Τμήμα 4 - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Κατώτατα όρια

19. [Διαγράφηκε]
Επιδοτούμενες συμβάσεις

20. [Διαγράφηκε]
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

21. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Κατώτατα όρια

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α. είναι ίση με ή υπερβαίνει τα ακόλουθα κατώτατα όρια, όπως εκάστοτε αναθεωρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92:

(α) 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εξαιρουμένων αυτών που καλύπτονται από την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές και αναφέρονται στο Παράρτημα IV:

Νοείται ότι, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις υπό αναφορά αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το πιο πάνω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν στα οριζόμενα στο Παράρτημα V προϊόντα.

(β) 211.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις-

(i) προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV,

(ii) προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V,

(iii) υπηρεσιών που συνάπτονται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που εμπίπτουν στην κατηγορία 8 του Παραρτήματος ΙΙΑ, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του ιδίου Παραρτήματος, των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα IIB.

(γ) 5.278.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές για την αντίστοιχη αξία σε λίρες του ποσού σε Ευρώ των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), την χρονική διάρκεια ισχύος των ισοτιμιών και νια κάθε σχετική μεταβολή τους από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιδοτούμενες συμβάσεις

20.-(1) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται κατά τη σύναψη-

(α) Συμβάσεων έργων οι οποίες επιδοτούνται άμεσα με ποσοστό άνω του 50 % από αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., ισούται με ή υπερβαίνει το όριο των 5.278.000 Ευρώ όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν-

(i) δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι·

(ii) κτιριακές εργασίες για νοσοκομεία, αθλητικές διευκολύνσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης·

(β) συμβάσεων υπηρεσιών οι οποίες επιδοτούνται άμεσα με ποσοστό άνω του 50% από αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., ισούται με ή υπερβαίνει το όριο των 211.000 Ευρώ, όταν οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται με σύμβαση έργων που αφορά τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α).

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές, από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους επιβάλλουν στο δικαιούχο της επιδότησης την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Μέρους ή τηρούν οι ίδιες τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, όταν συνάπτουν οι ίδιες τις συμβάσεις αυτές εξ ονόματος και για λογαριασμό του δικαιούχου της επιδότησης.

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

21.-(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός Φ.Π.Α., όπως προεκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή. Στο εκτιμώμενο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη της κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

(2) Η εκτίμηση της αξίας της σύμβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 39 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τέτοια προκήρυξη, τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή αρχίζει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

(3)(α) Κανένα σχέδιο δημόσιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να κατατέμνεται με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(β) Η επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται με πρόθεση την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(4) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων δημοσίων έργων λαμβάνεται υπόψη το ποσό των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων και τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.

(5)(α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών δύναται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 19, όπως αυτή εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στη σύναψη κάθε τμήματος:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τμήματα των οποίων η προεκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι μικρότερη των 80.000 Ευρώ, για τις υπηρεσίες, ή των 1.000.000 Ευρώ, για τα έργα, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων·

(β) Όταν ένα σχέδιο προμήθειας ομοιογενών προϊόντων δύναται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 19. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 19, όπως αυτή εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στη σύναψη κάθε τμήματος:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι μικρότερη των 80.000 Ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

(6) Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση- πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι-

(α) Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα. (12) μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας·

(β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκεια των συμβάσεων δε δύναται να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(7) Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται υπόψη -

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

(8) Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής:

(α) Για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών:

(i) ασφαλιστικές υπηρεσίες - το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(ii) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες - οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(iii) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες - οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή-

(i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης·

(ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(9) Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη, εκτός Φ.Π.Α, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών.