Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αγώνας” σημαίνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας και περιλαμβάνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται στα πλαίσια πρωταθλήματος ή πρωταθλήματος κυπέλλου και αθλητικές συναντήσεις·

“αγωνιστικός χώρος” σημαίνει το χώρο όπου με βάση τους κανονισμούς παιδιάς του αντίστοιχου αθλήματος διεξάγεται ο αγώνας και περιλαμβάνει το χώρο που έχει ειδικά περιφραχθεί προς το σκοπό αυτό·

“αθλητικός παράγοντας” σημαίνει πρόσωπο το οποίο εκ των πραγμάτων:

(α) κατέχει οργανωτική, διοικητική, διευθυντική, τεχνική ή άλλη παρόμοιας φύσεως θέση σε οποιοδήποτε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο· ή

(β) κατέχει μεταξύ των φιλάθλων οποιουδήποτε σωματείου, αθλητικής εταιρείας ή συλλόγου τέτοια θέση·

“αθλητικός χώρος” σημαίνει οποιοδήποτε περιφραγμένο χώρο στον οποίο διεξάγονται αγώνες ή εκδηλώσεις, όπως κλειστά και ανοικτά στάδια, γήπεδα, αθλητικά κέντρα, αθλητικές πισίνες, και περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες, τους διαδρόμους, τα εστιατόρια, τα κυλικεία ή άλλους χώρους που περιβάλλουν τον αγωνιστικό χώρο και περιλαμβάνονται στον περιφραγμένο χώρο·

“αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή” σημαίνει την περιοχή που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου και εκτείνεται περιμετρικά σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων από τον περιφραγμένο αθλητικό χώρο·

“Αρχείο” σημαίνει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) του άρθρου 49 Αρχείο Αντιμετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους·

“Αρχή” σημαίνει την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4Α·

“Αρχηγός Αστυνομίας” περιλαμβάνει και αξιωματικό της αστυνομίας που εξουσιοδοτείται από αυτόν·

“Γραφείο” σημαίνει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (β) του άρθρου 49 Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου·

“διαχειριστής” σημαίνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη της διαχείρισης του αθλητικού χώρου, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ο ιδιοκτήτης του αθλητικού χώρου, και περιλαμβάνει και τις διαχειριστικές επιτροπές που συγκροτούνται για σκοπούς διαχείρισης αθλητικού χώρου·

“διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης” σημαίνει ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα ή της εκδήλωσης, η οποία αρχίζει με το άνοιγμα των εισόδων για την είσοδο των θεατών ή των φιλάθλων ή οποιουδήποτε αθλητή ή παράγοντα στον αθλητικό χώρο, συνεχίζει με την έναρξη και τη λήξη ή την αναβολή ή τη διακοπή του αγώνα ή της εκδήλωσης και τελειώνει με την έξοδο του τελευταίου θεατή ή φιλάθλου από τον αθλητικό χώροֹ

“διοργανωτής αγώνα ή εκδήλωσης” σημαίνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που οργανώνει εν όλω ή εν μέρει έναν εθνικό ή διεθνή αγώνα ή εκδήλωση ή αναθέτει, με δική του πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία τρίτων, την οργάνωσή του σε τρίτους·

“εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου” περιλαμβάνουν, εκτός από τον αθλητικό χώρο, τους χώρους στάθμευσης και κάθε άλλη υποδομή η λειτουργία της οποίας συνδέεται με τη χρήση του αθλητικού χώρου·

“εκδήλωση” σημαίνει οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση η οποία διοργανώνεται σε αθλητικό χώρο από ομοσπονδία, σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο·

“εκδότης” σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ή οποιαδήποτε ομοσπονδία, σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση και εκδίδει κάρτες φιλάθλου δυνάμει του άρθρου 39Α·

“επικίνδυνο αντικείμενο” σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η θραύση, η ρίψη, η χρήση ή ο χειρισμός του να ενδέχεται να προκαλέσει σωματική βλάβη ή υλική ζημιά και περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 26·

“επικίνδυνος οπαδός” σημαίνει το πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια σε αθλητικούς χώρους·

“επιτηρητής” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18·

“κάρτα φιλάθλου” σημαίνει την κάρτα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 39Α·

“κεντρικό μητρώο” σημαίνει το μητρώο που τηρείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού δυνάμει του άρθρου 39Α·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“μητρώο” σημαίνει το μητρώο που τηρείται από εκδότη, άλλο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, δυνάμει του άρθρου 39Α·

“ομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία συστάθηκε νόμιμα και λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του αθλητισμού της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία ή άλλα νομικά πρόσωπα που νόμιμα συστάθηκαν και λειτουργούν στη Δημοκρατία·

“πρωτάθλημα” σημαίνει τη διεξαγωγή σειράς αγώνων·

“πρώτη κατηγορία” σημαίνει την ανώτατη κατηγορία πρωταθλήματος στην οποία κατατάσσονται αθλητικές ομάδες σωματείων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων με βάση το καταστατικό ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή οργανισμού·

“ρατσιστικό σύνθημα ή ρατσιστική δήλωση ή ομιλία” περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οτιδήποτε συνιστά δυσμενή διάκριση ή προσβολή εις βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ατόμων ένεκα της κοινότητας, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της γλώσσας, του φύλου, της ηλικίας, των πολιτικών πεποιθήσεων και της εθνικής του καταγωγής·

“στέρηση φιλάθλου ιδιότητας” σημαίνει την κατάσταση στην οποία περιέρχεται πρόσωπο κατά τη διάρκεια ισχύος της επιβολής οποιασδήποτε απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο, προκήρυξης, συμπερίληψης του στον κατάλογο επικίνδυνων οπαδών, καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος νόμου ή επιβολής οποιουδήποτε άλλου μέτρου απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο·

“συνοδός παικτών ή αθλητών” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο συνοδεύει τους παίκτες ή τους αθλητές για παροχή οποιασδήποτε μορφής αρωγής σε αυτούς, όπως προπονητής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, φροντιστής, αχθοφόρος ή αθλητικός παράγοντας·

“υπεύθυνος ασφάλειας” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από αυτό·

“υπεύθυνος σωματείου” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που διορίζεται από σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση ως υπεύθυνος ασφάλειας αυτού δυνάμει του άρθρου 43Α·

ΜΕΡΟΣ II ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Προκαθορισμένη ώρα εισόδου θεατών ή φιλάθλων

3. (1) Ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο διαχειριστής, σε συνεννόηση με το διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης και τον υπεύθυνο ασφάλειας, προκαθορίζει την ώρα κατά την οποία θα επιτραπεί η είσοδος των θεατών ή φιλάθλων στον αθλητικό χώρο.

(2) Ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας δεν επιτρέπει πριν από την προκαθορισμένη ώρα την είσοδο θεατών ή φιλάθλων στον αθλητικό χώρο.

Πιστοποιητικό ασφάλειας

4. (1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής αθλητικού χώρου στον οποίο διεξάγεται αγώνας ή εκδήλωση όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, για σκοπούς έκδοσης του πιστοποιητικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Β, υποβάλλει στην Αρχή όλα τα αναγκαία στοιχεία και πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές, που ισχύουν για περίοδο ενός (1) έτους και βεβαιώνουν τα ακόλουθα:

(α) Την καταλληλότητα της υποδομής και των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρουֹ·

(β) τη χωρητικότητα των κερκίδων σε αριθμό θέσεων για τους θεατές ή φιλάθλουςֹ·

(γ) το εύρος, το είδος, την κατασκευή και την καταλληλότητα πρόσθετων καθισμάτων, τηλεσκοπικών εξεδρών ή άνοιγμα ορόφωνֹ·

(δ) την πρόνοια που έχει ληφθεί για θέσεις και διευκολύνσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες·

(ε) την ύπαρξη επαρκών εισόδων και εξόδων, τη διασφάλιση της διακίνησης των θεατών και τη δυνατότητα εκκένωσης του αθλητικού χώρου σε περίπτωση ανάγκης από εισόδους και εξόδους οι οποίες θα παραμένουν ξεκλείδωτες και θα επιτηρούνταιֹ·

(στ) την υπόδειξη στους θεατές, με ευανάγνωστες και ευκρινείς προειδοποιητικές πινακίδες ή με άλλο κατάλληλο τρόπο των εισόδων, των εξόδων και των κερκίδων·

(ζ) την ύπαρξη στον αθλητικό χώρο εγκατεστημένου συστήματος οπτικοακουστικής ειδοποίησης ή ακουστικού συστήματος πληροφόρησης των θεατών ή φιλάθλων και τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των θεατών ή φιλάθλων·

(η) την ύπαρξη των αναγκαίων έργων υποδομής που εμποδίζουν την είσοδο του κοινού στον αγωνιστικό χώρο·

(θ) την ύπαρξη κατάλληλων κιγκλιδωμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε αγώνα ή εκδήλωσης, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διακίνησης και ταξιθέτησης των θεατών ή των φιλάθλων, η προστασία και ασφάλεια των παικτών ή των αθλητών, των συνοδών παικτών ή αθλητών, των διαιτητών, των επισήμων και των θεατών ή των φιλάθλων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με όσα βεβαιώνονται στο ετήσιο πιστοποιητικό ασφάλειας, ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος ασφάλειας υποχρεούται να ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές την Αρχή:

Νοείται περαιτέρω ότι ο διαχειριστής φροντίζει για τη συντήρηση και γενικά την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου·

(2) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής από κοινού με τον υπεύθυνο ασφάλειας εκδίδουν και παραδίδουν στον Αρχηγό Αστυνομίας πιστοποιητικό ασφάλειας στο οποίο βεβαιώνουν τα ακόλουθα:

(α) Οι εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου δεν περιέχουν οικοδομικά ή άλλα άχρηστα υλικά και το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρουֹ·

(β) μετά από έλεγχο που διενήργησε ο Αρχηγός Αστυνομίας για εντοπισμό και απομάκρυνση ύποπτων αντικειμένων και επικίνδυνων μηχανισμών, διασφαλίστηκε η φρούρηση των εισόδων ή προσβάσεων και ελέγχθηκαν προσεκτικά όλοι οι εισερχόμενοι στον αθλητικό χώροֹ·

(γ) έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος του κοινού στον αγωνιστικό χώρο, και, όπου είναι αναγκαίο, οι είσοδοι του αγωνιστικού χώρου ελέγχονται από επιτηρητέςֹ·

(δ) παρέχονται μέτρα προστασίας όλων των παικτών ή των αθλητών και των συνοδών αυτών, των διαιτητών ή των ελλανοδικώνֹ·

(ε) παρέχονται στον Αρχηγό Αστυνομίας όλες οι αναγκαίες διευκολύνσειςֹ·

(στ) το πλέγμα που τυχόν έχει τοποθετηθεί είναι κατάλληλο, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά τους παίκτες ή τους αθλητές και τους θεατές ή τους φιλάθλους, ανάλογα με την περίπτωση·

(ζ) έχει ληφθεί πρόνοια για το διαχωρισμό των οπαδών ή των υποστηρικτών των διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγωνֹ·

(η) έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις για την παροχή κατάλληλων και επαρκών υπηρεσιών ασφάλειας, επιτήρησης, πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης·

(θ) στον αθλητικό χώρο λειτουργεί αποτελεσματικά σύστημα οπτικοακουστικής ειδοποίησης ή ακουστικού συστήματος πληροφόρησης των θεατών ή των φιλάθλων και τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των θεατών ή των φιλάθλων·

(ι) ο αθλητικός χώρος είναι κατάλληλος και επαρκής για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα ή της εκδήλωσης από άποψη ασφάλειας των παικτών ή των αθλητών και των θεατών ή των φιλάθλων.

(3) Η Αρχή και ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο καθένας στη σφαίρα των δικών του αρμοδιοτήτων, ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και πιστοποιητικών που είναι αναγκαία για την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2).

(4) Αθλητικός χώρος ο οποίος δεν καλύπτεται από τα πιστοποιητικά ασφάλειας που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης.

Σύσταση της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων

4Α. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει για περίοδο τριών (3) ετών, Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον διορίζεται μετά από διαβούλευση με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και το ένα (1) τουλάχιστον διορίζεται μετά από διαβούλευση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με αρμοδιότητες και καθήκοντα όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4Β.

(2) Ένα από τα μέλη της Αρχής διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος αυτής.

(3) Κανένα μέλος της Αρχής δεν δύναται να παυθεί πριν τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία έχει διοριστεί, παρά μόνο ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μόνο για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(α) Λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ασθένειας που καθιστά το μέλος της Αρχής ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του για μακρά χρονική περίοδο ή για το υπόλοιπο της θητείας του·

(β) λόγω συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) λόγω απώλειας της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος ή παύσης του από μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, στις περιπτώσεις που αυτό εφαρμόζεται.

(4) Πρόεδρος ή μέλος της Αρχής παύει να είναι μέλος αυτής αν παυθεί όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) ή αν υποβάλει γραπτώς προς το Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του:

Νοείται ότι η παραίτηση του Προέδρου ή μέλους της Αρχής δεν υπόκειται σε ανάκληση και επενεργεί αμέσως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Προέδρου ή μέλους της Αρχής, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει άμεσα σε διορισμό άλλου προσώπου για την εναπομείνασα θητεία του παυθέντος ή παραιτηθέντος Προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής

4Β. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, η Αρχή έχει καθήκον και εξουσία να αδειοδοτεί τη λειτουργία αθλητικών χώρων και να εκδίδει μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους τα πιστοποιητικά ασφάλειας για τους χώρους αυτούς, τα οποία ισχύουν για περίοδο ενός (1) έτους.

(2) Ειδικότερα η Αρχή δύναται να ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Να παραχωρεί άδεια λειτουργίας αθλητικού χώρου, με ή χωρίς όρους, αφού προηγουμένως προβεί στους αναγκαίους ελέγχους των εγκαταστάσεων του εν λόγω χώρου και βεβαιωθεί ότι αυτές έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις σχετικές άδειες και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τον υπογράφοντα μελετητή και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας·

(β) να ανακαλεί ή να αναστέλλει άδεια λειτουργίας αθλητικού χώρου, όταν διαπιστώνει ότι δεν ικανοποιήθηκαν συγκεκριμένοι όροι της εν λόγω άδειας ή ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

(γ) να προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και να ζητά διευκρινίσεις ή περαιτέρω στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας σε σχέση με οποιαδήποτε έγγραφα ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αυτές και έχουν υποβληθεί στην Αρχή από ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αθλητικού χώρου για σκοπούς έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

(δ) να προβαίνει σε συστάσεις και/ή υποδείξεις προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές αθλητικών χώρων, αναφορικά με τα τεχνικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν με σκοπό τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των εν λόγω χώρων·

(ε) να καθορίζει πρόγραμμα ελέγχου κάθε αθλητικού χώρου και χρονολογικό πρόγραμμα εφαρμογής των συστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 22, του συστήματος ελέγχου των εισιτηρίων και των τεχνικών υποδείξεων της·

(στ) να εισέρχεται οποτεδήποτε σε αθλητικό χώρο, να ζητεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα που είναι αναγκαία, για σκοπούς διεκπεραίωσης του έργου της·

(ζ) να εγκρίνει τον καθορισμό κερκίδων αθλητικού χώρου για καθήμενους φιλάθλους ή για καθήμενους και ιστάμενους φιλάθλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές υποδείξεις για σκοπούς βελτίωσης των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου και της ασφάλειας των φιλάθλων·

(η) να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ταυτοποίησης φιλάθλων, αρίθμησης των θέσεων, οπτικοακουστικής ειδοποίησης ή ακουστικής πληροφόρησης των φιλάθλων ή των θεατών, έκδοσης της κάρτας φιλάθλου, ελέγχου των εισόδων σε αθλητικούς χώρους και οποιουδήποτε άλλου συστήματος που κρίνεται από την ίδια αναγκαίο για την ασφάλεια ή την ταυτοποίηση των φιλάθλων ή των θεατών και να υποβάλλει υποδείξεις για την καταλληλότητα και βελτίωση των συστημάτων αυτών·

(θ) να καθορίζει τον αριθμό των θέσεων σε κάθε κερκίδα·

(ι) να συμβουλεύει κάθε αρμόδια αρχή, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αθλητικού χώρου αναφορικά με την ασφάλεια των φιλάθλων και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων·

(ια) να εκδίδει, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την οικεία ομοσπονδία, οδηγίες και κανόνες που θα ρυθμίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των αθλητικών χώρων· και

(ιβ) να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων.

(3) Κάθε απόφαση της Αρχής κοινοποιείται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και στην οικεία ομοσπονδία.

Απομάκρυνση οικοδομικών ή άλλων άχρηστων υλικών

5. Το αργότερο δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης:

(α) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής απομακρύνει οποιαδήποτε οικοδομικά υλικά ή επικίνδυνα αντικείμενα από τις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου,

(β) ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το κοινό να μην έχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες που γίνονται στις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου.

Έλεγχος για ύποπτα αντικείμενα ή επικίνδυνους μηχανισμούς

6. Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση:

(α) ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφάλειας, ελέγχει τον αθλητικό χώρο για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση βομβών, εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων μηχανισμών, καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων, κροτίδων ή άλλων ύποπτων αντικειμένων·

(β) μετά από κάθε έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (α), η αστυνομία φρουρεί τις εισόδους ή τις προσβάσεις και ελέγχει όλους τους εισερχομένους στον αθλητικό χώρο.

Προστασία του αγωνιστικού χώρου

7. (1) Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος του κοινού στον αγωνιστικό χώρο:

Νοείται ότι, όπου είναι αναγκαίο, ο διαχειριστής κατασκευάζει κατάλληλες εισόδους, εξόδους και διόδους προς τον αγωνιστικό χώρο και, όπου υπάρχουν έξοδοι κινδύνου από το χώρο των θεατών ή των φιλάθλων προς τον αγωνιστικό χώρο, οι πόρτες παραμένουν ξεκλείδωτες και ανοίγουν ανεμπόδιστα από μέσα προς τα έξω.

(2) Ο υπεύθυνος ασφάλειας κάθε αθλητικού χώρου απαγορεύει την είσοδο του κοινού και μη εξουσιοδοτημένων από το διαιτητή προσώπων στον αγωνιστικό χώρο, μεριμνά για την απομάκρυνση από αυτόν των προσώπων που υποδεικνύονται από το διαιτητή και, όπου είναι αναγκαίο, ελέγχει τις εισόδους του αγωνιστικού χώρου με επιτηρητές.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο έπειτα από υπόδειξη του διαιτητή είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Προστασία των παικτών ή αθλητών, διαιτητών και συνοδών τους

8. Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο διαχειριστής, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας, βεβαιώνεται ότι υπάρχουν:

(α) μέτρα προστασίας για όλους τους παίκτες ή τους αθλητές και τους συνοδούς αυτών και τους διαιτητές ή τους ελλανοδίκεςֹ·και

(β) προστατευόμενες είσοδοι προς και από τον αγωνιστικό χώρο και, όπου είναι αναγκαίο, σήραγγα εισόδου και αποχώρησης για τους παίκτες ή τους αθλητές και τους συνοδούς αυτών και τους διαιτητές ή τους ελλανοδίκες.

Παροχή διευκολύνσεων στον Αρχηγό Αστυνομίας

9. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο διαχειριστής παρέχει στον Αρχηγό Αστυνομίας όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις εντός του αθλητικού χώρου, περιλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, σημείων ελέγχου του αθλητικού χώρου, γραφείου και στην περίπτωση αθλητικών χώρων στους οποίους υπάρχει εγκατεστημένο τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης οι διευκολύνσεις περιλαμβάνουν κέντρο επιχειρήσεων σε σημείο όπου να υπάρχει καλή θέαση όλου του αθλητικού χώρου.

Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος

10. Σε αθλητικό χώρο όπου οι θεατές ή οι φίλαθλοι βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο και ιδιαίτερα στα τέρματα ή που ενέχει κινδύνους για τους θεατές ή τους φιλάθλους, λόγω της φύσεως του αγωνίσματος, δύναται να τοποθετείται τέτοιο πλέγμα, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα πρόσωπα που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο ή οι θεατές ή οι φίλαθλοι από τους εγγενείς κινδύνους που ενυπάρχουν λόγω της φύσεως του αγωνίσματος:

Νοείται ότι το πλέγμα πληρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και δεν εμποδίζει τις εξόδους του αθλητικού χώρου.

Διαχωρισμός υποστηρικτών των διαγωνιζομένων

11. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο διαχειριστής, σε συνεννόηση με την οικεία αθλητική ομοσπονδία, οργανισμό ή φορέα και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου ασφάλειας και του Αρχηγού Αστυνομίας, διαχωρίζει, όπου είναι αναγκαίο, τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές των διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων:

Νοείται ότι, αν χρησιμοποιηθούν διαχωριστικά κιγκλιδώματα για το διαχωρισμό των οπαδών ή υποστηρικτών των διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων, αυτά πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας και η διάταξή τους είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζουν τις εξόδους του αθλητικού χώρου.

Επαρκή σημεία εξόδου

12. Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας, βεβαιώνεται ότι κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης:

(α) εξασφαλίζεται ικανοποιητική και διαρκής επιτήρηση για την εύκολη και γρήγορη διακίνηση των θεατών όσον αφορά στην πρόσβασή τους στις εισόδους και εξόδους και στην εκκένωση του αθλητικού χώρουֹ και

(β) παραμένουν ξεκλείδωτες όλες οι πόρτες εξόδου και επιτηρούνται επαρκώς.

Σημάνσεις κερκίδων και εξόδων

13. (1) Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου βεβαιώνεται ότι, για την εύκολη και γρήγορη εκκένωση του αθλητικού χώρου, αλλά και την ορθή ταξιθέτηση και διακίνηση των θεατών ή των φιλάθλων, υποδεικνύονται στους θεατές ή στους φιλάθλους, με ευανάγνωστες και ευκρινείς προειδοποιητικές πινακίδες ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, αποτελεσματικά οι είσοδοι, οι έξοδοι και οι κερκίδες.

(2) Ο ιδιοκτήτης κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, φροντίζει για την κατάλληλη αρίθμηση και σήμανση των θέσεων των κερκίδων του αθλητικού χώρου και μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλου συστήματος ταξιθέτησης των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο.

Κερκίδες για καθήμενους φιλάθλους

13Α. (1) Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, καθορίζει, μετά από έγκριση της Αρχής, κερκίδες του αθλητικού χώρου για καθήμενους φιλάθλους.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, δύναται να καθορίσει, μετά από έγκριση της Αρχής, μέρος των κερκίδων για καθήμενους φιλάθλους ως οικογενειακές κερκίδες.

Δημιουργία χώρων ιατρείου και ελέγχου ντόπινγκ

14. Ο ιδιοκτήτης κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση δημιουργεί ξεχωριστούς χώρους ιατρείου και ελέγχου ντόπινγκ, ώστε να παρέχονται αποτελεσματικά υπηρεσίες τόσο στους παίκτες ή στους αθλητές όσο και στους θεατές ή στους φιλάθλους.

