Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

21.-(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός Φ.Π.Α., όπως προεκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή. Στο εκτιμώμενο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη της κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

(2) Η εκτίμηση της αξίας της σύμβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 39 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τέτοια προκήρυξη, τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή αρχίζει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

(3)(α) Κανένα σχέδιο δημόσιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να κατατέμνεται με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(β) Η επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται με πρόθεση την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(4) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων δημοσίων έργων λαμβάνεται υπόψη το ποσό των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων και τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.

(5)(α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών δύναται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 19, όπως αυτή εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στη σύναψη κάθε τμήματος:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τμήματα των οποίων η προεκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι μικρότερη των 80.000 Ευρώ, για τις υπηρεσίες, ή των 1.000.000 Ευρώ, για τα έργα, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων·

(β) Όταν ένα σχέδιο προμήθειας ομοιογενών προϊόντων δύναται να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 19. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 19, όπως αυτή εκάστοτε αναθεωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στη σύναψη κάθε τμήματος:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι μικρότερη των 80.000 Ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

(6) Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση- πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι-

(α) Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα. (12) μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας·

(β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκεια των συμβάσεων δε δύναται να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(7) Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται υπόψη -

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

(8) Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής:

(α) Για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών:

(i) ασφαλιστικές υπηρεσίες - το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(ii) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες - οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(iii) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες - οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή-

(i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης·

(ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(9) Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη, εκτός Φ.Π.Α, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών.