Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά -

«Λοχαγός με σύμβαση» σημαίνει λοχαγό που υπηρετεί στο Στρατό με σύμβαση, με βάση τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου˙

«οργανική θέση» σημαίνει μόνιμη θέση Αξιωματικού στο Στρατό.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, εφόσον δεν ορίζονται άλλως πως, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο.

Διορισμοί σε οργανική θέση Λοχαγών που υπηρετούν με σύμβαση

3. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου και των περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών, Λοχαγός ο οποίος υπηρετεί στο Στρατό με σύμβαση για συνεχή περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών και ο οποίος -

(α) βρισκόταν στην υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2005, και

(β) εξακολουθεί, χωρίς διακοπή, να βρίσκεται στην υπηρεσία και να υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), να διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε οργανική θέση Λοχαγού, ανεξάρτητα αν αυτός κατέχει ή ικανοποιεί τα δυνάμει του Κανονισμού 6 των περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και αφυπηρετήσεις) Κανονισμών απαιτούμενα για την οργανική θέση του Αξιωματικού λοιπά προσόντα.

(2) Ο υποψήφιος για διορισμό δυνάμει του εδαφίου (1) πρέπει –

(α) να μην έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας˙

(β) να έχει κριθεί κατάλληλος για υπηρεσία στο Στρατό από υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας˙ και

(γ) η βαθμολογία του στα ουσιαστικά προσόντα στις εκθέσεις ικανότητάς του των πέντε τελευταίων χρόνων να είναι τουλάχιστον πολύ καλός.

Ειδικές ρυθμίσεις

4.(1) Η υπηρεσία με σύμβαση ως Λοχαγού του δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενου, θεωρείται για σκοπούς κρίσης, κατά το ένα τέταρτο ως χρόνος παραμονής στο βαθμό αυτό.

(2) Η υπηρεσία με σύμβαση του δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενου αναγνωρίζεται για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξής του, σύμφωνα με τον περί Συντάξεων Νόμο.

(3) Ο ανώτατος βαθμός ανέλιξής του δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενου, είναι ο βαθμός του Αντισυνταγματάρχη.

(4) Για οτιδήποτε δεν προνοείται ρητά στον παρόντα Νόμο, θα εφαρμόζονται πλήρως ή συμπληρωματικά, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων και των βάσει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών.