ΜΕΡΟΣ XII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση οδηγιών

52. Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση οδηγιών, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος του παρόντος Νόμου, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.