Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του 2008.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·

«αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης» σημαίνει τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης με τη μέθοδο αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II.

«βραχυπρόθεσμη ρύπανση» σημαίνει τη μικροβιολογική μόλυνση όπως αναφέρεται στη στήλη Α του Παραρτήματος Ι, η οποία έχει σαφώς προσδιορίσιμα αίτια, δεν αναμένεται κανονικά να επηρεάσει την ποιότητα των νερών κολύμβησης για περισσότερο από 72 ώρες περίπου από την αρχή της υποβάθμισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης και για την οποία θεσπίσθηκαν διαδικασίες προκειμένου να την προβλέπει και να την αντιμετωπίζει σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ·

«δεδομένα ποιότητας των νερών κολύμβησης» σημαίνει τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 4·

«διαχειριστικά μέτρα» σημαίνει τα ακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται για τα νερά κολύμβησης:

(α) καθορισμός και διατήρηση ταυτότητας για τα νερά κολύμβησης·

(β) καθορισμός χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης·

(γ) παρακολούθηση των νερών κολύμβησης·

(δ) αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης·

(ε) ταξινόμηση των νερών κολύμβησης·

(στ) εντοπισμός και αξιολόγηση των αιτιών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα νερά κολύμβησης και να βλάπτουν την υγεία των λουομένων·

(ζ) παροχή πληροφοριών στο κοινό·

(η) ανάληψη δράσης για την πρόληψη της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση·

(θ) ανάληψη δράσης για τη μείωση του κινδύνου της ρύπανσης·

«επιφανειακά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«εσωτερικά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κοινό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου·

«κολυμβητική περίοδος» σημαίνει την περίοδο κατά την οποία αναμένεται η παρουσία μεγάλου αριθμού λουομένων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαϊου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαϊου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«λεκάνη απορροής ποταμού» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«μεγάλος αριθμός» όσον αφορά τους λουόμενους, σημαίνει τον αριθμό που ο Υπουργός θεωρεί ότι είναι μεγάλος, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίσθηκαν κατά το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστάσεις ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της κολύμβησης·

«μεταβατικά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«ασυνήθης περίσταση» σημαίνει το περιστατικό ή συνδυασμό περιστατικών που επηρεάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε κάποια περιοχή και δεν αναμένεται να εμφανισθεί, κατά μέσον όρο, περισσότερο από μία φορά ανά τετραετία·

«μόνιμη» σημαίνει κάθε απαγόρευση ή σύσταση κατά της κολύμβησης, που διαρκεί τουλάχιστον μια ολόκληρη κολυμβητική περίοδο·

«νερά κολύμβησης» σημαίνει κάθε περιοχή επιφανειακών υδάτων όπου κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή εκδίδεται μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης·

«Οδηγία 2006/7/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ·

«παράκτια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«ρύπανση» σημαίνει την παρουσία μικροβιολογικής μόλυνσης ή άλλων οργανισμών ή αποβλήτων που επηρεάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης και παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των λουομένων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 και τη στήλη Α του Παραρτήματος Ι·

«υπόγεια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στα κολυμβητήρια και τις δεξαμενές ιαματικών λουτρών·

(β) στα περίκλειστα νερά που υπόκεινται σε επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς·

(γ) στα τεχνικά περίκλειστα νερά που διαχωρίζονται από τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα.

Παρακολούθηση

4.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής περιόδου, αρχίζοντας από την κολυμβητική περίοδο του 2008, ο Υπουργός προσδιορίζει ετήσια όλα τα νερά κολύμβησης και καθορίζει τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

(2) Ο Υπουργός διασφαλίζει ώστε οι παράμετροι της στήλης Α του Παραρτήματος Ι, να παρακολουθούνται σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

(3) Το σημείο δειγματοληψίας βρίσκεται στον τόπο των νερών κολύμβησης όπου αναμένεται:

(α) Το μεγαλύτερο πλήθος λουομένων· ή

(β) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύμφωνα με την ταυτότητα των νερών κολύμβησης·

(4) Πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής περιόδου και, για πρώτη φορά, πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου του 2008, ο Υπουργός καθορίζει πρόγραμμα παρακολούθησης για κάθε περιοχή νερών κολύμβησης. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται το αργότερο τέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται στο πρόγραμμα παρακολούθησης.

(5) Ο Υπουργός δύναται να αρχίσει την παρακολούθηση των παραμέτρων της στήλης Α του Παραρτήματος Ι, κατά την πρώτη πλήρη κολυμβητική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, η παρακολούθηση πραγματοποιείται με τη συχνότητα που ορίζεται στο Παράρτημα IV. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των συνόλων ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης του άρθρου 5.

