Τμήμα 3 - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Κατώτατα όρια

15. [Διαγράφηκε]
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

16. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Κατώτατα όρια

15. [Διαγράφηκε]
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

16. [Διαγράφηκε]