Τμήμα 3 - Ειδικό Καθεστώς
Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

18. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Ειδικό Καθεστώς
Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί κατ' αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων ή να προβλέπει την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν δύνανται να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Η προκήρυξη διαγωνισμού αναφέρει την παρούσα διάταξη.