Προοίμιο

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/123/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμος του 2006.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«ασκείν εργοθεραπεία» σημαίνει το δικαίωμα του εγγεγραμμένου εργοθεραπευτή ο οποίος είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος να ασκεί εργοθεραπεία·

«Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου·

«εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής» σημαίνει εργοθεραπευτή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«έργο» σημαίνει δραστηριότητες και σκοπούς της ζωής που έχουν αξία και νόημα για κάθε άτομο και περιλαμβάνει τους τομείς της αυτοσυντήρησης ή των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, των εργασιακών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παιγνιδιού ή ελεύθερου χρόνου·

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, το οποίο ιδρύεται και τηρείται δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, ο οποίος καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται-

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Υγείας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η εργοθεραπεία είναι επάγγελμα υγείας που προάγει την υγεία και την ευεξία μέσω του έργου, αξιολογεί και παρεμβαίνει θεραπευτικά σε άτομα και ομάδες ατόμων που η ικανότητά τους να εμπλακούν επιτυχώς σε ρόλους και καταστάσεις της καθημερινής ζωής έχει επηρεαστεί ή κινδυνεύει από σωματικές, διανοητικές, ψυχικές, αναπτυξιακές ασθένειες, ανικανότητες, μειονεξίες ή προβλήματα και χρησιμοποιεί θεραπευτικά σκόπιμες δραστηριότητες, για να προωθήσει, να διατηρήσει και να αποκαταστήσει στο μέγιστο βαθμό τη λειτουργικότητα, τη συμμετοχή και την ανεξαρτητοποίηση του ατόμου σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του επαγγελματία εργοθεραπευτή.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών

4.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών με πρόταση του Υπουργού, το οποίο αποτελείται από:

(α) τρεις εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας· και

(β) τέσσερις εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα και υποδεικνύονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

(4) Ο πρόεδρος:

(α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή, υποχρεωτικά, έπειτα από αίτηση τριών μελών του Συμβουλίου·

(β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία υποχρεούται να περιλάβει κάθε σχετικό θέμα του οποίου την εγγραφή ήθελε ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου· και

(γ) προεδρεύει των συνεδριάσεων.

(5) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου από συνεδρίαση του Συμβουλίου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας και του αντιπροέδρου, τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα απ' αυτά, για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

(6) Ο πρόεδρος και τρία άλλα μέλη ή, εάν ο πρόεδρος δεν είναι παρών, οποιαδήποτε πέντε μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(7) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(8) Το Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της υπό του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προβλεπόμενης σύνθεσης του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο ως μέλος του Συμβουλίου για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(10) Το Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τα σχετικά με τη σύγκληση των συνεδριάσεών του, τη διαδικασία που ακολουθείται σ' αυτές και την τήρηση . πρακτικών.

(12) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημά τους για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιοδήποτε χρόνο, να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό.

(13) Κάθε μέλος του Συμβουλίου έχει δικαίωμα υποβολής παραίτησης, την οποία υποβάλλει εγγράφως προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου:

(α) τα δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 διοριζόμενα πρόσωπα επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ των προσώπων που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και κατά την κρίση του πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο,

(β) τα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 διοριζόμενα πρόσωπα επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ των προσώπων που ασκούν ιδιωτικώς το επάγγελμα του επαγγελματία εργοθεραπευτή και κατά την κρίση του πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο:

Νοείται ότι τα δυνάμει της παρούσας παραγράφου διοριζόμενα πρόσωπα κατέχουν το αξίωμα τους μέχρι το διορισμό των προσώπων που υποδεικνύονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.

Διορισμός Εφόρου

6. Εντός τριών μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Έφορο για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που προβλέπει ο παρών Νόμος.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Μητρώο

7.-(1) Ο Έφορος υποχρεούται όπως, μέσα σε τρεις μήνες από το διορισμό του, καταρτίσει και μετέπειτα τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, στο οποίο καταγράφονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου δικαιούμενου να εγγραφεί σ' αυτό και τέτοια άλλα στοιχεία όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει αναγκαία.

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σ' αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφει από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου που φέρει την υπογραφή του Εφόρου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα κατά τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.

(4) Η δημοσίευση αντιγράφου του Μητρώου σύμφωνα με το εδάφιο

(3) αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σ' αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες εργοθεραπευτές και η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω αντίγραφο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο ως επαγγελματίας εργοθεραπευτής.

(5) Ο Έφορος με την καταβολή του καθορισμένου τέλους χορηγεί σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο επαγγελματία εργοθεραπευτή του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο αντίγραφο του Μητρώου πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο ως επαγγελματίας εργοθεραπευτής και το πιστοποιητικό αυτό συνιστά απόδειξη του περιεχομένου του.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι κατά την υποβολή της αίτησής του-

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του,

(γ) δεν έχει καταδικαστεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,

(δ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην εργοθεραπεία-

(i) που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου και σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου τα οποία συνάδουν με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

(ii) είναι αναγνωρισμένο από τη χώρα στην οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο/εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποκτήθηκε και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (Word Federation of Occupational Therapists).

(2) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου σ' αυτούς γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, αν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε δίπλωμα εργοθεραπείας που του απονεμήθηκε κατόπιν σπουδών διάρκειας τριών τουλάχιστο χρόνων:

Διαδικασία εγγραφής

9.-(1) (α) Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Εργοθεραπευτών υποβάλλονται στον Έφορο σύμφωνα με τον οριζόμενο από το Συμβούλιο τύπο, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις αιτήσεις, και το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος.

(β) Η υποβολή της πιο πάνω αίτησης και των εγγράφων στον Έφορο αποτελεί απόδειξη του περιεχομένου τους.

(2) Ο Έφορος θέτει τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και ακολούθως το Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον Έφορο και στον αιτητή.

(3) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από το Συμβούλιο, ο Έφορος εγγράφει τον αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σ' αυτόν το πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(4) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που καταβλήθηκε από τον αιτητή Θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.

(5) Το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμβουλή ή γνωμοδότηση από αρμόδια όργανα ή πρόσωπα σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους στο Μητρώο και ιδιαίτερα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών αναφορικά με θέματα ισοτιμίας ή αξιολόγησης πτυχίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(6) Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς τον Παγκύπριο Σύλλογο Εργοθεραπευτών για την εγγραφή νέων εργοθεραπευτών στο Μητρώο.

Διαγραφή από το Μητρώο

10.-(1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου επαγγελματία εργοθεραπευτή:

(α) ο οποίος ζήτησε με επιστολή του προς το Συμβούλιο τη διαγραφή του ή

(β) του οποίου το όνομα έχει αναγραφεί στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος ή ψευδούς παραστάσεως ή

(γ) ο οποίος απεβίωσε ή

(δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή

(ε) ο οποίος απώλεσε την ιδιότητα ίου πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος εγγεγραμμένου επαγγελματία εργοθεραπευτή από το Μητρώο, το εκδοθέν σ' αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής ακυρώνεται και ο ίδιος υποχρεούται -να το παραδώσει στον Έφορο.

Επανεγγραφή στο Μητρώο

11. Το Συμβούλιο μπορεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να επανεγγράψει στο Μητρώο το όνομα επαγγελματία εργοθεραπευτή, το οποίο είχε διαγραφεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είτε ατελώς είτε με την καταβολή του καθοριζόμενου από το Συμβούλιο τέλους, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το τέλος εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο ονόματος επαγγελματία εργοθεραπευτή, δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, η επανεγγραφή δύναται να γίνει μόνο μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία της διαγραφής.

Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρίσεις

12.-(1) Κάθε καταχώριση στο Μητρώο η οποία αποδεικνύεται, προς ικανοποίηση του Συμβουλίου, ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται εσφαλμένη διορθώνεται.

(2) Κάθε τέτοια διαγραφή ή διόρθωση συνοδεύεται από σημείωση αναφορικά με τους λόγους κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. ,

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση επαγγέλματος

13. -(1) Μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί:

(α) να ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή ή να αποκαλεί ή να προβάλλει τον εαυτό του ως εργοθεραπευτή ή

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις "εργοθεραπευτής", "εργοθεραπεία" ή "εργοθεραπευτήριο" ή

(γ) να εισπράττει ή διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή εργοθεραπείας,

εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εργοθεραπευτή.