Μέτρα υγιεινής και ειδικές διευκολύνσεις

15. Ο ιδιοκτήτης κάθε αθλητικού χώρου βελτιώνει κατά το δυνατό:

(α) τους χώρους των θεατών ή των φιλάθλων δημιουργώντας μικρά τμήματα, οικογενειακά θεωρεία και άνετα καθίσματα·

(β) τους χώρους υγιεινής και αναψυχής φροντίζοντας για τη συνεχή καθαριότητα και σωστή λειτουργία τους·

(γ) τους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες δημιουργώντας ειδικούς χώρους εστίασης και υγιεινής με όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις·

(δ) τον καλό εξαερισμό στις περιπτώσεις κλειστών χώρων, περιλαμβανομένου του ελέγχου της ηχομόνωσης, της υγρασίας και της θερμοκρασίας και, τηρουμένων των προνοιών του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, του ελέγχου του καπνίσματος.

Πληροφορίες προς τον Αρχηγό Αστυνομίας και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων

16. Τουλάχιστο δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του βαθμού κινδύνου που ενυπάρχει στο συγκεκριμένο αγώνα ή εκδήλωση, ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης ή ο αντιπρόσωπός του ή η οικεία ομοσπονδία παρέχει στον Αρχηγό Αστυνομίας όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με τον αγώνα ή την εκδήλωση, περιλαμβανομένων των ονομάτων των σωματείων, των ομάδων, των αθλητικών εταιρειών ή των συλλόγων και των διαιτητών, καθώς και της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου του αγώνα ή της εκδήλωσης, της προκαθορισμένης ώρας κατά την οποία θα επιτραπεί η είσοδος των θεατών ή των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο και των περιοχών, των χωριών, των πόλεων, των επαρχιών ή των χώρων διακίνησης των θεατών ή των φιλάθλων.

Επιθεώρηση

17. Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος ασφάλειας και ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης μαζί με τον Αρχηγό Αστυνομίας επιθεωρούν τα μέτρα ασφάλειας του αθλητικού χώρου:

Νοείται ότι ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος ασφάλειας και ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Αρχηγού Αστυνομίας.

Υπηρεσίες ασφάλειας και επιτηρητές

18. (1) Για την παροχή επαρκών υπηρεσιών ασφάλειας αθλητικού χώρου και για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης προσλαμβάνονται επιτηρητές των οποίων η διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο καθήκοντα και υποχρεώσεις των επιτηρητών δύναται να ασκούνται από την αστυνομία.

(2) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, βεβαιώνεται ότι:

(α) έχουν γίνει οι διευθετήσεις για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών ασφάλειας· και

(β) οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), φέρουν διακριτική στολή, βρίσκονται στην προκαθορισμένη και κατάλληλη θέση που τους έχει υποδειχθεί μέσα και έξω από τον αθλητικό χώρο και είναι κατάλληλα και επαρκώς ενήμεροι και εκπαιδευμένοι για τα καθήκοντά τους.

(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν παρέχονται αποτελεσματικές υπηρεσίες ασφάλειας, ο διαιτητής, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας, δύναται να μη διεξαγάγει τον αγώνα ή την εκδήλωση:

Νοείται ότι, κατά την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας, ο διαιτητής λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις της αστυνομίας.

Παροχή πληροφοριών στον Αρχηγό Αστυνομίας

19. (1) Κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας, αν αυτό χρειαστεί, παρέχει αμέσως τις πληροφορίες που κατέχει στον Αρχηγό Αστυνομίας, ώστε ο τελευταίος να μπορέσει να δράσει άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(2) Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παραλείψει να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Έλεγχος κινήσεων των θεατών

20. Κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας ελέγχει τους θεατές μέσα στον αθλητικό χώρο μέσω της παρουσίας επαρκούς αριθμού επιτηρητών.

Σύστημα οπτικοακουστικής ειδοποίησης

21. Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση μεριμνά για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κεντρικού συστήματος οπτικοακουστικής ειδοποίησης ή ακουστικού συστήματος πληροφόρησης των θεατών ή των φιλάθλων του αθλητικού χώρου, σε κατανοητή σε αυτούς γλώσσα, από τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον υπεύθυνο ασφάλειας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος αλλοδαπό σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος, η οπτικοακουστική ειδοποίηση ή η πληροφόρηση γίνεται σε γλώσσα κατανοητή στους οπαδούς ή στους υποστηρικτές του αλλοδαπού σωματείου ή στην επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευσης αυτού.

Τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

22. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση:

(α) εγκαθιστά σε ασφαλές μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του αθλητικού χώρου, το οποίο καταγράφει καθ’ όλη τη διάρκεια αγώνα ή εκδήλωσης και έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής, σε κατάλληλο προς το σκοπό αυτό μέσο, οπτικοακουστικών παραστάσεων ή εικόνων στις οποίες φαίνονται οι ενέργειες ή η συμπεριφορά οποιουδήποτε προσώπου διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) διατηρεί σε κατάλληλο μέσο ανεξίτηλη την πρωτότυπη καταγραφή των οπτικοακουστικών παραστάσεων ή των εικόνων κάθε αγώνα ή εκδήλωσης για τουλάχιστο δεκαπέντε μέρες μετά την καταγραφή και, αν τούτο του ζητηθεί, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 6 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το παραδίδει στον Αρχηγό Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του·

(γ) τοποθετεί σε περίοπτα σημεία του αθλητικού χώρου ευανάγνωστες και ευκρινείς προειδοποιητικές πινακίδες ή με άλλο κατάλληλο τρόπο προειδοποιεί το κοινό ότι ο αθλητικός χώρος ελέγχεται από τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης·

(δ) διατηρεί κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης των προσώπων που εμφαίνονται στις παραστάσεις ή εικόνες που καταγράφονται στο τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, μέσω του κεντρικού μητρώου· και

(ε) επιτρέπει την επεξεργασία των οπτικοακουστικών παραστάσεων ή εικόνων που καταγράφονται από το τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, για σκοπούς ταυτοποίησης των προσώπων που εμφαίνονται σ' αυτές και τα οποία δυνατόν να συμβάλουν στη διερεύνηση οποιουδήποτε αδικήματος.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου στην έννοια του όρου «αθλητικός χώρος» περιλαμβάνεται μόνο-

(α) κλειστό στάδιο ή γήπεδο ή άλλο κλειστό αθλητικό κέντρο το οποίο είναι χωρητικότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) θέσεων και το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ή

(β) ανοικτό στάδιο ή γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα ή εκδήλωσης,

όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση.

Ιατρική και πυροσβεστική επάρκεια

23. (1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μεριμνά, ώστε σε κάθε αγώνα ή εκδήλωση να παρέχονται κατάλληλες και επαρκείς υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας, πρώτων βοηθειών και πυροπροστασίας.

(2) Ο διοργανωτής κάθε αγώνα ή εκδήλωσης βεβαιώνεται ότι δε διεξάγεται ο αγώνας ή η εκδήλωση χωρίς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

Απαγόρευση πώλησης συγκεκριμένων ειδών

24. (1) Κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης σε αθλητικό χώρο, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο διαχειριστής απαγορεύει την πώληση, εκτός από τους ελεγχόμενους και αδειούχους χώρους:

(α) οινοπνευματωδών ποτών·

(β) οποιωνδήποτε αντικειμένων τα οποία μπορεί να καταστούν επικίνδυνα είτε λόγω της συσκευασίας τους, όπως ηδύποτα ή φαγητά σε γυάλινα, πήλινα, τενεκεδένια, αλουμινένια ή άλλα σκληρά δοχεία, είτε λόγω της φύσης τους, όπως αναμνηστικά ποτήρια ή αναπτήρες.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ, τα δε αντικείμενα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) κατάσχονται.

Σωματικός έλεγχος των θεατών ή των φιλάθλων

25. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας, σε συνεργασία με την αστυνομία, ελέγχει αποτελεσματικά όλους τους θεατές ή τους φιλάθλους κατά την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο και, όπου είναι αναγκαίο, ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει σωματική έρευνα και ανίχνευση μετάλλων:

Νοείται ότι, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, τόσο πριν όσο και κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας ελέγχει αποτελεσματικά όλα τα διαπιστευμένα πρόσωπα κατά την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο.

Κατάσχεση και φύλαξη επικίνδυνων αντικειμένων

26. (1) Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης:

(α) ο υπεύθυνος ασφάλειας κατάσχει οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο φέρουν οι θεατές ή οι φίλαθλοι ή, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, τα διαπιστευμένα πρόσωπα κατά την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο·

(β) ο υπεύθυνος ασφάλειας φυλάττει σε κατάλληλο, ασφαλή χώρο τα κατασχεθέντα επικίνδυνα αντικείμενα, ώστε αυτά να μπορεί να επιστραφούν, αν ζητηθούν, στους κατόχους τους κατά την έξοδό τους από τον αθλητικό χώρο:

Νοείται ότι κατασχεθέντα επικίνδυνα αντικείμενα η μεταφορά των οποίων αποτελεί αδίκημα δεν επιστρέφονται, αλλά παραδίδονται άμεσα στον Αρχηγό Αστυνομίας για διευκόλυνση τυχόν ανακρίσεων τις οποίες διενεργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του:

Νοείται περαιτέρω ότι κανένα δικαστικό μέτρο αστικής ή ποινικής φύσης δε λαμβάνεται εναντίον του υπευθύνου ασφάλειας ή του επιτηρητή, επειδή αρνήθηκε με καλή πίστη την επιστροφή επικίνδυνου αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής·

(γ) ο διαχειριστής καθορίζει σημείο επιστροφής των κατασχεθέντων επικίνδυνων αντικειμένων εντός του αθλητικού χώρου.

(2) Κάθε έτος ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ετοιμάζει κατάλογο επικίνδυνων αντικειμένων, τον οποίο δημοσιεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο υπεύθυνος ασφάλειας βεβαιώνεται ότι ο κατάλογος αυτός είναι αναρτημένος κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης σε όλες τις εισόδους του αθλητικού χώρου.

(3) Οποιοσδήποτε θεατής ή φίλαθλος φέρει ή μεταφέρει στον αθλητικό χώρο οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Έλεγχος του κοινού κατά την προσέλευσή του

27. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και ελεγχόμενη προσέλευση του κοινού τόσο στα εκδοτήρια εισιτηρίων όσο και στις εισόδους.

Απαγόρευση εισόδου

28. (1) Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας απαγορεύει την είσοδο στον αθλητικό χώρο σε θεατές ή σε φιλάθλους ή, σε περίπτωση που αυτοί βρίσκονται μέσα στον αθλητικό χώρο, τους απομακρύνει εκτός αυτού, ανεξάρτητα αν αυτοί κατέχουν έγκυρο εισιτήριο εισόδου ή, σε περίπτωση διαπιστευμένων προσώπων, ανεξάρτητα αν αυτά φέρουν κάρτα διαπίστευσης, που:

(α) φέρουν ή μεταφέρουν παράνομα αντικείμενα, όπως βόμβες ή εκρηκτικούς μηχανισμούς, καπνογόνα, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, παράνομα μαχαίρια ή επιθετικά όπλα και ναρκωτικά·

(β) φέρουν ή μεταφέρουν:

(i) οινοπνευματώδη ποτάֹ

(ii) πανό, αφίσα, πλακάτ ή άλλο παρόμοιο μέσο στο οποίο αναγράφονται ρατσιστικά ή υβριστικά συνθήματα ή άλλα προκλητικά συνθήματα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν βίαֹ

(iii) σκύρα, κεραμίδια, χαλίκια, πέτρες, ξύλα, σίδερα, καρφιά ή άλλα παρόμοια επικίνδυνα αντικείμεναֹ

(iv) εύφλεκτα υλικά ή μέσα ανάφλεξης υλικών, όπως πετρελαιοειδή ή άλλες εύφλεκτες οργανικές ή άλλες ουσίες, γκαζάκια, αναπτήρες ή μέσα ανάμματος φωτιάς ֹ

(v) μαχαίρια, ψαλίδια, κόπτες ή άλλα κοφτερά αντικείμενα ή όπλαֹ και

(vi) επικίνδυνα αντικείμενα τα οποία δημοσιεύτηκαν και δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 26·

(γ) είναι πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αγώνα ή εκδήλωση ή σε αθλητικό χώρο·

(δ) έκδηλα βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, διεγερτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών:

Νοείται ότι κανένα δικαστικό μέτρο αστικής ή ποινικής φύσης δε λαμβάνεται εναντίον του υπευθύνου ασφάλειας ή του επιτηρητή, του διαχειριστή ή του διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, επειδή ο υπεύθυνος ασφάλειας ή ο επιτηρητής απαγόρευσε καλόπιστα την είσοδο θεατή ή φιλάθλου ή διαπιστευμένου προσώπου στον αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού.

