ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γενικές διατάξεις

72. [Διαγράφηκε]
Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου VIII

73. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις από το πεδίον εφαρμογής του Κεφαλαίου VIII

74. [Διαγράφηκε]
Προκηρύξεις

75. [Διαγράφηκε]
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών

76. [Διαγράφηκε]
Μέσα επικοινωνίας

77. [Διαγράφηκε]
Επιλογή των ανταγωνιζομένων

78. [Διαγράφηκε]
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

79. [Διαγράφηκε]
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

80. [Διαγράφηκε]