Προοίμιο

Για σκοπούς-

(α) Εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(i) «Οδηγία 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 περί των λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι» (ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 38),

(ii) «Οδηγία 96/30/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 94/80/ΕΚ περί των λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι» (ΕΕ L 122 της 22.05.1996, σ. 14)· και

(β) εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 19 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο·

«βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης» σημαίνει βεβαίωση εγγραφής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007·

«δήμος» σημαίνει δήμο, που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου·

«δημότης» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του εντός των δημοτικών ορίων δήμου, παύει δε να έχει την ιδιότητα δημότη δήμου όταν αποκτήσει την ιδιότητα δημότη άλλου δήμου ή μέλους κοινότητας·

«δημοτικές και κοινοτικές εκλογές» σημαίνει τις δημοτικές εκλογές που διεξάγονται σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο και τις κοινοτικές εκλογές που διεξάγονται σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο·

«ειδικός εκλογικός κατάλογος» σημαίνει τον ειδικό εκλογικό κατάλογο των εκλογέων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου·

«εκλογέας» σημαίνει το δημότη ή το μέλος της κοινότητας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«εκλογικό έγγραφο» σημαίνει το εκλογικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου·

«εκλόγιμος» σημαίνει το δημότη ή το μέλος της κοινότητας που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ημέρα αναφοράς» σημαίνει την ημέρα των εκάστοτε δημοτικών και κοινοτικών εκλογών·

«κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τον περί Κοινοτήτων Νόμο·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, του οποίου πρόσωπο είναι υπήκοος·

«κράτος μέλος κατοικίας» σημαίνει το κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, στο οποίο κατοικεί πολίτης της Δημοκρατίας·

«μέλος της κοινότητας» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του στην κοινότητα, παύει δε να είναι μέλος της κοινότητας όταν αποκτήσει την ιδιότητα δημότη δήμου ή μέλους άλλης κοινότητας·

«οι νόμοι» σημαίνει -

(α) τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο ·

(β) τον Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο··

(γ) τον περί Δήμων Νόμο·

(δ) τον περί Κοινοτήτων Νόμο,

και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμο, ο οποίος τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς επίσης και τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμούς ή οποιουσδήποτε άλλους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε των ανωτέρω νόμων.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι νόμοι.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Δικαίωμα του εκλέγειν

3. Δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία, έχουν όλοι οι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους που κατοικούν στη Δημοκρατία, οι οποίοι κατά την ημέρα αναφοράς συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και είχαν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστο έξι μηνών ευθύς αμέσως πριν από την ημέρα κτήσεως των εκλογικών προσόντων, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 101 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η προϋπόθεση για εξάμηνη διαμονή στη Δημοκρατία πριν από την ημέρα κτήσεως των εκλογικών προσόντων πληρούται αν ο υπήκοος άλλου κράτους μέλους είχε τη συνήθη διαμονή του επί αντίστοιχο χρόνο σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος νοουμένου ότι κατά την ημέρα εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία.

Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

4.-(1) Οι εκλογείς ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν στο δήμο ή στην κοινότητα, όπου συντρέχει περίπτωση, στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του οποίου ή της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.

(2) Κανένας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν περισσότερο από μία φορά στις ίδιες εκλογές.

(3) Η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι υποχρεωτική για τους εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους.

Εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, οι εκλογείς εγγράφονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η διαμονή στη Δημοκρατία δεν είναι συνεχής σε ένα δήμο ή κοινότητα, τα προαναφερθέντα πρόσωπα εγγράφονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας όπου είχαν τη διαμονή τους για το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου των έξι μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου.

Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν

6. Στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν πρόσωπο, το οποίο έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή δυνάμει απόφασης δικαστηρίου είτε στη Δημοκρατία είτε στο κράτος μέλος καταγωγής του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ειδικός εκλογικός κατάλογος

7.-(1) Οι εκλογείς εγγράφονται σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, που καταρτίζεται και συμπληρώνεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σύμφωνα και τηρουμένων των αναλογιών με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, αφού συμπληρωθεί, ώστε να περιλαμβάνει όλους τους εκλογείς που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

(2) Για την έκθεση του ειδικού εκλογικού καταλόγου για επιθεώρηση, τις αιτήσεις για εγγραφή ή διαγραφή ή διόρθωση και την οριστικοποίηση του καταλόγου αυτού εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι σχετικές διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

Εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο

8.-(1) Για την εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

(2) Κανένας εκλογέας που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στη Δημοκρατία δεν δύναται να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, εκτός αν η αίτησή του συνοδεύεται με τα ακόλουθα περαιτέρω έγγραφα:

(α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(iii) η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος·

(β) ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του εκλογέα, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά ή/και δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας.

