ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρήση ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας

38. [Διαγράφηκε]
Συμφωνίες-πλαίσιο

39. [Διαγράφηκε]
Δυναμικά συστήματα αγορών

40. [Διαγράφηκε]