Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.

1.   Ο παρών Νόμος  θα αναφέρεται ως ο περί Χωρομετρίας Νόμος του 2005.

Eρμηνεία

2.-(1)   Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

"αρμόδιος χωρομέτρης" σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

"δηλωμένη υπό χωρομέτρηση περιοχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 45 του παρόντος Νόμου.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο λειτουργό διορίζεται από το Διευθυντή για όλους ή οποιουσδήποτε σκοπούς του παρόντος Νόμου.

"Δικαστήριο", σε σχέση με κάθε ζήτημα που αφορά όρια ακίνητης ιδιοκτησίας, σημαίνει το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία.

"εγγεγραμμένο συμφέρον", σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση, κατά την έννοια του άρθρου 12 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, και γενικά οποιοδήποτε εγγεγραμμένο δικαίωμα επί ακίνητης ιδιοκτησίας.

"εγγεγραμμένος τοπογράφος" σημαίνει πρόσωπο, που έχει εγγραφεί στο μητρώο μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο αγρονομικής-τοπογραφικής μηχανικής, δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμoυ.

"εγγεγραμμένος τοπογράφος εξ επαγγέλματος" σημαίνει πρόσωπο που έχει εγγραφεί στο μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ως τοπογράφος εξ επαγγέλματος, δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

"εξοπλισμός" περιλαμβάνει όργανα ή συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά ή για τη διεξαγωγή χωρομετρικής εργασίας·

"επίβλεψη", σε σχέση με χωρομετρικές εργασίες, σημαίνει την προσωπική επίβλεψη από χωρομέτρη όλων των διεργασιών ενός ολοκληρωμένου χωρομετρικού έργου, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι η χωρομετρία είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου·

"Επιμελητήριο" σημαίνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, που έχει καθιδρυθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου·

"κανονισμοί" σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

"καταχώριση" σημαίνει:

(α)   καταχώριση σε έγγραφο·

(β)   καταχώριση που έγινε με ηλεκτρονική, ηλεκτρομαγνητική, φωτογραφική ή οπτική διαδικασία ή μέθοδο·

(γ)  οποιοδήποτε άλλο είδος καταχώρισης·

"κτηματική χωρομετρία" σημαίνει οποιαδήποτε διαδικασία καθορισμού και αποτύπωσης των ορίων ακίνητης ιδιοκτησίας με μετρήσεις ή παρατηρήσεις, περιλαμβανομένων μετρήσεων με χρήση ηλεκτρονικών οργάνων ή με φωτογραμμετρία ή με δορυφορικές παρατηρήσεις, και περιλαμβάνει εργασία σχετική με:

(α)  προσδιορισμό και σήμανση νέων ορίων ιδιοκτησίας·

(β)  επαναπροσδιορισμό και επανασήμανση παλιών ορίων ιδιοκτησίας·

(γ)  σχεδιασμό, μελέτη, οριοθέτηση και σήμανση ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς διαίρεσης ή ενοποίησης τεμαχίων·

(δ)  επαναχωρομέτρηση των ορίων τεμαχίου ακίνητης ιδιοκτησίας για τροποποίηση δεδομένων σε πιστοποιητικά τίτλων, προσδιορισμό των θέσεων κατασκευών σε σχέση με όρια, επαναπροσδιορισμό ορίων για σκοπούς ανέγερσης κτιρίων και περίφραξης και άλλους παρόμοιους σκοπούς·

(ε)   ακριβείς χωρομετρικές εργασίες για παροχή δεδομένων, με σκοπό τον υπολογισμό συντεταγμένων χωρομετρικών σημείων·

(στ) επισκόπηση για εντοπισμό της βέλτιστης θέσης μόνιμων χωρομετρικών σημείων·

(ζ)   δορυφορικές παρατηρήσεις για προσδιορισμό και βελτίωση των συντεταγμένων χωρομετρικών σημείων ελέγχου·

(η)   ετοιμασία όλων των σχεδίων, στοιχείων, υπολογισμών, διορθώσεων και εκθέσεων·

(θ)   έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων για την καλύτερη αξιοποίηση εξοπλισμού και

(ι)     παροχή πιστοποιητικών σε όλα τα θέματα της χωρομετρίας.

"κτηματογράφηση" και/ή "κτηματική χωρομετρική εργασία" έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο "κτηματική χωρομετρία"·

"Λειτουργός Εγγραφής" σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ή ενεργεί εκάστοτε σε θέση Λειτουργού Εγγραφής, η οποία δημιουργείται βάσει του παρόντος Νόμου·

"Μητρώο" σημαίνει τον κατάλογο προσώπων που έχουν αρμοδιότητα να εκτελούν κτηματική χωρομετρία, ο οποίος δημιουργείται  δυνάμει του παρόντος Nόμου.

"μόνιμο χωρομετρικό σημείο" σημαίνει σημείο που περιλαμβάνεται στο δίκτυο των χωρομετρικών σημείων, το οποίο δημιουργείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

"παρέμβαση σε χωρομετρικό σημείο" περιλαμβάνει ενόχληση, ζημιά, μετακίνηση ή καταστροφή σημείου.

"Πειθαρχικό Συμβούλιο" σημαίνει το πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

"περιοχή με αναξιόπιστη χωρομετρία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 47 του παρόντος Νόμου.

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου, το οποίο ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου·

"σύστημα αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 46 του παρόντος Νόμου·

"Τμήμα" σημαίνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

"χωρομέτρης" σημαίνει αρμόδιο χωρομέτρη·

"χωρομετρία" σημαίνει κτηματική χωρομετρία·

"χωρομετρικές οδηγίες" έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 39 του παρόντος Νόμου·

"χωρομετρικό σημείο" σημαίνει:

(α)   σημείο ο τύπος του οποίου καθορίζεται από χωρομετρικές οδηγίες, που εκδίδονται βάσει του παρόντος  Νόμου, και το οποίο τοποθετείται πάνω ή μέσα σε ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς καθορισμού των ορίων της ακίνητης ιδιοκτησίας ή

(β)  μόνιμο χωρομετρικό σημείο.

(2)   Αναφορά εγγράφου σε αρμόδιο χωρομέτρη θεωρείται ως αναφορά σε αρμόδιο χωρομέτρη κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανάθεση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

3.  Υπό την εποπτεία του Συμβουλίου ο Διευθυντής έχει την ευθύνη εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Υποχρέωση Διευθυντή.

4.   Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και συντήρηση όλων των ορίων ακίνητης ιδιοκτησίας και για την ίδρυση συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες.

Εξουσίες και καθήκοντα Διευθυντή.

5.   Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου περιλαμβάνουν:

(α)τον καθορισμό των μεθόδων που υιοθετούνται κατά τη διεξαγωγή κτηματικών  χωρομετρικών εργασιών·

(β)τον καθορισμό της μορφής των κτηματικών σχεδίων και καταχωρίσεων·

(γ)τον καθορισμό και προκήρυξη επιπέδων ακρίβειας των μετρήσεων για κτηματικές χωρομετρίες·

(δ)την εφαρμογή και λειτουργία διαδικασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για:

(i)τη διασφάλιση της διατήρησης των προτύπων των χωρομετρικών εργασιών,

(ii)  τη διασφάλιση της διατήρησης των χωρομετρικών στοιχείων που σχετίζονται με χωρομετρικές εργασίες.

(ε)την οριοθέτηση όλων των διοικητικών συνόρων·

(στ)την προεδρία του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου, το οποίο  ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

6.-(1)  Ο Διευθυντής δύναται να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται ή οποιοδήποτε από τα καθήκοντα του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)   Εκχώρηση δυνάμει  του παρόντος άρθρου:

(α)δύναται να γίνει υπό τέτοιους όρους, όπως ο Διευθυντής  θεωρεί κατάλληλους·

(β)δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Διευθυντή και

(γ)δεν επηρεάζει την εξουσία του Διευθυντή να ενεργεί ο ίδιος για οποιοδήποτε θέμα.