(6) Τα δείγματα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης ρύπανσης μπορεί να αγνοούνται. Τα δείγματα αυτά αντικαθίστανται από δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

(7) Σε μη κανονικές περιστάσεις, μπορεί να αναστέλλεται το πρόγραμμα παρακολούθησης που προβλέπεται στο εδάφιο (4). Το πρόγραμμα επαναφέρεται σε ισχύ μόλις καταστεί δυνατόν μετά τη λήξη της μη κανονικής περίστασης. Τα νέα δείγματα λαμβάνονται το συντομότερο δυνατόν, μετά τη λήξη της μη κανονικής περίστασης προς αντικατάσταση των δειγμάτων που ελλείπουν λόγω της μη κανονικής περίστασης.

(8) Ο Υπουργός αναφέρει στην Επιτροπή κάθε αναστολή του προγράμματος παρακολούθησης και τους λόγους της αναστολής του, το αργότερο κατά την υποβολή της επόμενης ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 14.

(9) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι αναλύσεις της ποιότητας των νερών κολύμβησης να εκτελούνται σύμφωνα με τις μεθόδους αναφοράς του Παραρτήματος Ι και τους κανόνες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV.

(10) Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει τη χρήση άλλων μεθόδων ή κανόνων, εφόσον μπορεί να αποδείξει στην Επιτροπή ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα προς εκείνα που λαμβάνονται με τις μεθόδους του Παραρτήματος Ι και τους κανόνες του Παραρτήματος V.

(11) Όταν ο Υπουργός επιτρέπει τη χρήση των ισοδύναμων μεθόδων ή κανόνων οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (10), πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ή κανόνες και την ισοδυναμία τους.

Αξιολόγηση ποιότητας των νερών κολύμβησης

5.-(1) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να συγκεντρώνονται σύνολα δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης μέσω της παρακολούθησης των παραμέτρων «Εντερόκοκκοι» και «Escherichia coli» της στήλης Α του Παραρτήματος Ι.

(2) Η αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης πραγματοποιείται:

(α) σε σχέση με κάθε περιοχή νερών κολύμβησης·

(β) μετά το τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου·

(γ) με βάση το σύνολο δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης το οποίο συγκροτείται σε σχέση με την εν λόγω κολυμβητική περίοδο και τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους· και

(δ) σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ.

(ε) Ο Υπουργός δύναται, αφού προηγουμένως το κοινοποιήσει στην Επιτροπή, να αποφασίσει όπως η αξιολόγηση των νερών κολύμβησης πραγματοποιηθεί με βάση το σύνολο των δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης, το οποίο συγκροτείται μόνο από τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους.

(στ) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει όπως επανέλθει στην αξιολόγηση με βάση τέσσερις κολυμβητικές περιόδους και το κοινοποιεί στην Επιτροπή. Η περίοδος αξιολόγησης δεν μπορεί να αλλάξει περισσότερο από μια φορά κάθε πενταετία.

(3) Τα σύνολα δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης περιλαμβάνουν πάντοτε 16 τουλάχιστον δείγματα, ή όταν ισχύουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του Παραρτήματος IV, περιλαμβάνουν 12 δείγματα.

(4) Αν πληρούται η απαίτηση του εδαφίου (3), ή στην περίπτωση νερών κολύμβησης των οποίων η κολυμβητική περίοδος δεν υπερβαίνει τις 8 εβδομάδες, το σύνολο δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 δείγματα, η αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης μπορεί να πραγματοποιείται με βάση ένα σύνολο δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης το οποίο να αφορά λιγότερες από τέσσερις κολυμβητικές περιόδους εάν:

(i) πρόκειται για νερά κολύμβησης που έχουν προσδιοριστεί πρόσφατα·

(ii) έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές που πιθανόν να επηρεάσουν την ταξινόμηση των νερών κολύμβησης σύμφωνα με το άρθρο 6, οπότε η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση σύνολο ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από τα αποτελέσματα δειγμάτων που έχουν συλλεγεί μετά τις αλλαγές·

(5) Βάσει των αξιολογήσεων της ποιότητας των νερών κολύμβησης, ο Υπουργός μπορεί να διαχωρίζει ή να ομαδοποιεί τα υπάρχοντα νερά κολύμβησης. Ο Υπουργός μπορεί να ομαδοποιεί τα υφιστάμενα νερά κολύμβησης, μόνο εάν τα νερά αυτά:

(α) είναι συνεχόμενα·

(β) αξιολογήθηκαν κατά παρόμοιο τρόπο κατά τα προηγούμενα τέσσερα έτη σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)· και

(γ) έχουν ταυτότητες νερών κολύμβησης οι οποίες εντοπίζουν κοινούς παράγοντες κινδύνου ή την απουσία τους.

Ταξινόμηση και ποιοτικός χαρακτηρισμός των νερών κολύμβησης

6. -(1) Βάσει της αξιολόγησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, και σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ, ο Υπουργός ταξινομεί τα νερά κολύμβησης ως ακολούθως:

(α) «ανεπαρκούς ποιότητας»·

(β) «επαρκούς ποιότητας»·

(γ)«καλής ποιότητας» · ή

(δ)«εξαιρετικής ποιότητας».

(2) Η πρώτη ταξινόμηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ολοκληρώνεται έως το τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2012.

(3) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε, έως το τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2015, όλα τα νερά κολύμβησης να είναι τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Ο Υπουργός λαμβάνει ρεαλιστικά και αναλογικά μέτρα τα οποία θεωρεί κατάλληλα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των περιοχών νερών κολύμβησης που χαρακτηρίζονται «εξαιρετικής ποιότητας» ή «καλής ποιότητας».

(4) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να χαρακτηρίζει προσωρινά ορισμένα νερά κολύμβησης «ανεπαρκούς ποιότητας». Στις περιπτώσεις αυτές, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Για κάθε περιοχή νερών κολύμβησης που χαρακτηρίζεται «ανεπαρκούς ποιότητας», λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα με ισχύ από την κολυμβητική περίοδο η οποία ακολουθεί τον χαρακτηρισμό της:

(i) λαμβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης κολύμβησης ή της σύστασης αποφυγής κολύμβησης, προκειμένου να αποτρέπεται η έκθεση των λουομένων στη ρύπανση·

(ii) προσδιορίζονται τα αίτια και οι λόγοι για τους οποίους δεν επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισμός «επαρκούς ποιότητας» ·

(iii) λαμβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη των αιτίων της ρύπανσης, και

(iv) σύμφωνα και με το άρθρο 13, προειδοποιείται το κοινό, με σαφή και απλή προειδοποιητική πινακίδα και ενημερώνεται για τα αίτια της ρύπανσης και για τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση την ταυτότητα των νερών κολύμβησης.

(β) Αν ορισμένα νερά κολύμβησης χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» για πέντε συνεχόμενα έτη, ο Υπουργός εισάγει μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής κολύμβησης.

(γ) Ο Υπουργός δύναται, πριν από το τέλος της περιόδου των πέντε ετών, που αναφέρεται στην παράγραφο (β), εφόσον κρίνει ότι η επίτευξη «επαρκούς ποιότητας» είναι αδύνατη ή δυσανάλογα δαπανηρή, να εισαγάγει μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής κολύμβησης.

Ταυτότητα των νερών κολύμβησης

7. - (1) Ο Υπουργός διασφαλίζει τον καταρτισμό ταυτοτήτων των νερών κολύμβησης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. Κάθε ταυτότητα νερών κολύμβησης μπορεί να καλύπτει μία μοναδική περιοχή κολύμβησης ή περισσότερες της μιας συνεχόμενες τοποθεσίες κολύμβησης. Οι ταυτότητες νερών κολύμβησης καταρτίζονται για πρώτη φορά το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2011.

(2) Οι ταυτότητες των νερών κολύμβησης επανεξετάζονται και ενημερώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

(3) Κατά την κατάρτιση, την επανεξέταση και την ενημέρωση των ταυτοτήτων των νερών κολύμβησης, πρέπει να γίνεται ικανοποιητική χρήση των δεδομένων που προέρχονται από την παρακολούθηση και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο και τα οποία είναι συναφή με το παρόντα Νόμο.

Διαχειριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων

8. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, όταν γνωρίζει ότι υφίστανται απροσδόκητες περιστάσεις που επηρεάζουν ή πρόκειται εύλογα να επηρεάσουν αρνητικά, την ποιότητα των νερών κολύμβησης και την υγεία των λουομένων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ενημέρωση του κοινού και εφόσον απαιτείται, την προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης.

Κίνδυνοι από κυανοβακτήρια, μακρόφυκων ή/και θαλάσσιου φυτοπλαγκτού

9.- (1) Όταν, από την ταυτότητα των νερών κολύμβησης, διαφαίνεται τάση ανάπτυξης κυανοβακτηρίων, ο Υπουργός με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει την κατάλληλη παρακολούθηση η οποία απαιτείται για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων για την υγεία.

