ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων

69. [Διαγράφηκε]