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

14.-(1) Κανένας εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, εκτός αν έχει καταβάλει στο Συμβούλιο το καθορισμένο τέλος και εξασφαλίσει ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα:

Νοείται ότι το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε εργοθεραπευτή που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(2) Η ετήσια άδεια που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) εκπνέει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους της έκδοσής της.

(3) Εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο ασκήσεως της εργοθεραπείας είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Άσκηση εργοθεραπείας κατόπιν άδειας του Υπουργικού Συμβουλίου

15. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει την άσκηση εργοθεραπείας σε πρόσωπο από τρίτη χώρα το οποίο επισκέπτεται τη Δημοκρατία κατόπιν προσκλήσεως για παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών με την ιδιότητα του εργοθεραπευτή για περίοδο και με όρους που το ίδιο αποφασίζει.

Προσωρινή άσκηση επαγγέλματος

16.-(1) Εργοθεραπευτής πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας δύναται να παρέχει υπηρεσίες εργοθεραπευτή προσωρινά και περιστασιακά στη Δημοκρατία χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14, και χωρίς υποχρέωση εγγραφής στον Παγκύπριο Σύλλογο Εργοθεραπευτών.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του που να αποδεικνύουν ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή στο κράτος αυτό.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι εργοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εργοθεραπευτής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του νόμου.

Ταμείο Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών

17.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών», το οποίο τίθεται υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανόνες που υιοθετούνται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

(2) Οι πόροι του Συμβουλίου περιλαμβάνουν όλα τα τέλη που εισπράττονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

18.-(1) Καθιδρύεται Πειθαρχικό Συμβούλιο για άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές το οποίο αποτελείται από έξι μέλη ως ακολούθως:

(α) Δύο μέλη της Νομικής Υπηρεσίας που υποδεικνύονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας εκ των οποίων διορίζεται πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και

(β) τέσσερις εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές.

(2) 0 πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό.

(3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής.

(4) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

19. Εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, αν:

(α) καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε, κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του εργοθεραπευτή ή

(γ) έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Πειθαρχική έρευνα

20.-(1) Εάν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο παραπέμπει την καταγγελία στον Υπουργό, ο οποίος ορίζει το ταχύτερο λειτουργό του Υπουργείου ως ερευνώντα λειτουργό, για να διεξαγάγει την έρευνα.

(2) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατόν και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(3) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σ' αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί.

(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του στο Συμβούλιο, το οποίο τη διαβιβάζει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για γνωμοδότηση.

(5) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συμβουλεύει το Συμβούλιο κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του καταγγελθέντος και, σε περίπτωση καταφατικής γνωμοδότησης, προβαίνει σε διατύπωση της κατηγορίας.

(6) Το Συμβούλιο, μόλις λάβει από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τη διατυπωθείσα πειθαρχική κατηγορία, την αποστέλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

21.-(1) Μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αυτό μεριμνά όπως εκδοθεί και επιδοθεί προς τον καταγγελθέντα κλήση κατά τον καθορισμένο τρόπο και τύπο.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δε θα γινόταν αποδεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία:

(α) να καλεί και να απαιτεί την προσέλευση μαρτύρων και την προσέλευση του καταγγελθέντος και

(β) να απαιτεί την κατάθεση κάθε εγγράφου σχετιζόμενου με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρο του.

Πειθαρχικές ποινές

22.-(1) Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρει τον καταγγελθέντα ένοχο, μπορεί να του επιβάλει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο ή το αρχείο που τηρείται βάσει του άρθρου 16, ανάλογα με την περίπτωση ή

(β) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα, που να μην υπερβαίνει όμως τα τρία έτη ή

(γ) καταβολή, ως διοικητικό πρόστιμο, χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή

(δ) προφορική ή έγγραφη επίπληξη.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των εξόδων της ενώπιον του πειθαρχικής διαδικασίας.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ανωτέρω κατατίθεται στο ταμείο του Συμβουλίου.

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Σύλλογος Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών

23.-(1) Ιδρύεται Σύλλογος Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών με μέλη όλους τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία.

(2) Ο υφιστάμενος εγγεγραμμένος Παγκύπριος Σύνδεσμος Εργοθεραπευτών θεωρείται ότι ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε «Σύλλογο» ερμηνεύεται ως αναφορά στον υφιστάμενο εγγεγραμμένο Παγκύπριο Σύνδεσμο Εργοθεραπευτών Κύπρου, εφόσον:

(α) ο υφιστάμενος Παγκύπριος Σύνδεσμος Εργοθεραπευτών προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού του, ώστε αυτό να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και

(β) ο Υπουργός πιστοποιεί εγγράφως ότι το καταστατικό του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργοθεραπευτών έχει τροποποιηθεί ως ανωτέρω.

Γενική συνέλευση του Σύλλογου

24.-(1) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου σε χρόνο και τόπο που Καθορίζονται από τον ίδιο.

(2) Πα τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης αυτής:

(α) αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σ' αυτή και να ψηφίσουν όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις μέρες και όχι αργότερα από οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης ή

(β) δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστο πρωινές ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του ή μη υπάρχοντος προέδρου, μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση προεδρεύει των εργασιών της γενικής συνέλευσης.

(4) Οποιαδήποτε είκοσι μέλη του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(5) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δε σχηματισθεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο και κατά την έναρξη της δεύτερης αυτής συνέλευσης οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών συνιστά απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει νικώσα ψήφο.

(7) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή:

(α) επτά μελών του Συλλόγου που θα αποτελούν τη διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου και

(β) τεσσάρων μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου

25.-(1) Η διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον είκοσι μελών του Συλλόγου.

(2) Η αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που την υπέβαλαν.

(3) Αν η διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου, μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δε συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, τα είκοσι μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν την αίτηση δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(4) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δε σχηματισθεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Ετήσια εισφορά στο Σύλλογο

26.-(1) Τα μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Εργοθεραπευτών καταβάλλουν ετήσια εισφορά, το ύψος της οποίας ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

(2) Η εισφορά, που είναι πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το Σύλλογο και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης για πληρωμή της εισφοράς αυτής, κανένα μέλος του Συλλόγου δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου ή να είναι υποψήφιο για εκλογή στη διοικούσα επιτροπή, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα εισφορά.

Αρμοδιότητες της διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου

27.-(1) Η διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου-

(α) προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του επαγγελματία εργοθεραπευτή,

(β) καταρτίζει υποεπιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της,

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες εργοθεραπευτές στη Δημοκρατία,

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με το επάγγελμα του εργοθεραπευτή,

(ε) διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου,

(στ) εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου,

και γενικά προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, όπως κρίνει σκόπιμο, προς εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών.

(2) Η θητεία των μελών της διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου είναι διετής.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από τη διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου

28.-(1) Τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου.

(2) Πέντε μέλη της διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(3) Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής συγκαλεί τις συνεδριάσεις της, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών της, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει αυτών.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου της διοικούσας επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

(5) Οι αποφάσεις της διοικούσας επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(6) Με εσωτερικούς κανονισμούς ο Σύλλογος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες των μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις της διοικούσας επιτροπής και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.

ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ποινικά αδικήματα

29. Οποιοσδήποτε-

(α) με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο ή

(β) εσκεμμένα και ψευδώς εμφανίζεται σαν εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη, με αποτέλεσμα να μπορεί να συναχθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής ή

(γ) ασκεί ή μετέρχεται την εργοθεραπεία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή

(δ) όντας εγγεγραμμένος εργοθεραπευτής, διαρκούσης της απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του, ασκεί ή μετέρχεται την εργοθεραπεία

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Κανονισμοί

30.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, χρειάζεται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή,

(β) καθορίζουν οποιοδήποτε ζήτημα ή τέλος χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού,

(γ) καθορίζουν τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό του παρόντος Νόμου και

(δ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της εργοθεραπείας στη Δημοκρατία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

31. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Ο/Η.....................................................................................................................

εγγράφεται με το παρόν ως εργοθεραπευτής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Εγγραφής Εργοθεραπευτών Νόμου.

Εκδόθηκε στη Λευκωσία, στις.....................................................................................

Τέλος:

.....................................

πρόεδρος

Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του/της


…………………………………………………………………………………………………………………..

Από :

Μέχρι:

………………………………….

πρόεδρος

Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών