Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο -

«διανοητική ιδιοκτησία» περιλαμβάνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα επί σχεδίου ή υποδείγματος, επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικών πιστοποιητικών αυτών, επί εμπορικών σημάτων, επί τίτλων προστασίας φυτικών ποικιλιών, επί γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης και ειδικότερα τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003.

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

«δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο·

«εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004» σημαίνει τον Κανονισμό της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«κάτοχος δικαιώματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «δικαιούχος» στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003·

«Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον τελωνειακό κώδικα που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«τελωνειακή νομοθεσία» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την αντίστοιχη Κοινοτική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται για την εναρμόνιση ή/ και για την εφαρμογή της αντίστοιχης Κοινοτικής Νομοθεσίας·

«τελωνειακό έδαφος» περιλαμβάνει το χερσαίο τμήμα, τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας. Οι ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες αποτελούν τμήματα ή χώρους του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, χωρισμένα από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος·

«Τμήμα Τελωνείων» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αρμοδιότητα Τμήματος Τελωνείων

3. Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 και του παρόντος Νόμου.

Αίτηση παρέμβασης από κάτοχο δικαιώματος

4.-(1) Ο κάτοχος δικαιώματος δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση παρέμβασης στο Τμήμα Τελωνείων όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, ζητώντας όπως το Τμήμα Τελωνείων αναστείλει τον τελωνισμό των εμπορευμάτων αυτών.

(2) Η αίτηση παρέμβασης υποβάλλεται μηχανικά ή ηλεκτρονικά ή διά χειρός με μελάνι και κεφαλαία γράμματα κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 και σύμφωνα με τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα του εν λόγω Κανονισμού.

(3) Η εθνική αίτηση παρέμβασης και η κοινοτική αίτηση παρέμβασης που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1891/2004 συμπληρώνονται, όταν αυτές υποβάλλονται στο Τμήμα Τελωνείων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Απόφαση Τμήματος Τελωνείων

5.-(1) Το Τμήμα Τελωνείων εξετάζει την αίτηση παρέμβασης και ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή της, σχετικά με την απόφασή τoυ.

(2) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, κατ’ αυτής δε, είναι δυνατό να ασκηθεί αίτημα αναθεώρησης στο Διευθυντή σύμφωνα με τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο.

Αναστολή τελωνισμού

6.-(1) Το Τμήμα Τελωνείων, με την αποδοχή της αίτησης παρέμβασης και μετά από συνεννόηση, όπου κρίνεται απαραίτητο, με τον αιτητή, αναστέλλει τη χορήγηση άδειας παραλαβής και προβαίνει σε δέσμευση των εμπορευμάτων, αφού εκ πρώτης όψεως, ικανοποιηθεί ότι τα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην αίτηση, παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 και του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, εάν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή της δέσμευσης, δεν έχει αποδειχθεί στο Τμήμα Τελωνείων ότι ο αιτητής έχει προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο ή ότι έχει εξασφαλίσει την έκδοση σχετικού συντηρητικού διατάγματος από το δικαστήριο για να προσδιοριστεί κατά πόσο υπήρξε παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, η παραλαβή των εμπορευμάτων εγκρίνεται, τηρουμένων όλων των τελωνειακών διατυπώσεων και η δέσμευση αίρεται:

Νοείται ότι, εάν απαιτείται, η ως άνω προθεσμία δύναται να παρατείνεται για περίοδο, που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες:

Νοείται περαιτέρω ότι, για αλλοιώσιμα εμπορεύματα η πιο πάνω προθεσμία ορίζεται στις τρεις εργάσιμες ημέρες και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί.

(3) Για την αποθήκευση των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή της δέσμευσής τους εφαρμόζονται οι όροι που τίθενται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Δημοσίου.

Διάταγμα για την καταστροφή των εμπορευμάτων κ.τ.λ.

7. Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, δύναται, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης υπέρ του κατόχου δικαιώματος, να διατάξει, όπως όλα τα εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 και του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, όπως τούτο κρίνει σκόπιμο, καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα, που δύναται να προκύψουν.

Εγκατάλειψη και καταστροφή εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο

8. Όταν το Τμήμα Τελωνείων έχει αναστείλει τη χορήγηση της άδειας παραλαβής ή δεσμεύσει εμπορεύματα που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δύναται με τη συναίνεση του κατόχου δικαιώματος να επιτρέπει την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων αυτών για να καταστραφούν υπό τελωνειακό έλεγχο, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι υπήρξε παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταστροφής των εμπορευμάτων, αυτή γίνεται υπό τελωνειακό έλεγχο με δαπάνη και υπό την ευθύνη του κατόχου δικαιώματος, αφού προηγουμένως ληφθούν από το Τμήμα Τελωνείων δείγματα για σκοπούς φύλαξης ώστε να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Ποινικά αδικήματα

9.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται-

(α) στην υποβολή διασάφησης για διάθεση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους σύμφωνα με τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, ή

(β) στην εισαγωγή ή εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας,

(γ) στην υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής,

(δ) στη διαδικασία επανεξαγωγής,

(ε) στην τοποθέτηση σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ένοχο αδικήματος.

(2) (α) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει εν γνώσει του οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση, η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση, η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές·

(β) Πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε από τις πράξεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, χωρίς να γνωρίζει ότι τα εμπορεύματα παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ένοχο αδικήματος το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εμπορεύματα, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

(4) Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται οποιαδήποτε διαδικασία αναφορικά με ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, δύναται, ανεξάρτητα αν ο αναφερόμενος ως παραβάτης καταδικαστεί ή όχι, να διατάξει, όπως όλα τα εμπορεύματα, που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης, όπως τούτο κρίνει σκόπιμο, και να αποφασίσει για οποιαδήποτε έξοδα, που δύναται να προκύψουν.

(5) Ουδεμία πρόνοια του παρόντος άρθρου επηρεάζει την περίπτωση όπου στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών περιέχονται εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα εντός των ορίων της τελωνειακής ατέλειας, και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα εμπορεύματα αποτελούν αντικείμενο εμπορικής διακίνησης.

Απαγόρευση χορήγησης άδειας εισόδου κ.τ.λ.

10. Απαγορεύεται-

(α) η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας,

(β) η ελεύθερη κυκλοφορία,

(γ) η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας,

(δ) η εξαγωγή,

(ε) η επανεξαγωγή,

(στ) η υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής, ή

(ζ) η είσοδος σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, εμπορευμάτων τα οποία διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών κ.τ.λ.

11. Στην περίπτωση εμπορευμάτων που ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 75 έως 87, του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

Αδίκημα σε σχέση με κατοχή κ.τ.λ. εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

12. Οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά κατοχή ή με οποιοδήποτε τρόπο ενέχεται στη μεταγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, στέγαση, φύλαξη ή απόκρυψη οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή εμπορεύεται οποιαδήποτε εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και έχει λόγους να πιστεύει ότι τα εμπορεύματα αυτά παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση, η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων

13. Οι διατάξεις του άρθρου 121 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με τα ποινικά αδικήματα, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Συμβιβασμός αδικημάτων

14. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 88 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με ποινικά αδικήματα, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Απαλλαγή ευθύνης Τμήματος Τελωνείων

15.-(1) Ο κάτοχος δικαιώματος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση, που τα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην αίτησή του, δεν εντοπιστούν από το Τμήμα Τελωνείων και έχουν παραδοθεί ή, για τα οποία εύλογα δε λαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια για την αναστολή του τελωνισμού τους ή τη δέσμευσή τους.

(2) Η ορθή άσκηση, από το Τμήμα Τελωνείων, των αρμοδιοτήτων, που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι των προσώπων, τα οποία αφορούν οι ενέργειές του, σε περίπτωση, που τα πρόσωπα αυτά υποστούν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια.

Διάθεση εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

16. Το Τμήμα Τελωνείων σε περίπτωση συμβιβασμού αδικήματος, δυνάμει του άρθρου 14, δύναται -

(α) να καταστρέφει, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή οποιαδήποτε επιβάρυνση του Δημοσίου, τα εμπορεύματα, που αναγνωρίζονται ως εμπορεύματα, που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή να τα θέτει εκτός εμπορικής κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον κάτοχο δικαιώματος·

(β) να αποδέχεται, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιβάρυνση του Δημοσίου, την εγκατάλειψη υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας των εμπορευμάτων, που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται η παράγραφος (α)·

(γ) να λαμβάνει έναντι των εμπορευμάτων κάθε άλλο μέτρο, που έχει ως αποτέλεσμα να στερήσει ουσιαστικά τα πρόσωπα, που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε οικονομικό όφελος της ενέργειας αυτής:

Νοείται ότι, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η απλή αφαίρεση των σημάτων από τα εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δε θεωρείται ότι στερεί τους ενδιαφερομένους από τα οικονομικά οφέλη της ενέργειας.

Κανονισμοί και Γνωστοποιήσεις

17.-(1) Tο Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο για διαδικασίες που αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση Νόμου

18. Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2002 καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
21 του Ν. 61(Ι)/2018Κατάργηση

Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2006 κααργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 61(Ι)/2018].

Σημείωση
22 του Ν. 61(Ι)/2018Μεταβατικές διατάξεις

Οποιεσδήποτε αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εγκρίσεις που παρασχέθηκαν ή εκκρεμή ζητήματα ή διαδικασίες που άρχισαν αλλά εξακολουθούσαν να εκκρεμούν δυνάμει του περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμου του 2006 μέχρι και πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 61(Ι)/2018], εξακολουθούν να ισχύουν ως να διενεργήθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 61(Ι)/2018] μέχρις ότου τυχόν τροποποιηθούν ή δεν ανακληθούν, στην έκταση που δεν είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 61(Ι)/2018].