Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αρχή Αδειών» σημαίνει την Αρχή Αδειών που εγκαθιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο·

«αρχική επιμόρφωση» σημαίνει την επιμόρφωση που διαπιστώνεται με την επιτυχία στην εξέταση και την πρακτική δοκιμασία που προβλέπονται στο άρθρο 17·

«Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού» σημαίνει το δελτίο, που χορηγείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«ΕΑΟ» σημαίνει Επαγγελματική Άδεια Οδηγού, που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου και των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού·

«εγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης οδηγών» ή «ΕΚΚΟ» σημαίνει το εγκεκριμένο κέντρο επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 9·

«εμπορική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων» σημαίνει τις μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται άδεια «Ε» ή «Α» ή «Δ», που εκδίδεται, με βάση τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ή άδεια οδικής χρήσης για τη μεταφορά επιβατών λεωφορείων με κόμιστρο κατά επιβάτη ή ιδιωτικού λεωφορείου που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου·

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«καθορισμένο» σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«ΚΕ.ΠΑ.» σημαίνει το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

«κοινοτικός κωδικός» σημαίνει τον κοινοτικό κωδικό, που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 23·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 226 10.09.2003,

«Οδηγία 2003/59/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«οδηγός» σημαίνει τον οδηγό που απασχολείται ή χρησιμοποιείται από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, που πραγματοποιεί οδικές μεταφορές στο δημόσιο οδικό δίκτυο και περιλαμβάνει οδηγούς που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος·

«όχημα» σημαίνει όχημα για το οποίο απαιτείται άδεια οδήγησης μιας από τις κατηγορίες C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, όπως αυτές ορίζονται στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο·

«περιοδική κατάρτιση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 15·

«Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας» ή «ΠΕΙ» σημαίνει το πιστοποιητικό, που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 21 και 22·

«ταχύρυθμη αρχική επιμόρφωση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 14·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Υπηρεσία Διοργάνωσης Εξετάσεων» ή «Υ.Δ.Ε.» σημαίνει την υπηρεσία στην οποία ανατίθεται η διοργάνωση εξετάσεων δυνάμει του άρθρου 8·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

ΜΕΡΟΣ Β ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προϋπόθεση απόκτησης ΕΑΟ από οδηγούς

3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου και των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού και με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, μετά τη 10η Σεπτεμβρίου 2008, για την έκδοση ΕΑΟ για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών D1, D1+E, D, D+E και μετά τη 10η Σεπτεμβρίου 2009 για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών C1, C1+E, C, C+E, απαιτείται η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού για τη συγκεκριμένη κατηγορία του οχήματος το οποίο οδηγείται.

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου

4. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς-

(α) οχημάτων, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα·

(β) οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της πολιτικής άμυνας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων που είναι αρμόδιες για την τήρηση της δημόσιας τάξης ή τα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών αυτών·

(γ) οχημάτων, που υποβάλλονται σε δοκιμές σε δρόμους για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων οχημάτων, που δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία·

(δ) οχημάτων, που χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης·

(ε) οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων για τη λήψη άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ·

(στ) οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων, για ιδιωτικούς σκοπούς·

(ζ) οχημάτων, που μεταφέρουν υλικό ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Απαλλαγές από την αρχική ή την ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση

5. Από την υποχρέωση για αρχική ή ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση απαλλάσσονται οι οδηγοί που κατά την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο παρών Νόμος είναι:

(α) κάτοχοι άδειας οδήγησης μιας από τις κατηγορίες D1, D1+E, D, D+E ή άδειας που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη, η οποία έχει εκδοθεί ήδη ή θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου του 2008·

(β) κάτοχοι άδειας οδήγησης μιας από τις κατηγορίες C1, C1+E, C, C+E ή άδειας που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη, η οποία έχει εκδοθεί ήδη ή θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου του 2009.

Προϋποθέσεις για αρχική και ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση

6.-(1) Για την αρχική και ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση δεν απαιτείται η εκ των προτέρων απόκτηση της αντίστοιχης άδειας οδηγού.

(2) Ο οδηγός φορτηγού οχήματος μπορεί να οδηγεί -

(α) από την ηλικία των 18 ετών -

(i) όχημα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C και C+E υπό τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις αρχικής επιμόρφωσης·

(ii) όχημα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C1 και C1+E υπό τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης·

(β) από την ηλικία των 21 ετών, όχημα των κατηγοριών άδειας οδήγησης C και C+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης.

(3) Ο οδηγός επιβατηγού οχήματος μπορεί να οδηγεί-

(α) από την ηλικία των 21 ετών-

(i) όχημα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E για τη μεταφορά επιβατών σε τακτικές γραμμές, που η διαδρομή τους δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης·

(ii) όχημα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D1 και D1+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις ταχείας αρχικής επιμόρφωσης·

(iii) όχημα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D1 και D+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης.

