Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2. Στον Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αντιμισθία» σημαίνει την αντιμισθία την οποία το μέλος δικαιούται να λάβει δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3 του περί της Αντιμισθίας του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και περιλαμβάνει την αύξηση της αντιμισθίας που προνοείται στο άρθρο 5 του ίδιου Νόμου, η οποία παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμο του 1987, την αύξηση της αντιμισθίας που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1990, την αύξηση της αντιμισθίας που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1994, εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1996, εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 2000, καθώς και εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 2003, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμου του 2005.

«μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Αύξηση αντιμισθίας μελών

3. –(1) Η αντιμισθία των μελών αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 κατά ένα τοις εκατόν (1%).

(2) Οι γενικές αυξήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και τον καθορισμό των συντάξιμων απολαβών, για τους σκοπούς των Νόμων που αναφέρονται στις συντάξεις των μελών.