνατό να διενεργούνται οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.

Αδικήματα

10. Πρόσωπο, το οποίο, αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του, παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις -

(α)των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 3 του κανονισμού ΕΚ/842/2006,

(β)του άρθρου 4 του κανονισμού ΕΚ/842/2006,

(γ)της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του κανονισμού ΕΚ/842/2006,

(δ)της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΚ/842/2006,

(ε)του άρθρου 8 του κανονισμού ΕΚ/842/2006,

(στ)της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κανονισμού ΕΚ/842/2006,

(ζ)των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του κανονισμού ΕΚ/1494/2007,

(η)του άρθρου 3 του κανονισμού ΕΚ/1494/2007,

(θ)της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του κανονισμού ΕΚ/1494/2007,

(ι)των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του κανονισμού ΕΚ/1497/2007,

(ια)των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του κανονισμού ΕΚ/1516/2007, και

(ιβ)του εδαφίου (1) του άρθρου 4, του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

11.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζονται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

12.-(1) Αν Επιθεωρητής που έχει οριστεί, δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα ΅ε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, αποδεχόμενος την καταβολή από το εν λόγω πρόσωπο ποσού που καθορίζει ο Επιθεωρητής, το οποίο είναι ανάλογο ΅ε τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τα τρακόσια σαράντα ευρώ (€340).

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκημα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης εξωδίκου, τότε ο Επιθεωρητής καθορίζει ποσό εξώδικου προστίμου, διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα ΅ε το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκημα δεν τερματιστεί σύμφωνα ΅ε τις οδηγίες του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα, για το οποίο ο Επιθεωρητής μπορεί, είτε να προβαίνει σε ξεχωριστή εξώδικη ρύθμιση, όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) ή (2), είτε να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται ΅ε βάση τα εδάφια (1) ή (2), θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Επιθεωρητής εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται -

(α)το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκη΅α·

(β)συνοπτική αναφορά του αδική΅ατος·

(γ)ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδική΅ατος· και

(δ)το ποσό που καταβλήθηκε.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (4) καταβληθεί πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδε΅ία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά ΅ε τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης, δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά ΅ε το αδίκημα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση, όμως, καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα, για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών ΕΚ/842/2006, ΕΚ/1493/2007, ΕΚ/1494/2007, ΕΚ/1497/2007, ΕΚ/1516/2007, ΕΚ/303/2008, ΕΚ/304/2008, ΕΚ/305/2008, ΕΚ/306/2008 και ΕΚ/308/2008 και του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α)την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου,

(β)την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά τα μόνιμης εγκατάστασης συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου,

(γ)την πιστοποίηση προσωπικού που ασχολείται με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσης, και

(δ)την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει στην ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου από εξοπλισμό.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να θεσπίζουν ποινικά αδικήματα, αναφορικά με τα οποία δύναται να επιβληθούν ποινές που δεν υπερβαίνουν αυτές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων και/ ή γνωστοποιήσεων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σημείωση
13 του Ν. 62(Ι)/2016Καταργήσεις και επιφυλάξεις

13.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 62(Ι)/2016] ο περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2010 καταργείται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλες πράξεις που εκδόθηκαν ή έγιναν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του καταργηθέντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 62(Ι)/2016], μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.