(β) από την ηλικία των 23 ετών, όχημα των κατηγοριών άδειας οδήγησης D και D+E, υπό τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από εξετάσεις ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη των ορίων ηλικίας που τίθενται στο εδάφιο (2), οι οδηγοί που εκτελούν μεταφορές εμπορευμάτων που είναι κάτοχοι ΠΕΙ για μια κατηγορία οχημάτων που προβλέπονται στο εδάφιο αυτό, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης τέτοιου ΠΕΙ για κάποια άλλη κατηγορία οχημάτων που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο:

Νοείται περαιτέρω ότι, με την επιφύλαξη των ορίων ηλικίας που τίθενται στο εδάφιο (3), οι οδηγοί που εκτελούν μεταφορές επιβατών που είναι κάτοχοι ΠΕΙ για μια κατηγορία οχημάτων που προβλέπονται στο εδάφιο αυτό, απαλλάσσονται από την απόκτηση τέτοιου ΠΕΙ για κάποια άλλη κατηγορία οχημάτων που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

(4) Ο οδηγός φορτηγού οχήματος που διευρύνει ή αλλάζει τις δραστηριότητές του προκειμένου να οδηγεί λεωφορείο ή αντίστροφα και ο οποίος είναι κάτοχος ΠΕΙ, δεν οφείλει να επαναλάβει τα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης παρά μόνο τα τμήματα που αφορούν ειδικά τη νέα επιμόρφωση.

Προϋποθέσεις απόκτησης ΠΕΙ

7.-(1) Οι οδηγοί, οι οποίοι δεν εξαιρούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 ή δεν απαλλάσσονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5, και οι οποίοι επιθυμούν να τους χορηγηθεί ΕΑΟ ή να διατηρήσουν ΕΑΟ οφείλουν-

(α) να αποκτήσουν ΠΕΙ αρχικής ή ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης· και

(β) να αποκτούν ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης.

(2) Για την απόκτηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι οδηγοί οφείλουν να παρακαθίσουν με επιτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις για αρχική επιμόρφωση και να επιτύχουν στην πρακτική δοκιμασία οδήγησης για αρχική επιμόρφωση, που προβλέπεται στο άρθρο 17.

(3) Για την απόκτηση ΠΕΙ ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι οδηγοί οφείλουν να παρακολουθήσουν κατάλληλο πρόγραμμα ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης και να επιτύχουν σε θεωρητικές εξετάσεις για ταχεία αρχική επιμόρφωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.

(4) Για την απόκτηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης, οι οδηγοί οφείλουν να παρακολουθήσουν κατάλληλο πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης και να επιτύχουν σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης περιοδικής κατάρτισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15.

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Εξουσίες αρμόδιας αρχής, Τμήματος και Υ.Δ.Ε

8.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα:

(α) το έργο της διοργάνωσης και διδασκαλίας προγραμμάτων αρχικής και ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης·

(β) το έργο της διοργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης·

(γ) το έργο της διοργάνωσης, επίβλεψης, εξέτασης και σε περίπτωση επιτυχίας της χορήγησης πιστοποιητικού επιτυχίας.

(2) Το ΚΕ.ΠΑ., θεωρείται ότι έχει την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Το Τμήμα ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την υποβολή των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης.

Χορήγηση έγκρισης για λειτουργία ΕΚΚΟ

9.-(1) Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση με βάση το εδάφιο (2) για την ίδρυση και λειτουργία ΕΚΚΟ:

Νοείται ότι, το ΚΕ.ΠΑ. θεωρείται ότι έχει την έγκριση αυτή της αρμόδιας αρχής μέχρι την ημερομηνία που η αρμόδια αρχή θα έχει χορηγήσει, τουλάχιστο, τρεις εγκρίσεις σε ισάριθμα ΕΚΚΟ.

(2) Η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), χορηγείται μόνο με γραπτή αίτηση ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται από έγγραφα που περιέχουν-

(α) κατάλληλο πρόγραμμα ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, στο οποίο διευκρινίζονται τα διδασκόμενα θέματα και αναφέρεται το προτεινόμενο σχέδιο εκτέλεσης καθώς και οι προτεινόμενες μέθοδοι διδασκαλίας·

(β) τα προσόντα και τα πεδία δραστηριότητας των διδασκόντων·

(γ) πληροφορίες σχετικά-

(i) με τους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα,

(ii) το παιδαγωγικό υλικό που διδάσκεται και χρησιμοποιείται,

(iii) τα μέσα που διατίθενται για την πρακτική εξάσκηση,

(iv) το στόλο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται, και

(δ) τους όρους συμμετοχής στα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των υποψήφιων οδηγών που συμμετέχουν σε κάθε σειρά μαθημάτων.

