Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απόδειξη και Εκτέλεση Πράξεων και Δικαστικών Αποφάσεων) Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«διαδικασία» σημαίνει διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου και περιλαμβάνει ποινική και αστική διαδικασία, σύμφωνα με την έννοια την οποία αποδίδει στους όρους αυτούς ο περί Δικαστηρίων Νόμος·

«δικαστήριο» έχει την έννοια την οποία αποδίδει στον όρο αυτό οι περί Δικαστηρίων Νόμος ·

«εκτελεστή κοινοτική απόφαση» σημαίνει απόφαση οργάνου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, η οποία απόφαση είναι εκτελεστή κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 256 της Συνθήκης ΕΚ, στο Άρθρο 164 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, στο Άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα και στο Άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα·

«εκτελεστήριος τύπος» σημαίνει τον πρωτότυπο εκτελεστήριο τύπο ο οποίος εκδίδεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4·

«εκτελεστή κοινοτική δικαστική απόφαση» σημαίνει κοινοτική δικαστική απόφαση η οποία είναι εκτελεστή κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 244 της Συνθήκης ΕΚ ή στο Άρθρο 159 της Συνθήκης ΕΚΑΕ·

«κοινοτική δικαστική απόφαση» σημαίνει απόφαση, διαταγή ή γνωμοδότηση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα δικαστήρια, των οποίων η συγκρότηση και δικαιοδοσία διέπεται από τη Συνθήκη ΕΚ, τη Συνθήκη ΕΚΑΕ ή/και τη Συνθήκη ΕΕ, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

(α) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

(β) το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

(γ) δικαιοδοτικό τμήμα το οποίο προβλέπεται στο Άρθρο 225Α της Συνθήκης ΕΚ ή/και στο Άρθρο 140Β της Συνθήκης ΕΚΑΕ, περιλαμβανομένου του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ιδρύθηκε διά της Απόφασης του Συμβουλίου της 2ας Νοεμβρίου 2004 για την ίδρυση Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004/752/ΕΚ, Ευρατόμ)·

«Συνθήκη ΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Συνθήκη κατέστη δεσμευτική για τη Δημοκρατία με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης η οποία κυρώθηκε διά των περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικών) Νόμων του 2003 και 2004·

«Συνθήκη ΕΚ» σημαίνει τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία Συνθήκη κατέστη δεσμευτική για τη Δημοκρατία με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης η οποία κυρώθηκε διά των περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικών) Νόμων του 2003 και 2004·

«Συνθήκη ΕΚΑΕ» σημαίνει τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, η οποία Συνθήκη κατέστη δεσμευτική για τη Δημοκρατία με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης η οποία κυρώθηκε διά των περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικών) Νόμων του 2003 και 2004.

Δικαστική γνώση

3. Οποιαδήποτε συνθήκη, συμφωνία, πράξη, έγγραφο ή κείμενο το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δικαστικά γνωστό (judicially noticed).

Έκδοση εκτελεστήριου τύπου

4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται γραπτώς από αυτόν έχει εξουσία να εκδίδει εκτελεστήριο τύπο ο οποίος πιστοποιεί τη γνησιότητα εκτελεστής κοινοτικής απόφασης ή εκτελεστής κοινοτικής δικαστικής απόφασης.

Απόδειξη ενώπιον δικαστηρίου

5. Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 3, σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου η παρουσίαση σχετικού εκτελεστήριου τύπου από διάδικο ή για λογαριασμό του γίνεται αποδεκτή από το δικαστήριο ως απόδειξη της γνησιότητας εκτελεστής κοινοτικής απόφασης ή εκτελεστής κοινοτικής δικαστικής απόφασης.

Έννομο αποτέλεσμα εκτελεστήριου τύπου

6.-(1) Για τους σκοπούς της εκτέλεσης εκτελεστής κοινοτικής απόφασης η οποία επιβάλλει χρηματική υποχρέωση και στην οποία περιάπτεται εκτελεστήριος τύπος, το όργανο το οποίο την εξέδωσε δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα προς είσπραξη της επιβληθείσας χρηματικής υποχρέωσης ως αστικού χρέους.

(2) Για τους σκοπούς της εκτέλεσής της, εκτελεστή κοινοτική δικαστική απόφαση η οποία επιβάλλει χρηματική υποχρέωση και στην οποία περιάπτεται εκτελεστήριος τύπος έχει την ίδια ισχύ και το ίδιο αποτέλεσμα και δύναται να αποτελέσει επίδικο θέμα σε οποιαδήποτε διαδικασία, το δε χρηματικό ποσό το οποίο είναι πληρωτέο δυνάμει αυτής καθίσταται πληρωτέο μετά τόκου, ως εάν η εν λόγω εκτελεστή κοινοτική δικαστική απόφαση είναι απόφαση δικαστηρίου εκδιδόμενη κατά την ημερομηνία έκδοσης του εκτελεστήριου τύπου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), σε περίπτωση που το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή δικαιοδοτικό τμήμα προβλεπόμενο στο ΄Αρθρο 225Α της Συνθήκης ΕΚ ή/και στο ΄Αρθρο 140Β της Συνθήκης ΕΚΑΕ αναστείλει εκτελεστή κοινοτική απόφαση ή εκτελεστή κοινοτική δικαστική απόφαση, ο σχετικός εκτελεστήριος τύπος αναστέλλεται παρομοίως.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), σε περίπτωση που -

(α) εκτελεστή κοινοτική απόφαση ανακληθεί από το όργανο το οποίο την έχει εκδώσει ή ακυρωθεί από αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) ή

(β) εκτελεστή κοινοτική δικαστική απόφαση αναθεωρηθεί ή αναιρεθεί από αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στο εδάφιο (3), ο σχετικός εκτελεστήριος τύπος καθίσταται άνευ ισχύος και αποτελέσματος.