Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο στην Υπηρεσία˙

«δικαιώματα του παιδιού» σημαίνει τα δικαιώματα του παιδιού, τα οποία κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, από τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε., την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνή σύμβαση που ήθελε κυρωθεί από τη Δημοκρατία˙

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 10˙

«Ευρωπαϊκή Σύμβαση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού που έχει κυρωθεί από τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 2005˙

«Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Επιτρόπου (ΟΕΣ)» σημαίνει τη συμβουλευτική ομάδα παιδιών, που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου˙

«Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.)» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο (40) του Κανονισμού 15 των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κανονισμών του 1990 έως 2006˙

«παιδί» σημαίνει φυσικό πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών˙

«Παιδοβουλή» σημαίνει το αντιπροσωπευτικό σώμα παιδιών, του οποίου τα μέλη έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο και είναι ηλικίας από δώδεκα (12) μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών, και το οποίο έχει δημιουργηθεί με ιδιωτική πρωτοβουλία και λειτουργεί κατά το πρότυπο, τηρουμένων των αναλογιών, της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, με βάση κανονισμούς λειτουργίας που εγκρίνονται από την Ολομέλεια της ίδιας της Παιδοβουλής.

«πράξη» περιλαμβάνει και παράλειψη˙

«πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου˙

«Σύμβαση του Ο.Η.Ε.» σημαίνει τη Σύμβαση περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει κυρωθεί με τους περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικούς) Νόμους του 1990 και του 2000˙

«Συμβουλευτική Επιτροπή» [Διαγράφηκε]˙

«Υπηρεσία» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Αποστολή του Επιτρόπου

3. Αποστολή του Επιτρόπου είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Αρμοδιότητες του Επιτρόπου

4.-(1) Προς επίτευξη των σκοπών του άρθρου 3, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου περιλαμβάνουν:

(α) την εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε όλα τα επίπεδα,

(β) τη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, έτσι ώστε αυτή να κινητοποιηθεί και να διασφαλίσει πρακτικά τα δικαιώματα των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινότητα και στην κοινωνία γενικώς,

(γ) τον εντοπισμό και την προώθηση των απόψεων των παιδιών, εκεί που τα ίδια δεν μπορούν να ακουσθούν,

(δ) την εποπτεία και τον έλεγχο της υλοποίησης των προνοιών της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης,

(ε) τον έλεγχο και την παρακολούθηση νομοθεσιών και πρακτικών και την υποβολή προτάσεων, με στόχο την εναρμόνιση της νομοθεσίας με σχετικές διεθνείς συμβάσεις, καθώς και την προώθηση της κύρωσης των συμβάσεων αυτών από τη Δημοκρατία,

(στ) τη διεξαγωγή εκστρατειών διαφώτισης και αλλαγής νοοτροπίας σχετικά με τη θέση των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο,

(ζ) την υποβολή αιτήσεων, εκ μέρους οποιουδήποτε παιδιού, για διορισμό ειδικού αντιπροσώπου σε δικαστικές διαδικασίες που το επηρεάζουν, όπου ο νόμος ή το δικαστήριο ήθελαν αποκλείσει τα πρόσωπα που έχουν τη γονική ευθύνη από του να αντιπροσωπεύουν το παιδί, ως αποτέλεσμα σύγκρουσης συμφερόντων με το τελευταίο,

(η) την εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που επηρεάζουν τα παιδιά, όπου τούτο προβλέπεται από νόμο, και σε δικαστικές διαδικασίες, στις οποίες θα μπορεί να διορίζεται ως αντιπρόσωπος παιδιού από το δικαστήριο,

(θ) γενικά, τη λήψη οποιασδήποτε ενέργειας, την οποία ο ίδιος ήθελε κρίνει αναγκαία, προς εκπλήρωση της αποστολής του μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Επίτροπος δύναται να:

(α) διοργανώνει εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού˙

(β) διεξάγει μελέτες για την κατάσταση των παιδιών στην Κύπρο˙

(γ) προωθεί τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού˙

(δ) απευθύνει συστάσεις και εισηγήσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά και, κατά την κρίση του, δίνει δημοσιότητα σ΄ αυτές˙

(ε) συντονίζει την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού˙

(στ) συνεπικουρεί το έργο μη κυβερνητικών οργανισμών που προασπίζονται τα δικαιώματα του παιδιού ή που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και συμβάλλει στην κατάρτιση και εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού˙

(η) [Διαγράφηκε]˙

(θ) υποβάλλει αυτεπαγγέλτως στις αρμόδιες αρχές, για διερεύνηση, παράπονα για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού και, σε κάθε περίπτωση οφείλει να διαβιβάζει στις εν λόγω αρχές τέτοια παράπονα που του υποβάλλονται, καθώς και να παρακολουθεί την πορεία της διερεύνησής τους από τις αρχές αυτές, ακόμη και στην περίπτωση παραπόνων που δεν έχουν διαβιβασθεί μέσω του˙

(ι) αξιολογεί το αποτέλεσμα της διερεύνησης παραπόνων από οποιαδήποτε αρχή ή υπηρεσία αναφορικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού˙

(ια) συνεργάζεται με αντίστοιχα όργανα και αρχές άλλων κρατών, και ιδιαίτερα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του˙

(ιβ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και οποιουδήποτε Νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, δημιουργεί και διατηρεί Αρχείο Στατιστικών Δεδομένων για το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι τα στοιχεία του Αρχείου μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την έγκριση του Επιτρόπου, μόνο για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών και οργανισμών, καθώς και διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού˙

(ιγ) εκφέρει απόψεις αναφορικά με νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά˙

(ιδ) εξασφαλίζει τις απόψεις των παιδιών και προωθεί την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους.

(3) Ο Επίτροπος δύναται όπως εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιοδήποτε λειτουργό του Γραφείου του, όπως ενασκεί εκ μέρους του οποιαδήποτε από τις εξουσίες του, με όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις, όπως ο Επίτροπος ήθελε καθορίσει στην εξουσιοδότησή του.

Δικαίωμα επικοινωνίας του Επιτρόπου

5. Ο Επίτροπος, κατά την επιτέλεση του έργου του, δύναται να επικοινωνεί –

(α) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και τους ανεξάρτητους αξιωματούχους της Δημοκρατίας˙

(β) με τους Προέδρους και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή Επιτροπών νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου˙

(γ) με τους αντίστοιχους Επιτρόπους για Παιδιά ή σχετικούς εθνικούς οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς˙ και

(δ) με τα παιδιά ή με οργανωμένα σύνολα παιδιών.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στον Επίτροπο

6. Κάθε πρόσωπο, αρχή ή οργανισμός, κυβερνητικός ή μη, υποχρεούται να παρέχει στον Επίτροπο οποιαδήποτε πληροφορία που ο ίδιος ήθελε κρίνει αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Ετήσια έκθεση

7.-(1) Ο Επίτροπος συντάσσει και υποβάλλει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

(2) Στην έκθεσή του, ο Επίτροπος επισημαίνει και τις τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις στους τομείς της αρμοδιότητάς του, και υποβάλλει εισηγήσεις σ΄ ό,τι αφορά γενικά την πολιτική που ακολουθείται σε σχέση με την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών.

(3) Η έκθεση, που υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δημοσιεύεται.

Ανεξαρτησία του Επιτρόπου και υποχρέωση για εχεμύθεια

8.-(1) Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Επίτροπος:

(α) ενεργεί ανεξάρτητα, υπακούοντας μόνο στο νόμο, στην ηθική και στη συνείδησή του˙

(β) υπόκειται στο καθήκον εχεμύθειας, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται και μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρησή του από το αξίωμά του˙ και

(γ) ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας, καταθέτει στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Στο καθήκον εχεμύθειας υπόκεινται και όλα τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου του Επιτρόπου, τόσο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, όσο και μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρησή τους από αυτήν.

(3) Το καθήκον εχεμύθειας του Επιτρόπου, καθώς και των μελών του προσωπικού του Γραφείου του, εκτείνεται στο χειρισμό ως απορρήτου οποιουδήποτε ζητήματος, εγγράφου ή πληροφορίας που περιέρχεται σε γνώση τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και απαγορεύει την αποκάλυψη ή μετάδοση οποιουδήποτε τέτοιου ζητήματος, εγγράφου ή πληροφορίας, παρά μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(4) Εάν ο Επίτροπος ή μέλος του προσωπικού του Γραφείου του παραβεί το καθήκον εχεμύθειας που του επιβάλλεται από τα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου αυτού, διαπράττει αδίκημα, το οποίο, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που να μην υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Προστασία Επιτρόπου

9. Δεν μπορεί να εγερθεί αγωγή εναντίον του προσώπου του Επιτρόπου για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή για την έκφραση γνώμης ή για το περιεχόμενο έκθεσης ή άλλου εγγράφου που ο ίδιος έχει υποβάλει μέσα στα πλαίσια της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διορισμός του Επιτρόπου

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως Επίτροπο, πολίτη και μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας, υψηλού ηθικού επιπέδου, που διακρίνεται για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του γνώση και πείρα σε σχέση με θέματα παιδιών:

Νοείται ότι, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος εδαφίου, το Συμβούλιο ακούει τις απόψεις των παιδιών, όπως αυτές εκφράζονται μέσω της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.) και της Παιδοβουλής, σε ό,τι αφορά τις αναμενόμενες από τα παιδιά δεξιότητες και τα προσόντα του Επιτρόπου:

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, αντί να προβεί σε διορισμό Επιτρόπου ως ανωτέρω, δύναται να διορίσει ως Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, πρόσωπο που είναι ήδη διορισμένο ως ανεξάρτητος Επίτροπος δυνάμει άλλου νόμου και/ή πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) το πρόσωπο αυτό είναι κατάλληλο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου˙ και

(β) με το διορισμό αυτό δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων που ανατίθενται στον καθένα από αυτούς από τον αντίστοιχο για τον καθένα νόμο και/ή πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο διορισμός του Επιτρόπου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου, τυχόν τερματισμός του διορισμού ή παύση πριν τη λήξη της θητείας του εν λόγω προσώπου ως ανεξάρτητου Επιτρόπου δυνάμει άλλου νόμου και/ή πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το διορισμό του Επιτρόπου, δυνάμει του παρόντος Νόμου, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος ελέγχεται μόνο δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου.

(2) Η θητεία του Επιτρόπου είναι εξαετής, με δυνατότητα  επαναδιορισμού και δεν ξεπερνά συνολικά τα δώδεκα έτη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διορισμού ως Επιτρόπου προσώπου, που είναι ήδη ανεξάρτητος Επίτροπος δυνάμει άλλου νόμου και/ή πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1), τότε η  θητεία του Επιτρόπου δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της θητείας ή το υπόλοιπο της θητείας του Επιτρόπου που διορίζεται δυνάμει του άλλου νόμου και/ή πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι, ανεξάρτητα από τον αριθμό διορισμών, η θητεία του Επιτρόπου δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν ξεπερνά συνολικά τα δώδεκα έτη.

(3) Ο Επίτροπος αφιερώνει το σύνολο του χρόνου του στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν δύναται –

(α) να κατέχει άλλο αξίωμα ή θέση στη Δημοκρατία, ή

(β) να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη θέση ή εργασία με αμοιβή, ή

(γ) να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα:

Νοείται ότι, η παράλληλη ενάσκηση, από τον Επίτροπο, των καθηκόντων ανεξάρτητου Επιτρόπου δυνάμει άλλου νόμου και/ή πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν θεωρείται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(4) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Επίτροπος δίνει διαβεβαίωση, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι θα εκτελεί πιστά τα καθήκοντά του προς το συμφέρον των παιδιών και γενικά προς το δημόσιο συμφέρον.

Απολαβές του Επιτρόπου

11. Στον Επίτροπο καταβάλλονται αμοιβή και ωφελήματα, όπως ήθελε εγκρίνει εκάστοτε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Γραφείο του Επιτρόπου και προϋπολογισμός

12.-(1) Ο Επίτροπος για την επιτέλεση του έργου του έχει Γραφείο, το προσωπικό του οποίου μπορεί να  αποτελείται από λειτουργούς που θα έχουν τέτοια προσόντα και θα υπηρετούν κάτω από τέτοιους όρους, όπως θα καθοριστεί.

(2) Μέχρις ότου οι δημοσιονομικές συνθήκες επιτρέψουν το διορισμό προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Γραφείο του Επιτρόπου θα στελεχώνεται με αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και με παραχώρηση σε αυτό των υπηρεσιών εκπαιδευτικών λειτουργών, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Επιτρόπου

13.-(1) Συστήνεται Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Επιτρόπου (ΟΕΣ), από παιδιά ηλικίας από δεκατριών μέχρι δεκαεπτά ετών, για -

(α) την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εφήβων και του Επιτρόπου για κάθε θέμα που αφορά στα δικαιώματα του παιδιού·

(β) τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων, εισηγήσεων και την υποβολή τους στον Επίτροπο, για κάθε θέμα που αφορά στα παιδιά και στα δικαιώματά τους·

(γ) τη συζήτηση με τον Επίτροπο θεμάτων που αφορούν στα παιδιά και τα οποία τα ίδια τα παιδιά θεωρούν σημαντικά·

(δ)  την ενδυνάμωση των παιδιών με εργαστήρια σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού και/ή θέματα που ενδιαφέρουν και/ή επηρεάζουν τα παιδιά˙

(ε) την ανταλλαγή απόψεων, τη συνεργασία και συμμετοχή σε δραστηριότητες άλλων ομάδων εφήβων συμβούλων σε άλλα κράτη της Ευρώπης και/ή συμμετοχή σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων  για το Παιδί (“European Network of Ombudspersons for Children” - ENOC)·

(στ) τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες του Γραφείου του Επιτρόπου σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών.

