Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Κυπρίων Ευρωβουλευτών (Αποζημίωση και Συντάξεις) Νόμος του 2008.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"βουλευτής" σημαίνει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας·

"ευρωβουλευτής" σημαίνει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αναδείχθηκε με άμεση καθολική ψηφοφορία που έχει διεξαχθεί στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, με σκοπό την υπηρεσία του εν λόγω μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· και

"ωφελήματα" σημαίνει την αποζημίωση, εξαιρουμένου του επιδόματος για γραμματειακές υπηρεσίες, και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, που παρέχονται σε βουλευτή.

Ωφελήματα ευρωβουλευτών

3.-(1) Κάθε ευρωβουλευτής απολαύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του, των ιδίων ωφελημάτων που παραχωρούνται σε βουλευτή.

(2) Τα καταβλητέα ωφελήματα σε ευρωβουλευτή είναι του ιδίου ύψους με τα παραχωρούμενα στους βουλευτές δυνάμει του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμου, του περί Ορισμένων Απολαβών (Τροποποιήσεις) Νόμου και του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της σημειούμενης εκάστοτε τιμαριθμικής αυξήσεως:

Νοείται ότι ο ακριβής υπολογισμός του ύψους των καταβλητέων ωφελημάτων γίνεται βάσει της οικείας νομοθεσίας που διέπει την αποζημίωση και τις συντάξεις των βουλευτών, και όπου σ΄αυτήν απαντάται ο όρος "βουλευτής", θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον ευρωβουλευτή.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού της συντάξιμης υπηρεσίας ευρωβουλευτή, η θητεία ευρωβουλευτή εξομοιούται με τη θητεία βουλευτή.

Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι αρχίζει από την 20ή Ιουλίου, 2004, ημερομηνία έναρξης της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και λήγει την ημερομηνία έναρξης καταβολής στους ευρωβουλευτές των αντίστοιχων ή άλλων παρόμοιων ωφελημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα της θέσπισης του "Ενιαίου Καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", σύμφωνα με την απόφαση του Κοινοβουλίου με αριθμό 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ και ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2005, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου, 2005.