(2) (α) Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας απαγορεύει την είσοδο στον αθλητικό χώρο ή, αν βρίσκεται μέσα στον αθλητικό χώρο, απομακρύνει εκτός του αθλητικού χώρου οποιοδήποτε πρόσωπο δεν κατέχει εισιτήριο εισόδου ή κάρτα διαπίστευσης·

(β) η κάρτα διαπίστευσης επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο και διακίνηση στον αθλητικό χώρο ή μέρος αυτού και δεν απαιτεί την ταυτόχρονη κατοχή εισιτηρίου εισόδου. Στην κάρτα διαπίστευσης αναγράφονται καθαρά το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα υπό την οποία κατέχεται, η ημερομηνία της ισχύος της, ο αθλητικός χώρος για τον οποίο ισχύει και οι χώροι αυτού στους οποίους ο κάτοχος δικαιούται πρόσβαση, ο αύξων αριθμός, ο αριθμός πολιτικής ή ευρωπαϊκής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτας αλλοδαπού, φέρει δε τη φωτογραφία του κατόχου και τυπώνεται, κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται δυνατή η πλαστογράφησή της·

(γ) διαπίστευση αποκτούν όλοι οι εργαζόμενοι στον αθλητικό χώρο, εθελοντές, διαιτητές ή ελλανοδίκες, παίκτες ή αθλητές και συνοδοί αυτών, δημοσιογράφοι, λειτουργοί ελέγχου ντόπινγκ, αστυνομικοί, πυροσβέστες, τραυματιοφορείς, οδηγοί ασθενοφόρων και νοσοκόμοι οι οποίοι έχουν αποταθεί στον υπεύθυνο ασφάλειας και ο οποίος ενέκρινε τη διαπίστευσή τους·

(δ) η οικεία ομοσπονδία, σε συνεννόηση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, εκδίδει επαρχιακές ή παγκύπριες κάρτες διαπίστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου.

(ε) η άρνηση έγκρισης διαπίστευσης από τον υπεύθυνο ασφάλειας αιτιολογείται και υπόκειται σε αναθεώρηση από το διαχειριστή:

Νοείται ότι δε χρειάζονται διαπίστευση και δε φέρουν κάρτα διαπίστευσης ένστολοι αστυνομικοί ή πυροσβέστες εν ώρα υπηρεσίας.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο, με σκοπό την καταδολίευση, πλαστογραφήσει κάρτα διαπίστευσης σε αθλητικό χώρο είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Προσωπικό καθοδήγησης

29. (1) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, για την ασφαλή και την ομαλή διακίνηση του κοινού, ο Αρχηγός Αστυνομίας, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, δίδει οδηγίες για την παρουσία αστυνομικών, εκδίδει οδηγίες για τη διακίνηση του κοινού και καθορίζει τις διαδρομές και τους χώρους στάθμευσης για τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές, τους παίκτες και τους συνοδούς παικτών των διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων, καθώς και των διαιτητών ή ελλανοδικών, με σκοπό την εποπτεία και τη διεύθυνση της κίνησης στη διαδρομή ή στο χώρο στάθμευσης.

(2) Την ημέρα της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης ο Αρχηγός Αστυνομίας βεβαιώνεται ότι τηρούνται πιστά οι οδηγίες που έχει δώσει, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Συνοδεία παικτών ή αθλητών και συνοδών αυτών και διαιτητών ή ελλανοδικών

30. (1) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο Αρχηγός Αστυνομίας, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, δίδει οδηγίες για την παρουσία αστυνομικών ως προς τη συνοδεία και την παροχή επαρκούς προστασίας στους παίκτες ή στους αθλητές ή στους συνοδούς αυτών και στους διαιτητές ή στους ελλανοδίκες κατά τη μετάβασή τους προς ή από τον αθλητικό χώρο.

(2) Την ημέρα της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση ο Αρχηγός Αστυνομίας βεβαιώνεται ότι τηρούνται πιστά οι οδηγίες που έχει δώσει σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Τόσο πριν όσο και κατά την ημέρα της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος ασφάλειας και ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης διευκολύνουν το έργο του Αρχηγού Αστυνομίας όσον αφορά στην παρουσία αστυνομικών για τη συνοδεία και την παροχή επαρκούς προστασίας στους παίκτες ή στους αθλητές ή στους συνοδούς αυτών και στους διαιτητές ή στους ελλανοδίκες κατά τη μετάβασή τους προς ή από τον αθλητικό χώρο με την παροχή και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις κινήσεις των οπαδών ή των υποστηρικτών των διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων ή οποιωνδήποτε άλλων συναφών πληροφοριών ή διευκολύνσεων ζητήσει.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο σκόπιμα παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντα που προβλέπονται στο εδάφιο (3) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ.

Επιτήρηση οπαδών ή υποστηρικτών

31. Πριν και μετά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο Αρχηγός Αστυνομίας επιτηρεί τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές των διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων αναφορικά με τις δραστηριότητές τους, ιδιαίτερα σε μέρη όπου υπάρχουν ομάδες τέτοιων προσώπων, όπως στις πόλεις ή στα χωριά, σε μεταφορικά μέσα και σε χώρους αναψυχής.

Σημεία επικοινωνίας για ανεύρεση παιδιών ή ανηλίκων και απολεσθέντων αντικειμένων

32. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης σε αθλητικό χώρο ο διαχειριστής και ο υπεύθυνος ασφάλειας καθορίζουν και σηματοδοτούν κατάλληλα το σημείο επικοινωνίας για ανεύρεση παιδιών ή ανηλίκων και απολεσθέντων αντικειμένων.

Επαφή με αρμόδιους φορείς κ.λπ

33. Ενόψει της διεξαγωγής αγώνα ή εκδήλωσης, για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα διακίνησης, όπως μονοδρομήσεις, διαθέσιμους χώρους στάθμευσης ή άλλα μέτρα που θα ληφθούν ή λαμβάνονται για αγώνες ή εκδηλώσεις, ο Αρχηγός Αστυνομίας έρχεται σε επαφή με κατοίκους της πόλης, της κοινότητας ή του χωριού όπου διεξάγεται ο αγώνας ή η εκδήλωση, με τους αρμόδιους φορείς, τις ομοσπονδίες, τους οργανισμούς, τις αρχές, τα τμήματα, τις διευθύνσεις ή τις υπηρεσίες, αλλά και με τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές του σωματείου, της αθλητικής εταιρείας ή του συλλόγου και το διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης.

Αριθμός εισιτηρίων που εκδίδονται

34. (1) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης:

(α) ο αριθμός των εισιτηρίων τα οποία θα εκδοθούν συμφωνείται αφενός μεταξύ του διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, του σωματείου ή του συλλόγου, της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή οργανισμού ή φορέα και αφετέρου του διαχειριστή και του υπευθύνου ασφάλειας του αθλητικού χώρου στον οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας ή η εκδήλωση και του Αρχηγού Αστυνομίας·

(β) κατά τον καθορισμό του αριθμού των εισιτηρίων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων:

(i) η χωρητικότητα του αθλητικού χώρουֹ

(ii) η ασφάλεια που θα υπάρχει μέσα και έξω από τον αθλητικό χώροֹ

(iii) ο διαχωρισμός των σωματείων, των ομάδων, των αθλητικών εταιρειών ή των συλλόγωνֹ

(iv) ο τρόπος διανομής των εισιτηρίωνֹ

(v) η σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί στα εισιτήριαֹ

(vi) το σύστημα ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί στα δωρεάν εισιτήρια ή στα εισιτήρια με μειωμένη τιμήֹ

(vii) ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων που ένα άτομο θα μπορεί να αγοράσει και ο αριθμός που θα διατεθεί στους οπαδούς ή στους υποστηρικτές των διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων ֹ

(viii) ο τρόπος ελέγχου των εισιτηρίων που θα εφαρμοστεί κατά την είσοδο των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο.

(2) Πρόσωπο το οποίο εκδίδει περισσότερα εισιτήρια από αυτά που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διανομή εισιτηρίων

35. (1) Πριν από την ημέρα διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης τα εισιτήρια διανέμονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ταραχή.

(2) Η οικεία ομοσπονδία, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας και με τον υπεύθυνο ασφάλειας, δύναται να μειώσει τον αριθμό των εισιτηρίων προς πώληση για συγκεκριμένο αγώνα ή εκδήλωση, αν κριθεί αναγκαίο για σκοπούς εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και ελέγχου των εισερχομένων στον αθλητικό χώρο.

(3) Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των εισιτηρίων προς πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο υπεύθυνος ασφάλειας εκδίδει ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδοποιεί γραπτώς το διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, ο οποίος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή.

(4) Την ημέρα της διεξαγωγής και κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης η οικεία ομοσπονδία, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, δύναται να μην επιτρέψει για λόγους ασφάλειας την πώληση εισιτηρίων στον αθλητικό χώρο.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί εισιτήρια παρά την απαγόρευση του εδαφίου (4) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί ή διαθέτει ή μεταπωλεί εισιτήριο εντός του αθλητικού χώρου ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή χωρίς την άδεια του υπεύθυνου ασφαλείας του αθλητικού χώρου, ή πωλεί ή διαθέτει ή μεταπωλεί εισιτήριο χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση του διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σήμανση εισιτηρίων

36. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35, η εκτύπωση και η σήμανση των εισιτηρίων αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, γίνεται κατά τρόπο, ώστε:

(α) να μην είναι δυνατή η πλαστογράφησή τους·

(β) να υπάρχει αρίθμηση και χρωματισμός και να αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης, η τιμή πώλησης, ο χρόνος ή η διάρκεια ισχύος και η θέση ή το τμήμα στο οποίο θα καθίσει ο θεατής ή ο φίλαθλος.

Έλεγχος εισιτηρίων

37. (1) Ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 35, η οικεία αθλητική ομοσπονδία ή οργανισμός ή φορέας, μαζί με τα ενδιαφερόμενα σωματεία, ομάδες, αθλητικές εταιρείες ή συλλόγους:

(α) χρησιμοποιούν σύστημα ελέγχου της έκδοσης, της διανομής και της διάθεσης των εισιτηρίων·

(β) ελέγχουν αυστηρά πόσα και πού χορηγούνται δωρεάν εισιτήρια ή εισιτήρια με μειωμένη τιμή και, όπου είναι δυνατό, προβαίνουν σε μηχανογραφικό έλεγχο·

(γ) προκαθορίζουν ποια άτομα ή ομάδες ατόμων δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια ή εισιτήρια με μειωμένη τιμή και δε χορηγούν σε αυτά τα άτομα οτιδήποτε άλλο το οποίο επιτρέπει από μόνο του την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο·

(δ) συνοδεύουν πάντα με έγκυρο δωρεάν εισιτήριο προσκλήσεις για τον αγώνα ή την εκδήλωση.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο πλαστογραφήσει εισιτήριο εισόδου σε αγώνα ή εκδήλωση με σκοπό την καταδολίευση είναι ένοχο πλημμελήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έλεγχος εισιτηρίων στον αθλητικό χώρο

38. (1) Για την απλούστευση και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των εισιτηρίων κατά τη διάρκεια αγώνα ή εκδήλωσης σε αθλητικό χώρο:

(α) όλοι οι θεατές ή οι φίλαθλοι θα πρέπει να προχωρούν αμέσως στις θέσεις ή στο τμήμα τους υπό την εποπτεία του υπευθύνου ασφάλειας και επαρκούς αριθμού επιτηρητών·

(β) δεν επιτρέπεται σε κανένα θεατή ή φίλαθλο να αλλάξει θέση ή τμήμα, εκτός κατόπιν άδειας του υπευθύνου ασφάλειας ή του επιτηρητή.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υποχρεούται, μετά από υπόδειξη του υπευθύνου ασφάλειας, να αποχωρήσει από αυτόν και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η αστυνομία έχει καθήκον να το οδηγήσει έξω από τον αθλητικό χώρο.

Εξάντληση εισιτηρίων

39. Αν πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης εξαντληθούν οποιαδήποτε εισιτήρια, είτε αυτά είναι δωρεάν εισιτήρια είτε είναι κανονικής ή μειωμένης τιμής, ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης πληροφορεί το κοινό για το γεγονός αυτό με έκδοση ανακοίνωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου

39Α. (1) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ορίζεται ως υπεύθυνη αρχή για τη δημιουργία, τη φύλαξη και τη διαχείριση του κεντρικού μητρώου κατόχων κάρτας φιλάθλου και δύναται να ορίσει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ως υπεύθυνη αρχή για την ενημέρωση του κεντρικού μητρώου, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας και η φωτογραφία κάθε προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί κάρτα φιλάθλου.

(2) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ή, σε περίπτωση που οριστεί ως υπεύθυνη αρχή δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1), η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δύναται να ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Να εκδίδει κάρτα φιλάθλου και να διατηρεί κατάλληλο και ασφαλές σύστημα έκδοσης κάρτας φιλάθλου·

(β) να συστήνει και να λειτουργεί κεντρικό μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτό·

(γ) να εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες που ρυθμίζουν τους κανόνες ασφάλειας και πρόσβασης στο κεντρικό μητρώο, διαχείρισης και επεξεργασίας του μητρώου από τον εκδότη της κάρτας φιλάθλου.

(3) Ο εκδότης τηρεί, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί το κεντρικό μητρώο και το μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και στα μητρώα αυτών περιλαμβάνονται-

(α) κατάλογος των κατόχων κάρτας φιλάθλου, η οποία εκδίδεται κατ' εφαρμογή του εδαφίου (3) του άρθρου 39Β·

(β) κατάλογος των καταδικασθέντων προσώπων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τους οποίους ισχύει η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους·

(γ) κατάλογος επικίνδυνων οπαδών για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη σε αθλητικούς χώρους και περιλαμβάνονται στο Αρχείο ή έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο για οποιοδήποτε αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δεν έχουν αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(δ) κατάλογος των προσώπων που έχουν στερηθεί της φιλάθλου ιδιότητας με οποιοδήποτε τρόπο· και

(ε) κατάλογος των προσώπων που έχουν καταδικαστεί από δικαστικό ή πειθαρχικό όργανο της οικείας ομοσπονδίας και στα οποία επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

(4) Πρόσωπο που περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (3) διαγράφεται από το σχετικό κατάλογο με τη λήξη της ισχύος της απαγόρευσης της εισόδου ή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητάς του, ανάλογα με την περίπτωση, και οι κατάλογοι που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (3) ενημερώνονται τακτικά για κάθε αλλαγή.

(5) Κάθε κάτοχος κάρτας φιλάθλου οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον εκδότη αυτής για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και ο εκδότης αυτής προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών στην εν λόγω κάρτα και στο κεντρικό μητρώο.

(6) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δύναται να παρέχει στην Αστυνομία οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται στο κεντρικό μητρώο για σκοπούς διερεύνησης ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Κάρτα φιλάθλου

39Β. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εισέλθει σε αθλητικό χώρο, στον οποίο θα διεξαχθεί αγώνας όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, υποχρεούται να κατέχει και να επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί, εκτός από το εισιτήριο, την κάρτα φιλάθλου του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (11), (13), (14) και (15), ουδείς κατέχει νόμιμο εισιτήριο εισόδου για αθλητικό αγώνα, όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, εκτός εάν κατέχει έγκυρη κάρτα φιλάθλου επί της οποίας εμφαίνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και τα οποία, με την παράδοση του εισιτηρίου του, καταχωρούνται ηλεκτρονικά για σκοπούς ταυτοποίησής του μέσω του κεντρικού μητρώου:

Νοείται ότι το εισιτήριο εισόδου δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά κατά τρόπο που να αποθηκεύεται στη κάρτα φιλάθλου και να αναγνωρίζεται κατά την παρουσίασή της.

(3) Κάρτα φιλάθλου εκδίδεται στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου και επ' αυτής εμφαίνεται η φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου της κάρτας φιλάθλου αυτού στο κεντρικό μητρώο.

(4) Κάρτα φιλάθλου δύναται να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον εκδότη της και οι λόγοι ακύρωσής της γνωστοποιούνται γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στον κάτοχο αυτής στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση.

(5) Η ισχύς της κάρτας φιλάθλου αναστέλλεται από τον εκδότη της για όσο χρόνο ισχύει απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο και υπό όρους που η απαγόρευση επιβλήθηκε στον κάτοχό της.

(6) Με εξαίρεση την απαγόρευση εισόδου που επιβάλλεται από δικαστήριο, η ισχύς της κάρτας φιλάθλου δύναται να αποκατασταθεί για συγκεκριμένο αγώνα, αν ο εκδότης θεωρήσει τον κάτοχο αυτής ως διαπιστευμένο μέλος και αναλάβει την ευθύνη επίβλεψης της συμπεριφοράς του, νοουμένου ότι αυτή γίνεται στα πλαίσια μέτρου παρέμβασης ή προγράμματος αποκατάστασης της παραβατικής συμπεριφοράς του, που είναι εγκεκριμένο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

(7) Πρόσωπο το οποίο κατέχει κάρτα φιλάθλου άλλου προσώπου και την επιδεικνύει για να εισέλθει σε αθλητικό χώρο ως προνοείται στο εδάφιο (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο το οποίο εισέρχεται εντός αθλητικού χώρου, διαπράττοντας το αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (7) και/ή χωρίς να κατέχει έγκυρη κάρτα φιλάθλου, υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον εν λόγω χώρο, καθ' υπόδειξη του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου από το πρόσωπο αυτό.

(9) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συμπεριφορά που προβλέπεται στο εδάφιο (8), ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άμεσο αποκλεισμό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ:

Νοείται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού προσώπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η ισχύς της κάρτας φιλάθλου του αναστέλλεται άμεσα για την αντίστοιχη χρονική περίοδο αποκλεισμού.

(10) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (8), διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων (1) και (2), κάτοχος κάρτας φιλάθλου δύναται να ζητήσει, για ειδικούς λόγους, την έκδοση προσωρινής κάρτας φιλάθλου επ' ονόματι άλλου προσώπου, για παρακολούθηση συγκεκριμένου αγώνα:

Νοείται ότι για την αγορά εισιτηρίου εισόδου στον αθλητικό χώρο που θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος αγώνας, για κάτοχο προσωρινής κάρτας φιλάθλου, απαιτείται η επίδειξη της εν λόγω προσωρινής κάρτας φιλάθλου:

Νοείται περαιτέρω ότι εισιτήριο εισόδου που αγοράζεται για κάτοχο προσωρινής κάρτας φιλάθλου κατέχεται νόμιμα για τους σκοπούς του εδαφίου (2), όταν ταυτοχρόνως με την παράδοση αυτού στην είσοδο του αθλητικού χώρου επιδεικνύεται από τον κάτοχο αυτού, έγκυρη προσωρινή κάρτα φιλάθλου.

(12) Σε κάθε προσωρινή κάρτα φιλάθλου που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (11) αναγράφονται ο αριθμός μητρώου του κεντρικού μητρώου του κατόχου κάρτας φιλάθλου, ο οποίος αιτήθηκε την έκδοσή της και το όνομα του κατόχου της προσωρινής κάρτας φιλάθλου.

(13) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (11) και (12), η οικεία ομοσπονδία δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσει προσωρινή κάρτα φιλάθλου για συγκεκριμένο αγώνα, στην οποία θα αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της εν λόγω ομοσπονδίας.

(14) Ανεξαρτήτως των εδαφίων (1) και (2), για τους σκοπούς με διεθνή διάσταση, η οικεία ομοσπονδία επιτρέπει την αγορά εισιτηρίων εισόδου στον αθλητικό χώρο που θα διεξαχθεί συγκεκριμένος αγώνας από τους φιλάθλους που αναγράφονται σε ονομαστικό κατάλογο που της παραχωρεί η φιλοξενούμενη ομάδα, χωρίς να απαιτείται η επίδειξη κάρτας φιλάθλου, και τα εισιτήρια αυτά κατέχονται νόμιμα για τους σκοπούς του εδαφίου (2).

(15) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες ή παιδιά ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών.

(16) Εξαιρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (11), (13), (14) και (15), πρόσωπο το οποίο επιτρέπει την είσοδο ή παραμονή οποιουδήποτε προσώπου που δεν κατέχει κάρτα φιλάθλου σε αθλητικό χώρο, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ασφαλιστική κάλυψη

40. Ο ιδιοκτήτης του αθλητικού χώρου στον οποίο διεξάγεται αγώνας ή εκδήλωση όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, υποχρεούται να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης αναφορικά με κινδύνους σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία των θεατών ή των φιλάθλων και των διαπιστευμένων προσώπων εντός του αθλητικού χώρου, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από αμέλεια ή παράλειψη του διαχειριστή ή του υπευθύνου ασφάλειας.

Ενημέρωση του κοινού

41. Με σκοπό τη σωστή ενημέρωση του κοινού, ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης:

(α) προβλέπει το βαθμό ενδιαφέροντος που δυνατό να επιδειχθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβαίνει σε διευθετήσεις και προετοιμασίες για διασκέψεις τύπου ή ανακοινώσεις·

(β) έρχεται σε επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τα ονόματα των σωματείων, των ομάδων, των αθλητικών εταιρειών ή των συλλόγων και των διαιτητών, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα ή της εκδήλωσης, την προκαθορισμένη ώρα κατά την οποία θα επιτραπεί η είσοδος των θεατών ή των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές των ενδιαφερόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων και για το κοινό, περιλαμβανομένης της λήψης και της μετάδοσης στιγμιοτύπων ή σχολίων του αγώνα ή της εκδήλωσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ψυχαγωγικά προγράμματα κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης

42. Ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης, πριν από την έναρξη του αγώνα ή της εκδήλωσης, δύναται να παρέχει ή να επιτρέπει να παρέχονται κατάλληλα για όλους τους θεατές ή φιλάθλους ψυχαγωγικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν μουσική, παρέλαση ή προβολές.