(2) Όταν εμφανίζεται ανάπτυξη κυανοβακτηρίων και έχει εντοπισθεί ή τεκμαίρεται κίνδυνος για την υγεία, ο Υπουργός λαμβάνει άμεσα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα προκειμένου να προληφθεί η έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του κοινού.

(3) Όταν, από την ταυτότητα των νερών κολύμβησης, διαφαίνεται τάση για την ανάπτυξη μακροφυκών ή/ και θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, ο Υπουργός διενεργεί έρευνα για να εξεταστεί κατά πόσον η παρουσία τους είναι αποδεκτή και να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που αυτά παρουσιάζουν για την υγεία, καθώς και να καθοριστούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του κοινού.

Οπτικός έλεγχος νερών κολύμβησης

10. Ο Υπουργός ελέγχει οπτικά τα νερά κολύμβησης για την παρουσία ρύπων, όπως κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απόβλητα. Όταν εντοπισθεί τέτοια ρύπανση, ο Υπουργός λαμβάνει κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της ενημέρωσης του κοινού.

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τα διασυνοριακά νερά

11. Όταν, από λεκάνη απορροής ποταμού, προκύπτουν διασυνοριακές επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών κολύμβησης, ο Υπουργός συνεργάζεται δεόντως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων επηρεαζόμενων κρατών μελών για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών και της κοινής δράσης για τον έλεγχο των επιπτώσεων αυτών.

Συμμετοχή του κοινού

12.-(1) Ο Υπουργός με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και μεριμνά για την παροχή δυνατοτήτων στο κοινό:

(α) να ενημερώνεται για το πως μπορεί να συμμετέχει, και

(β) να διατυπώνει συστάσεις, παρατηρήσεις ή παράπονα:

Νοείται ότι, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ιδιαίτερα για τη θέσπιση, αναθεώρηση και ενημέρωση του καταλόγου νερών κολύμβησης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4. Ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται.

Ενημέρωση του κοινού

13.-(1) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι ακόλουθες πληροφορίες να διαδίδονται ενεργά και να είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε εύκολα προσιτό χώρο κοντά σε κάθε περιοχή νερών κολύμβησης:

(α) η τρέχουσα ταξινόμηση των νερών κολύμβησης και κάθε απαγόρευση κολύμβησης ή σύσταση κατά της κολύμβησης, με τη χρήση ενός σαφούς και απλού σημείου ή συμβόλου·

(β) η γενική περιγραφή των νερών κολύμβησης, σε μη τεχνική γλώσσα, βάσει της ταυτότητας των νερών κολύμβησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ·

(γ) στην περίπτωση νερών κολύμβησης, που έχουν υποστεί βραχυπρόθεσμη ρύπανση:

(i) γνωστοποίηση ότι τα νερά κολύμβησης έχουν υποστεί βραχυπρόθεσμη ρύπανση·

(ii) ένδειξη του αριθμού των ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων απαγορεύθηκε η κολύμβηση ή συστήθηκε η αποφυγή της κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κολυμβητικής περιόδου λόγω της ρύπανσης αυτής· και

(iii) προειδοποίηση όποτε προβλέπεται ή υπάρχει παρόμοια ρύπανση·

(δ) πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την αναμενόμενη διάρκεια των μη κανονικών περιστάσεων σε τέτοια γεγονότα·

(ε) προειδοποίηση προς το κοινό και αιτιολόγηση όταν απαγορεύεται η κολύμβηση ή συνιστάται η αποφυγή της·

(στ) όποτε εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής της κολύμβησης, το γεγονός ότι η εν λόγω περιοχή δεν αποτελεί πλέον περιοχή νερών κολύμβησης και οι λόγοι του αποχαρακτηρισμού της·

(ζ) αναφορά πηγών πληροφόρησης για πληρέστερη ενημέρωση σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Ο Υπουργός μεριμνά με κατάλληλα μέσα και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, για την ενεργό και άμεση διάδοση των πληροφοριών του εδαφίου (1) που αφορούν τα νερά κολύμβησης, καθώς και των ακολούθων πληροφοριών, σε διάφορες γλώσσες, αν κρίνεται σκόπιμο:

(α) τον κατάλογο νερών κολύμβησης·

(β) την ταξινόμηση κάθε περιοχής νερών κολύμβησης κατά τα τελευταία τρία χρόνια, των ταυτοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης που έχει πραγματοποιηθεί μετά από την τελευταία ταξινόμηση·

(γ) στην περίπτωση νερών κολύμβησης που χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας», πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της ρύπανσης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση και για την αντιμετώπιση των αιτίων όπως αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 6· και

(δ) στην περίπτωση των νερών κολύμβησης που υφίστανται βραχυπρόθεσμη ρύπανση, γενικές πληροφορίες σχετικά με:

(i) τις συνθήκες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη ρύπανση·

(ii) την πιθανότητα τέτοιας ρύπανσης και την πιθανή διάρκεια της·

(iii) τα αίτια της ρύπανσης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση και την αντιμετώπιση των αιτιών της.

