Τμήμα 2 – Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή
Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία

54. [Διαγράφηκε]
Συστήματα προεπιλογής

55. [Διαγράφηκε]
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

56. [Διαγράφηκε]