Προοίμιο

Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων∙ και

Επειδή η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το Ψήφισμά της με αρ. 48/96, κατά την 85η Σύνοδο, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, ενέκρινε τους Πρότυπους Κανόνες αναφορικά με την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ανάληψη δράσης για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες από τα κράτη υποδηλώνει την ανάληψη ηθικής και πολιτικής δέσμευσης εκ μέρους τους υποδεικνύοντας, ιδιαίτερα στον Πρότυπο Κανόνα 7, σημαντικές αρχές για την ευθύνη, δράση και συνεργασία των κρατών σε τομείς αποφασιστικής σημασίας για την ποιότητα ζωής και για την επίτευξη πλήρους συμμετοχής και ισότητας των ατόμων με αναπηρίες, ανάμεσα στους οποίους και ο τομέας της απασχόλησης∙ και

Επειδή η Δημοκρατία έχει υπογράψει στις 30 Μαρτίου 2007 τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες∙ και

Επειδή το άρθρο 27 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων και μέσω νομοθεσίας, ώστε να προάγουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στη σταδιοδρομία των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, καθώς και μέσω της εργοδότησης των ατόμων με αναπηρίες στο δημόσιο τομέα∙ και

Επειδή η Σύμβαση αρ. 159 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Επαγγελματική Αποκατάσταση και Απασχόληση Αναπήρων Προσώπων, όπως έχει επικυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Συμβάσεως της Επαγγελματικής Αποκαταστάσεως και Απασχολήσεως Αναπήρων (Κυρωτικό) Νόμο του 1987, επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες και ορίζει ότι ειδικά θετικά μέτρα, αποβλέποντα σε αποτελεσματική ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ των αναπήρων εργαζομένων και των άλλων εργαζομένων δεν πρέπει να θεωρούνται ότι δημιουργούν διάκριση έναντι άλλων εργαζομένων∙ και

Επειδή ο Κοινοτικός χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, αναγνωρίζει τη σημασία της καταπολέμησης κάθε είδους διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική ένταξη μεταξύ άλλων των ατόμων με αναπηρίες∙ και

Επειδή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύστασή του, 86/379/ΕΟΚ της 24ης Ιουλίου 1986, για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες στην Κοινότητα θέσπισε πλαίσιο προσανατολισμού που απαριθμεί παραδείγματα θετικών δράσεων για την προώθηση της πρόσληψης και της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες, στο δε Ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες, επιβεβαίωσε ότι προέχει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στην πρόσληψη, στην παραμονή στη θέση εργασίας και στη δια βίου εκπαίδευση και μαθητεία των ατόμων με αναπηρίες∙ και

Επειδή οι κατευθυντήριες γραμμές του 2000 για την απασχόληση, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999, τονίζουν ότι πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία προϋποθέσεων για μια αγορά εργασίας που θα ευνοεί την κοινωνική ένταξη, με τη διαμόρφωση πολιτικών που θα στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες∙ και

Επειδή η απασχόληση και η εργασία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών για όλους και συντελούν σε μεγάλο βαθμό στην πλήρη συμμετοχή των πολιτών στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή καθώς και στην προσωπική ανέλιξη∙ και

Επειδή η Οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία καθορίζει ότι η απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης δεν πρέπει να θίγει τη θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη ή αντιστάθμιση της μειονεκτικής θέσης στην οποία περιέρχονται τα άτομα με αναπηρίες και ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να εισάγουν διατάξεις προστασίας της υγείας και της ασφαλείας στο χώρο εργασίας, ούτε μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων με σκοπό τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στον κόσμο της εργασίας∙ και

Επειδή οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι του 2000 μέχρι 2007, όπως αυτοί έχουν εναρμονιστεί με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ επιτρέπουν την ανάληψη θετικών δράσεων και καθορίζουν ότι, η αρχή της ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 των εν λόγω Νόμων, δεν εμποδίζει, οποιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχείριση στην απασχόληση, η οποία παρόλο που έμμεσα φαίνεται ως διάκριση, αποσκοπεί στην πρόληψη ή στην αντιστάθμιση μειονεκτημάτων για λόγους αναπηρίας∙ και