(3) Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) είναι διαθέσιμος ετησίως πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση.

(4) Πριν την έναρξη της πέμπτης κολυμβητικής περιόδου, μετά την 24η Μαρτίου 2008, οι πληροφορίες των εδαφίων (1) και (2) διαδίδονται μόλις είναι διαθέσιμες.

(5) Ο Υπουργός, όποτε είναι δυνατό, παρέχει στο κοινό πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία γεωγραφικών αναφορών και τις παρουσιάζει κατά σαφή και συνεπή τρόπο, ιδίως μέσω της χρήσης σημείων και συμβόλων.

(6) Ο Υπουργός με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα σημεία και τα σύμβολα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (5).

Εκθέσεις

14.-(1) Ο Υπουργός υποβάλλει ετησίως στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης για κάθε περιοχή νερών κολύμβησης, καθώς και την περιγραφή των σημαντικών διαχειριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

(2) O Υπουργός υποβάλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όσον αφορά την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο. Οι πληροφορίες αρχίζουν να παρέχονται μετά την πρώτη αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης σύμφωνα με το άρθρο 5.

(3) Ο Υπουργός κοινοποιεί ετήσια στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου, όλα τα νερά που χαρακτηρίζονται νερά κολύμβησης, καθώς και το λόγο για οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος πριν από την έναρξη της πρώτης κολυμβητικής περιόδου του 2008.

Υποβολή παρατηρήσεων στην Επιτροπή

15. Ο Υπουργός, ως το τέλος του 2014, υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις στην Επιτροπή για την Έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για τυχόν περαιτέρω έρευνα ή αξιολογήσεις.

Εκχώρηση εξουσιών

16. Ο Υπουργός, δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία αναρτάται και στο διαδίκτυο, να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες του που είναι σχετικές με τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου-

(α) Σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας· ή

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα· ή

(γ) σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος·

αφού εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική συγκατάθεση του τμήματος, του προσώπου, της αρχής, ή του οργανισμού προς τον οποίο εκχωρούνται οι εξουσίες.

(2) Ο Υπουργός δύναται, όποτε το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφασή του για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του με βάση το εδάφιο (1).

(3) Σε περίπτωση που ο Υπουργός εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίες σύμφωνα με το εδάφιο (1), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει τον Υπουργό να ασκεί οποτεδήποτε τις εκχωρηθείσες εξουσίες αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου από αυτόν λειτουργού.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

17.-(1) Ο Υπουργός, ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή ποινική ευθύνη που καταλογίζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, έχει εξουσία επιβολής διοικητικού πρόστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να λάβει οποιαδήποτε μέτρα προς συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ο Υπουργός δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) και επιπρόσθετα, για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ο Υπουργός δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(2) Ο Υπουργός, πριν εκδώσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του προς διερεύνηση και επιβολή διοικητικού προστίμου σε οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο και επισημαίνει τα δικαιώματα που παρέχονται στο πρόσωπο αυτό σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(3) Πρόσωπο στο οποίο κοινοποιείται το έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας επτά ημερών από την κοινοποίηση αυτή, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως και αν το επιθυμεί, προφορικά προς τον Υπουργό:

Νοείται ότι η πιο πάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του προσώπου, σε περίπτωση κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας έως και επτά επιπλέον μέρες.

(4) Η απόφαση του Υπουργού για την επιβολή διοικητικού προστίμου είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται εγγράφως στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Σε περίπτωση που η πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για την καταβολή του διοικητικού προστίμου, φέρει τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 20, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

(6) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Ιεραρχική Προσφυγή

18.-(1) Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 17, το επηρεαζόμενο πρόσωπο, μπορεί, εντός είκοσι μία ημερών, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται με βάση το εδάφιο (1), και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει το επηρεαζόμενο πρόσωπο ή δίνει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατό και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Αδικήματα και ποινές

19. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή και στις αυτές δύο ποινές.