(3) Η αρμόδια αρχή οφείλει να χορηγεί την έγκρισή της γραπτώς και με την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων:

(α) η επιμόρφωση και η κατάρτιση πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τα έγγραφα που συνόδευαν την αίτηση με βάση την οποία χορηγήθηκε η έγκριση·

(β) η αρμόδια αρχή να έχει τη δυνατότητα, οποτεδήποτε, να αποστέλλει εξουσιοδοτημένα άτομα για να παρίστανται στα μαθήματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του ΕΚΚΟ·

(γ) η αρμόδια αρχή να έχει τη δυνατότητα, οποτεδήποτε, να ελέγχει το ΕΚΚΟ όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και την ορθή διεξαγωγή των μαθημάτων αρχικής κατάρτισης, ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης ·

(δ) η έγκριση μπορεί να ανακαλείται ή να αναστέλλεται όταν παύσουν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε·

(ε) το ΕΚΚΟ πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές του γνωρίζουν καλά τις εκάστοτε τελευταίες εξελίξεις των κανονιστικών ρυθμίσεων και των οδηγιών κατάρτισης·

(στ) οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν διδακτικές και παιδαγωγικές ικανότητες και, όσον αφορά την πρακτική πλευρά της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πείρα ως επαγγελματίες οδηγοί ή ανάλογη πείρα οδήγησης ως εκπαιδευτές οδήγησης βαρέων οχημάτων·

(ζ) το πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την έγκριση και πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου· και

(η) οποιουδήποτε άλλου όρου εύλογα ήθελε επιβάλει η αρμόδια αρχή.

ΕΚΚΟ

10.-(1) Το ΕΚΚΟ οργανώνει και πραγματοποιεί κατάλληλα προγράμματα αρχικής ή ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, ώστε οι υποψήφιοι οδηγοί που συμμετέχουν σε αυτά να αποκτούν το επίπεδο γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων για την οδήγηση υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας οχημάτων της αντίστοιχης άδειας:

Νοείται ότι, το ΕΚΚΟ δύναται να οργανώνει κατάλληλα προγράμματα αρχικής επιμόρφωσης.

(2) Το ΕΚΚΟ καθορίζει το ύψος των διδάκτρων του ελεύθερα.

Υ.Δ.Ε

11.-(1) Η Υ.Δ.Ε., διοργανώνει τουλάχιστο δυο φορές κάθε έτος, εξετάσεις που διεξάγονται σε συνεννόηση και υπό την άμεση επίβλεψη και εποπτεία της αρμόδιας αρχής.

(2) Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αποσκοπούν στο να επαληθεύσουν ότι ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει το επίπεδο γνώσεων που αναφέρεται στα άρθρα 13, 14 και 17, στις γνώσεις που καταγράφονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(3) Το αργότερο τριάντα εργάσιμες μέρες μετά τη λήξη των εξετάσεων, η Υ.Δ.Ε. οφείλει-

(α) να αποστείλει στην αρμόδια αρχή κατάλογο με τους αριθμούς ταυτότητας των επιτυχόντων στις εξετάσεις· και

(β) να ενημερώσει γραπτώς όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις για τα αποτελέσματα που είχαν και επιπρόσθετα σε όσους επέτυχαν να εκδώσει βεβαίωση επιτυχίας, κατάλληλα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, στην οποία να αναφέρεται εάν η εξέταση αφορά αρχική ή ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση καθώς και την κατηγορία του οχήματος που αφορούσαν οι εξετάσεις.

Υποχρεώσεις Τμήματος

12.-(1) Το Τμήμα υποβάλλει τον υποψήφιο οδηγό που ενδιαφέρεται να του χορηγηθεί ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 17.

(2) Η πρακτική δοκιμασία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αποσκοπεί στο να επαληθεύσει ότι ο υποψήφιος οδηγός διαθέτει τις πρακτικές ικανότητες για την οδήγηση, υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας, που καταγράφονται στο Πρώτο Παράρτημα.

ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ
Ελάχιστο επίπεδο γνώσεων

13. Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων δεν μπορεί να είναι κατώτερο του επιπέδου 2 που επιτυγχάνεται κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση της διάρθρωσης των επιπέδων εκπαίδευσης, που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης 85/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 1985, για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, ο υποψήφιος οδηγός που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ΠΕΙ ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης, επιβάλλεται να παρακολουθήσει μαθήματα ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης σε ΕΚΚΟ.

(2) Η ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση περιλαμβάνει -

(α) τη διδασκαλία όλων των θεμάτων που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα και έχει διάρκεια 140 ώρες, που βεβαιώνεται ότι έγιναν από το ΕΚΚΟ, στο οποίο παρακολούθησε τη διδασκαλία ο υποψήφιος οδηγός·

(β) τουλάχιστο 10 ώρες ατομικής οδήγησης σε όχημα, το οποίο ανταποκρίνεται, στα κριτήρια των οχημάτων εξέτασης, όπως καθορίζονται στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο. Στη διάρκεια της ατομικής αυτής οδήγησης, ο υποψήφιος οδηγός συνοδεύεται από εξεταστή του ΕΚΚΟ, στο οποίο παρακολουθεί μαθήματα ταχύρυθμης αρχικής επιμόρφωσης. Κάθε οδηγός μπορεί να πραγματοποιεί 4 το πολύ από τις 10 ώρες ατομικής οδήγησης σε ειδικό γήπεδο ή σε προσομοιωτή υψηλής τεχνολογίας για να αξιολογηθεί η σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης με βάση τους κανόνες οδικής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήματος σε συνάρτηση με την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωμάτων καθώς και τις αλλαγές τους με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, την ημέρα ή τη νύκτα:

Νοείται ότι, για τους οδηγούς που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 6, η διάρκεια της ταχύρυθμης αρχικής επιμόρφωσης περιορίζεται σε 35 ώρες, από τις οποίες 2 ώρες ατομικής οδήγησης.

(3) Μετά το πέρας της παρακολούθησης των μαθημάτων, το ΕΚΚΟ χορηγεί στον υποψήφιο οδηγό που παρακολούθησε τα μαθήματα, βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων, στην οποία αναφέρεται ο κύκλος των μαθημάτων που παρακολούθησε ο υποψήφιος καθώς και οι αριθμοί παρουσιών και απουσιών του από τα μαθήματα:

Νοείται ότι, δε χορηγείται βεβαίωση σε υποψήφιο οδηγό, ο οποίος δεν παρακολούθησε τουλάχιστο το 90 τοις εκατό των μαθημάτων του σχετικού κύκλου μαθημάτων.

(4) Κατά το πέρας της κατάρτισης, ο υποψήφιος οδηγός υποβάλλεται σε εξέταση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον μια ερώτηση ανά στόχο, ο οποίος απαριθμείται στον κατάλογο θεμάτων του Πρώτου Παραρτήματος.

Περιοδική κατάρτιση

15.-(1) Η περιοδική κατάρτιση συνίσταται σε κατάρτιση που επιτρέπει στον κάτοχο ΠΕΙ στον οποίον χορηγήθηκε μετά από αρχική ή ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση να επικαιροποιεί τις βασικές γνώσεις του για την άσκηση του επαγγέλματός του με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια και στην ορθολογική κατανάλωση καυσίμων:

Νοείται ότι, οι οδηγοί που κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Νόμου είναι κάτοχοι ΕΑΟ, οφείλουν να παρακολουθήσουν περιοδική κατάρτιση και να επιτύχουν στην πρακτική δοκιμασία οδήγησης που καθορίζεται στο άρθρο 18, το αργότερο πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Η περιοδική κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τον οδηγό, διοργανώνεται σε ΕΚΚΟ και σκοπό έχει την εμβάθυνση και την επανάληψη ορισμένων θεμάτων του Πρώτου Παραρτήματος.

(3) Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης είναι 35 ώρες ανά πενταετία και παρέχεται σε περιόδους 7 τουλάχιστον ωρών ανά περίοδο.

(4) Η περιοδική κατάρτιση μπορεί κατά 60% να παρέχεται σε προσομοιωτή υψηλής τεχνολογίας, όπως ειδικότερα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(5) Μετά την ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης, το ΕΚΚΟ, στο οποίο έγινε αυτή, χορηγεί βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί την περιοδική κατάρτιση που παρασχέθηκε.

Κατάλληλα οχήματα

16. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία και κατά τις εξετάσεις, ανταποκρίνονται, τουλάχιστον, στα κριτήρια των οχημάτων εξέτασης, όπως καθορίζονται στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο.

Εξετάσεις για την αρχική επιμόρφωση

17.-(1) Οι εξετάσεις αρχικής επιμόρφωσης συνίστανται -

(α) σε θεωρητική εξέταση, που διοργανώνει η Υ.Δ.Ε., και

(β) σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης, που διοργανώνει το Τμήμα.

(2) Η θεωρητική εξέταση, που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), διαρκεί 4 ώρες και αποτελείται από δύο δοκιμασίες-

(α) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με τέσσερις απαντήσεις· και

(β) από μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων.

(3) Η πρακτική δοκιμασία οδήγησης, που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), αποτελείται από δυο δοκιμασίες-

(α) από δοκιμασία οδήγησης, που προορίζεται να αξιολογήσει τη σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης, με βάση τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Η δοκιμασία αυτή γίνεται, κατά το δυνατό σε δρόμους εκτός κατοικημένων περιοχών, σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόμους, καθώς και σε όλους τους τύπους αστικών δρόμων. Οι δρόμοι αυτοί επιλέγονται από το Τμήμα ούτως ώστε η οδήγηση οχήματος σε αυτούς να παρουσιάζει διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Η δοκιμασία πρέπει να διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε δρόμο πρέπει να χρησιμοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις ζώνες κυκλοφορίας που μπορεί να συναντήσει. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά, και

(β) από πρακτική δοκιμασία ως προς τα σημεία 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5, του Πρώτου Παραρτήματος. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 30 λεπτά.

(4) Η πρακτική δοκιμασία οδήγησης, που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), μπορεί να συμπληρωθεί από τρίτη δοκιμασία σε ειδικό γήπεδο ή σε προσομοιωτή υψηλής τεχνολογίας για να αξιολογηθεί η σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης, βάσει των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του οχήματος σε συνάρτηση με την κατάσταση των διαφόρων οδοστρωμάτων καθώς και τις αλλαγές τους με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, την ημέρα ή τη νύχτα· η διάρκεια της προαιρετικής δοκιμασίας δεν καθορίζεται:

Νοείται ότι, εφόσον ο οδηγός εξετασθεί στη δοκιμασία αυτή, η διάρκειά της μπορεί να αφαιρεθεί από τη διάρκεια των 90 λεπτών της δοκιμασίας οδήγησης της παραγράφου (α) του εδαφίου (3). Η μείωση αυτή δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα 30 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο.

Εξετάσεις για την περιοδική κατάρτιση

18. Η πρακτική δοκιμασία οδήγησης για τη διαπίστωση ότι ο οδηγός έχει επικαιροποιήσει τις βασικές του γνώσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια και την ορθολογική κατανάλωση καυσίμων, αποτελείται από δοκιμασία ως προς τα σημεία 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.3, και 3.5. του Πρώτου Παραρτήματος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

19.-(1) Ο υποψήφιος οδηγός, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, πρέπει να υποβάλει στην Υ.Δ.Ε γραπτή αίτηση.

(2) Ο υποψήφιος οδηγός, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ΠΕΙ ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στην Υ.Δ.Ε. για να παρακαθίσει στη θεωρητική εξέταση, που διοργανώνει αυτή, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που του έχει χορηγήσει το ΕΚΚΟ, στο οποίο παρακολούθησε τη διδασκαλία της ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης.

(3) Ο οδηγός που ενδιαφέρεται να του χορηγηθεί ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στην Υ.Δ.Ε., επισυνάπτοντας τη βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που του έχει χορηγήσει το ΕΚΚΟ, στο οποίο παρακολούθησε τη διδασκαλία της περιοδικής κατάρτισης.

Τεκμηρίωση δικαιώματος στην πρακτική δοκιμασία που διοργανώνει το Τμήμα

20.-(1) Ο υποψήφιος οδηγός τεκμηριώνει δικαίωμα στην πρακτική δοκιμασία, εάν επιτύχει στις εξετάσεις που αφορούν στην κατηγορία άδειας οδήγησης του ΠΕΙ που τον ενδιαφέρει, τις οποίες διοργανώνει η Υ.Δ.Ε., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17.

(2) Ο υποψήφιος οδηγός για να τεκμηριώσει δικαίωμα στην πρακτική δοκιμασία πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα σχετική αίτηση επισυνάπτοντας τη βεβαίωση επιτυχίας του στις εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11.

Χορήγηση ΠΕΙ αρχικής ή ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης

21.-(1) Σε περίπτωση επιτυχίας στο σύνολο των σχετικών εξετάσεων και δοκιμασιών, η αρμόδια αρχή χορηγεί στον οδηγό ΠΕΙ, το οποίο πιστοποιεί αρχική ή ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το ΠΕΙ, το οποίο πιστοποιεί αρχική ή ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής, στην περίπτωση της αρχικής επιμόρφωσης, της πρακτικής δοκιμασίας οδήγησης και, στην περίπτωση της ταχύρρυθμης αρχικής επιμόρφωσης, από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, στην οποία ή στις οποίες παρακάθισε με επιτυχία ο υποψήφιος οδηγός, και επανεκδίδεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.

Χορήγηση ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης

22.-(1) Σε περίπτωση επιτυχίας σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης περιοδικής κατάρτισης οδηγού που έγινε από το Τμήμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18, η αρμόδια αρχή χορηγεί στον οδηγό ΠΕΙ το οποίο πιστοποιεί την περιοδική κατάρτιση.

(2) Το ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης πιστοποιεί επιτυχία στην περιοδική κατάρτιση, ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας οδήγησης, που παρακάθισε με επιτυχία ο οδηγός, και επανεκδίδεται μόνο εάν ο οδηγός επιτύχει τόσο στις θεωρητικές όσο και στις πρακτικές εξετάσεις.

Δελτίο επιμόρφωσης οδηγού,κοινοτικός κωδικός και αμοιβαία αναγνώριση δελτίων επιμόρφωσης οδηγού από άλλα κράτη μέλη

23.-(1) Η αρμόδια αρχή, με βάση το ΠΕΙ που έχει εκδώσει σ΄ έναν οδηγό, εκδίδει στο όνομά του, δελτίο επιμόρφωσης οδηγού, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα και περιλαμβάνει τον κοινοτικό κωδικό που καθορίζεται στο εδάφιο (3).

(2) Η αρμόδια αρχή πριν την έκδοση του δελτίου επιμόρφωσης οδηγού, βεβαιώνεται ότι η άδεια οδήγησης του οδηγού εξακολουθεί να ισχύει.

(3) Στο σημείο 10 του δελτίου επιμόρφωσης οδηγού που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα, καταχωρείται κοινοτικός κωδικός που συνίσταται σε κωδικό αριθμό που ορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία ο οδηγός συμμορφώνεται προς την υποχρέωση επαγγελματικής ικανότητας, είτε πρόκειται για αρχική επιμόρφωση είτε για περιοδική κατάρτιση.

(4) Τα δελτία επιμόρφωσης οδηγού που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή.

Δικαιώματα και τέλη

24. Για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις και στην πρακτική δοκιμασία οδήγησης που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20, καταβάλλονται τα τέλη που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα.

ΜΕΡΟΣ Ε ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπήκοοι τρίτων χωρών

25.-(1) Ο υπήκοος τρίτης χώρας που απασχολείται ή εργοδοτείται από επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, αποδεικνύει την αρχική ή την ταχύρρυθμη αρχική επιμόρφωση ή την περιοδική κατάρτισή του, με τη βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 484/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2002 για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/92 του Συμβουλίου με σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Στον οδηγό αυτό η αρμόδια αρχή χορηγεί δελτίο επιμόρφωσης οδηγού, το οποίο ισχύει, όπως προβλέπεται στα άρθρα 21 και 22.

(2) Ο υπήκοος τρίτης χώρας που απασχολείται ή εργοδοτείται από επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, αποδεικνύει την επιμόρφωση ή την κατάρτιση του -

(α) είτε με τον κοινοτικό κωδικό, στην άδεια οδήγησης κοινοτικού τύπου, της οποίας είναι κάτοχος,

(β) είτε με το δελτίο επιμόρφωσης οδηγού, που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα, στο οποίο έχει καταγραφεί ο αντίστοιχος κοινοτικός κωδικός,

(γ) είτε με το εθνικό ΠΕΙ του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση, η οποία τον απασχολεί ή χρησιμοποιεί.

Εξουσιοδότηση Υπουργού

26. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει λειτουργό ή λειτουργούς του Τμήματος για να ενεργούν ως Επιθεωρητές για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες Επιθεωρητών

27.-(1) Ο Επιθεωρητής ελέγχει τα ΕΚΚΟ και τις Υ.Δ.Ε. με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης από μέρους τους των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

(α) Να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε ώρα σε οποιοδήποτε ΕΚΚΟ ή Υ.Δ.Ε. με σκοπό την εξέταση ή διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε ΕΚΚΟ ή Υ.Δ.Ε. ή υπάλληλο ή εκπαιδευτή ΕΚΚΟ ή Υ.Δ.Ε. την επίδειξη ή προσαγωγή οποιωνδήποτε εγκρίσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών ή άλλων εγγράφων ή προγραμμάτων, των οποίων η κατοχή ή η φύλαξη ή η τήρηση απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και της έγκρισης για λειτουργία ΕΚΚΟ ή Υ.Δ.Ε.·

(γ) να απαιτήσει από ΕΚΚΟ ή Υ.Δ.Ε. να του επιτρέψει να παρακολουθήσει παρεχόμενη επιμόρφωση ή κατάρτιση οδηγών ή υποψήφιων οδηγών·

(δ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα του αναθέτει ο Διευθυντής σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Επίδειξη της έγκρισης

28. Κάθε ΕΚΚΟ οφείλει να έχει αναρτημένη σε περίοπτη θέση μέσα στις εγκαταστάσεις του την έγκριση της αρμόδιας αρχής, που προβλέπεται στο άρθρο 9 και να την επιδεικνύει, όποτε καλείται νόμιμα να πράξει τούτο, σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για το σκοπό εξέτασης των στοιχείων της.

Παρακώλυση Επιθεωρητή

29. Πρόσωπο το οποίο-

(α) παρακωλύει Επιθεωρητή να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς. ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ’ αυτόν από Επιθεωρητή, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών· ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε Επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών· ή

(δ) παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ιεραρχική προσφυγή

30.-(1) Κάθε πρόσωπο, του οποίου το έννομο συμφέρον προσβλήθηκε λόγω απόφασης της αρμόδιας αρχής, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Υπουργού.

(2) Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει σε αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, μπορεί να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, ή

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης.

(4) Η ιεραρχική προσφυγή που προβλέπεται στο εδάφιο (2) υποβάλλεται σε σχετικό έντυπο, αφού καταβληθεί το τέλος που καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα.

Αδικήματα και ποινές

31.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου για τις οποίες δεν προβλέπεται οποιαδήποτε άλλη ποινή ή επιτρέπει σε πρόσωπο που εργοδοτεί ή υπόκειται στις διαταγές του να προβαίνει σε τέτοια παράβαση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, που εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, είναι, ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο, ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) για το εν λόγω αδίκημα.

Κανονισμοί

32.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Για τον καθορισμό κάθε ζητήματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου αφορά σε αιτήσεις, άδειες και άλλα έγγραφα·

(β) για τον καθορισμό πρόσθετων απαιτήσεων αναφορικά με το επίπεδο, τις διευκολύνσεις και τον εξοπλισμό των ΕΚΚΟ·

(γ) για τον καθορισμό προϋποθέσεων λειτουργίας των Υ.Δ.Ε.·

(δ) για την τήρηση από το Διευθυντή μητρώων, αρχείων ή άλλων βιβλίων αναγκαίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, τα μητρώα, αρχεία ή άλλα βιβλία μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Έντυπα

33. Σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργείται ανάγκη για έκδοση ή τροποποίηση οποιουδήποτε εντύπου, για το οποίο δεν προβλέπεται ειδικός τύπος στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς, καθορίζεται από τον Υπουργό τύπος για εξυπηρέτηση της εν λόγω ανάγκης.

Διατάξεις που αφορούν τις ΕΑΟ

34.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 μέχρι και 7 του παρόντος Νόμου, η Αρχή Αδειών δε χορηγεί ούτε διατηρεί σε ισχύ ΕΑΟ σε οδηγό που με βάση τον παρόντα Νόμο απαιτείται να κατέχει και δεν κατέχει ΠΕΙ.

(2) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, το ΠΕΙ αντικαθιστά το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας μηχανοκίνητου οχήματος, που προβλέπεται στο εδάφιο (10) του άρθρου 6 του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[ Άρθρα 9(3)(ζ), 11(2), 12(2), 14(2)(α), (4), 15(2), 17(3)(β) και 18 ]

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

 

Οι γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για τη διαπίστωση της αρχικής επιμόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα του παρόντος καταλόγου.  Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων για την οδήγηση υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας.

 

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΙ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

C, C+E, C1, C1+E KAI ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ D, D+E, D1, D1+E

 

1. Κατάρτιση σε βάθος της ορθολογικής οδήγησης με βάση τους κανόνες ασφαλείας

1.1. Στόχος: γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του.

Καμπύλες ροπής, ισχύος και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα, περιοχή βέλτιστης χρήσης του στροφόμετρου, διαγράμματα επικάλυψης των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων.

1.2. Στόχος: γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών.

Ιδιαιτερότητες του υδροπνευματικού κυκλώματος των φρένων, όρια χρήσης των φρένων και των επιβραδυντών, συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή, επιδίωξη του καλύτερου συνδυασμού ταχύτητας και των σχέσεων του κιβωτίου, χρήση της αδράνειας του οχήματος, χρήση των μέσων επιβράδυνσης και πέδησης σε κατωφέρεια, στάση που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση βλάβης.

1.3. Στόχος: δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου.

Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης του καυσίμου με την εφαρμογή της τεχνογνωσίας των σημείων 1.1 και 1.2.

2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων

2.1. Στόχος: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου.

Μέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις μεταφορές, αρχές, εφαρμογή και συνέπειες των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης, κακής χρήσης ή παραποίησης του χρονοταχυγράφου, γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος του οδικού μεταφορέα: δικαιώματα και υποχρεώσεις των οδηγών ως προς την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση.

3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη

3.1. Στόχος: ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα.

Τυπολογία των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο των μεταφορών, στατιστικές τροχαίων ατυχημάτων, συμμετοχή των βαρέων οχημάτων / πούλμαν στα ατυχήματα, συνέπειες στον άνθρωπο, υλικές και οικονομικές συνέπειες.

3.2. Στόχος: ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης λαθρομεταναστών.

Γενική ενημέρωση, συνέπειες για τους οδηγούς, προληπτικά μέτρα, κατάλογος σημείων επαλήθευσης, νομοθεσία σχετική με την ευθύνη των μεταφορέων.

3.3. Στόχος: ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων.

Εργονομικές αρχές: επικίνδυνες κινήσεις και σωματικές στάσεις, φυσική κατάσταση, ασκήσεις χειρισμού, μέσα ατομικής προστασίας.