Επειδή η ανάληψη θετικών δράσεων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κρίνεται απαραίτητη, για την αποτελεσματική ένταξη των ατόμων αυτών στον κόσμο της εργασίας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και για την ουσιαστική πραγμάτωση της αρχής της ισότητας, η οποία είναι δυνατό να μην μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά, εξαιτίας ιδιαίτερα του αντικειμενικού λόγου της αναπηρίας που περιορίζει ουσιωδώς το πεδίο βιοποριστικής δραστηριότητας των εν λόγω ατόμων∙ και

Επειδή, υπό το φως όλων των πιο πάνω, η ειδική νομοθετική ρύθμιση της πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κρίνεται απαραίτητη,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός Τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«άτομο με αναπηρίες» σημαίνει άτομο το οποίο μετά από αξιολόγηση από την ειδική πολυθεματική επιτροπή, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος Νόμου, διαπιστώνεται ότι έχει ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό που μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης∙

«διορίζον όργανο» σημαίνει κάθε όργανο το οποίο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή διοικητικές ρυθμίσεις ή πρακτικές που το διέπουν, έχει την αρμοδιότητα πρόσληψης προσώπων σε οποιαδήποτε θέση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα∙

«ειδική πολυθεματική επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου∙

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε Υπουργείο, κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία ή αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης∙

«θέση απασχόλησης» σημαίνει οποιαδήποτε θέση εισδοχής στον εισαγωγικό βαθμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η πλήρωση της οποίας διέπεται από τους κανόνες είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού δικαίου αλλά δεν περιλαμβάνει τις θέσεις τηλεφωνητή κατά την έννοια του περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στις Θέσεις Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νόμου καθώς και εκείνες τις θέσεις απασχόλησης στο Στρατό της Δημοκρατίας και στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στις Φυλακές, των οποίων η άσκηση των καθηκόντων απαιτεί απαραιτήτως απουσία κάθε σωματικού, διανοητικού ή ψυχικού περιορισμού∙

«πρόσληψη» περιλαμβάνει διορισμό ή πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα∙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες, που εγκαθιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων του 2000 μέχρι 2007∙

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων∙

«Υπηρεσία» σημαίνει κάθε τμήμα, υπηρεσία ή τομέα που υπάγεται στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικές διατάξεις για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες σε θέσεις απασχόλησης

3. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στις Θέσεις Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νόμου, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή άλλων διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που καθορίζουν τους κανόνες και τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προσλαμβάνονται σε θέσεις απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, άτομα με αναπηρίες σε ποσοστό 10% του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων απασχόλησης, νοουμένου ότι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που θα έχουν προσληφθεί με βάση τον παρόντα Νόμο δεν υπερβαίνει το 7% του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά Υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της εκάστοτε διαδικασίας πλήρωσης θέσεων έτους ή, στην περίπτωση της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, κατά την 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου της εκάστοτε διαδικασίας πλήρωσης θέσεων έτους, και, νοουμένου ότι τα άτομα με αναπηρίες ικανοποιούν σωρευτικά τα πιο κάτω αντικειμενικά κριτήρια:

(α) Κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης∙

(β) Επιτυγχάνουν σε τυχόν απαιτούμενες για τη θέση απασχόλησης γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις∙

(γ) Κρίνονται κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης από το αρμόδιο διορίζον όργανο, το οποίο υποχρεούται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνει υπόψη και την έκθεση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 6:

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του 10% του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων απασχόλησης, τυχόν δεκαδικοί αριθμοί από 0,5 μέχρι 0,9 στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα προς τα άνω:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων απασχόλησης είναι μικρότερος του 5, τότε, για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού του 10% θα λαμβάνεται υπόψη και θα προστίθεται στον αριθμό των υπό πλήρωση θέσεων ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, και για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι άτομα με αναπηρίες που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους έχουν λάβει από εκπαιδευτικά ιδρύματα της μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης διευκολύνσεις ή απαλλαγές στην εκμάθηση ή εξέταση σε ξένη γλώσσα θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης κατά τις απαιτούμενες γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 (β) και ο βαθμός επιτυχίας τους θα προσαρμόζεται ή σταθμίζεται ανάλογα λαμβανομένης υπόψη της βαθμολογίας τους στα υπόλοιπα θέματα των εξετάσεων, ωσάν στα εξεταζόμενα μαθήματα να μην περιλαμβανόταν εξυπαρχής το εξεταζόμενο μάθημα της ξένης γλώσσας. Άτομα που για τον ίδιο λόγο δεν κατέχουν το απαιτούμενο προσόν της ξένης γλώσσας για την υπό πλήρωση θέση απασχόλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 3(α) θα εξαιρούνται από το απαιτούμενο προσόν της ξένης γλώσσας, νοουμένου ότι κατέχουν όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης.

Ειδικοί κατάλογοι και προτεραιότητα μεταξύ ατόμων με αναπηρίες

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών, το διορίζον όργανο καταρτίζει ειδικούς καταλόγους των υποψηφίων που είναι άτομα με αναπηρίες και ικανοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 αντικειμενικά κριτήρια, από τους οποίους επιλέγονται τα άτομα με αναπηρίες για πρόσληψη σε θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

(2) Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ατόμων με αναπηρίες, το διορίζον όργανο λαμβάνει υπόψη το συγκριτικό μεταξύ τους βαθμό επιτυχίας στις γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπου αυτό εφαρμόζεται ή τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης δυνάμει οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης εφαρμόζεται από το διορίζον όργανο.

Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή

5.-(1) Για σκοπούς αξιολόγησης και διαπίστωσης ότι ένα άτομο είναι άτομο με αναπηρίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Τμήμα συστήνει, με βάση ετήσιους καταλόγους ειδικών επαγγελματιών στον τομέα της υγείας που εγκρίνει ο Υπουργός, ειδική πολυθεματική επιτροπή, είτε πάνω σε ετήσια βάση είτε/και κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες των διοριζόντων οργάνων, οι διαδικασίες και οι κανόνες λειτουργίας της οποίας καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που θεσπίζονται από το Τμήμα και εγκρίνονται από τον Υπουργό.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στην ειδική πολυθεματική επιτροπή συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση ένας εκπρόσωπος του Τμήματος και δύο τουλάχιστον επαγγελματίες του τομέα υγείας από τους καταλόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) με ειδικότητα σχετική με τη συγκεκριμένη αναπηρία του ατόμου που θα αξιολογηθεί:

Νοείται ότι, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε αξιολόγησης, το Τμήμα δύναται να καλεί επιπρόσθετα για συμμετοχή στην ειδική πολυθεματική επιτροπή οποιοδήποτε πρόσωπο με σχετική ειδικότητα στον τομέα της υγείας ή/και της εργασίας κρίνει απαραίτητο.

Αξιολόγηση της αναπηρίας και καταλληλότητας

6.-(1) Με την αίτησή του για πρόσληψη σε θέση απασχόλησης ή όταν του ζητηθεί από το διορίζον όργανο ή από την ειδική πολυθεματική επιτροπή, ο υποψήφιος υποβάλλει, πέραν από τα κατά τα άλλα απαιτούμενα σύμφωνα με τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης απασχόλησης πιστοποιητικά, πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

(2) Το διορίζον όργανο, αφού εξετάσει την αίτηση ή τα ενώπιον του στοιχεία για πρόσληψη και διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, παραπέμπει την αίτηση ή/και όλα τα σχετικά στοιχεία του υποψήφιου στο Τμήμα, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τυχόν προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να του διαβιβασθεί η έκθεση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής.

(3) Το Τμήμα διαβιβάζει την αίτηση ή/και όλα τα σχετικά στοιχεία και παραπέμπει τον υποψήφιο στην ειδική πολυθεματική επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσο ο υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρίες κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, καθώς και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων της θέσης απασχόλησης.

(4) Η ειδική πολυθεματική επιτροπή μετά την αξιολόγηση του υποψηφίου, συντάσσει έκθεση αναφορικά με την αναπηρία και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης απασχόλησης, η οποία διαβιβάζεται μέσω του Τμήματος εντός της τυχόν υποδεικνυόμενης προθεσμίας, στο διορίζον όργανο:

Νοείται ότι η ειδική πολυθεματική επιτροπή δύναται να αξιολογεί τον υποψήφιο αναφορικά με την καταλληλότητά του να ασκήσει καθήκοντα ομοειδή με αυτά της θέσης απασχόλησης για την οποία αρχικά αξιολογείται, και σε τέτοια περίπτωση η έκθεση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής, η οποία δυνατό να προβλέπει διάρκεια ισχύος της, διατηρείται στο Τμήμα το οποίο τη διαβιβάζει στο εκάστοτε διορίζον όργανο όποτε αυτό ζητείται, για σκοπούς πρόσληψης του υποψηφίου σε θέση απασχόλησης ομοειδών καθηκόντων, χωρίς να απαιτείται σε τέτοια περίπτωση η εκ νέου αξιολόγηση του υποψηφίου προσώπου από την ειδική πολυθεματική επιτροπή.

Εύλογες προσαρμογές και διευκολύνσεις σε περίπτωση εξετάσεων

7.-(1) Σε περίπτωση που για την πρόσληψη σε θέση απασχόλησης απαιτείται η επιτυχία των υποψηφίων σε γραπτές ή/και σε προφορικές εξετάσεις, παρέχονται από το διορίζον όργανο εύλογες προσαρμογές και διευκολύνσεις για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στις εν λόγω εξετάσεις, το είδος και η έκταση των οποίων καθορίζονται γενικά ανά αναπηρία ή/και ειδικά κατά περίπτωση όπου αυτό είναι απαραίτητο από το Τμήμα, και όπου αυτό είναι δυνατό, ύστερα από συνεννόηση με την ειδική πολυθεματική επιτροπή.

(2) Το Τμήμα δύναται να διοργανώνει ή να επιχορηγεί σε συνεργασία με τις Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης των ικανοτήτων και γνώσεων των ατόμων με αναπηρίες που θα συμμετάσχουν ή που είναι δυνατό να συμμετάσχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις.

Παροχή υποστηρικτικού

Παροχή υποστηρικτικού τεχνολογικού εξοπλισμού

8. Το Τμήμα μεριμνά, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες στις οποίες προσλαμβάνονται άτομα με αναπηρίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για την παροχή οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης απασχόλησης από τα άτομα με αναπηρίες.

Τοποθέτηση σε κατάλληλο σημείο εργασίας

9. Ο διοικητικά προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας στην οποία προσλαμβάνεται άτομο με αναπηρίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεριμνά για την τοποθέτηση του ατόμου με αναπηρίες σε σημείο εργασίας που εξυπηρετεί τόσο τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας όσο και τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν από το είδος και την κατάσταση της αναπηρίας του εν λόγω ατόμου.

Αρμοδιότητες του Τμήματος για παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου

10.-(1) Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ιδιαίτερα ως προς την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση και, σε συνεργασία με τα διορίζοντα όργανα, για το συντονισμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε διορίζον όργανο αποστέλλει στο Τμήμα μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους έκθεση με αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που προσλήφθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο και κατά πόσο έχουν ικανοποιηθεί τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 ποσοστά, το είδος της αναπηρίας τους, τη θέση και τα προσόντα τους και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δυνατόν να ζητηθούν από το Τμήμα.

(3) Το Τμήμα μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση και έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου κατά τον προηγούμενο χρόνο προς τον Υπουργό, ο οποίος ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο, την Βουλή των Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο και την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.) για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Έκδοση Κανονισμών

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

12.(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίες ξεκίνησαν πριν την έναρξη της ισχύος του και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μετά την έναρξη της ισχύος του.

(2) Για σκοπούς υπολογισμού των ποσοστών του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες τα οποία υπηρετούν σε θέσεις απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.