Αδικήματα από εταιρεία

20. Όταν αδίκημα που διαπράττεται με βάσει το άρθρο 19, από νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση και συνεργασία ή ότι η διάπραξη του έχει διευκολυνθεί λόγω αμέλειας οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα, ή άλλου λειτουργού του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, τόσο το πρόσωπο αυτό όσο και η ένωση προσώπων θεωρούνται ένοχοι του αδικήματος.

Έκδοση Κανονισμών

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό των διαχειριστικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έκδοση διαταγμάτων

22. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα , που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Επηρεασμός άλλων Νόμων

23. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπερισχύουν των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου στην έκταση που αφορούν ή ρυθμίζουν θέματα διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρα 4 και 5)

 

Για τα εσωτερικά ύδατα


Α Β Γ Δ Ε

Παράμετρος

Εξαιρετική

ποιότητα

Καλή

ποιότητα

Επαρκής

ποιότητα

Μέθοδοι

ανάλυσης

αναφοράς

1

Εντερόκοκκοι

(cfu/100 ml) (***)

200 (*) 400 (*) 330 (**)

ISO7899-1 ή

ISO7899-2

2

Escherichia coli

(cfu/100 ml) (***)

500 (*) 1 000 (*) 900 (**)

ISO 9308-3 ή

ISO 9308-1

(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε Παράρτημα II.

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε Παράρτημα II.

(***)cfu/100 ml : colony-forming unit per 100 ml water->μονάδα μέτρησης βακτηριδίων ανά εκατό μιλιλίτερ νερό.

 

Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα

Α Β Γ Δ Ε
Παράμετρος

Εξαιρετική

ποιότητα

Καλή

ποιότητα

Επαρκής

ποιότητα

Μέθοδοι

ανάλυσης

αναφοράς

1

Εντερόκοκκοι

(cfu/100 ml)(***)

100 (*) 200 (*) 185 (**)

ISO7899-1 ή

ISO7899-2

2

Escherichia coli

(cfu/100 ml) (***)

250 (*) 500 (*) 500 (**)

ISO 9308-3 ή

ISO 9308-1

(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε Παράρτημα II.

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε Παράρτημα ΙΙ.

(***) cfu/100 ml : Colony-forming units (Μονάδες σχηματισμού αποικίας) ανά εκατό χιλιοστόλιτρα νερού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 6)

 

Αξιολόγηση και ταξινόμηση νερών κολύμβησης

 

1. Ανεπαρκής ποιότητα

Τα νερά κολύμβησης ταξινομούνται ως νερά «ανεπαρκούς ποιότητας» εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης (α), οι τιμές εκατοστημορίου (β) των μικροβιολογικών μετρήσεων είναι χειρότερες (γ) από τις τιμές «επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ του Παραρτήματος Ι.

2. Επαρκής ποιότητα

Τα νερά κολύμβησης ταξινομούνται ως νερά «επαρκούς ποιότητας»:

(α) εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών μετρήσεων είναι ίσες ή καλύτερες (δ) από τις τιμές «επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ του Παραρτήματος Ι, και

(β) εάν τα νερά κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:

(i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,

(ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης, και

(iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 4, λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, δεν υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της περιόδου αυτής ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

3. Καλή ποιότητα

Τα νερά κολύμβησης ταξινομούνται ως νερά «καλής ποιότητας»:

(α) εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών μετρήσεων είναι ίσες ή καλύτερες (δ) από τις τιμές «καλής ποιότητας» της στήλης Γ του παραρτήματος Ι, και

(β) εάν τα νερά κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:

(i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,

(ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης, και

(iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 4, λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης δεν υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, αναλόγως του ποιο είναι μεγαλύτερο.

4. Εξαιρετική ποιότητα

Τα νερά κολύμβησης ταξινομούνται ως νερά «εξαιρετικής ποιότητας»:

(α) Εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών μετρήσεων είναι ίσες ή καλύτερες από τις τιμές «εξαιρετικής ποιότητας» της στήλης Β του Παραρτήματος Ι, και

(β) εάν τα νερά κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:

(i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,

(ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης, και

(iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 4, λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης δεν υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(α) Ως «τελευταία περίοδος αξιολόγησης», νοούνται οι τέσσερις τελευταίες κολυμβητικές περιόδους, ή, ανάλογα με την περίπτωση, η περίοδος που προσδιορίζεται στα εδάφια (2) ή (4) του άρθρου 5.

(β) Βάσει εκατοστημοριακού υπολογισμού της λογαριθμοκανονικής συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των μικροβιολογικών δεδομένων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή νερών κολύμβησης, η τιμή του εκατοστημορίου προκύπτει ως εξής:

i) Λαμβάνεται ο δεκαδικός λογάριθμος όλων των μικροβιολογικών μετρήσεων της προς αξιολόγηση σειράς δεδομένων. (Εάν κάποια τιμή είναι μηδενική, λαμβάνεται αντ’αυτής ο δεκαδικός λογάριθμος του ελάχιστου ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου που έχει χρησιμοποιηθεί.)

ii) Υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος (μ) των δεκαδικών λογαρίθμων.

iii) Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (σ) των δεκαδικών λογαρίθμων. Η τιμή του ανώτερου 90ου εκατοστημορίου της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων προκύπτει από την εξίσωση: άνω 90ό εκατοστημόριο = αντιλογάριθμος (μ+1,282σ). Η τιμή του ανώτερου 95ου εκατοστημορίου της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων προκύπτει από την εξίσωση: άνω 95ό εκατοστημόριο = αντιλογάριθμος (μ+1,65σ).

(γ) «Χειρότερες» σημαίνει υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης εκφραζόμενες σε cfu/100ml.

(δ) «Καλύτερες» σημαίνει χαμηλότερες τιμές συγκέντρωσης εκφραζόμενες σε cfu/100ml.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 

( Άρθρο 7)

Η ταυτότητα των νερών κολύμβησης

 

1. Η ταυτότητα των νερών κολύμβησης αποτελείται από τα ακόλουθα:

(α) περιγραφή των φυσικών, γεωγραφικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών των νερών κολύμβησης, καθώς και άλλων επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη απορροής των εν λόγω νερών κολύμβησης που μπορούν ενδεχομένως να αποτελέσουν πηγή ρύπανσης, τα οποία είναι συναφή με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2004·

(β) εντοπισμό και αξιολόγηση των αιτιών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα νερά κολύμβησης και να βλάπτουν την υγεία των λουομένων·

(γ) αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης κυανοβακτηρίων·

(δ) αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης μακροφυκών ή / και φυτοπλαγκτού·

(ε) εάν, από την αξιολόγηση στο πλαίσιο της υποπαραγράφου (β) συνάγεται ότι υπάρχει κίνδυνος βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i) την αναμενόμενη φύση, συχνότητα και διάρκεια της αναμενόμενης βραχυπρόθεσμης ρύπανσης,

(ii) λεπτομέρειες για τις τυχόν άλλες αιτίες ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται και του προγράμματος για την εξάλειψή τους,

(iii) τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης ρύπανσης και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ανάληψη τέτοιας δράσης·

(στ) την περιοχή του σημείου παρακολούθησης.

 

2. Σε περίπτωση νερών κολύμβησης που ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας» , «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας», η ταυτότητα των νερών κολύμβησης επανεξετάζεται τακτικά για να ελεγχθεί εάν έχουν μεταβληθεί τα σημεία που απαριθμούνται στην παράγραφο (1) και, εφόσον απαιτείται, καθίσταται επίκαιρη. Η συχνότητα και η έκταση της επανεξέτασης καθορίζονται ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης . Ωστόσο, η επανεξέταση καλύπτει τουλάχιστον τις διατάξεις και διενεργείται τουλάχιστον με τη συχνότητα που ορίζεται στο ακόλουθο πρόγραμμα.

Ταξινόμηση των νερών κολύμβησης «Καλής ποιότητας» «Επαρκούς ποιότητας» «Ανεπαρκούς ποιότητας»
Διενέργεια επανεξέτασης τουλάχιστον ανά τετραετία ανά τριετία ανά διετία
Σημεία προς επανεξέταση (στοιχεία της παραγράφου (1) (α) έως (στ) (α) έως (στ) (α) έως (στ)

Σε περίπτωση νερών κολύμβησης που είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως «εξαιρετικής ποιότητας», η ταυτότητα των νερών κολύμβησης πρέπει να επανεξετάζεται και, ενδεχομένως, να επικαιροποιείται, μόνον εφόσον η ταξινόμηση μετατρέπεται σε «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας». Η επανεξέταση πρέπει να καλύπτει όλα τα σημεία της παραγράφου (1).

3. Σε περίπτωση σημαντικών δομικών έργων ή σημαντικών μετατροπών στα έργα υποδομής ως προς τα νερά κολύμβησης ή πλησίον τους, η ταυτότητα των νερών κολύμβησης πρέπει να καθίσταται επίκαιρη πριν από την έναρξη της επόμενης κολυμβητικής περιόδου.

4. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι πληροφορίες της υποπαραγράφου (α) και της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) πρέπει να παρέχονται επί λεπτομερούς χάρτη.

Εφόσον το κρίνει σκόπιμο ο Υπουργός, είναι δυνατόν να επισυνάπτονται ή να περιλαμβάνονται και άλλες συναφείς πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρα 4 και 5)

Παρακολούθηση των νερών κολύμβησης

 

1. Λίγο πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής περιόδου, πρέπει να λαμβάνεται ένα δείγμα. Λαμβανομένου υπόψη του επιπλέον αυτού δείγματος και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον τέσσερις δειγματοληψίες και αναλύσεις ανά κολυμβητική περίοδο.

2. Ωστόσο, μόνον τρία δείγματα χρειάζεται να λαμβάνονται και να αναλύονται ανά κολυμβητική περίοδο για τα νερά κολύμβησης, τα οποία:

α) είτε έχουν κολυμβητική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 8 εβδομάδες·

β) είτε ευρίσκονται σε περιοχή με ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς.

3. Οι ημερομηνίες δειγματοληψίας πρέπει να κατανέμονται καθ’ όλη της διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, το δε διάστημα μεταξύ των ημερομηνιών δειγματοληψίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

4. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, λαμβάνεται ένα πρόσθετο δείγμα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το περιστατικό έχει λήξει. Το δείγμα αυτό δεν αποτελεί μέρος του συνόλου των ποιοτικών στοιχείων των νερών κολύμβησης. Εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί αγνοηθέν δείγμα, λαμβάνεται πρόσθετο δείγμα 7 ημέρες μετά το τέλος της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

 

( Άρθρο 4)

 

Κανόνες χειρισμού των δειγμάτων για μικροβιολογικές αναλύσεις

 

1. Σημείο δειγματοληψίας

Όπου είναι δυνατόν, τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται 30 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του ύδατος και σε νερά βάθους τουλάχιστον 1 μέτρου.

 

2. Αποστείρωση των φιάλων δειγματοληψίας

Οι φιάλες δειγματοληψίας πρέπει:

(α) να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο επί 15 λεπτά τουλάχιστον σε 121 oC, ή

(β) να υποβάλλονται σε ξηρή αποστείρωση σε θερμοκρασία μεταξύ 160 και 170 oC επί 1 ώρα τουλάχιστον, ή

(γ) να είναι ακτινοβολημένα δοχεία δειγμάτων που λαμβάνονται απευθείας από τον κατασκευαστή.

 

3. Δειγματοληψία

Ο όγκος της φιάλης /δοχείου δειγματοληψίας πρέπει να εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που χρειάζεται για τη δοκιμή κάθε παραμέτρου. Η ελάχιστη χωρητικότητα είναι κατά κανόνα 250ml.

Τα δοχεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι διαφανή και άχρωμα (από γυαλί, πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο).

Για να αποφεύγεται η τυχαία μόλυνση του δείγματος, πρέπει να χρησιμοποιείται ασηπτική τεχνική ώστε οι φιάλες να διατηρούνται στείρες. Δεν χρειάζεται άλλος στείρος εξοπλισμός (π.χ. στείρα χειρουργικά γάντια ή λαβίδες ή ράβδοι) εάν η διαδικασία εφαρμόζεται ορθά.

Το δείγμα πρέπει να ταυτοποιείται σαφώς με ανεξίτηλο μελάνι επί του δοχείου δείγματος και επί του εντύπου δειγματοληψίας.

 

4. Αποθήκευση και μεταφορά των δειγμάτων πριν από την ανάλυση

Τα δείγματα του νερού πρέπει, σε όλα τα στάδια της μεταφοράς, να προστατεύονται από έκθεση στο φως, ιδίως από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Το δείγμα πρέπει να φυλάγεται σε θερμοκρασία 4 oC περίπου, σε ψυκτικό δοχείο ή σε ψυγείο (αναλόγως του κλίματος) μέχρις ότου φθάσει στο εργαστήριο. Εάν η μεταφορά έως το εργαστήριο ενδέχεται να διαρκέσει πάνω από 4 ώρες, η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ψυγείο.

Ο χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και ανάλυσης πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός. Συνιστάται ανάλυση των δειγμάτων την ίδια εργάσιμη ημέρα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για πρακτικούς λόγους, τότε η επεξεργασία των δειγμάτων γίνεται εντός 24 το πολύ ωρών. Στο μεταξύ, τα δείγματα αποθηκεύονται στο σκοτάδι και σε θερμοκρασία 4 oC±3 oC.