(2) Η ΟΕΣ αποτελείται από έφηβους, οι οποίοι εκπροσωπούν, κατά το δυνατό, ισορροπημένα την κυπριακή κοινωνία, από απόψεως γεωγραφικής κάλυψης, φύλου, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτισμικών καταβολών και κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων παιδιών με αναπηρίες:

Νοείται ότι στην ΟΕΣ θα μετέχει, εάν είναι δυνατόν, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της Παιδοβουλής και ένας εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.).

(3) Η διαδικασία επιλογής, ο τρόπος λειτουργίας,  η διάρκεια και ο τρόπος ανανέωσης της θητείας,  καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα αφορούν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ΟΕΣ,  καθορίζονται με κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζονται από τον Επίτροπο, σε διαβούλευση με την ΟΕΣ:

Νοείται ότι για την κατάρτιση των πρώτων κατευθυντήριων γραμμών θα γίνει διαβούλευση με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Διαβούλευση Επιτρόπου με οργανωμένα σύνολα παιδιών

13Α.  Ο Επίτροπος διαβουλεύεται με οργανωμένα σύνολα παιδιών, ιδιαίτερα με την Παιδοβουλή και την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.). Ο τρόπος διαβούλευσης μεταξύ του Επιτρόπου και των εν λόγω οργανωμένων συνόλων παιδιών δύναται να γίνεται στη βάση κατευθυντήριων γραμμών που θα καθορίζονται  μετά από διαβούλευση του Επιτρόπου με κάθε ένα από τα εν λόγω σύνολα.

Εξειδικευμένες ομάδες παιδιών

13Β. –(1) Ο Επίτροπος δύναται να συστήνει ad-hoc ομάδες παιδιών, οποιασδήποτε ηλικίας, και ιδιαίτερα παιδιών τα οποία, λόγω της ηλικίας τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ΟΕΣ, για τη συζήτηση εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν στα παιδιά, για την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο αναφορικά με τις προτεραιότητές του  αλλά και για τον καλύτερο τρόπο υλοποίησης των εκάστοτε σχεδίων δράσης του Επιτρόπου, σε σχέση με τα  εξειδικευμένα αυτά θέματα.

(2) Ο τρόπος σύστασης, λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλα θέματα αφορούν την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων αυτών καθορίζονται με κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζονται από τον Επίτροπο, έπειτα από διαβούλευση με την ΟΕΣ.

Διαβούλευση με μη κυβερνητικές οργανώσεις

13Γ. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Επίτροπος, διαβουλεύεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα που είτε άμεσα είτε έμμεσα αφορούν στα παιδιά.

Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων

13Δ. Ο Επίτροπος ενημερώνει σε ετήσια βάση τη Βουλή των Αντιπροσώπων για οποιαδήποτε αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών.

Παραίτηση του Επιτρόπου

14. Ο Επίτροπος μπορεί να υποβάλει γραπτώς, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, την παραίτησή του, η οποία δεν υπόκειται σε ανάκληση και επενεργεί αμέσως, χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παύση του Επιτρόπου

15. Ο Επίτροπος δεν απολύεται και δεν αποχωρεί από το αξίωμά του πριν από τη λήξη της θητείας του, παρά μόνο για λόγους και με τον τρόπο με τον οποίο απολύονται ή αποχωρούν από την υπηρεσία οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ή εάν ήθελε καταδικασθεί για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 8.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διορισμός του πρώτου Επιτρόπου και χρόνος ανάληψης των καθηκόντων του

16.-(1) Ο πρώτος Επίτροπος διορίζεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ο χρόνος ανάληψης των καθηκόντων του πρώτου Επιτρόπου, μετά από το αναγκαίο στάδιο προετοιμασίας του Γραφείου του, ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από το διορισμό του Επιτρόπου.

Αδικήματα

17. Οποιοσδήποτε –

(α) παραλείπει, χωρίς νόμιμη δικαιολογία, να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία του ήθελε ζητηθεί από τον Επίτροπο ή ηθελημένα παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή τέτοιας πληροφορίας, ή

(β) παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ανακριβή ή τα οποία έχει εύλογα λόγο να πιστεύει ότι δεν είναι ακριβή, ή

(γ) εξυβρίζει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί τον Επίτροπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.5.000) ή και στις δυο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει, μετά από εισήγησή του Επιτρόπου, Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

Διαδικαστικοί κανονισμοί

19. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται  να εκδίδει διαδικαστικούς κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.