ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές

32. [Διαγράφηκε]
Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

33. [Διαγράφηκε]
Εναλλακτικές προσφορές

34. [Διαγράφηκε]
Υπεργολαβία

35. [Διαγράφηκε]
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

36. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

37. [Διαγράφηκε]