ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τμήμα 1 - Δημοσίευση των προκηρύξεων
Προκαταρκτική προκήρυξη

38. [Διαγράφηκε]
Προκήρυξη διαγωνισμού

39. [Διαγράφηκε]
Προκήρυξη ανάθεσης σύμβασης

40. [Διαγράφηκε]
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων

41. [Διαγράφηκε]
Μη υποχρεωτική δημοσίευση

42. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Προθεσμίες
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την παραλαβή των προσφορών

43. [Διαγράφηκε]
Ανοικτή διαδικασία. Έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες

44. [Διαγράφηκε]
Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών

45. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφορίων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή σε διαπραγμάτευση

46. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

47. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 - Επικοινωνίες
Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

48. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 5 - Πρακτικά
Περιεχόμενο των πρακτικών

49. [Διαγράφηκε]