Τμήμα 1 – Γενικός Κανόνας
Γενικές διατάξεις

53. [Διαγράφηκε]