Τμήμα 2 - Προθεσμίες
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την παραλαβή των προσφορών

43. [Διαγράφηκε]
Ανοικτή διαδικασία. Έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες

44. [Διαγράφηκε]
Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών

45. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Προθεσμίες
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την παραλαβή των προσφορών

43. [Διαγράφηκε]
Ανοικτή διαδικασία. Έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες

44. [Διαγράφηκε]
Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών

45. [Διαγράφηκε]