Δικαίωμα εισόδου κτλ. στο Διευθυντή.

7.   Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από το Διευθυντή δύναται:

(α)να εισέρχεται κατά οποιοδήποτε εύλογο χρόνο σε οποιοδήποτε κτήμα, για σκοπούς άσκησης των εξουσιών και καθηκόντων που έχουν εκχωρηθεί στο Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου. και

(β)να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, όπως εύλογα κρίνει αναγκαίο, για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εκσκαφής ή διόρυξης της επιφάνειας του εδάφους, στην έκταση που είναι αναγκαίο για την αποκάλυψη ή τοποθέτηση χωρομετρικού σημείου.

Επιθεώρηση εγγράφων, στοιχείων κτλ.

8.   Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε χωρομετρικής εργασίας ή έρευνας σε σχέση με όρια ιδιοκτησίας, ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε γραπτώς εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο δύναται:

(α)  να καλεί οποιοδήποτε ιδιοκτήτη, κάτοχο ή αντιπρόσωπο ιδιοκτήτη ή κατόχου να παρουσιάσει για επιθεώρηση οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με τον καθορισμό της θέσης των ορίων ιδιοκτησίας.

(β)  να φωτοτυπεί τα πιο πάνω έγγραφα.

(γ)να καλεί οποιοδήποτε χωρομέτρη να παρουσιάσει στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιαδήποτε χωρομέτρηση ορίων ιδιοκτησίας ή που προκύπτουν από αυτήν.

Ίδρυση και σύνθεση του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου.

9.-(1)   Καθιδρύεται το Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το "Συμβούλιο", το οποίο απαρτίζεται από:

(α)το Διευθυντή και

(β)έξι άλλα μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό, από τα οποία:

(i) δύο είναι εγγεγραμμένοι τοπογράφοι και αρμόδιοι χωρομέτρες, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Διευθυντή.

(ii) τρεις είναι εγγεγραμμένοι τοπογράφοι, από τους οποίους οι δύο τουλάχιστο  είναι αρμόδιοι χωρομέτρες, που υποδεικνύονται από το Επιμελητήριο.

(iii) ένας είναι νομικός:

Νοείται ότι κατά την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου τα μέλη, που ορίζονται  σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i) και (ii), είναι εγγεγραμμένοι τοπογράφοι οι οποίοι έχουν τουλάχιστο πενταετή μεταπτυχιακή πείρα.

(2)   Όταν απαιτείται να υποδειχθεί από το Επιμελητήριο πρόσωπο το οποίο θα διοριστεί στο Συμβούλιο, ο Διευθυντής ενημερώνει γραπτώς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, παρέχοντάς του περίοδο δύο τουλάχιστο μηνών για υπόδειξη.  Αν δεν υποδειχθεί κατάλληλο πρόσωπο εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία που φαίνεται στην επιστολή του Διευθυντή ή τέτοιας μεγαλύτερης περιόδου όπως αυτή καθορίζεται στην ειδοποίηση, ο Υπουργός δύναται να διορίσει πρόσωπο ως μέλος του Συμβουλίου στη θέση προσώπου που θα είχε υποδειχθεί από το Επιμελητήριο.  Πρόσωπο το οποίο διορίζεται κατά τον πιο πάνω τρόπο θεωρείται από κάθε άποψη ότι έχει διορισθεί με υπόδειξη του Επιμελητηρίου.

(3)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο έχει διορισθεί ως μέλος του Συμβουλίου, όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, διορίζεται για θητεία που να μην υπερβαίνει τα τρία έτη και υπό τέτοιους όρους που καθορίζονται από τον Υπουργό.  Με την εκπνοή της θητείας κάθε μέλους, αυτό είναι κατάλληλο για επανεκλογή.

(4)   Ο Υπουργός δύναται να τερματίσει το διορισμό μέλους για:

(α)   οποιαδήποτε παραβίαση ή μη συμμόρφωση με τους όρους διορισμού του.

(β)σωματική ή διανοητική ανικανότητα που  επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του ή

(γ)αμέλεια εκτέλεσης καθήκοντος.

(5)   Η θέση μέλους καθίσταται κενή, αν:

(α)αυτό πεθάνει.

(β)η θητεία του λήξει.

(γ)δώσει γραπτή παραίτηση στον Υπουργό.

(δ)οι υπηρεσίες του τερματισθούν από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(ε)αυτό πτωχεύσει.

(6)   Με την κένωση θέσης μέλους, διορίζεται πρόσωπο, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, στην κενωθείσα θέση.  Σε περίπτωση που η θέση κενούται πριν από τη  λήξη της θητείας για την οποία διορίσθηκε ο προκάτοχος της θέσης,  ο νέος διορισμός ισχύει για το υπόλοιπο της περιόδου της εν λόγω θητείας.

Χορηγήματα.

10.   Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τέτοια χορηγήματα και κάλυψη εξόδων ως ήθελε καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Λειτουργία του Συμβουλίου.

11.-(1)   Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία και καμιά εργασία δε διεξάγεται σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, εκτός αν υπάρχει απαρτία.

(2)   Ο Διευθυντής, ως εκ της θέσεώς του, προεδρεύει του Συμβουλίου.

(3)  Ο Διευθυντής προεδρεύει κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου κατά την οποία είναι παρών.  Σε περίπτωση που απουσιάζει από οποιαδήποτε συνεδρία του Συμβουλίου, τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία είναι παρόντα  αποφασίζουν ποιος θα προεδρεύει της εν λόγω συνεδρίας.

(4)   Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

(5)   Κάθε μέλος του Συμβουλίου έχει μία ψήφο σε θέμα το οποίο εγείρεται προς συζήτηση από το Συμβούλιο και το πρόσωπο που προεδρεύει της συνεδρίας του Συμβουλίου έχει σε περίπτωση ισοψηφίας δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6)   Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι εργασίες του Συμβουλίου διεξάγονται με τρόπο που καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Πράξεις ή ενέργειες του Συμβουλίου.

12.  Πράξη ή ενέργεια του Συμβουλίου δεν είναι άκυρη λόγω και μόνο της κένωσης θέσης μέλους ή λόγω της  εκ των υστέρων διαπίστωσης πλημμελούς διορισμού μέλους.

Μητρώο

13.   Ο Διευθυντής καταρτίζει και διατηρεί Μητρώο αρμόδιων χωρομετρών οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα να εκτελούν κτηματικές χωρομετρικές εργασίες, μετά από έγκριση του Συμβουλίου.  Πρόσωπα που εγγράφονται στο Μητρώο αναφέρονται ως “αρμόδιοι χωρομέτρες” για όση περίοδο ισχύει η εγγραφή τους στο Μητρώο.

Λειτουργός Εγγραφής Συμβουλίου.

14.   Ο Υπουργός αναθέτει καθήκοντα Λειτουργού Εγγραφής του Συμβουλίου Κτηματογράφησης σε Λειτουργό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Καθήκοντα Λειτουργού Εγγραφής.

15.   Ο Λειτουργός Εγγραφής οφείλει:

(α)να διασφαλίζει όπως το Μητρώο:

(i)  είναι ορθό,

(ii)είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από το Διευθυντή ή εκ μέρους του Διευθυντή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, κατόπιν καταβολής του καθορισμένου τέλους,

(iii)δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους.

(β)  να προβαίνει σε διοικητικές διευθετήσεις για λήψη, εξέταση και διερεύνηση παραπόνων εναντίον αρμόδιων χωρομετρών.

(γ)  να προβαίνει σε τέτοιες άλλες διοικητικές διευθετήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων που του χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.

Εξουσίες και καθήκοντα του Συμβουλίου.

16.-(1)   Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:

16.-(1)   Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:

(β)την εποπτεία της διεξαγωγής κτηματικών χωρομετρικών εργασιών.

(γ)την εγγραφή και διαγραφή προσώπων από το Μητρώο.

(δ)τη ρύθμιση της επαγγελματικής άσκησης κτηματικών χωρομετρικών εργασιών.

(ε)την επίβλεψη των προτύπων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης τα οποία παρέχονται σε:

(i)  όσους επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο,

(ii)  χωρομέτρες οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν ή βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην άσκηση κτηματικής χωρομετρίας.

(στ)τη  συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση με την καθιέρωση, διατήρηση και βελτίωση σειράς μαθημάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) .

(ζ)την εποπτεία της εφαρμογής οδηγιών διεξαγωγής κτηματικών χωρομετρικών εργασιών που βρίσκονται σε ισχύ, δυνάμει του παρόντος Νόμου, και υποβολή εισηγήσεων στο Διευθυντή σε σχέση με τις οδηγίες αυτές.

(η)την υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό σε σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι και (ζ).

(θ)την εκτέλεση  άλλων καθηκόντων που ανατίθενται σε αυτό από τον παρόντα Νόμο.

(2)   Το Συμβούλιο εκτελεί τα καθήκοντα που του  ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου, με σκοπό την προώθηση και διατήρηση υψηλών επιπέδων ικανότητας και συμπεριφοράς στη διενέργεια κτηματικής χωρομετρίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Τέλη, δικαιώματα και έλεγχος λογαριασμών του Συμβουλίου.

17.-(1)  Το Συμβούλιο τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για οποιαδήποτε τέλη και δικαιώματα εισπράττονται βάσει του παρόντος Νόμου.

(2)  Τέλη και δικαιώματα τα οποία εισπράττονται από το Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών που ανατίθενται στο Συμβούλιο από τον παρόντα Νόμο.

(3)  Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο, και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να ελέγχει τους λογαριασμούς του Συμβουλίου.

Διεξαγωγή κτηματικής χωρομετρίας.

18.   Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να τοποθετεί χωρομετρικό σημείο ή να εκτελεί κτηματική χωρομετρική εργασία εντός δηλωμένων υπό χωρομέτρηση περιοχών, περιοχών με αναξιόπιστη χωρομετρία ή περιοχών του συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, εκτός αν:

(α)  είναι αρμόδιος χωρομέτρης·

(β)  ενεργεί υπό την επίβλεψη αρμόδιου χωρομέτρη.

(γ)  η χωρομετρική εργασία διεξάγεται ως μέρος εκπαίδευσης που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Παράνομη παρουσίαση προσώπου ως αρμόδιου χωρομέτρη.

19.-(1)   Πρόσωπο το οποίο δεν είναι αρμόδιος χωρομέτρης δε δύναται:

(α)  να παρουσιάζεται ως αρμόδιος χωρομέτρης ή

(β)να επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να παρουσιάζεται ως αρμόδιος χωρομέτρης.

(2)   Κανένα πρόσωπο δε δύναται να παρουσιάζει άλλο πρόσωπο ως αρμόδιο χωρομέτρη δυνάμει  του παρόντος Νόμου, εκτός αν το πρόσωπο αυτό είναι αρμόδιος χωρομέτρης.

Περιορισμοί στη χρήση συγκεκριμένων όρων.

20.-(1)   Πρόσωπο που δεν είναι αρμόδιος χωρομέτρης δε δύναται να χρησιμοποιεί τον όρο “αρμόδιος χωρομέτρης” ή άλλο παρόμοιο όρο ή οποιαδήποτε έκφραση η οποία δυνάμει των κανονισμών χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αρμόδιους χωρομέτρες, για να περιγράψει τον εαυτό του.

(2)  Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, όταν διαφημίζει ή προωθεί υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, να χρησιμοποιεί όρο ή άλλη παρόμοια έκφραση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τους κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου,  από αρμόδιο χωρομέτρη, για να περιγράψει πρόσωπο το οποίο ασχολείται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, αλλά δεν είναι αρμόδιο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Διεξαγωγή χωρομετρικής εργασίας από αρμόδιο χωρομέτρη.

21.-(1)  Τηρουμένων των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών, πριν από τη διεξαγωγή χωρομετρικής εργασίας συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, σχετική σύμβαση η οποία φέρει τη σφραγίδα του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

(2)    Το Συμβούλιο δύναται να εξαιρεί υπό όρους κατηγορίες εργασιών που καθορίζονται στη βάση κριτηρίων που προβλέπονται με κανονισμούς από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και δύναται, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, να ανακαλεί εξαίρεση ή να διαφοροποιεί τους όρους υπό τους οποίους ισχύει η εξαίρεση.

Αδικήματα και ποινές.

22.  Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή προκαλεί την παράβαση των άρθρων 18 έως 21 είναι ένοχο αδικήματος κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου  και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (ΛΚ 3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διαγραφή λόγω παράβασης του παρόντος Νόμου.

23.  Δικαστήριο που βρίσκει πρόσωπο ένοχο για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22  δύναται, επιπρόσθετα με την επιβολή ποινής, να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό διαγραφεί από το Μητρώο που τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είτε μόνιμα είτε για καθορισμένη χρονική περίοδο ή μέχρι την εκπλήρωση καθορισμένων όρων.

Ανάθεση χωρομετρικών εργασιών.

24.  Οποιοσδήποτε αναθέτει κτηματική χωρομετρία σε πρόσωπο που δεν είναι αρμόδιος χωρομέτρης είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο.

25.-(1)  Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ή ανανέωση εγγραφής δυνάμει του παρόντος Νόμου υποβάλλεται στο Συμβούλιο.

(2)  Το Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τον τύπο, το περιεχόμενο, τον τρόπο που υποβάλλεται η αίτηση και την προθεσμία υποβολής αίτησης για ανανέωση εγγραφής στο  Μητρώο.

(3) Τα καταβαλλόμενα τέλη εγγραφής στο Μητρώο και ανανέωσης εγγραφής καθορίζονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται από τον Υπουργό.

(4)  Ο αιτητής προσκομίζει τις πληροφορίες ή τα στοιχεία τα οποία το Συμβούλιο κρίνει λογικά αναγκαία.

(5)  Το Συμβούλιο δύναται να εξετάσει αίτηση για ανανέωση εγγραφής η οποία υποβάλλεται μετά τη λήξη της εγγραφής.

Εγγραφή στο Μητρώο και ανανέωση εγγραφής.

26.  Αίτηση για εγγραφή εγκρίνεται, αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής:

(α)είναι εγγεγραμμένος τοπογράφος ή εγγεγραμμένος τοπογράφος εξ επαγγέλματος και

(β)έχει κατ’ ελάχιστο μονοετή πείρα στη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών την οποία απέκτησε είτε με εργασία στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είτε σε ιδιωτικό γραφείο το οποίο ασχολείται τα τελευταία πέντε (5) χρόνια με κτηματικές χωρομετρικές εργασίες.

Διάρκεια και ανανέωση.

27-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εγγραφή στο Μητρώο παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους που ακολουθεί την εγγραφή και δύναται να ανανεώνεται για διαδοχικές περιόδους ενός έτους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου.

(2)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση εγγραφής, σύμφωνα με το παρόντα Νόμο, το Συμβούλιο ανανεώνει την άδεια.

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο.

28.-(1)  Ο Λειτουργός Εγγραφής, μετά την έγκριση εγγραφής στο Μητρώο ή ανανέωση εγγραφής, εκδίδει στον αιτητή το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής του αιτητή στο Μητρώο.

(2) Ο Λειτουργός Εγγραφής, κατόπιν αίτησης χωρομέτρη και πληρωμής του τέλους που ορίζεται από το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής.

Συνεχής επιμόρφωση.

29.-(1)   Το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί από χωρομέτρες να παρακολουθούν ειδικά μαθήματα, για να αποκτήσουν συγκεκριμένη εκπαίδευση, ή να συμμετέχουν ή να αναλαμβάνουν εργασίες και ερευνητικά προγράμματα,   με σκοπό να τους βοηθήσουν στη διατήρηση ή βελτίωση της ικανότητάς τους στην άσκηση της κτηματικής χωρομετρίας.

(2)   Αν το Συμβούλιο δεν ικανοποιηθεί ότι αιτητής για  σκοπούς ανανέωσης εγγραφής συμμορφώθηκε με απαιτήσεις που καθορίσθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται :

(α)   να ανανεώσει την εγγραφή κάτω από συγκεκριμένους όρους.

(β)να αρνηθεί να ανανεώσει την εγγραφή, μέχρις ότου εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι ή

(γ)να αρνηθεί να ανανεώσει την εγγραφή.

(3)  Το Συμβούλιο δύναται, κατόπιν αίτησης χωρομέτρη, να διαφοροποιεί ή ανακαλεί όρο που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4)  Αν το Συμβούλιο αρνηθεί να ανανεώσει εγγραφή στο Μητρώο, μέχρις ότου εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι, η εγγραφή θεωρείται, μόλις εκπληρωθούν οι όροι, ως ανανεωθείσα για την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο ζητείται η ανανέωση.

(5)  Το Συμβούλιο δύναται  να επιβάλει  δικαιώματα, τα οποία εγκρίνονται προηγουμένως από τον Υπουργό, σε σχέση με παροχή μαθημάτων ή άλλων υπηρεσιών για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Παράβαση όρων και ποινή.

30. Χωρομέτρης ο οποίος παραβαίνει ή δε συμμορφώνεται με όρο που έχει επιβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου  κατά την εγγραφή του στο Μητρώο είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (ΛΚ 3.000)  ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πειθαρχική δίωξη και ποινές.

31.-(1)  Χωρομέτρης υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη για:

(α)συμπεριφορά που συνιστά παράβαση του παρόντος  Νόμου ή παράλειψη να συμμορφωθεί με χωρομετρικές οδηγίες που ισχύουν δυνάμει του Μέρους IV του παρόντος Νόμου.

(β)συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή χωρομετρικής εργασίας που συνιστά παράβαση οποιουδήποτε άλλου νόμου που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης για περίοδο ενός χρόνου ή μεγαλύτερη.

(γ)αντιδεοντολογική συμπεριφορά όπως καθορίζεται στους κανονισμούς.

(2)  Πειθαρχική δίωξη δύναται να ασκηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου  εναντίον προσώπου το οποίο ήταν αρμόδιος χωρομέτρης, όταν ανέκυψε ο λόγος πειθαρχικής δίωξης, αλλά έκτοτε έπαυσε να είναι αρμόδιος χωρομέτρης.

(3)  Στον αρμόδιο χωρομέτρη που διώκεται πειθαρχικά παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί τόσο πριν από τη διαπίστωση της ενοχής όσο και πριν από την επιβολή της ποινής.

(4)  Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, δύναται να επιβληθούν οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές:

(α)επίπληξη.

(β)αυστηρή επίπληξη.

(γ)χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των    ΛΚ 2.000.

(δ)αναστολή εγγραφής στο Μητρώο για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

(ε)διαγραφή από το Μητρώο είτε μόνιμα είτε για καθορισμένη χρονική περίοδο είτε μέχρι την εκπλήρωση καθορισμένων όρων.

Παράπονα.

32.-(1)  Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει γραπτώς στο Συμβούλιο παράπονο εναντίον χωρομέτρη ή πρώην χωρομέτρη.

(2)  Το Συμβούλιο οφείλει, όπου είναι εφικτό, να προσπαθεί να επιλύει το θέμα του παραπόνου με φιλικό διακανονισμό.

(3)  Το Συμβούλιο παραπέμπει στο Διευθυντή για έρευνα όλα τα παράπονα που σχετίζονται με την ορθότητα ή ακρίβεια ή νομιμότητα κτηματικής χωρομέτρησης ή καταχώρισης  ή σχεδίου που ετοιμάστηκε σε σχέση με κτηματική χωρομέτρηση που υποβλήθηκε στο Τμήμα.

Έρευνα από το Συμβούλιο.

33.-(1)  Το Συμβούλιο κατόπιν εντολής του Διευθυντή διεξάγει έρευνα εναντίον χωρομέτρη ή πρώην χωρομέτρη και αυτεπάγγελτα ή ύστερα από υποβολή παραπόνου δύναται να διεξάγει έρευνα εναντίον χωρομέτρη ή πρώην χωρομέτρη.

(2)  Το Συμβούλιο δύναται να διορίζει κατάλληλο πρόσωπο ως ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή έρευνας το ταχύτερο δυνατό.

(3)  Το Συμβούλιο οφείλει να εφοδιάζει τον ερευνώντα λειτουργό με έγγραφο διορισμού.

(4)  Για τους σκοπούς έρευνας, πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται:

(α)να απαιτήσει από πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται έρευνα ή από πρόσωπο το οποίο είναι ή ήταν ο εργοδότης, εργοδοτούμενος ή συνέταιρος του εν λόγω προσώπου να παρουσιάσει έγγραφα ή εξοπλισμό. και

(β)να επιθεωρήσει τα έγγραφα ή τον εξοπλισμό, να φωτοτυπήσει τα έγγραφα ή μέρος του περιεχομένου τους ή να ελέγξει τον εξοπλισμό και, στις περιπτώσεις που είναι εύλογα αναγκαίο, να κατακρατήσει τα έγγραφα ή τον εξοπλισμό.

(5)  Πρόσωπο το οποίο διορίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να παρουσιάζει το έγγραφο διορισμού του, όταν το ζητά το πρόσωπο σε σχέση με το οποίο έχει ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθεί πειθαρχική έρευνα.  Επίσης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τα πρόσωπα σε σχέση με τα οποία ασκούνται τέτοιες εξουσίες για το θέμα που τα αφορά.

(6)   Στην περίπτωση που η έρευνα διεξάγεται κατόπιν εντολής του Διευθυντή, το Συμβούλιο οφείλει να αναφέρει στο Διευθυντή το πόρισμα της έρευνας και να τον εφοδιάσει με οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την έρευνα.

Πειθαρχικές εξουσίες του Συμβουλίου.

34.-(1)  Μετά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του άρθρου 33 το Συμβούλιο δύναται:

(α)να απορρίψει το παράπονο ως αβάσιμο.

(β)να επιπλήξει το πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξήχθη η έρευνα.

(γ)να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να διορθώσει, με δικά του έξοδα και εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, οποιαδήποτε εργασία η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνας και βρέθηκε εσφαλμένη, σε περίπτωση δε άρνησης του εν λόγω προσώπου να διορθώσει την εσφαλμένη εργασία, τότε η διόρθωση διεξάγεται από το Διευθυντή το ταχύτερο δυνατό, το αργότερο δε εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής δικαιούται να διεκδικήσει τα έξοδα της διόρθωσης της εν λόγω εργασίας από τον αρμόδιο χωρομέτρη.

(δ) να ειδοποιήσει γραπτώς τον αρμόδιο χωρομέτρη για τα λάθη, τις παραλείψεις ή τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν σε εργασία που διεξήγαγε και να του επιστήσει την προσοχή του στην υποχρέωσή του να εφαρμόζει σωστά το νόμο και τους, δυνάμει αυτού, κανονισμούς.

(ε)να παραπέμψει το πρόσωπο εναντίον του οποίου διεξήχθη η έρευνα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, διαβιβάζοντας όλο το υλικό της έρευνας.  Στην περίπτωση αυτή η έρευνα θα θεωρείται ως προκαταρκτική έρευνα για τους σκοπούς του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

(2)  Πριν το Συμβούλιο ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που του παρέχεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), δίδει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, καθώς και στον παραπονούμενο ή/και εργοδότη λογική ευκαιρία για να παρουσιάσουν τη θέση τους προφορικά ή γραπτά ενώπιον του Συμβουλίου.

Υποβολή παραπόνων απευθείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

35.-(1) Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου απευθείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, τούτο το παραπέμπει στο Συμβούλιο για διεξαγωγή έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 33.

Αναστολή εγγραφής.

36.  Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης χωρομέτρη αναφορικά με εργασία που του ανατέθηκε μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και ενόσω αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, το Συμβούλιο, στις περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων, δύναται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων του χωρομέτρη που απορρέουν δυνάμει της  εγγραφής του  στο Μητρώο.  Η αναστολή δε δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, μπορεί όμως να ανανεωθεί.

Επιστροφή πιστοποιητικού εγγραφής.

37.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναστέλλεται ή ακυρώνεται ή δεν ανανεώνεται η εγγραφή στο Μητρώο προσώπου δυνάμει  του παρόντος Νόμου,  το πρόσωπο αυτό, κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, επιστρέφει το πιστοποιητικό εγγραφής στο Λειτουργό Εγγραφής.  Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες, είναι ένοχο αδικήματος  και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες λίρες  (ΛΚ 400) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Περιορισμοί μετά τη διαγραφή.

38.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, χωρομέτρης ο οποίος έχει διαγραφεί από το Μητρώο είτε μόνιμα είτε προσωρινά ή του οποίου η εγγραφή στο Μητρώο έχει ανασταλεί ή δεν έχει ανανεωθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι δεν έχει αρμοδιότητα να εκτελεί κτηματικές χωρομετρικές εργασίες για όσο χρόνο διαρκεί η πιο πάνω αναφερόμενη διαγραφή, αναστολή ή μη ανανέωση της εγγραφής του στο Μητρώο.

(2)  Χωρομέτρης ο οποίος εργοδοτεί ή απασχολεί πρόσωπο σε σχέση με χωρομετρική εργασία γνωρίζοντας ότι αυτό έχει διαγραφεί από το Μητρώο είναι ένοχος αδικήματος κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες    (ΛΚ 3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ IV ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ
Χωρομετρικές οδηγίες.

39.-(1)  Ο Διευθυντής δύναται, αφού συμβουλευθεί το Συμβούλιο, να εκδίδει  χωρομετρικές οδηγίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες ή χρήσιμες σε σχέση με κτηματικές χωρομετρικές εργασίες και καταχωρίσεις κτηματικών χωρομετρικών εργασιών.

(2)  Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι χωρομετρικές οδηγίες δύνανται:

(α)να ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγονται οι κτηματικές χωρομετρήσεις, περιλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με  αυτές.

(β)να καθορίζουν τα επίπεδα ακριβείας των κτηματικών χωρομετρήσεων.

(γ)να ρυθμίζουν τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κτηματικές χωρομετρήσεις.

(δ)να ρυθμίζουν τη μορφή, εγκατάσταση, φύλαξη, συντήρηση, μετακίνηση ή επανατοποθέτηση χωρομετρικών σημείων.

(ε)   να ρυθμίζουν τη μορφή ή πιστοποίηση των σχεδίων ή άλλων καταχωρίσεων των κτηματικών χωρομετρήσεων.

(στ)να ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής κτηματικών χωρομετρήσεων σε δηλωμένες υπό χωρομέτρηση περιοχές, με σκοπό οι περιοχές αυτές να αποτελέσουν μέρος του συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, όπως καθορίζεται στο άρθρο 46.

(ζ)να ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής κτηματικών χωρομετρήσεων σε περιοχές αναξιόπιστης χωρομετρίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 48.

(η)να ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής κτηματικών χωρομετρήσεων για το διαχωρισμό ή την ενοποίηση τεμαχίων.

(3)   Χωρομετρικές οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου  δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή διανέμονται ή φέρονται εις γνώσιν των αρμόδιων χωρομετρών με κάποιο άλλο τρόπο που εγκρίνεται από τον Υπουργό.

(4)  Χωρομετρικές οδηγίες είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν ή ανακληθούν με την έκδοση μεταγενέστερων χωρομετρικών οδηγιών.

(5)  Χωρομετρικές οδηγίες είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν κατά την εφαρμογή τους, ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο ή την περίσταση.

Έρευνες από το Διευθυντή σε περιπτώσεις εσφαλμένων χωρομετρήσεων.

40.  Ο Διευθυντής μετά από αίτηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου διεξάγει έρευνα και με δική του πρωτοβουλία ή μετά από παράπονο οποιουδήποτε προσώπου δύναται να διεξάγει έρευνα, για να προσδιορίσει:

(α)κατά πόσο κτηματική χωρομέτρηση ή καταχώριση ή σχέδιο που ετοιμάστηκε σε σχέση με κτηματική χωρομέτρηση και υποβλήθηκε στο Τμήμα είναι εσφαλμένα από οποιαδήποτε άποψη.

(β)κατά πόσο, σε σχέση με κτηματική χωρομέτρηση, έχει γίνει οποιαδήποτε παράβαση ή έχει υπάρξει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο  ή με χωρομετρικές οδηγίες που βρίσκονται σε ισχύ δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Διόρθωση χωρομετρικών εργασιών.

41.-(1)  Αν μετά τη διεξαγωγή έρευνας, βάσει του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής έχει  ικανοποιηθεί ότι κτηματική χωρομετρική εργασία ή καταχώριση ή σχέδιο είναι εσφαλμένα κατά οποιοδήποτε τρόπο, δύναται, για να διορθώσει αυτό το σφάλμα, να απαιτήσει από τον αρμόδιο χωρομέτρη που είναι υπεύθυνος για την εργασία να προβεί σε οποιαδήποτε  από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α)Να διεξάγει πρόσθετη εργασία σε σχέση με τη χωρομέτρηση εντός καθορισμένης περιόδου.

(β)να τροποποιήσει οποιαδήποτε καταχώριση ή σχέδιο που ετοιμάστηκε σε σχέση με τη χωρομέτρηση εντός καθορισμένης περιόδου.

(γ)να ετοιμάσει οποιαδήποτε περαιτέρω καταχώριση ή σχέδιο σε σχέση με τη χωρομέτρηση εντός καθορισμένης περιόδου.

(2)  Ο Διευθυντής πριν ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που του παρέχεται από το εδάφιο (1):

(α)δίδει λογική ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να παρουσιάσει τη θέση του προφορικά ή γραπτά.  και

(β)αν το ζητήσει το εν λόγω πρόσωπο, αναφέρει την εναντίον του υπόθεση και τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας στο Συμβούλιο και προμηθεύει αυτό με όλο το υλικό της έρευνας, περιλαμβανομένου του πορίσματος.

(3)  Χωρομέτρης ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απαίτηση  δυνάμει του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες (ΛΚ 600) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4)  Αν χωρομέτρης αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απαίτηση του εδαφίου (1) ή αν χωρομέτρης από τον οποίο θα μπορούσε να απαιτηθεί να προβεί σε τέτοια ενέργεια έχει πεθάνει, ο Διευθυντής δύναται να διεξάγει τέτοια εργασία η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη διόρθωση του σφάλματος και δικαιούται να ανακτήσει οποιαδήποτε έξοδα τα οποία έχει επωμιστεί για τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής  ως χρέος του χωρομέτρη ή της περιουσίας του αποβιώσαντος χωρομέτρη.

Δικαίωμα εισόδου κτλ.

42.  Χωρομέτρης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γραπτώς από χωρομέτρη δύναται:

(α)να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο εντός οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας,  για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε χωρομετρικής εργασίας και

(β)να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο, όπως θεωρεί εύλογα αναγκαίο, για την αποτελεσματική εκτέλεση της χωρομετρικής εργασίας (περιλαμβανομένης της ανασκαφής ή διόρυξης της επιφάνειας του εδάφους στην έκταση που είναι αναγκαίο για την ανεύρεση ή τοποθέτηση χωρομετρικού σημείου):

Νοείται ότι, όταν πρόκειται περί  κατοικίας, θα πρέπει να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση από τον ένοικό της ή δικαστικό ένταλμα.

Πιστοποίηση σχεδίων.

43.-(1)  Σχέδιο ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από τον παρόντα Νόμο να υπογραφεί ή πιστοποιηθεί από χωρομέτρη υπογράφεται ή πιστοποιείται από χωρομέτρη ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο.

(2)  Χωρομέτρης ο οποίος πιστοποιεί, ως ορθό, σχέδιο που ετοιμάστηκε σε σχέση με χωρομετρική εργασία την οποία δεν εκτέλεσε ή επέβλεψε ο ίδιος είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες  (ΛΚ 3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ευθύνη χωρομέτρη.

44.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου πράξη ή παράλειψη προσώπου το οποίο εργοδοτείται από χωρομέτρη κατά την εκτέλεση χωρομετρικής εργασίας (είτε  με βάση σύμβαση παροχής υπηρεσίας είτε με άλλο τρόπο) θεωρείται ως πράξη ή παράλειψη του χωρομέτρη, εκτός αν ο χωρομέτρης αποδείξει ότι το πρόσωπο δεν ενεργούσε μέσα στα πλαίσια της εργοδότησής του.

ΜΕΡΟΣ V ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Δηλωμένη υπό χωρομέτρηση περιοχή.

45.-(1) Ο Διευθυντής, με σκοπό την ίδρυση συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, δύναται:

(α)να ιδρύσει και να συντηρεί δίκτυο μόνιμων χωρομετρικών σημείων με καταχωρισμένες συντεταγμένες, για να χρησιμοποιηθεί στη χωρομέτρηση, χαρτογράφηση ή άλλη σχετική εργασία.

(β)να δηλώσει, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου ως δηλωμένες υπό χωρομέτρηση περιοχές οι οποίες θα αποτελούν τμήματα γης για τα οποία έχει ιδρυθεί δίκτυο μόνιμων χωρομετρικών σημείων.

(2)  Δηλωμένη υπό χωρομέτρηση περιοχή δύναται να καλύπτει ολόκληρο ή μέρος ενός εν χρήσει κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου ή ολόκληρο ή μέρος συνεχόμενων εν χρήσει κυβερνητικών χωρομετρικών σχεδίων.

(3)  Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να δηλώσει σημείο καθορισμένης κατηγορίας ως χωρομετρικό σημείο το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο των μόνιμων χωρομετρικών σημείων δυνάμει του εδαφίου (1).

(4)  Γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (3) δύναται να διαφοροποιηθεί ή ανακληθεί με μεταγενέστερη γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5)  Κτηματικές χωρομετρήσεις σε δηλωμένες υπό χωρομέτρηση περιοχές πρέπει να διεξάγονται, με αναφορά στο δίκτυο μόνιμων χωρομετρικών σημείων, σύμφωνα με χωρομετρικές οδηγίες που βρίσκονται σε ισχύ βάσει του παρόντος Νόμου.

Σύστημα αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες.

46.-(1)  Ο Διευθυντής, με σκοπό την ίδρυση συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, δύναται:

(α)να καταχωρίσει τις συντεταγμένες των ορίων ιδιοκτησίας εντός μιας δηλωμένης υπό χωρομέτρηση περιοχής, όπως αυτές υπολογίστηκαν με χωρομετρικές εργασίες που διεξήχθησαν στην περιοχή (είτε πριν είτε μετά τη δημοσίευση της περιοχής ως δηλωμένης υπό χωρομέτρηση περιοχής), να συγκρίνει τις συντεταγμένες που καταχωρίσθηκαν σε σχέση με όλα τα τεμάχια γης εντός της περιοχής και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες προσαρμογές στις καταχωρισμένες συντεταγμένες.

(β)στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συντεταγμένες των τεμαχίων εντός δηλωμένης υπό χωρομέτρηση περιοχής έχουν καταχωρισθεί, συγκριθεί και προσαρμοστεί κατά τον πιο πάνω τρόπο, να ετοιμάσει σχέδιο στο οποίο να καθορίζονται τα όρια της ιδιοκτησίας με βάση τις εν λόγω συντεταγμένες.

(2)  Ο Διευθυντής δύναται να διατάξει την υιοθέτηση σχεδίου που ετοιμάστηκε δυνάμει του εδαφίου (1), σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 50Α του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ή να χρησιμοποιήσει το σχέδιο ως βάση για τη διενέργεια γενικής εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ίδιου νόμου.

(3)  Το συντομότερο δυνατό μετά την ετοιμασία και υιοθέτηση σχεδίου δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) ο Διευθυντής δηλώνει, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ότι το μέρος της Κύπρου που καταλαμβάνει το σχέδιο βρίσκεται εντός του συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες.

(4)  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει δηλωθεί ότι ορισμένη περιοχή βρίσκεται εντός του συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, οι συντεταγμένες γίνονται αποδεκτές σε δικαστικές διαδικασίες ως εκ πρώτης όψεως μαρτυρία για τη θέση, το εμβαδόν και τις διαστάσεις των ορίων ιδιοκτησίας που ορίζουν.

(5)  Αν ο Διευθυντής επισημάνει λάθος σε σχέδιο του συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, δύναται να τροποποιήσει το σχέδιο, με σκοπό να διορθώσει το λάθος αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Περιοχές με αναξιόπιστη χωρομετρία.

47.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να δηλώσει συγκεκριμένη  περιοχή της Κύπρου ως περιοχή αναξιόπιστης χωρομετρίας.

(2)  Δήλωση δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να γίνει μόνο σε περίπτωση που ο Διευθυντής είναι ικανοποιημένος ότι, γενικά, η κατοχή των τεμαχίων εντός της περιοχής δεν ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στη θέση, το εμβαδόν ή τις διαστάσεις των τεμαχίων όπως φαίνονται σε έγγραφα  ή σχέδια που τηρούνται από το Τμήμα ή τα όρια δεν μπορούν να καθορισθούν από αυτά τα έγγραφα με ικανοποιητική ακρίβεια.

(3)  Γνωστοποίηση δυνάμει του παρόντος άρθρου  δύναται να τροποποιηθεί ή ανακληθεί με μεταγενέστερη γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4)  Περιοχή με αναξιόπιστη χωρομετρία δύναται να καλύπτει ολόκληρο ή μέρος ενός εν χρήσει κυβερνητικού κτηματικού σχεδίου ή ολόκληρο ή μέρος συνεχόμενων εν χρήσει κυβερνητικών κτηματικών σχεδίων.

Χωρομετρικές εργασίες σε περιοχές με αναξιόπιστη χωρομετρία.