Διορισμός υπευθύνου ασφάλειας

43. Κάθε διαχειριστής διορίζει ως υπεύθυνο ασφάλειας αθλητικού χώρου πρόσωπο με επαρκή πείρα σε θέματα ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται αγώνες ή εκδηλώσεις όπου λαμβάνουν μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχουν διεθνή διάσταση και ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υπεύθυνος σωματείου

43Α.-(1) Κάθε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση, διορίζει, κατά ή πριν την έναρξη της αθλητικής περιόδου, υπεύθυνο σωματείου για την περίοδο αυτή και γνωστοποιεί άμεσα το όνομα του προσώπου αυτού στην οικεία ομοσπονδία, στον υπεύθυνο ασφάλειας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι κάθε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση διορίζει υπεύθυνο σωματείου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη της ισχύος του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2012 και γνωστοποιεί άμεσα το όνομα του προσώπου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2)  Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του υπεύθυνου σωματείου κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου, το σωματείο, η αθλητική εταιρεία ή ο σύλλογος γνωστοποιεί άμεσα το όνομα του νέου υπεύθυνου σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Προσόντα υπεύθυνου σωματείου

43Β. Ως υπεύθυνος σωματείου διορίζεται πρόσωπο το οποίο έχει τουλάχιστον τετραετή πείρα σε θέματα διοίκησης, ασφάλειας και διαχείρισης αγώνων ή εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται αγώνες ή εκδηλώσεις και έχει τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης, η οποία καθορίζεται με Κανονισμούς.

Αρμοδιότητες υπεύθυνου σωματείου

43Γ.  Ο υπεύθυνος σωματείου είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

(α) Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο ασφάλειας·

(β) συμμετέχει στη σύσκεψη που συγκαλείται δυνάμει του άρθρου 46Α·

(γ) συνεργάζεται με τον Αρχηγό Αστυνομίας αναφορικά με τη μετακίνηση ή την είσοδο στις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου των οπαδών του σωματείου, της αθλητικής εταιρείας ή του συλλόγου που τον διόρισε, συμπεριλαμβανομένων των φιλάθλων στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στον αθλητικό χώρο ή για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη σε αθλητικούς χώρους·

(δ) λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του υπεύθυνου ασφάλειας και των συνδέσμων των φιλάθλων του σωματείου, της αθλητικής εταιρείας ή του συλλόγου που τον διόρισε·

(ε) ενημερώνει τον υπεύθυνο ασφάλειας για οποιοδήποτε θέμα υποπέσει στην αντίληψή του, το οποίο αφορά επικείμενο αγώνα ή εκδήλωση·

(στ) συντονίζεται με τον υπεύθυνο ασφάλειας και τον υπεύθυνο σωματείου του άλλου διαγωνιζόμενου σωματείου, της αθλητικής εταιρείας ή του συλλόγου·

(ζ) εκτελεί οποιαδήποτε απόφαση ή οδηγία λαμβάνεται στη σύσκεψη ή δίνεται από τον υπεύθυνο ασφάλειας·

(η) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Καθορισμός αξιωματικών και αντιπροσώπων επικοινωνίας

44. Ο Αρχηγός Αστυνομίας, για σκοπούς συντονισμού με τους διαχειριστές και υπευθύνους ασφάλειας των αθλητικών χώρων και τους διοργανωτές αγώνων ή εκδηλώσεων, διορίζει αξιωματικό επικοινωνίας, αρμόδιο σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, βίας σε αθλητικούς χώρους και σε θέματα πυρασφάλειας.

Έκθεση υπευθύνου ασφάλειας

45. (1) Ο υπεύθυνος ασφάλειας υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, το αργότερο σε επτά ημέρες μετά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, έκθεση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων που λήφθηκαν.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εξετάζει την έκθεση του υπευθύνου ασφάλειας και αξιολογεί τα προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν και, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, προβαίνει σε εισηγήσεις και συστάσεις στον υπεύθυνο ασφάλειας.

Αστυνόμευση αγώνα ή εκδήλωσης

46. (1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας, πληροφορεί το διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης για τυχόν ενστάσεις που έχει αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας ή για οποιαδήποτε άλλα ειδικά μέτρα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οποία πρέπει να ληφθούν πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, με την έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και με τη σύμφωνη γνώμη του διοργανωτή, δύναται να μην αστυνομεύσει τον αγώνα ή την εκδήλωση, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα που υποδείχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και τα οποία είναι αναγκαία για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης.

Σύσκεψη για τη λήψη μέτρων και την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα

46Α.-(1)  Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα συγκαλείται σύσκεψη από την οικεία ομοσπονδία, τουλάχιστο τρεις (3) μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, όταν η οικεία ομοσπονδία κρίνει σκόπιμο ή όταν της ζητηθεί από την αστυνομία ή από σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας που μετέχει στον αγώνα ή τον υπεύθυνο ασφάλειας.

(2) Στη σύσκεψη μετέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) ο υπεύθυνος αξιωματικός της αστυνομίας  που θα αστυνομεύσει τον αγώνα, ο οποίος προεδρεύει της σύσκεψης·

(β) εκπρόσωπος της οικείας ομοσπονδίας·

(γ) ο υπεύθυνος ασφάλειας·

(δ) οι υπεύθυνοι σωματείου των σωματείων που διαγωνίζονται στον αγώνα· και

(ε) όπου κρίνεται αναγκαίο, εκπρόσωποι του Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

47. (1) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από οποιοδήποτε από τα πιο κάτω πρόσωπα, συγκροτείται Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία απαρτίζεται από:

(α) τον αξιωματικό επικοινωνίας της αστυνομίας,

(β) τον υπεύθυνο ασφάλειας,

(γ) το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του,

(δ) έναν εκπρόσωπο κάθε διαγωνιζόμενου σωματείου, αθλητικής εταιρείας ή συλλόγου,

(ε) το διαχειριστή του αθλητικού χώρου και

(στ) τον εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή οργανισμού ή φορέα ή του διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης και όποτε κρίνει ότι είναι αναγκαίο κατά τη διεξαγωγή αυτών, συνέρχεται και αποφασίζει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης.

Προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης

47Α.(1) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, την οικεία ομοσπονδία, σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας, όπου αυτό αρμόζει, λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης προκειμένου να μειωθεί η διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και ειδικότερα-

(α) διασφαλίζει ότι πρόσωπα που φοβούνται ότι μπορεί να διαπράξουν αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο να έχουν πρόσβαση, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιολόγηση και την πρόληψη του κινδύνου διάπραξης τέτοιων αδικημάτων·

(β) εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, την επικοινωνία των φιλάθλων που υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες και στην αποκατάσταση της παραβατικής συμπεριφοράς και, σε περίπτωση που τα αδικήματα διαπράττονται από νεαρούς φιλάθλους ή ανήλικους, τα προγράμματα και τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται στις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες των ανηλίκων που διαπράττουν τα αδικήματα αυτά·

(γ) εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης με σκοπό την επιτήρηση ή επίβλεψη ή εποπτεία των προσώπων που τους επιβλήθηκε η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους·

(δ) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποθάρρυσνη και μείωση των περιστατικών βίας στους αθλητικούς χώρους και τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος μεταξύ των φιλάθλων· και

(ε) προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, ακόμη και μέσω του διαδικτύου, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινή γνώμης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, ενδεχομένως σε συνεργασία με τις οικείες ομοσπονδίες, σωματεία ή αθλητικές εταιρείες ή συλλόγους πρώτης κατηγορίας, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου που διατρέχουν νεαροί ή ανήλικοι φίλαθλοι να πέσουν θύματα βίας σε αθλητικούς χώρους.

(2) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, την οικεία ομοσπονδία, σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας, όπου αυτό αρμόζει, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης, με σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση στα σχολεία προγραμμάτων πρόληψης της βίας στους αθλητικούς χώρους και προώθησης του «ευ αγωνίζεσθαι».

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εγχειρίδιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατά της βίας στα γήπεδα

48. (1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εφαρμόζει το εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, το οποίο αφορά σε συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία και μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και των ταραχών εξ αφορμής ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση στους οποίους συμμετέχει τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.

(2) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δύναται να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται το Παράρτημα, με σκοπό την ενημέρωσή του σύμφωνα με την εκάστοτε τροποποίηση ή αντικατάσταση των συστάσεων οι οποίες παρατίθενται σ’ αυτό.

Ίδρυση Αρχείου και Γραφείου

49. Ο Αρχηγός Αστυνομίας ιδρύει και λειτουργεί:

(α) Αρχείο Αντιμετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους· και

(β) Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου.

Αρχείο

50. (1) Το Αρχείο, τηρουμένων των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, περιλαμβάνει:

(α) κατάλογο των καταδικασθέντων προσώπων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τους οποίους ισχύει η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους,

(β) κατάλογο επικίνδυνων οπαδών για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη σε αθλητικούς χώρους,

(γ) κατάλογο προσώπων τα οποία έχουν στερηθεί της φιλάθλου ιδιότητας με οποιοδήποτε τρόπο.

(2) Πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (1) διαγράφονται από τον κατάλογο με τη λήξη της ισχύος της απαγόρευσης της εισόδου ή της στέρησης της φίλαθλου ιδιότητας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αξιολογείται κάθε έξι μήνες κατά τους μήνες Ιούλιο και Δεκέμβριο και διαγράφονται από αυτόν οι οπαδοί για τους οποίους δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία ότι αυτοί συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο.

(3) Στο Αρχείο δύναται να τηρούνται ξεχωριστά οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται σε έντυπα του Παραρτήματος και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται ή/και διαβιβάζονται στο και από το Γραφείο, εφόσον δεν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Γραφείο

51. (1) Το Γραφείο, το οποίο αποτελεί άμεσο και κεντρικό σημείο επαφής με τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, είναι επιφορτισμένο να εφαρμόζει το εγχειρίδιο που αναφέρεται στο άρθρο 48 και ειδικότερα, τηρουμένων των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(2) Το Γραφείο, πριν, κατά και μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με διεθνή διάσταση, κατόπιν αίτησης ενός ενδιαφερόμενου Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, ανταλλάσσει με άλλα ενδιαφερόμενα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου κρατών μελών γενικές πληροφορίες στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσεως και ως τέτοιες νοούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Στρατηγικής φύσεως: Τα στοιχεία που περιγράφουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα σε όλες του τις διαστάσεις, με ιδιαίτερο βάρος στους κινδύνους που ο αγώνας αυτός συνεπάγεται για την ασφάλεια·

(β) Επιχειρησιακής φύσεως: Τα στοιχεία που επιτρέπουν το σχηματισμό ακριβούς εικόνας των γεγονότων στο πλαίσιο ποδοσφαιρικού αγώνα·

(γ) Τακτικής φύσεως: Τα στοιχεία που επιτρέπουν στους επιχειρησιακούς υπευθύνους να ενεργούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο στο πλαίσιο της τήρησης της τάξης και της ασφάλειας κατά τον αγώνα·

(3) Το Γραφείο, πριν, κατά και μετά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με διεθνή διάσταση, κατόπιν αιτήσεως ενός ενδιαφερόμενου Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, με σκοπό την προετοιμασία και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται:

(α) στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 50, για σκοπούς επέκτασης της απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους·

(β) στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 50, με σκοπό την προετοιμασία και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης.

(4) Το Γραφείο παρέχει, στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση, όταν το ζητήσει ένα ενδιαφερόμενο Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου ενός κράτους μέλους, μια ανάλυση κινδύνων όσον αφορά τους δικούς του ποδοσφαιρικούς συλλόγους και την εθνική του ομάδα.

(5) Το Γραφείο εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διευκόλυνση στην ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών τόσο μεταξύ οικείων αστυνομικών υπηρεσιών ή άλλων αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών καταστολής, οι οποίες συμβάλλουν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, όσο και με τέτοιες αστυνομικές υπηρεσίες ή αρμόδιες αρχές κρατών μελών επ’ ευκαιρία ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση.

(6) Το Γραφείο διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει την υλοποίηση διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση.

(7) Το Γραφείο παρέχει συνδρομή στους αρμόδιους φορείς, σωματεία, συλλόγους, ομάδες, ομοσπονδίες, οργανισμούς, αρχές, τμήματα, διευθύνσεις ή υπηρεσίες στη Δημοκρατία επ’ ευκαιρία ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση.

