Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.- (1) Λέξεις ή όροι που δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που τους προσδίδεται από τον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο.

(2) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων» ή «ΚΥ.Σ.Ο.Α.» σημαίνει το σωματείο με το όνομα «Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων», το οποίο έχει εγγραφεί στις 19 Ιουλίου 1999 και λειτουργεί δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙ και

«Υπηρεσία» σημαίνει οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Αρχή, Υπουργείο, Κρατικό Όργανο, Ημικρατικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και οποιοδήποτε άλλο όργανο που ασκεί δημόσια εξουσία και περιλαμβάνει κάθε όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υποχρεωτική διαβούλευση με την ΚΥ.Σ.Ο.Α.

3.- (1) Η ΚΥ.Σ.Ο.Α. καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία.

(2) Κάθε Υπηρεσία, η οποία πρόκειται να αποφασίσει σε θέματα ή ασχολείται με θέματα που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα άτομα με αναπηρία, διαβουλεύεται κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών, με την ΚΥ.Σ.Ο.Α..

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η Υπηρεσία θα ζητά από την ΚΥ.Σ.Ο.Α. να υποδεικνύει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της σε κάθε περίπτωση.

Επιχορήγηση και στήριξη της ΚΥ.Σ.Ο.Α.

4. Τηρουμένων των διαδικασιών που ακολουθούνται για την ετοιμασία του Κρατικού Προϋπολογισμού, η ΚΥ.Σ.Ο.Α. λαμβάνει ετησίως κρατική χορηγία για δαπάνες της, η οποία προνοείται στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό, αφού ληφθούν προηγουμένως υπόψη οι εισηγήσεις της ΚΥ.Σ.Ο.Α. για το ύψος της χορηγίας που θα της παρέχεται.