Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985», και

(β) «Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

οι όροι «αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «δεδομένα» έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης·

«εξωτερικά σύνορα» σημαίνει τα εξωτερικά σύνορα της Δημοκρατίας με τρίτη χώρα·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«λειτουργός μετανάστευσης», αναφορικά με την άσκηση ελέγχου προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, σημαίνει το λειτουργό μετανάστευσης στο σημείο διέλευσης των εξωτερικών συνόρων·

«μεταφορέας» σημαίνει -

(α) για τους σκοπούς των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 4 φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων μέσω εναέριας οδού ή τον αντιπρόσωπο αυτού στη Δημοκρατία, και

(β) για τους σκοπούς οποιασδήποτε άλλης διάταξης φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων μέσω εναέριας ή/και θαλάσσιας οδού ή τον αντιπρόσωπο αυτού στη Δημοκρατία.

«σημείο διέλευσης των συνόρων» ή «σημείο διέλευσης» σημαίνει οποιοδήποτε σημείο διέλευσης εγκεκριμένο από τις αρχές της Δημοκρατίας για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται στους όρους ή στις φράσεις αυτές από τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο.

Ευθύνη Διευθυντή

3. Ο Διευθυντής ενημερώνει τους μεταφορείς για τις προϋποθέσεις εισόδου και διέλευσης των υπηκόων τρίτων χωρών από τη Δημοκρατία.

Ευθύνη μεταφορέων

4.-(1) Οι μεταφορείς οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαπιστώνουν ότι κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που πρόκειται να μεταφερθεί στην ή να διέλθει από τη Δημοκρατία είναι κάτοχος των ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων που απαιτούνται δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου ή του κοινοτικού δικαίου, όταν επιβιβάζεται στο πλοίο ή στο αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, σε περίπτωση που ο Διευθυντής -

(α) αρνείται σε υπήκοο τρίτης χώρας την παραχώρηση άδειας εισόδου στη Δημοκρατία, λόγω μη κατοχής των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων ή της τυχόν απαιτούμενης θεώρησης, ή

(β) αρνείται την παραχώρηση άδειας διέλευσης σε διερχόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και ο μεταφορέας, ο οποίος έπρεπε να μεταφέρει τον εν λόγω υπήκοο στη χώρα προορισμού του, αρνείται να τον επιβιβάσει, ή οι αρχές του κράτους προορισμού έχουν απαγορεύσει την είσοδο του εν λόγω υπηκόου και τον έχουν επαναφέρει στη Δημοκρατία μέσω της οποίας διήλθε, ο μεταφορέας, ο οποίος μετέφερε το εν λόγω πρόσωπο στα εξωτερικά σύνορα της Δημοκρατίας μέσω θαλάσσιας ή εναέριας συγκοινωνίας, οφείλει, κατόπιν απαίτησης του Διευθυντή, να επαναπροωθήσει τον εν λόγω υπήκοο και πάλι χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην τρίτη χώρα από την οποία τον μετέφερε ή στην τρίτη χώρα που χορήγησε το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο ο εν λόγω υπήκοος διακινήθηκε ή σε κάθε άλλη τρίτη χώρα στην οποία είναι εξασφαλισμένη η είσοδός του.

(3) Σε περίπτωση που ο μεταφορέας αδυνατεί να εκτελέσει την επιστροφή του προσώπου στο οποίο απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση κατά το εδάφιο (2), ο εν λόγω μεταφορέας οφείλει, κατόπιν απαίτησης του Διευθυντή, να εξεύρει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση άλλο μέσο για την περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω προσώπου και να αναλάβει τις σχετικές δαπάνες ή, σε περίπτωση που η άμεση περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω προσώπου δεν είναι δυνατή, να αναλάβει τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του εν λόγω προσώπου. Tα έξοδα διαμονής, στα οποία περιλαμβάνεται το διοικητικό κόστος κράτησης, και τα έξοδα διατροφής καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας έπειτα από διαβούλευσή του με το μεταφορέα.

(4) Για σκοπούς διευκόλυνσης της διενέργειας συνοριακών ελέγχων και καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, οι μεταφορείς οφείλουν να διαβιβάζουν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εισιτηρίων, κατόπιν απαίτησης του λειτουργού μετανάστευσης και σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 9, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους επιβάτες που θα μεταφέρουν σε σημείο διέλευσης των συνόρων από το οποίο τα πρόσωπα αυτά θα εισέλθουν στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(5) Στα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) περιλαμβάνονται -

(α) ο αριθμός και το είδος του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου,

(β) η ιθαγένεια,

(γ) Το πλήρες ονοματεπώνυμο,

(δ) η ημερομηνία γέννησης,

(ε) το σημείο διάβασης των συνόρων κατά την είσοδο στο έδαφος των κρατών μελών,

(στ) ο κωδικός μεταφοράς,

(ζ) η ώρα αναχώρησης και άφιξης της μεταφοράς,

(η) ο συνολικός αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται με τη μεταφορά αυτή, και

(θ) το αρχικό σημείο επιβίβασης.

Διοικητικό πρόστιμο

5.-(1) Για οποιαδήποτε παράβαση από μεταφορέα υποχρέωσης που προβλέπεται στα εδάφια (1), (2) ή (3) του άρθρου 4, ο λειτουργός μετανάστευσης επιβάλλει στο μεταφορέα διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις χίλιες επτακόσιες είκοσι πέντε (1725) λίρες ανά μεταφερόμενο πρόσωπο για κάθε παράβαση, το οποίο πρόστιμο καθίσταται πληρωτέο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της επιβολής του.

(2) Για οποιαδήποτε παράβαση εκ πταίσματος από μεταφορέα υποχρέωσης που προβλέπεται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 4, η οποία παράβαση συνίσταται στην μη διαβίβαση δεδομένων ή στη διαβίβαση ελλιπών ή αναληθών δεδομένων, ο λειτουργός μετανάστευσης επιβάλλει στο μεταφορέα διοικητικό πρόστιμο το οποίο καθορίζεται στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες έντεκα (2911) λίρες για κάθε ταξίδι για το οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία των μεταφερθέντων προσώπων ή κοινοποιήθηκαν ελλιπώς ή αναληθώς, το οποίο πρόστιμο καθίσταται πληρωτέο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της επιβολής του.

(3) Ο λειτουργός μετανάστευσης επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφασή του -

(α) η οποία καθορίζει την παράβαση του παρόντος Νόμου·

(β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διευθυντή και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7· και

(γ) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή στον αντιπρόσωπό του.

Έκδοση δικαστικού διατάγματος

6. Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 5, σε περίπτωση άρνησης του μεταφορέα να συμμορφωθεί με απαίτηση του Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (2) ή (3) του άρθρου 4, ο Διευθυντής δύναται με αίτησή του στο αρμόδιο δικαστήριο να ζητήσει την έκδοση διατάγματος ακινητοποίησης, κατάσχεσης ή δήμευσης του μέσου μεταφοράς ή προσωρινή αναστολή ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του μεταφορέα, για όσο χρόνο ο μεταφορέας αρνείται να συμμορφωθεί με την προαναφερόμενη απαίτηση.

Ιεραρχική Προσφυγή

7.-(1) Οι μεταφορείς, στους οποίους έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 5, έχουν δικαίωμα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στο Διευθυντή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της επιβολής του προστίμου.

(2) Διοικητικό πρόστιμο επικυρωθέν από το Διευθυντή είναι πληρωτέο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της επικύρωσής του στον προσφεύγοντα ή στον αντιπρόσωπό του.

Είσπραξη διοικητικών προστίμων

8. Σε περίπτωση μη καταβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, αυτό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

9.-(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αναφέρονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 4, κοινοποιούνται στο λειτουργό μετανάστευσης.

