Σημείωση
4 του Ν. 111(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 111(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 111(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ την 12η Αυγούστου 2022.