Τμήμα 3 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές
Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

69. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση της προκήρυξης

70. [Διαγράφηκε]
Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών

71. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές
Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

69. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση της προκήρυξης

70. [Διαγράφηκε]
Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών

71. [Διαγράφηκε]