48.-(1)  Στην περίπτωση κατά την οποία διεξάγεται κτηματική χωρομετρία ακίνητης ιδιοκτησίας εντός περιοχής με αναξιόπιστη χωρομετρία, τα όρια της ιδιοκτησίας πρέπει να καθορίζονται με βάση του τι είναι ορθό και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη:

(α)  υφιστάμενα ορόσημα και χωρομετρικά σημεία σε σχέση με τα όρια αυτά.

(β)υφιστάμενα φυσικά όρια·

(γ)τη θέση των ορίων, όπως αυτά φαίνονται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο χωρομετρίας.

(δ)το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε για τη διαφοροποίηση των ορίων αυτών από τα όρια τα οποία φαίνονται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο χωρομετρίας ή από εκείνα που έχουν σημανθεί με υφιστάμενα χωρομετρικά σημεία ή από ορόσημα και

(ε)όλους τους άλλους σχετικούς παράγοντες.

(2)  Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλεται στο Τμήμα σχέδιο στο οποίο φαίνονται όρια ιδιοκτησίας εντός περιοχής με αναξιόπιστη χωρομετρία το σχέδιο πρέπει:

(α)  να συνοδεύεται από δήλωση η οποία καθορίζει τα κριτήρια με  βάση τα οποία έχουν καθοριστεί τα όρια. και

(β)να είναι υπογραμμένο από το χωρομέτρη ο οποίος το πιστοποιεί.

(3) Ο Διευθυντής δύναται το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή σχεδίου προς τον ίδιο, δυνάμει του παρόντος άρθρου, στο οποίο φαίνονται τα όρια ιδιοκτησίας εντός περιοχής με αναξιόπιστη χωρομετρία να διατάξει την υιοθέτηση ή χρήση του σχεδίου σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 46 του παρόντος Νόμου.

(4)  Το συντομότερο δυνατό μετά την υιοθέτηση του σχεδίου βάσει του εδαφίου (3) ο Διευθυντής πρέπει να  δηλώσει, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ότι το μέρος της Κύπρου που καταλαμβάνει το σχέδιο βρίσκεται εντός του συστήματος αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες.

Αιτήσεις για εγγραφή.

49.  Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει  από πρόσωπο που ζητά εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, να τον εφοδιάσει με σχέδιο της χωρομετρίας της ιδιοκτησίας.

Δηλώσεις για μεταβίβαση.

50. Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη κτηματολογική πράξη σε σχέση με οποιαδήποτε ιδιοκτησία του που περιέχεται σε πιστοποιητικό τίτλου ή άλλο τίτλο ιδιοκτησίας να του υποβάλει σχέδιο της εν λόγω ιδιοκτησίας.

Αιτήσεις για διαίρεση ή ενοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας.

51.-(1)  Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης διαιρεί ή ενοποιεί ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς εγγραφής των νέων τεμαχίων σε περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί το σύστημα αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, υποβάλλει στο Διευθυντή σχέδιο της εν λόγω διαίρεσης ή ενοποίησης.

(2)  Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οικοδομής, που βρίσκεται σε περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί το σύστημα αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, υποβάλλει αίτηση για οριζόντιο διαχωρισμό κτιρίων, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΑ του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ή αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου για το οποίο έχει ήδη γίνει εγγραφή οριζόντιου διαχωρισμού δυνάμει των ίδιων διατάξεων του εν λόγω Νόμου, θα υποβάλλει στο Διευθυντή σχέδιο του προτεινόμενου διαχωρισμού ή της τροποποίησης.

(3)  Στο σχέδιο που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου πρέπει να καθορίζονται ορθά οι μονάδες, η κοινόκτητη ιδιοκτησία και τα κτίρια επί του τεμαχίου.

(4)  Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη που επιθυμεί να προβεί σε διαχωρισμό ή ενοποίηση ή οριζόντιο διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία βρίσκεται σε περιοχές όπου δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αναφοράς κτηματικών ορίων με συντεταγμένες, να του υποβάλει σχέδιο του προτεινόμενου διαχωρισμού ενοποίησης ή οριζόντιου διαχωρισμού.

Δηλώσεις.

52.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,  κάθε σχέδιο που υποβάλλεται βάσει του Μέρους αυτού θα συνοδεύεται από δήλωση αρμόδιου χωρομέτρη, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει ο ίδιος προσωπικά χωρομετρήσει την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,  και ότι το σχέδιο αποτελεί σωστή περιγραφή της χωρομετρίας αυτής.

(2)  Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει με γραπτές οδηγίες περιπτώσεις κατά τις οποίες δε χρειάζεται πιστοποίηση σε σχέδια που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος Μέρους.

Συμμόρφωση με απαίτηση για πιστοποίηση σχεδίων.

53.  Αν αιτητής ή εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης αμελήσει ή αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση για πιστοποίηση των σχεδίων βάσει του παρόντος Μέρους,  ο Διευθυντής δεν υποχρεούται να προχωρήσει στην εγγραφή με βάση την  αίτηση.

Επανατοποθέτηση χωρομετρικών σημείων μετά από εργασία πεδίου.

54.-(1)  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εγκριθεί σχέδιο για διαίρεση τεμαχίου το οποίο προϋποθέτει την κατασκευή δρόμων, την εγκατάσταση υπόγειων υπηρεσιών ή την εκτέλεση άλλων μεγάλων εργασιών πεδίου, οι οποίες πιθανό να παρενοχλήσουν χωρομετρικά σημεία τα οποία τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο αρμόδιος χωρομέτρης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το Διευθυντή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής εργασίας.

(2)  Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από τον αρμόδιο χωρομέτρη που είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση του εν λόγω σχεδίου διαίρεσης να επανατοποθετήσει αμέσως μετά τη συμπλήρωση της εργασίας πεδίου όλα τα χωρομετρικά σημεία τα οποία υπέστησαν ζημιά ή καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών.

(3)  Ο αρμόδιος χωρομέτρης θα εφοδιάζει το Διευθυντή με πιστοποιητικό για τη βεβαίωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του εδαφίου (2).

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.

55.-(1)  Ο Διευθυντής ιδρύει το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Κύπρου.

(2)  Δεν επιτρέπεται η παραγωγή χαρτών, σχεδίων ή αποτυπώσεων στις οποίες παρουσιάζονται συντεταγμένες, εκτός αν οι συντεταγμένες αυτές είναι βασισμένες ή συνδεδεμένες με το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Κύπρου.

(3)  Ο Διευθυντής δύναται να εξαιρέσει, υπό  όρους που αυτός θεωρεί αναγκαίους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο  από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο, να ανακαλέσει την εξαίρεση ή να διαφοροποιήσει τους όρους βάσει των οποίων αυτή λειτουργεί.

Παρέμβαση σε χωρομετρικά σημεία.

56.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, πρόσωπο το οποίο, χωρίς την έγκριση του Διευθυντή, παρεμβαίνει σε χωρομετρικό σημείο είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες (ΛΚ 600) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)  Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται:

(α)στην περίπτωση παρέμβασης σε χωρομετρικό σημείο  που δεν είναι μόνιμο χωρομετρικό σημείο, κατά τη διάρκεια ανέγερσης ή συντήρησης περιφράγματος ή άλλης μόνιμης κατασκευής πάνω στο όριο που καθορίζεται από αυτό το χωρομετρικό σημείο.

(β)στην περίπτωση παρέμβασης σε χωρομετρικό σημείο που δεν είναι μόνιμο χωρομετρικό σημείο από αρμόδιο χωρομέτρη ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την επίβλεψη αρμόδιου χωρομέτρη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χωρομετρικής εργασίας, αν ο χωρομέτρης ή το άλλο πρόσωπο επανατοποθετήσει το χωρομετρικό σημείο το συντομότερο δυνατό ή

(γ)στην περίπτωση παρέμβασης σε  χωρομετρικό σημείο που δεν είναι μόνιμο χωρομετρικό σημείο κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής δρόμων, αγωγών ή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την υποδιαίρεση γης.

(3)  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε παράβαση του εδαφίου (1) και το χωρομετρικό σημείο σε σχέση με το οποίο έγινε η επέμβαση έχει αποκατασταθεί τα έξοδα της αποκατάστασης αυτής δύνανται να ανακτηθούν ως χρέος οφειλόμενο στο πρόσωπο το οποίο αποκατέστησε το χωρομετρικό σημείο από το πρόσωπο το οποίο παρέβη τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(4)  Αν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι χωρομετρικό σημείο έχει τοποθετηθεί από πρόσωπο λανθασμένα ή παράνομα, δύναται:

(α)να μετακινήσει το σημείο·

(β)να επανατοποθετήσει το σημείο, αν το θεωρήσει πρέπον, στην ορθή θέση.

(γ)να ανακτήσει τα έξοδα μετακίνησης ή/και επανατοποθέτησης του σημείου από το πρόσωπο αυτό.

Αδίκημα για παρεμπόδιση.

57.-(1)  Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να παρακωλύει ή να παρεμποδίζει, χωρίς εύλογη αιτία, πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών που του  παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2)  Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να αρνείται ή να παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να συμμορφωθεί με απαίτηση προσώπου που επιβάλλεται για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας βάσει του παρόντος Νόμου.

(3)  Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες (ΛΚ 500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

58.  Πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου προβαίνει εν γνώσει του σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση σε σχέση με ουσιώδες στοιχείο είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες (ΛΚ 600) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εμπιστευτικότητα.

59.  Πρόσωπο που αποκαλύπτει πληροφορίες που  αποκτήθηκαν κατά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός:

(α)αν είναι εξουσιοδοτημένο από/ή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(β)αν αυτό γίνεται με τη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες ή με το οποίο σχετίζονται οι πληροφορίες.

(γ)αν αυτό γίνεται για τους σκοπούς δικαστικών διαδικασιών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (ΛΚ 3.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Γενική υπεράσπιση.

60.  Συνιστά υπεράσπιση σε κατηγορία για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου η απόδειξη από τον κατηγορούμενο ότι το αδίκημα δε διαπράχθηκε σκόπιμα και δεν ήταν αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράλειψης από μέρους του να καταβάλει λογική φροντίδα για την αποφυγή διάπραξης του αδικήματος.

Τιμωρία συμπεριφοράς η οποία συνιστά αδίκημα.

61.  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συμπεριφορά συνιστά αδίκημα και αποτελεί λόγο για πειθαρχική δίωξη δυνάμει του παρόντος Νόμου, η πειθαρχική δίωξη δυνάμει του παρόντος Νόμου δε συνιστά εμπόδιο για καταδίκη και τιμωρία για το αδίκημα, ούτε η καταδίκη και τιμωρία για το αδίκημα συνιστά εμπόδιο για τη λήψη πειθαρχικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου.

Τέλη πιστοποίησης σχεδίου.

62.  Το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει χρηματικό τέλος, το ύψος του οποίου εγκρίνεται από τον Υπουργό, για κάθε σχέδιο που πιστοποιείται ως ορθό από αρμόδιο χωρομέτρη και υποβάλλεται στο Τμήμα.

Εγκρίσεις.

63.  Κάθε έγκριση από  τον Υπουργό, το Διευθυντή ή το Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος Νόμου:

(α)πρέπει να είναι γραπτή και

(β)δύναται να είναι απόλυτη ή υπό όρους.

Τεκμήριο ορθότητας περιεχομένου πιστοποιητικού.

64.  Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία πιστοποιητικό που φέρει την υπογραφή του Λειτουργού Εγγραφής και το οποίο πιστοποιεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ήταν ή δεν ήταν αρμόδιος χωρομέτρης βάσει του παρόντος Νόμου σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή περιέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που περιέχεται στο Μητρώο που ιδρύθηκε βάσει του Νόμου αυτού, θα αποτελεί, στην απουσία απόδειξης περί του αντιθέτου, απόδειξη της αλήθειας του περιεχομένου του εν λόγω πιστοποιητικού.

Αδικήματα που εκδικάζονται συνοπτικά.

65.-(1)  Αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι αδίκημα που εκδικάζεται συνοπτικά.

(2)  Δίωξη για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα.  Ο χρόνος απουσίας του κατηγορουμένου στο εξωτερικό θα αναστέλλει την εν λόγω προθεσμία.

Επίδοση ειδοποιήσεων.

66.-(1) Ειδοποίηση η οποία απαιτείται να δοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να δοθεί:

(α)με προσωπική επίδοση προς το πρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο του προσώπου.

(β)με άφεση αυτής στον τόπο διαμονής του προσώπου ή της εργασίας του σε πρόσωπο το οποίο φαίνεται να είναι ηλικίας πάνω από 16 ετών ή

(γ)με αποστολή αυτής ταχυδρομικώς προς το  πρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο του προσώπου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τόπου διαμονής των εν λόγω προσώπων ή με άφεση αυτής στο γραμματοκιβώτιο στο οποίο θα είχε τοποθετηθεί, αν είχε σταλθεί ταχυδρομικώς.

(2)  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να δοθεί ειδοποίηση δυνάμει του παρόντος Νόμου  σε πρόσωπο που έχει εγγεγραμμένο συμφέρον επί ιδιοκτησίας και δεν είναι λογικά δυνατό να δοθεί κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) η ειδοποίηση τοποθετείται σε περίοπτη θέση επί της ιδιοκτησίας και δημοσιεύεται σε δύο καθημερινές εφημερίδες.

Κανονισμοί

67.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό ή ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο πρέπει ή μπορεί να ρυθμιστεί.

(2)  Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι κανονισμοί δύνανται:

(α)να ρυθμίζουν το είδος και το περιεχόμενο εμπορικών επωνυμιών οι οποίες δυνατό να χρησιμοποιούνται από χωρομέτρες και να απαιτούν την έγκριση των εν λόγω επωνυμιών από το Συμβούλιο·

(β)να προνοούν και να καθορίζουν οποιαδήποτε ζητήματα ή θέματα που σχετίζονται με χρηματικά τέλη τα οποία οι αρμόδιοι χωρομέτρες δύνανται να χρεώνουν για την εκτέλεση χωρομετρικών εργασιών.

(γ)να υιοθετούν ή να ενσωματώνουν, με ή χωρίς τροποποίηση, οποιοδήποτε κώδικα, πρότυπο ή άλλο έγγραφο το οποίο ετοιμάστηκε ή εγκρίθηκε από σώμα ή αρχή που αναφέρεται στους κανονισμούς.

(3)  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κώδικας, πρότυπο ή άλλο έγγραφο υιοθετείται ή ενσωματώνεται στους κανονισμούς:

(α)αντίγραφο του κώδικα, πρότυπου ή άλλου εγγράφου θα είναι προσιτό προς επιθεώρηση από το κοινό, χωρίς χρηματική επιβάρυνση και κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας στο γραφείο του Διευθυντή.

(β)δύναται να δοθεί μαρτυρία για το περιεχόμενο του κώδικα, προτύπου ή άλλου εγγράφου σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία με την προσαγωγή εγγράφου το οποίο πιστοποιείται από το Διευθυντή ή εκ μέρους του ως πιστό αντίγραφο του κώδικα, προτύπου ή άλλου εγγράφου.

Επιφύλαξη.

68. Εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων  46, 47, 48  και 49, οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τις πρόνοιες του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου εκεί όπου ο Νόμος αυτός ρυθμίζει με ειδικές πρόνοιες οποιαδήποτε από τα ζητήματα που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

69.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.