Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«βασικός μισθός» σημαίνει το μισθό, τον οποίο ο κρατικός υπάλληλος δικαιούται να λάβει με βάση την καθορισμένη για τη θέση του με τον Προϋπολογισμό ή με ειδικό Νόμο, μισθοδοτική κλίμακα, ή πάγιο μισθό όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 3 του περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμου·

«δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου.

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και περιλαμβάνει τη Δικαστική Υπηρεσία καθώς και υπηρεσία στις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους·

«Αστυνομία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

«κρατικός υπάλληλος» σημαίνει αυτόν που κατέχει θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε με αναπλήρωση·

«Στρατός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί του Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου.

«σύνταξη» σημαίνει οποιαδήποτε ετήσια σύνταξη που πληρώνεται περιοδικά δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ Νόμων και αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων και περιλαμβάνει σύνταξη εξαρτωμένων·

«σύνταξη εξαρτωμένων» σημαίνει αύξηση που καταβάλλεται δυνάμει οποιουδήποτε από τους νόμους που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων, στο χήρο, στη χήρα ή και τα τέκνα κρατικού υπαλλήλου ή συνταξιούχου που απεβίωσε·

«συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου είναι πολίτης της Δημοκρατίας και στον οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει οποιουδήποτε από τους Νόμους που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.

Αύξηση μισθών κρατικών υπαλλήλων

3.-(1) Ο βασικός μισθός των κρατικών υπαλλήλων αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 κατά δύο τοις εκατόν (2%) με κατώτατο ποσό αύξησης εκατόν πενήντα τρεις λίρες (£153) το χρόνο.

(2) Ο βασικός μισθός οποιουδήποτε προσώπου απασχολείται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση, όχι, όμως, με μίσθωση υπηρεσιών, σύμφωνα με τον περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 αυξάνεται με γενική αύξηση του ιδίου ύψους και από την ίδια ημερομηνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(3) Η γενική αύξηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και για τον καθορισμό των συντάξιμων απολαβών για τους σκοπούς των Νόμων που αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.

Αύξηση συντάξεων συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Νόμων που αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων, συντάξεις που χορηγήθηκαν σε συνταξιούχους κρατικούς υπαλλήλους κατά ή πριν την 1η Ιανουαρίου 2006, αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 με ποσό ίσο προς τα δύο τοις εκατόν (2%) αυτών.