Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την κατάργηση της Οδηγίας 84/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ηλεκτρολογικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληροί ο Κτηνιατρικός Εξοπλισμός (Καταργητικός) Νόμος του 2008.

Κατάργηση νόμου

2. Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληροί ο Κτηνιατρικός Εξοπλισμός Νόμος του 2004 καταργείται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2008.