(3) Οποιοσδήποτε παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σε σχέση με την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), ή με τη σύνταξη του ειδικού εκλογικού καταλόγου ή με οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται από τον Έπαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή εσκεμμένα αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές.

Διαγραφή από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο

9. Από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο διαγράφονται -

(α) Όσοι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου·

(β) όσοι υποβάλλουν αίτηση για διαγραφή τους, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την ημέρα αναφοράς·

(γ) εάν οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε ο εκλογέας με βάση το άρθρο 8(2) παύει να ισχύει.

Εκλογικό έγγραφο

10. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης χορηγεί στους εγγεγραμμένους εκλογείς εκλογικό έγγραφο, του οποίου ο τύπος καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ενημέρωση για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν

11. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με την προσήκουσα μορφή τους εκλογείς σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

12. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία, έχουν τα πρόσωπα τα οποία κατά την ημέρα αναφοράς πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου και τα οποία συμπλήρωσαν το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους:

Νοείται ότι κανένας εκλόγιμος δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημάρχου και του κοινοτάρχη:

Νοείται περαιτέρω ότι κανένας εκλόγιμος που έχει εκλεγεί ως μέλος συμβουλίου δεν δύναται να κατέχει το αξίωμα του αντιδημάρχου ή του αναπληρωτή κοινοτάρχη.

Υποβολή υποψηφιότητας

13.-(1) Η υποβολή υποψηφιότητας κάθε εκλόγιμου γίνεται, κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Δήμων Νόμου και του άρθρου 22 του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπου συντρέχει περίπτωση.

(2) Κανένας εκλόγιμος δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα, εκτός αν ταυτόχρονα υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(iii) η τελευταία διεύθυνσή του στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iv) όπου εφαρμόζεται, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο κράτος μέλος καταγωγής,

(v) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής,

(vi) ότι δεν έχει ιδιότητα που εμπίπτει στα ασυμβίβαστα του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου,

(vii) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους·

(β) ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του εκλόγιμου, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά ή/και δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας.

(3) (α) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α), εκλόγιμος που εκλέγεται σε οποιοδήποτε αξίωμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκπίπτει του αξιώματός του σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκλογή του ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο (v) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε, ήταν ψευδής.

Βεβαίωση

14. Σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος κατοικά εκτός της επικρατείας της Δημοκρατίας, πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος κατοικίας του, η αρμόδια αρχή, κατόπιν αίτησής του, χορηγεί σε αυτόν βεβαίωση ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στη Δημοκρατία.

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

15. Αναφορικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα μέλους συμβουλίου εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 16 του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπου συντρέχει περίπτωση:

Νοείται ότι η ιδιότητα μέλους συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή ιδιότητας σε άλλα κράτη μέλη, η οποία είναι ανάλογη με ιδιότητα επιφέρουσα κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Απαγόρευση άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

16. Κανένας δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αν -

(α) Δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή τις εφαρμοζόμενες διατάξεις των νόμων·

(β) δεν προσκομίσει ταυτόχρονα την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

17. Οι εκλόγιμοι που έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη Δημοκρατία, ασκούν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων.

Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

18. Κάθε εκλόγιμος στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, αν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού δυνάμει απόφασης δικαστηρίου αστικής ή ποινικής δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους καταγωγής του.

Ενημέρωση σχετικά με το παραδεκτό της υποψηφιότητας

19. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με την προσήκουσα μορφή τους εκλόγιμους για την απόφασή της αναφορικά με το παραδεκτό της υποψηφιότητάς τους.

Ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας

20. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του περί Δήμων Νόμου και του άρθρου 24 του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπου συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, για ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας, καθώς επίσης και κατά δυσμενών αποφάσεων του Εφόρου Εκλογών.

Ενημέρωση για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

21. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με την προσήκουσα μορφή τους εκλόγιμους σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμογή των νόμων

22. Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των νόμων.

Αδικήματα και ποινές

23. Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των νόμων.

Έκδοση Κανονισμών

24.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

25. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.