(2) Οι μεταφορείς οφείλουν να συλλέγουν και, ανάλογα με την περίπτωση, να καταγράφουν τα δεδομένα αυτά στο αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος και να τα διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς ή, σε περίπτωση βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο στο λειτουργό μετανάστευσης, στο σημείο διέλευσης μέσω του οποίου ο επιβάτης θα εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(3) Οι λειτουργοί μετανάστευσης διατηρούν τα δεδομένα σε προσωρινό αρχείο.

(4) Αφού οι επιβάτες εισέλθουν, ο λειτουργός μετανάστευσης διαγράφει τα δεδομένα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διαβίβαση, εκτός αν τα δεδομένα χρειάζονται στο μέλλον ενόψει της άσκησης των εκ του νόμου καθηκόντων όλων των αρχών που είναι υπεύθυνες για την άσκηση ελέγχου επί προσώπων σε εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(5) Οι μεταφορείς υποχρεούνται να διαγράφουν, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την άφιξη του μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν συλλέξει και διαβιβάσει στο λειτουργό μετανάστευσης σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με το παρόν εδάφιο, εφαρμόζονται τα άρθρα 25 και 26 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών.

(6) Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, οι αρχές της Δημοκρατίας δύνανται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 4 για σκοπούς σχετικούς με την επιβολή του νόμου, στα πλαίσια διερεύνησης αδικημάτων που επισύρουν ποινή φυλάκισης ενός έτους και άνω.

(7) Οι μεταφορείς οφείλουν να ενημερώνουν τους επιβάτες σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο και να περιλαμβάνουν στην ενημέρωση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 του Νόμου αυτού.

Κατάργηση

10. Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμοι του 2000 και 2005 με τον παρόντα Νόμο καταργούνται.

Μεταβατική διάταξη

11. Διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε από το Διευθυντή δυνάμει των καταργουμένων με το άρθρο 10 Νόμων, θεωρείται ως επιβληθέν και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος

 

Παράρτημα

[Άρθρο 9(2)]

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΟ Α , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ xxx

 

1-1

Record Start Indicator

 

 

2-21

Σημείο διάβασης των συνόρων κατά την είσοδο στο έδαφος των

 

κρατών μελών (alphanumeric, no symbols-only space)

 

22-41

Κωδικός μεταφοράς (κωδικός boarding ticket)

 

42-55

Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης της μεταφοράς (dd-mm-yy hh:mm)

 

56-69

Ημερομηνία και Ώρα άφιξης της μεταφοράς (dd-mm-yy hh:mm)

 

70-72

Συνολικός αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται με τη μεταφορά αυτή (πχ 003,077,112)

 

73-80

Αρχικό σημείο επιβίβασης (διεθνείς κωδικοί λιμένων )

 

 

 

* Record size : 80

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ Β,  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΒΑΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ xxx

 

1 -20

Αριθμός του Χρησιμοποιούμενου Ταξιδιωτικού Εγγράφου(Χ.Τ.Ε.)

(alphanumeric, no symbols-only space)

 

21-22

Είδος  του Χ.Τ.Ε.

(κωδικός PP:διαβατήριο ID: ταυτότητα LP:Laissez Passer OT:Αλλο)

 

23-30

Ημερομηνία λήξης του Χ.Τ.Ε. (dd-mm-yy)

 

31-33

Ιθαγένεια επιβάτη  (κωδικός Alpha-3 ISO 3166)

 

34-34

Φύλο επιβάτη (F:female, M:male, U:unkown)

 

35-94

Όνομα επιβάτη όπως αναγράφεται στο Χ.Τ.Ε.

(60 characters, Latin Alphabet, only letters and spaces)

 

95-154

Επίθετο επιβάτη όπως αναγράφεται στο Χ.Τ.Ε.

(60 characters, Latin Alphabet, only letters and spaces)

 

155-162

Ημερομηνία γέννησης επιβάτη  (dd-mm-yy)

 

 

* Record size : 162