3.4. Στόχος: συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας:

Αρχές υγειούς και ισορροπημένης διατροφής, επιπτώσεις της κατανάλωσης οινοπνεύματος, φαρμάκων ή κάθε άλλης ουσίας που μπορεί να μεταβάλει την συμπεριφορά, συμπτώματα, αιτίες, αποτελέσματα της κόπωσης και του άγχους, θεμελιώδης ρόλος του βασικού κύκλου εργασίας/ανάπαυσης.

3.5. Στόχος: ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συμπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπή του δευτερεύοντος ατυχήματος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψη των τραυματιών και παροχή πρώτων βοηθειών, αντίδραση σε περίπτωση πυρκαϊάς, απομάκρυνση των επιβαινόντων  του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορείου, διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων, βασικές αρχές της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος.

3.6. Στόχος: συμπεριφορά η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας.

Συμπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας: σημασία για την επιχείρηση της ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι συνομιλητές του οδηγού, συντήρηση του οχήματος, οργάνωση της εργασίας, εμπορικές και οικονομικές συνέπειες μιας διαφοράς.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ C, C+E, C1, C1+E ΜΟΝΟ

 

1. Κατάρτιση σε βάθος της ορθολογικής οδήγησης με βάση τους κανόνες ασφαλείας

1.4. Στόχος:  ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος.

Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου οχήματος ή συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο βάρους, τύποι συσκευασίας και υποστηρίγματα φορτίου.

Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων που απαιτούν πρόσδεση, τεχνικές σφήνωσης και πρόσδεση, χρήση ιμάντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων πρόσδεσης, χρήση των μέσων μετακίνησης φορτίων, τοποθέτηση και αφαίρεση καλυμμάτων του φορτίου.

2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων

2.2. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων.

ʼΑδειες εκμετάλλευσης μεταφορών, υποχρεώσεις των τυποποιημένων συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη σύμβαση μεταφοράς, άδειες διεθνών μεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύμβαση περί του συμβολαίου διά την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων»), σύνταξη της διεθνούς φορτωτικής, διέλευση συνόρων, πράκτορες μεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων.

3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη

3.7. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οργάνωση της αγοράς.

Σχέση των οδικών μεταφορών με τους άλλους τρόπους μεταφοράς (ανταγωνισμός, φορτωτές), διάφορες δραστηριότητες οδικών μεταφορών (μεταφορές για λογαριασμό τρίτου, για ίδιο λογαριασμό, βοηθητικές δραστηριότητες των μεταφορών), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων των μεταφορών, διάφορες εξειδικεύσεις μεταφορών (βυτιοφόρα οχήματα, ελεγχόμενη θερμοκρασία, κλπ), εξελίξεις του κλάδου (διαφοροποιήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνδυασμένες σιδηροδρομικές οδικές μεταφορές, υπεργολαβία, κ.λ.π.).

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ D, D+E, D1, D1+E ΜΟΝΟ

 

1. Κατάρτιση σε βάθος της ορθολογικής οδήγησης με βάση τους κανόνες ασφαλείας

1.5. Στόχος:  εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών.

Συνυπολογισμός των διαμήκων και πλάγιων μετατοπίσεων, κατανομή της χρήσης της οδού, θέση στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση ειδικών έργων υποδομής (δημόσιοι χώροι, οδοί περιορισμένης χρήσης), διαχείριση από την οπτική γωνία του οδηγού των αντικρουόμενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης και των άλλων λειτουργiών, συνεργασία με τους επιβάτες, ιδιαιτερότητες της μεταφοράς ορισμένων ομάδων επιβατών (άτομα μειωμένης κινητικότητας, παιδιά).

1.6. Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος.

Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου ενός οχήματος ή ενός συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο βάρους.

2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων

2.1. Στόχος: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου.

Μέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις μεταφορές, αρχές, εφαρμογή και συνέπειες των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης, κακής χρήσης ή παραποίησης του χρονοταχυγράφου, γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος του οδικού μεταφορέα: δικαιώματα και υποχρεώσεις των οδηγών ως προς την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση.

3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη

3.8. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς.

Σχέση των οδικών μεταφορών επιβατών με τους άλλους τρόπους μεταφοράς επιβατών (σιδηρόδρομοι, ΙΧ αυτοκίνητα), διάφορες δραστηριότητες οδικών μεταφορών επιβατών, διέλευση συνόρων (διεθνείς μεταφορές), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών επιβατών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[ άρθρα 23(3) και 25(2)(β) ]

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ

 

 

 

PHOTO 1

 

 

 

 

PHOTO 2

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[ Άρθρα 24 και 30(4)]

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

 

Τέλη

 

ΛΚ
1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρίας για την απόκτηση ΠΕΙ: 20
2. Για τη συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ: 20
3. Για την υποβολή ιεραρχικής προσφυγής: 20

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ

23.01.235.2006