Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», και

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής του Εθελοντικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις Εισαγωγές Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2008, ανάλογα με την περίπτωση.

Αρμόδια αρχή

3. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 και του παρόντος Νόμου, αρμόδια αρχή ορίζεται το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Επιθεωρητές

4.-(1) Ο Διευθυντής, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Τμήματος Δασών ως Επιθεωρητές, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 και του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(3) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, η οποία έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα, μέσα στα πλαίσια της άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες Επιθεωρητών

5. Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία -

(α)να διενεργεί φυσικό έλεγχο επί αποστολής·

(β)να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα το βοηθήσει στην άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και να φέρει και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του·

(γ)να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκιμών, αναλύσεων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(δ)να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει αποστολή και να προβαίνει στις μετρήσεις και στη λήψη φωτογραφιών που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του.

Μετάφραση άδειας FLEGT

6. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει πιστοποιημένη μετάφραση της άδειας FLEGT στην ελληνική γλώσσα.

Γνωστοποίηση άφιξης αποστολής

7. Η άφιξη αποστολής γνωστοποιείται, γραπτώς, στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες προηγουμένως.

Έλεγχος άδειας FLEGT

8.-(1) Η διαδικασία ελέγχου της άδειας FLEGT ολοκληρώνεται από την αρμόδια αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της στην αρμόδια αρχή, εκτός εάν η περαιτέρω επαλήθευση της άδειας FLEGT ή ο φυσικός έλεγχος της αποστολής κρίνονται απαραίτητοι, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008.

(2) Όταν η περαιτέρω επαλήθευση της εγκυρότητας της άδειας FLEGT κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα με τo άρθρο 5, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, το άρθρο 6, παράγραφος 5 και τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008, η αποστολή δεσμεύεται από το Τμήμα Τελωνείων, μέχρι την ολοκλήρωση της απαιτούμενης επαλήθευσης της άδειας FLEGT. Η επαλήθευση της άδειας FLEGT ολοκληρώνεται από την αρμόδια αρχή εντός είκοσι μίας (21) ημερών πλέον τριών (3) ημερών σε περίπτωση που η εν λόγω άδεια κατατεθεί ημέρα Παρασκευή.

(3) Η διαδικασία διασάφησης της αποστολής από το Τμήμα Τελωνείων μπορεί ν’ αρχίσει και να διεκπεραιώνεται παράλληλα με τη διαδικασία ελέγχου της άδειας FLEGT από την αρμόδια αρχή, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τη λήψη από το Τμήμα Τελωνείων σφραγισμένου αντιγράφου της άδειας FLEGT ως αποδεκτής.

(4) Η αποστολή αποδεσμεύεται για ελεύθερη κυκλοφορία μόνο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διασάφησης από το Τμήμα Τελωνείων.

Απόρριψη άδειας FLEGT

9.-(1) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει άδεια FLEGT όταν -

(α)η αρχή αδειοδότησης της ετέρου χώρας δεν ανταποκριθεί σε αίτημα που υποβάλλει η αρμόδια αρχή για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 εντός χρονικού διαστήματος που λήγει είκοσι μία (21) μέρες μετά την ημέρα υποβολής του πιο πάνω αιτήματος, πλέον τριών (3) ημερών σε περίπτωση που αυτό υποβληθεί ημέρα Παρασκευή.

(β)μετά από την παροχή των συμπληρωματικών πληροφοριών από την αρχή αδειοδότησης της ετέρου χώρας ή της περαιτέρω επαλήθευσης της αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008, διαπιστωθεί ότι η άδεια FLEGT δεν αντιστοιχεί στην αποστολή.

(2) Στην περίπτωση απόρριψης άδειας FLEGT από την αρμόδια αρχή, αυτή αποστέλλει στο Τμήμα Τελωνείων σφραγισμένο αντίγραφο της άδειας FLEGT ως απορριφθείσας.

Συνέπειες απόρριψης άδειας FLEGT ή αποστολής που δε συνοδεύεται από άδεια FLEGT

10. Στην περίπτωση που άδεια FLEGT απορριφθεί από την αρμόδια αρχή ή στην περίπτωση που αποστολή δε συνοδεύεται από άδεια FLEGT, η αποστολή κατάσχεται από το Τμήμα Τελωνείων και σε αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας:

Νοείται ότι, για την εκποίηση κατασχεθείσας αποστολής δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας, δεν απαιτείται άδεια FLEGT.

Αδικήματα και ποινές

11. Πρόσωπο, το οποίο -

(α)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις -

(i) του άρθρου 4, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005,

(ii) του άρθρου 5, παράγραφος 1, εδάφιο (2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005,

(β)εν γνώση του υποβάλλει ψευδή ή παραποιημένη άδεια FLEGT,

(γ)κατά την περαιτέρω επαλήθευση της άδειας FLEGT ή της αποστολής προβαίνει εν γνώση του σε παροχή αναληθών ή ψευδών στοιχείων,

(δ)παρακωλύει εσκεμμένα Επιθεωρητή, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 2173/2005, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 και/ ή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να καθορίζουν το ύψος των τελών για τις πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.