Τμήμα 2 - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντας

51. [Διαγράφηκε]
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

52. [Διαγράφηκε]
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

53. [Διαγράφηκε]
Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες

54. [Διαγράφηκε]
Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

55. [Διαγράφηκε]
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

56. [Διαγράφηκε]
Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

57. [Διαγράφηκε]
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

58. [Διαγράφηκε]