ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΑ

29. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΒ

30. [Διαγράφηκε]
Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών

31. [Διαγράφηκε]