(8) Το Γραφείο συντονίζει την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες με διεθνή διάσταση και να μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων αστυνομικών υπηρεσιών. Μετά από επεξεργασία, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από το Γραφείο ή διαβιβάζονται στις ενδιαφερόμενες αρχές και αστυνομικές υπηρεσίες.

(9) Το Γραφείο, όταν αναληφθεί ποδοσφαιρικός αγώνας με διεθνή διάσταση, επικοινωνεί πριν, κατά και μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τις εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και προς το σκοπό αυτό ορίζεται και τίθεται στη διάθεση των εθνικών αστυνομικών υπηρεσιών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αξιωματικός επικοινωνίας αρμόδιος για θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ποδοσφαιρικής βίας και γενικής εγκληματικότητας, εφόσον αυτά σχετίζονται με το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα.

(10) Το Γραφείο επικοινωνεί με άλλα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων. Εφόσον δεν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες αρχειοθετούνται. Είναι δυνατό στο μέλλον να τις συμβουλευθούν άλλα ενδιαφερόμενα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εφόσον το Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, που είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές γνωμοδοτήσει σχετικά με την περαιτέρω κοινολόγησή τους.

Διαγραφή πληροφοριών

52. (1) Αμέσως μετά το πέρας ποδοσφαιρικού αγώνα το Γραφείο οφείλει:

(α) εφόσον πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα που φιλοξενήθηκε στη Δημοκρατία, να διαγράψει κάθε πληροφορία που του διαβιβάστηκε και περιέχει προσωπικά δεδομένα αλλοδαπών οπαδών·

(β) εφόσον πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα που φιλοξενήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, να ζητήσει τη διαγραφή των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν και αφορούν προσωπικά δεδομένα.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Απαγόρευση μεταφοράς επιθετικού όπλου

53. Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθ' οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο και χωρίς νόμιμο λόγο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί επιθετικό όπλο ή αντικείμενο που δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως επιθετικό όπλο, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το όπλο κατάσχεται.

Παράνομη είσοδος σε αγωνιστικό ή αθλητικό χώρο

54. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται σε αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια ή νόμιμη δικαιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της αποδείξεως, θεωρείται ότι εισέρχεται προς το σκοπό διάπραξης αδικήματος και είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπλέον το Δικαστήριο εκδίδει εναντίον του διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο μεταξύ τριών (3) και πέντε (5) ετών, το οποίο ισχύει άμεσα από την ημερομηνία της καταδίκης του.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται σε αθλητικό χώρο, κατά τη διάρκεια αγώνα ή εκδήλωσης, χωρίς έγκυρο εισιτήριο εισόδου ή έγκυρη κάρτα διαπίστευσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εξουσιοδοτεί την είσοδο σ΄ αυτό είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ και επιπλέον το Δικαστήριο εκδίδει εναντίον του διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο μεταξύ δύο (2) και τριών (3) ετών, η οποία ισχύει άμεσα από την ημερομηνίας της καταδίκης του.

Μετακίνηση χωρίς άδεια

54Α.(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο μετακινείται χωρίς άδεια από μια κερκίδα σε άλλη ή σε χώρο που είναι καθορισμένος για τους φιλάθλους άλλης ομάδας ή σε κερκίδα της οποίας δεν επιτρέπεται ή έχει απαγορευτεί η χρήση ή σε κερκίδα για καθήμενους φιλάθλους ή σε οικογενειακή κερκίδα, χωρίς να κατέχει εισιτήριο εισόδου σ' αυτή, θεωρείται ότι εισήλθε στον εν λόγω χώρο παράνομα και υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον αθλητικό χώρο καθ΄υπόδειξη του υπεύθυνου ασφαλείας ή επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου από το πρόσωπο αυτό.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συμπεριφορά που ρυθμίζεται στο εδάφιο (1), ο υπεύθυνος ασφαλείας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άμεσο αποκλεισμό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους.

(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου ασφαλείας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

 

Μέθη και επήρεια ουσιών εξάρτησης

55. Οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) μέσα σε αθλητικό χώρο διατελεί σε κατάσταση μέθης ή βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών εξάρτησης ή

(β) διατελεί σε κατάσταση μέθης ή βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών εξάρτησης και συμπεριφέρεται οχλαγωγικώς ή ατάκτως ή μεταφέρει αλκοολούχα ποτά στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθ΄οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο

είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παρακώλυση ομαλής διεξαγωγής αγώνα

56. Οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία μέσα σε αθλητικό χώρο ενεργεί, με σκοπό να παρακωλύσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Χρησιμοποίηση επικίνδυνων αντικειμένων

57. Οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης χρησιμοποιεί σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή επικίνδυνο αντικείμενο με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το αντικείμενο κατάσχεται.

Ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων

57Α. Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ρίπτει εντός του αγωνιστικού χώρου ή στην περιοχή που βρίσκονται οι φίλαθλοι της άλλης αθλητικής ομάδας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξύβριση

58. Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή εξυβρίζει άλλο πρόσωπο με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει παριστάμενο πρόσωπο σε επίθεση είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απόκρυψη προσώπου

58Α. Πρόσωπο το οποίο, μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή αποκρύβει με οποιοδήποτε τρόπο το πρόσωπο του, ήτοι σε σημείο που αυτό να μην μπορεί να αναγνωριστεί, χωρίς αιτιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, θεωρείται ότι το αποκρύβει προς το σκοπό διάπραξης αδικήματος και είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμπλοκή και επίθεση

59. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε συμπλοκή ή επίθεση με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και η επίθεση ή συμπλοκή οφείλεται ή συνδέεται με αγώνα ή εκδήλωση είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ορισμοί παράνομης συνάθροισης και οχλαγωγίας εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου

60. (1) Παράνομη είναι η συνάθροιση προσώπων που οφείλεται ή συνδέεται με αγώνα ή εκδήλωση με σκοπό να διαπράξουν από κοινού ποινικό αδίκημα ή να εκτελέσουν από κοινού κάποιο σκοπό και τα οποία συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο που προκαλεί στα πρόσωπα που βρίσκονται στην περιοχή εύλογο φόβο ότι συναθροίστηκαν με αυτό τον τρόπο με σκοπό να διασαλεύσουν την ειρήνη ή να παρεμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης ή ότι με τέτοια συνάθροιση, άσκοπα και χωρίς αποχρώντα λόγο, προκαλούν άλλα πρόσωπα σε διασάλευση της ειρήνης ή σε παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή της εκδήλωσης.

(2) Η συνάθροιση είναι παράνομη, και αν ακόμη άρχισε ως νόμιμη, αν οι συμμετέχοντες σ’ αυτή συμπεριφέρονται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) ανωτέρω.

(3) Όταν η παράνομη συνάθροιση αρχίζει να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο έγινε, για διασάλευση της ειρήνης και προς τρόμο του κοινού, η συνάθροιση χαρακτηρίζεται ως οχλαγωγία και οι συναθροισμένοι λογίζονται οχλαγωγικώς συναθροισμένοι.

Ποινή συμμετοχής σε παράνομη συνάθροιση

61. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε παράνομη συνάθροιση, σύμφωνα με το άρθρο 60, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινή συμμετοχής σε οχλαγωγία

62. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε οχλαγωγία όπως αυτή  καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 60 είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Προκήρυξη για διάλυση οχλαγωγίας

63. Οποιοδήποτε μέλος της αστυνομίας με βαθμό Υπαστυνόμου ή ανώτερο διαπιστώνει ότι πρόσωπα είναι οχλαγωγικώς συναθροισμένα εντός των εγκαταστάσεων αθλητικού χώρου ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή διαβλέπει ότι επίκειται οχλαγωγία προσώπων δύναται να προβεί σε προκήρυξη ή να μεριμνήσει για την έκδοση προκήρυξης, εν ονόματι της Δημοκρατίας, κατά τον τύπο και τρόπο που κρίνει σκόπιμο, με την οποία να διατάσσει τους οχλαγωγικώς συναθροισμένους για το σκοπό αυτό όπως διαλυθούν ειρηνικά και απομακρυνθούν από τον αγώνα ή την εκδήλωση ή τις εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου ή τη γειτνιάζουσα περιοχή.

Οχλαγωγία μετά την προκήρυξη

64. Εάν εκδοθεί προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 63, με την οποία διατάσσονται αυτοί που συμμετέχουν σε οχλαγωγία ή που έχουν συναθροιστεί για το σκοπό αυτό να διαλυθούν, οποιοσδήποτε παραλείπει να συμμορφωθεί με την προκήρυξη, μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την έκδοσή της, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ματαίωση ή παρακώλυση προκήρυξης

65. Οποιοδήποτε πρόσωπο με βίαιο τρόπο ματαιώνει ή παρακωλύει την έκδοση της προκήρυξης που προβλέπεται στο άρθρο 63 είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Οποιοδήποτε δε πρόσωπο εν γνώσει του γεγονότος ότι η προκήρυξη ματαιώθηκε με αυτό τον τρόπο συμμετέχει ή εξακολουθεί να συμμετέχει στην οχλαγωγία ή στη συνάθροιση υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Καταστροφή ή κατεδάφιση εγκαταστάσεων αθλητικού χώρου

66. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε οχλαγωγία και παράνομα κατεδαφίζει ή καταστρέφει ή αρχίζει να κατεδαφίζει ή να καταστρέφει οποιοδήποτε μέρος κτιρίου ή εγκατάστασης του αθλητικού χώρου ή του χώρου στάθμευσης είναι ένοχο κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

Πρόκληση βλάβης ή ζημιάς σε εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου

67. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε οχλαγωγία και παράνομα προκαλεί βλάβη ή ζημιά σε περιουσία που αναφέρεται στο άρθρο 66 ή σε εξοπλισμό ή σε άλλα αντικείμενα που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων αθλητικού χώρου είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προκαλεί κακόβουλα βλάβη ή ζημιά σε περιουσία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ματαίωση αγώνα ή εκδήλωσης

68. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε οχλαγωγία και παράνομα και με τη βία ματαιώνει, διακόπτει, παρεμποδίζει ή παρακωλύει την έναρξη, τη διεξαγωγή ή τη λήξη οποιουδήποτε αγώνα ή εκδήλωσης ή παράνομα και με τη βία εισέρχεται σε αθλητικό χώρο με σκοπό την τέλεση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Προκήρυξη αποκλεισμού ή απαγόρευσης εισόδου σε αγώνα ή εκδήλωση

69. (1) O Αστυνομικός Διευθυντής ή Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού Αστυνομίας, ο οποίος έχει στην κατοχή του στοιχεία ή σοβαρές πληροφορίες με βάση τα οποία εκτιμά ότι ο αγώνας ή η εκδήλωση πιθανόν να καταστεί σκηνή εκδήλωσης βίας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, δύναται να προβεί σε προκήρυξη ή να μεριμνήσει για την έκδοση προκήρυξης, εν ονόματι της Δημοκρατίας, με την οποία διατάσσεται ο αποκλεισμός ή η απαγόρευση της εισόδου επικίνδυνων οπαδών ή οπαδών εναντίον των οποίων διερευνάται υπόθεση διάπραξης αδικήματος που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου στον αθλητικό χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας ή η εκδήλωση.

(2) O Αστυνομικός Διευθυντής ή Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής δύναται να εκδώσει προκήρυξη, δυνάμει του εδαφίου (1), και σε περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα με διεθνή διάσταση.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα με διεθνή διάσταση, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την ύπαρξη προκήρυξης που εκδόθηκε στη Δημοκρατία δυνάμει του εδαφίου (2).

Μη συμμόρφωση με προκήρυξη αποκλεισμού ή απαγόρευσης εισόδου

70. Οποιοδήποτε πρόσωπο δε συμμορφώνεται με προκήρυξη που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69 είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράνομες δηλώσεις αθλητικών παραγόντων

71. Οποιοσδήποτε αθλητικός παράγοντας ή πρόσωπο που παρουσιάζεται ότι είναι αθλητικός παράγοντας προβαίνει σε δήλωση η οποία δυνατό:

(α) να ενθαρρύνει την προσφυγή στη βία, την παράνομη συνάθροιση, την οχλαγωγία, την εξύβριση, τη συμπλοκή, την κακόβουλη ζημιά ή τη χρησιμοποίηση επικίνδυνων αντικειμένων από οποιοδήποτε θεατή ή φίλαθλοֹ ή

(β) να δημιουργήσει αισθήματα προκατάληψης, ρατσισμού ή δυσμενούς διάκρισης και εχθρικής διάθεσης οποιουδήποτε προσώπου εναντίον άλλων θεατών ή φιλάθλων, αθλητικών παραγόντων, δημοσιογράφων, επιτηρητών, αστυνομικών, πυροσβεστών ή νοσοκομειακών ή ιατρικών λειτουργών, παικτών ή αθλητών και συνοδών αυτών και διαιτητών ή ελλανοδικών

είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ.

Απαγόρευση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων

72. Οποιοδήποτε πρόσωπο σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή:

(α) φέρει, χρησιμοποιεί, τοποθετεί, προβάλλει ή παρουσιάζει πανό, αφίσα, πλακάτ ή άλλο παρόμοιο μέσο στο οποίο αναγράφονται ή απεικονίζονται ρατσιστικά ή υβριστικά ή πολιτικά ή κομματικά συνθήματα ή σύμβολα ή συνθήματα που μπορούν να προσβάλουν την ιστορική μνήμη · ή

(β) εκστομίζει ρατσιστικά συνθήματα ή κάνει ρατσιστικές ή υβριστικές δηλώσεις ή ομιλίεςֹ ή

(γ) χειρονομεί με άσεμνο ή υβριστικό ή ρατσιστικό τρόπο· ή

(δ) τραγουδά ή αναφωνεί υβριστικά ή άσεμνα ή ρατσιστικά τραγούδια ή συνθήματα,

είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινή αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους

73. (1) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το δικαστήριο, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, εκδίδει-

(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από έξι (6) μήνες μέχρι ένα (1) έτος ή διάταγμα υποχρεωτικής κοινωνικής εργασίας για αντίστοιχη περίοδο,

(β) σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από ένα (1) έτος μέχρι δύο (2) έτη,

(γ) σε περίπτωση τρίτης καταδίκης διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4), και

(δ) σε περίπτωση περισσότερων καταδικών, διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) έτη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο επιβάλλει ποινή φυλάκισης, το διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευση της εισόδου σε αθλητικούς χώρους, που εκδίδεται για το ίδιο αδίκημα, ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται από το δικαστήριο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους το δικαστήριο, προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το εν λόγω διάταγμα, διατάσσει το καταδικασθέν πρόσωπο να παρουσιάζεται και να παραμένει σε αστυνομικό σταθμό κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα ή εκδήλωσης, εκτός εάν το δικαστήριο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ικανοποιηθεί ότι είναι δυνατόν να ληφθούν οποιαδήποτε άλλα μέτρα που δυνατόν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το εκδοθέν διάταγμα.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Το δικαστήριο δύναται, κατά την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιόν του στην οποία οποιοδήποτε πρόσωπο κατηγορείται για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αν κρίνει αυτό σκόπιμο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 47 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, να επιβάλει και όρο αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1).

(4) Το δικαστήριο δύναται να επιβάλει τη, δυνάμει του εδαφίου (1), ποινή αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους και σε περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα με διεθνή διάσταση:

Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα με διεθνή διάσταση, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την ύπαρξη τέτοιας ποινής που επιβάλλεται στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

Διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου αγώνα

73Α. Το δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του Αρχηγού Αστυνομίας που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη διεξαγωγή καθορισμένου αθλητικού αγώνα ή εκδήλωσης, να αποφασίσει την έκδοση διατάγματος απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο οποιουδήποτε προσώπου, υπό τους όρους που δυνατόν να κρίνει αναγκαίους, εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνέβαλε σε πράξεις βίας, προκάλεσε ή συμμετείχε σε πράξη βίας, ή παραβατικής συμπεριφοράς εντός ή εκτός Κύπρου, χωρίς κατ' ανάγκη αυτή να συνδέεται με αθλητικό γεγονός και ικανοποιηθεί ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύει ότι το διάταγμα θα αποτρέψει την επανάληψη πράξεων βίας ή παραβατικών συμπεριφορών.

Ταχεία εκδίκαση

73Β. (1) Πρόσωπο το οποίο  συλλαμβάνεται ως ύποπτο για διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) από τη σύλληψή του, για να κατηγορηθεί ή για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησής του δυνάμει του άρθρου 24 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή για να εκδοθεί διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο εκκρεμούσης της διερεύνησης της υπόθεσης.

(2) Οι ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς καθυστέρηση.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το δικαστήριο δύναται, μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση, είτε να διατάξει την κράτηση του κατηγορούμενου, είτε να επιτρέψει την απόλυσή του, αφού αυτός δώσει ικανοποιητική, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εγγύηση ότι θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά την ημερομηνία ακρόασης της υπόθεσης και σε τέτοια περίπτωση να απαγορεύσει στον κατηγορούμενο την είσοδο σε αθλητικούς χώρους μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Νοείται ότι δύναται περαιτέρω να διατάξει την παρουσία και παραμονή του κατηγορούμενου σε αστυνομικό σταθμό κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα ή εκδήλωσης.

Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο

73Γ.(1) Απαγορεύεται η είσοδος σε αθλητικό χώρο σε οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) από την οικεία ομοσπονδία,

(β) από σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας, αναφορικά με αθλητικό χώρο που διεξάγεται αγώνας στον οποίο λαμβάνει μέρος ως διαγωνιζόμενη ομάδα, και

(γ) από τον υπεύθυνο ασφάλειας αθλητικού χώρου, αναφορικά με αθλητικό χώρο για τον οποίο έχει την ευθύνη ασφάλειας,

όταν υπάρχουν υποψίες ή εύλογη απορία ότι, μετείχε σε πράξεις ή ενέργειες που συνιστούν αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή επιδεικνύει συμπεριφορά που προκαλεί ή ενδέχεται ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός και ή εκτός του αθλητικού χώρου ή να διασαλεύσει τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια διεξαγωγής αγώνα:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο δύναται να επιβληθεί οποτεδήποτε και για όση χρονική περίοδο κρίνεται αναγκαίο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο υπεύθυνος ασφάλειας αθλητικού χώρου απαγορεύει σε πρόσωπο την είσοδο σε αθλητικό χώρο, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (4) του άρθρου 13Α, του εδαφίου (9) του άρθρου 39Β και του εδαφίου (2) του άρθρου 54Α, εάν ικανοποιηθεί, στη βάση έκθεσης γεγονότων που υποβάλλεται σε αυτόν από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ότι εντός του εν λόγω αθλητικού χώρου, έχει επιδειχθεί από το πρόσωπο αυτό η προβλεπόμενη παραβατική συμπεριφορά:

Νοείται ότι η πιο πάνω έκθεση συντάσσεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας μετά από ενημέρωση και με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από τον επιτηρητή ή το μέλος της αστυνομίας στην παρουσία του οποίου έλαβε χώρα η σχετική παράβαση και με βάση οποιεσδήποτε οπτικοακουστικές παραστάσεις κατέγραψε το τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, το οποίο λειτουργεί στον αθλητικό χώρο με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 22.

(3) Κάθε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο, δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2), ενημερώνεται από το πρόσωπο το οποίο του επιβάλλει την απαγόρευση, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με επιστολή που αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση, για τους λόγους επιβολής της απαγόρευσης και για τη χρονική περίοδο ισχύος της και, εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της εν λόγω επιστολής, δύναται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με τους λόγους επιβολής της απαγόρευσης.

(4) Ένσταση η οποία επιβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (3) εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση και εντός τριών (3) ημερών από τη υποβολή της, το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την απαγόρευση, αποφασίζει κατά πόσο θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει έκαστο λόγο ένστασης και ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την απόφασή του.

(5) Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους το πρόσωπο που την επέβαλε ενημερώνει, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση-

(α) τον εκδότη της κάρτας φιλάθλου, ώστε να ανασταλεί η ισχύς της για όση χρονική περίοδο ισχύει η απαγόρευση · και

(β) τον Αρχηγό Αστυνομίας για σκοπούς ενημέρωσης του Αρχείου.

(6) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με την απαγόρευση που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο διατάσσει επιπλέον τον άμεσο αποκλεισμό του από τους αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο διπλάσια από την επιβληθείσα απαγόρευση και εν πάση περιπτώσει όχι μικρότερη των έξι (6) μηνών.

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών

73Δ.(1) Οποιαδήποτε ομοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, να απαγορεύει μετακίνηση των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, στους αγώνες που διεξάγονται μεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν διαπιστώνει ότι οι οπαδοί των ομάδων αυτών επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά ή υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να επιδείξουν συμπεριφορά, που προκαλεί ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός και ή εκτός αθλητικών χώρων ή να διασαλεύσουν τη δημόσια τάξη ή την ασφαλή διεξαγωγή των μεταξύ τους αθλητικών αγώνων:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων που διεξάγονται μεταξύ των πιο πάνω ομάδων, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(2) Οποιαδήποτε ομοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, να επιβάλλει σε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας όπως η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων τους, κατά τους μεταξύ τους αγώνες, γίνεται υπό τους όρους που θα κρίνει η αστυνομία και υπό τον έλεγχο και την επίβλεψή της.

(3) Πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνεται με την απαγόρευση που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή με τους όρους ή τους ελέγχους που επιβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (2), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπλέον το Δικαστήριο διατάσσει τον άμεσο αποκλεισμό του από τους αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών.

ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

74. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

75. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2008.

(2)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, η ισχύς των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 μόνο καθόσον αφορά κλειστό στάδιο ή γήπεδο ή άλλο αθλητικό κέντρο το οποίο χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 38 αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαΐου 2014.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 για τα ανοιχτά στάδια ή γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, η έλλειψη κατοχής άδειας οικοδομής και πολεοδομικής άδειας μέχρι την 31η Μαΐου 2012 δεν θα συνιστά μη συμμόρφωση με την εν λόγω διάταξη, νοουμένου ότι βεβαιούται ότι εκκρεμεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών διαδικασία έκδοσης τέτοιας άδειας.

(4) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22 αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαΐου του 2014 για αθλητικό χώρο, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρου, στον οποίο κατά το χρόνο έναρξής της ισχύος του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 δεν υπάρχει εγκατεστημένο κατάλληλο τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του αθλητικού χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση και επιφύλαξη

76. (1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί της Αντιμετώπισης της Βίας, της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και Συναφών Αδικημάτων στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 1994 καταργείται, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας ή δίωξης έγινε ή άρχισε δυνάμει του υπό κατάργηση Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία ή δίωξη άρχισε δυνάμει του υπό κατάργηση Νόμου θα εξακολουθήσει με βάση τις διατάξεις αυτού, οι οποίες θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν για σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

 

 

 

 

 

Μεταβατικές διατάξεις

77. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 39Α και 39Β, δεν απαιτείται η κατοχή ή η επίδειξη κάρτας φιλάθλου ή προσωρινής κάρτας φιλάθλου για την είσοδο σε αθλητικό χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί αγώνας όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014:

Νοείται ότι, κατά την αναφερόμενη στο παρόν άρθρο περίοδο, οι κάρτες φιλάθλου δύναται να εκδίδονται και να τυγχάνουν χρήσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 39Α και 39Β, προαιρετικά.