Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης Νόμος του 2005.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Βιομηχανικής Ανάπτυξης που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

«Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ίδρυση του Συμβουλίου.

3.(1) Ιδρύεται Συμβούλιο, καλούμενο «Συμβούλιο Βιομηχανικής Ανάπτυξης», αρμοδιότητα του οποίου είναι να συμβουλεύει τον Υπουργό επί παντός θέματος που αφορά τον καθορισμό της στρατηγικής και τον προγραμματισμό για ορθολογιστική βιομηχανική ανάπτυξη.

(2) Ο Υπουργός δύναται να διαβουλεύεται με το Συμβούλιο επί παντός ζητήματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και αφορά τη βιομηχανική ανάπτυξη.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό αναφορικά με τη βιομηχανική ανάπτυξη.

(4) Οι απόψεις ή και εισηγήσεις του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου (2) ή (3) του παρόντος άρθρου, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα:

Νοείται ότι οι απόψεις ή και εισηγήσεις του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου (2) ή (3) του παρόντος άρθρου που είναι αποτέλεσμα ομόφωνων αποφάσεών του, είναι δεσμευτικές για τον Υπουργό, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο πρέπει να παραπέμπονται τέτοιες αποφάσεις, διαφωνήσει με αυτές με αιτιολογημένη απόφασή του.

Συγκρότηση του Συμβουλίου.

4.-(1) Το Συμβούλιο είναι δεκαεπταμελές και απαρτίζεται από-

(α) Τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως Πρόεδρο,

(β) δεκατρία ex-officio μέλη και

(γ) τρία μέλη, τα οποία θα είναι πρόσωπα καταρτισμένα σε θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης και τα οποία θα διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά που θα υποδεικνύονται από τον Υπουργό.

(2) Τα ex/officio μέλη της επιτροπής είναι:

(α) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου,  Βιομηχανίας και Τουρισμού,

(β) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών,

(γ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(δ) ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού,

(ε) ο Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και  Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

(στ) ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων,

(ζ) ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών,

(η) ο Πρόεδρος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,

(θ) ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,

(ι) ο Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής  Ομοσπονδίας,

(κ) ο Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου,

(λ) ο Γενικός Γραμματέας της Δημοκρατικής Εργατικής  Ομοσπονδίας Κύπρου, και

(μ) ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών.

Θητεία.

5. Η θητεία των τριών μελών του Συμβουλίου που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί.

Προσωρινή απουσία του Προέδρου.

6.  Σε περίπτωση απουσίας από την Δημοκρατία ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου τότε αυτόν αναπληρεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Κένωση θέσης μέλους.

7. Με την κένωση θέσης μέλους του Συμβουλίου που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα διορίζεται πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο στην κενωθείσα θέση. Σε περίπτωση που η θέση κενούται πριν τη λήξη της θητείας για την οποία διορίστηκε ο προκάτοχος της θέσης, ο νέος διορισμός θα ισχύει για το υπόλοιπο της περιόδου της εν λόγω θητείας.

Παραίτηση.

8. Πλην των δημοσίων υπαλλήλων τα λοιπά μέλη δύνανται σε οποιοδήποτε χρόνο να παραιτηθούν από το Συμβούλιο με γραπτή επιστολή που θα αποστέλλεται στον Υπουργό. τα εν λόγω μέλη θα θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί από το Συμβούλιο με τη λήψη της επιστολής τους από τον Υπουργό.

Προσωρινή απουσία μέλους.

9.  Όταν οποιοδήποτε μέλος, πλην του προέδρου, είναι προσωρινά ανίκανο προς εκπλήρωση των καθηκόντων του ως μέλος του Συμβουλίου, είτε λόγω προσωρινής απουσίας του από τη Δημοκρατία είτε άλλης εύλογης αιτίας, πέραν των τριών μηνών, ο Υπουργός δύναται να διορίσει προσωρινά άλλο μέλος εις το οποίο και θα περιέλθουν όλα τα καθήκοντα και εξουσίες του μέλους που αντικαθίσταται προσωρινά.

Εξουσίες Προέδρου.

10. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Συμβουλίου και συγκαλεί αυτό σε συνεδρία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, υπογράφει δε τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

Σύγκληση συνεδριάσεων.

11.-(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία τέσσερις τουλάχιστον φορές το χρόνο ή όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία το ενωρίτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας ενός μηνός, αν το ζητήσουν γραπτώς πέντε τουλάχιστο μέλη του Συμβουλίου τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί με τη πρόσκληση σε συνεδρία.

Λειτουργία Συμβουλίου.

12. Οκτώ μέλη του Συμβουλίου και ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του αποτελούν απαρτία.

Παροχή γραμματειακής και υλικοτεχνικής στήριξης.

13.  Η Υπηρεσία παρέχει στο Συμβούλιο την αναγκαία γραμματειακή και υλικοτεχνική στήριξη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό ή ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, με βάση τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί.